Tisztelt Látogatónk, Tisztelt Olvasónk!

Üdvözöljük a TASNÁDI TÜKÖR közérdekű családi lap honlapján!

Kiadja a TASNÁDI TELEHÁZ

Lapunk havonta jelenik meg.
Kérjük, írja meg véleményét a lapunkban olvasottakról.
E–mail címünk: tasnaditukor@yahoo.com

Románián kívül élő olvasóink családi jellegű hirdetéseit — elhalálozás, megemlékezés, köszöntő, stb. — díjmentesen közöljük, amennyiben a név és lakcím feltüntetésével eljuttatják azokat e–mail címünkre.

Ugyanakkor szíves figyelmébe ajánljuk a Tasnád Közösségfejlesztéséért Civil Egyesületet, amelynek egyik programjaként felvállalja a Tasnádi Teleház működtetését.

A kitűzött céljaink eléréséhez és a tevékenységeink megvalósításához Ön is hozzájárulhat, amennyiben bármilyen kis összeget átutal az egyesületünk számlájára, amely a következő: "Asociatia Civilă pentru Dezvoltare Comunitară Tăsnad - Banca Comercială Română, Filiala Tăsnad, cont: 2511.1-1037.1/ROL".

Ha kíváncsi a Tasnád Közösségfejlesztéséért Civil Egyesületre és tevékenységeire, látogassa meg honlapunkat: www.tasnad.ro!

Köszönjük.

Lapunk megjelenését az Illyés Közalapítvány és a Communitas Alapítvány támogatja.

Címoldal

Értjük-e már Ady Endrét?

Amikor egy jó évvel ezelőtt megkezdtem munkámat a tasnádi középiskolában, az Ady emlékműsorról való beszélgetéseink során diákjaim csodálkozva vették tudomásul, hogy soha nem jártam Ady szülőfalujában, emlékházában. Szinte ösztönszerűen próbálkoztam a válasszal: igen, de jártam a Varjúvárban Sztánán, meglátogattam minden költő és író sírját, aki a Házsongárdi temetőben nyugszik, részt vettem jónéhány író-olvasó találkozón pl. Kányádi Sándorral, Szilágyi Domokossal, Kovács András Ferenccel.

Így aztán teljesíthetetlen kísérlet volna e föld híres szülöttjéről eddig egészen ismeretlen dolgot papírra vetni. Inkább azt a kérdést tenném fel a mindenkori Ady-olvasónak: elég volt-e az a közel száz év, ami az első kötet megjelenésétől eltelt, arra, hogy igazán megértsük Adyt. Egyáltalán lehetséges-e Ady költészetét, különleges szimbólumait tökéletesen megérteni?

Lássuk, hogyan értelmezték, miként vélekedtek Ady első olvasói: "Akasszanak fel, ha értem. De akasszanak fel, ha hat-hét irodalomban, melyet nyelvtudással megközelíthetni: sok vers akad ilyen egész értelmű, ilyen mellet és elmét betöltően teljes kicsengésű." – írja Ignotus A fekete zongora (1907) című versről e híressé vált szavakat.

A XX. század elején forradalmi megújhodásról beszélhetünk az irodalom terén, amit nem mindenki fogadott egyformán. "A mostani modern költő már olyan verseket ír, hogy a jámbor, jóérzékű vidéki olvasó meg sem érti. A régi Petőfi és Arany-féle nyelvtisztaság és költői szárnyalás, előadásbeli báj és kellem helyett ma véres húskapcsokról énekelnek s más hasonló szörnyűségekről, melyek mindennek nevezhetők, csupán költészetnek nem." (A kolozsvári Ellenzék című lap kritikája, 1905)

Olvasói tapasztalataink eddig is igazolták, hogy az irodalmi szövegek olvashatósága érdekében azzal tehetjük a legtöbbet, ha magukat a szövegeket hagyjuk megszólalni, azaz, ha engedjük, hogy "maguktól" kérdezzenek ránk.

Ady költői fellépése olyan mértékben tagadta a hagyományos elvárásokat, hogy az már lázadásnak, illetve forradalomnak számított.

A művészet Ady által kezdeményezett forradalma mélyreható volt: nemcsak az ízlés hagyományos normáit kérdőjelezte meg, hanem a konzervatív gondolkodásmódot, a világhoz való viszony vidékiességét alapjaiban támadta.

Király István Ady Endre című nagyméretű monográfiájában nagy jelentőséget tulajdonított Ady újító fellépésében a közvetlen valóságvonatkozásnak, a társadalmi értelemben vett lázadásnak. Az Új versek nyitóversében nemcsak az új költészeteszmény melletti kiállást, hanem a korabeli ország közállapotai csatározását, a társadalmi-politikai harcot is fel vélte fedezni.

A kortárs Schöpflin Aladár elsősorban alkotói forradalomként értelmezte Ady újítását, és azt hangsúlyozottan "személyes líra" létrehozásaként értelemzte.

Az kétségtelen, hogy Ady – Kosztolányihoz vagy Babitshoz képest – egy másik lírai hagyományhoz, a költészeti líráéhoz kapcsolódott.

Nyilván, magától értetődően felvetődik a kérdés: lehetséges-e – a közvetlen valóságvonatkozások elhomá-lyosodása ellenére – irodalomként olvasni Ady verseit.

Úgy, ahogy a kortársak, vagy az utókor, különbözőképpen viszonyul ma is az a réteg, aki először olvassa Ady költeményeit: a diákok. Gyakran előfordul, hogy ösztönszerűen kiszalad a szájukon: "Nem értem!" aztán, amire eljutnak a háborús versekig, egyre érthetőbb, hozzáférhetőbb lesz Ady költészete.

Bendel Júlia

Helyi hírek

Bendel József alpolgármestertől a következőket tudtuk meg:

-Késő ősszel sem álltak le a munkálatok a készülő sportteremnél. Az építő az idei évre az öltözők és kiszolgálóhelyiségek (fürdők, WC, kazánház) felépítését látja megvalósíthatónak.

-December 1-ig új székházába költözik a rendőrség a Keresztesi Sámuel utcába (volt kötöde épülete), ahol jelenleg az udvarrendezés és belső munkálatok folynak.

-Ugyancsak december 1. az átadási határideje a sokunk által kedvelt érszakácsi erdőben levő vadászház-nak. A vadászházat az Erdészeti Igazgatóság kb. 3 milliárdos költséggel fejezte be. Közel 10 éve abbahagyott munka fejeződik így be a közkedvelt kirándulóhelyen.

-Véget értek a munkálatok az üdülőövezetben. Az ősz folyamán elültettek 60 nyírfát, 50 hársfát és 35 dísztuját. Ezenkívül 400 lapméteres területen díszkövet helyeztek el a medencék közé és a sétányokra. Tavasszal így egy megváltozott külalakkal fogunk találkozni az üdülőövezetben.

-Sokan nem vették át az őszi mezőgazdasági munkálatok elvégzésére járó hektáronkénti 2 millió lejes támogatást. Ez az összeg továbbra is átvehető csütörtöki és pénteki napokon a Polgármesteri Hivatal pénztárában.

-Folynak az útjavítási munkálatok városunkban, a lekövezett utcákon kialakult gödröket tömik be törtkővel.

-Véget értek a vízműveknél az idei évre tervezett fejlesztési munkálatok, amelyek során új szivattyúkkal szerelték fel a vízszolgáltatót. A munkálatok összértéke 1,4 milliárd lej, amit egy grafikon alapján fog kifizetni a tulajdonos vízművek.

-Korszerű fűtőberendezést kapott a Polgármesteri Hivatal szociális osztálya (a régi gyermekkórház épületében). A kivitelező a nagykárolyi ADONIS kft volt. A munkálat összértéke 140 millió lej.

Silaghi Antonela, az üdülőövezet turisztikai referense a strandszezon végén rendelkezésünkre bocsátotta az idei év statisztikáját. Eszerint a május 1-én kezdődött szezonban összesen 82.128 felnőtt- és 45.638 diákjegyet adtak el. Bérletet 2877 felnőtt és 1061 diák váltott. Parkolójegyet 13.519 esetben vásároltak. Mindezekből, valamint a sátorhelyek kiadásából összesen 4.124.530.000 lej bevétele volt a Tasnádi Polgármesteri Hivatalnak.

A legtöbb fürdővendég Kolozs megyéből váltott jegyet, őket követik a Máramaros és Szatmár megyeiek (nem számítva a bérleteseket), majd Szilágy és Beszterce megye következik.

Egyházi hírek

-református egyházközség:
2003. október:
Esketés: Nagy Szabolcs (ref.) és Almãsan Florina Simona (ort.),
Keresztelés: nem volt
Temetés: Baumgartner (Zsisku) Erzsébet, 86 éves (okt. 6.), Simon Lajos, 89 éves (okt. 22.), Lőcse János, 77 éves (okt. 24.) Papp Sándor, 52 éves (okt. 24.), Csőszi Erzsébet, 66 éves (okt. 27.)
-római katolikus egyházközség:
2003. október:
Esketés: okt. 18. Bokor Tamás György (róm. kat.) és Chiorean Annamária (ort.)
Keresztelés: nem volt
Temetés: Móna (Kiss) Margit, 88 éves (okt. 3.), Petz (Láng) Margit, 63 éves (okt. 5.), Vécsi István, 55 éves (okt. 7.), Varga József, 45 éves (okt. 12), Kiffer János, 64 éves (okt. 27.)

Várostörténet

Tasnád (12)

-folytatás előző lapszámunkból-

Egy 1847-diki egyházi névkönyv lakosságát 3199lélekre teszi, még pedig róm. kath. 1125, görög kath. 242, hitv. evang. 3, reform. 1436, izr. 393.1 De már 1849-ben csak 1250 lakossal bíró mezővá-rosnak irják.2 1869-ben 3741, 1880-ban 3375, 1890-ben 3677 lakosa van; nyelvre nézve magyar 3132, német 19, tót 1, oláh 523, egyéb nyelvű 2; vallásra nézve r.kat 1173, gör. kat 697, gör. kel. 7, ágost. hitv. evang. 6, evang. reform. 1259, unit. 1, izr. 534. Házak száma 606.

Tasnádon született Bíró Lajos, a ki évek óta tanulmányúton van Új-Giuneában, a honnan a Magyar Nemzeti Múzeumnak, mely a Természettudományi Társulattal együtt viseli a Bíró kutatásainak költségeit, számos nagy ládával küldözgette haza gyűjtésének gazdag eredményét. Bíró a zilahi kollégiumnak volt növendéke s Tasnádon a fillokszéra ellen való védekezésnél, mint biztos is működött.

A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak szántóföldet 1715-ben 195, 1720-ban 449 köblöst; rétet 1720-ban 484 kaszást; szőlőt 1715-ben 130, 1720-ban 241 kapást. Korcsmából 1720-ban 40 frt a jövedelem.3

1895-ben mezőgazdasági állapota a következő: gazdaságok száma 653. A gazdaságok területe (kat. holdakban) művelési ágak szerint: szántóföld 3120, kert 47, rét 185, szőlő beültetve 54, parlag vagy kiírtott 510, legelő 234, erdő 417, nem termő terület összesen 322, összesen 4889. A gazdaságok területéből: tulajdon birtok 4267, haszonélvezeti birtok 4, haszonbéres birtok 618. Gazdaságok száma: épületbiztosítással tűz ellen 200, gabona– és takarmány-biztosítással tűz ellen 3, átalánybiztosítással tűz ellen 1, jégkárbiztosítással 3. Gazdaságok iparvállalattal: 1. Igás fogatok, lófogat egyes 3, kettős 23, hármas 18, négyes 10, ökörfogat kettős 23, négyes 10, öszvér– és szamárfogat 4, tehén-fogat 64. gyümölcsfák: alma 1724, körte 792, cseresznye 518, meggy 1022, őszi baraczk 459, szilva 5289, dió 961, mandula 41, gesztenye 7, eper (szeder) 635, összesen 12.116 darab. Szarvasmarha: bikaborjú, bika 1 éves 8, 2 éves 1, 3 éven felűl 5; üsző, tehén 1 éves 72, 2 éves 58, 3 éves 41, 4 éves 15, 4 éven felűl 327; tinó, ökör 1 éves 37, 2 éves 36, 3 éves 24, 4 éves 19, 4 éven felűl 151; összesen 794, az összes állományból: magyar-erdélyi 785, mokány vagy riska 3, pirostarka 2, borzderes 3, egyéb szines 1. ló: mén 1 éves 5, 2 éves 5, 3 éves 2; kancza 1 éves 15, 2 éves 4, 3 éves 9, 4 éves 8, 4 éven felül 88; herélt 1 éves 2, 2 éves 7, 3 éves 5, 4 éves 7, 4 éven felűl 88, összesen 245. szamár 19, öszvér 2, kecske 16, sertés 2160, juh 95, baromfi 5158, méhcsalád 76.4

Bakator borai országszerte híresek. Elpusztúlt hegyeit újra ültetik.

Zápolya 1527 deczember 6-dikán adott a városnak vásárjogot.5 De már előbb szó van vásárjáról. 1481-ben Somlyóról Lőkös Vincze (Lewkes), a Somlyai Báthori Miklós jobbágya egy Kozmás (Cosmas) nevű emberrel a thasnádi vásárra ment.

1 -Nagyv. Nvk. 1847. 106. l.
2 -Kanya Pál: Népsz. Földr. Okt. 77. l.
3 -Magy. Stat. Közl. XII. K. 66. és 67. l.
4 -Mg. St. 506.
5 -Kővári László: Erdély Tört. II. köt. 20. lap.
6 -Dl. 29,537.

-folytatjuk-

Dr. Petri Mór: Szilágy vármegye monographiája, 1902

Történelmünk nagy alakjai

Zrínyi Ilona

Most induló sorozatunkban a magyar történelem nagy alakjaival ismerkedhet meg az olvasó.

A magyarság küzdelmei ezer esztendőn át arra kényszerítették a magyar anyákat, hogy családi fészküket ne csupán megépíteni tudják, hanem ha kell, megvédeni is. Ez a föld sohasem volt hosszú ideig a béke paradicsoma, alig hallgattak el a fegyverek, már újat kellett kovácsolni a kicsorbult helyébe, hogy az újólag felsötétlő háború fellegét felkészülve várhassa a nemzet.

Előbb a nyugati határok felől indult hazánkra sok-sok sorscsapás, majd kelet fenyegette elsöpréssel a magyarságot, hogy később délről szakadjon ránk a végzet, a törökök megjelenésével.

A XVII. században már három ellenség tiporta hazánk földjét, és áztatta vérrel.

Küzdelmünk nemcsak a férfiak harca volt, mint a mai időkben is tapasztalhatjuk, asszonyaink, anyáink, leányaink nélkül háborút nem viselhetünk. Ha nem is mint fegyverforgatók, de mint élelmezők, sebesültgondozók a nők nagy szolgálatot tettek a hazának. Ám voltak fegyverforgató asszonyaink is, ezeknek legtündöklőbb csillaga Munkács hős asszonya, Zrínyi Ilona.

1643-ban született Ozaljvárban, atyja a horváth bán Zrínyi Péter, anyja Frangepán Katalin. Nagy elődök nem mindennapi szívvel és lélekkel megáldott utóda, ha fiúnak születik sem lehetett volna hősebb és derekabb. Zrínyi Ilona már gyerekkorában magábaszívta a harcos szellemet.

Előbb I. Rákóczi Ferenchez ment nőül, és két szép gyermekkel áldotta meg az Isten: egy leánnyal és egy fiúval. Mikor I. Rákóczi Ferenc meghalt, Thököly Imréhez kötötte életét, aki a kurucmozgalom fiatal vezére, a császári Bécs legnagyobb ellensége volt. Míg férje harcolt, Zrínyi Ilona Munkács várában nevelte gyermekeit. Mikor Caraffa osztrák generális ostrom alá vette Munkács várát, a hős lelkű asszony ellenállt. Caraffa három éven át ostromolta Munkácsot, de csak árulással sikerült ellenállását megtörnie. Ezután Zrínyi Ilona a bécsi Orsolya szűzek zárdá-jában raboskodott három évig, a gyermekeitől elszakítva. Idő közben lányát osztrák grófhoz adták feleségül, fiát pedig idegen szellemű nevelőkkel neveltették. Ő lett később II. Rákóczi Ferenc Nagyságos Fejedelmünk.

Aztán elkövetkezett az asszony sorsának utolsó felvonása. Heister osztrák generális Thököly fogságába került, és az, cserébe a generálisért, asszonyát követelte. A csere megtörtént, hogy Zrínyi Ilona követhesse férjét a száműzetésbe, Törökországba, ahol 12 évet töltött.

Nikodémiában halt meg 1703. február 18-án, 60. életévében. 1906 októberében a drága hamvak útnak indultak, és azóta Zrínyi Ilona Kassa város örök lakója.

Ha egyszer arra visz utunk, álljunk meg sírja előtt a lelkünk megerősítése céljából, mert ő így élt, és így kell élnie minden magyar asszonynak.

Zrínyi Ilona neve örökre beíródott Nagyasszonyaink sorába, mint: Szent Erzsébet, Szent Margit, Szilágyi Erzsébet, Kanizsai Dorottya, Lóránffy Zsuzsanna. Legyünk nagyon-nagyon büszkék rájuk!

Csókási István

Családi Kör

Itthon és otthon

Két éve már, hogy Amerikában, Clevelandban élek. Egy teljesen más világba csöppentem, távol mindazoktól, akik addigi életem részesei voltak. Hiányoznak az itthoni - sokszor monoton - hétköznapok, barátok, rokonok. Az internet és a telefon segítségével viszont sikerült állandó kapcsolatot tartanom az otthoniakkal. Itt is napirenden vagyok minden hazai eseménnyel, viszont a személyes találkozást nem pótolhatja semmi. Ezért is vártam olyan lelkesen az októbert, második hazalátogatásomat.

Már hetekkel előtte tervezgettem az itthon eltöltendő napokat. Gondolatban sorbavettem az ismerősöket, akikkel találkozni szeretnék, valamint a "kötelező" látogatásokat.

Aztán eljött a nagy nap, és egy hosszú út után hazaérkeztünk. Nagy öröm volt újra a családunk körében lenni. Jó volt látni, hogy mindenki a régi.

Egy-két napig - az időeltolódás miatt - igazán csak az alvásnak és a pihenésnek tudtunk örülni, de szabadságon lévén ez kijárt nekünk. Ugyanebben az időben családunk gyarapodott egy fővel, a húgomnak fia született. Nagy öröm volt nézni, milyen szeretettel veszik körül szülei, nagyszülei, mennyire megváltoztatja a család életét egy kisbaba.

Az első adandó alkalommal szemügyre vettük a várost, a változásokat. Lementünk a strandra, kíváncsiak voltunk, milyen munkálatok folynak/folytak az eltelt év alatt. A jó meleg termálvíz most is csalogató volt. Árpi, a férjem nem is tudott neki ellenállni, viszont engem a hűvös idő visszatartott. Megtudtuk, hogy a városközpontban egy sportcsarnok épül, természetesen azt is felkerestük.

Üzletekben jártunk, hasonlítgattam őket az amerikai üzletekkel, eladókkal. Hasonló helyen dolgozom én is, viszont ott a szabályok teljesen mások. Lehet, az már egy kicsit a másik véglet, viszont a tengerentúl minden üzlet így működik: a vásárlónak mindig igaza van (akkor is, ha nincs), semmiképp sem szabad megsérteni, az eladó köszön előre, majd a végén megköszöni, hogy náluk vásárolt. Ez az udvarias magatartás minden hivatalos helyen érvényes.

Pénteken kimentünk a piacra nézelődni, ismerősökkel találkozni. Minden napra volt valami program, leginkább családlátogatás, de a barátokra is sor került. Jókat beszélgettünk, viccelődtünk.

Nagyon szép négy hetet töltöttem Tasnádon, és újra nehezemre esett az elválás.

Aztán visszaérkeztem második otthonomba. Árpi - ő két héttel korábban visszajött – várt a repülőtéren. Jó volt újra találkozni. Furcsamód jólesett újra látni az ismerős utakat, a házunkat, a virágaimat, amiket tavasz óta nevelgettem, ápolgattam. Másnap, a munkába visszatérve találkoztam a munkatársakkal, akik érdeklődve hallgatták otthoni élményeimet.

Alig értem vissza, de már tervezgetem, vajon mikor lesz a következő hazaút…

Fábiánné Pászti Magdolna

Az orvosé a szó

A tuberkulózisról

-folytatás előző lapszámunkból-

A másodlagos gümőkór azokban a szervekben alakul ki, amelyek az elsődleges fázis utáni szórás során fertőződtek, ezért tünetei egyrészt általános, a szervezetnek a gümőkóros fertőzésére adott reakciói, másrészt a megbetegedett szerv által okozott tünetekből tevődnek össze. A leggyakoribb a tüdő tbc, de nem ritka a mellhártya, agyhártya, vese, csont, bőr, a nemi szervek gümőkórja sem. Mivel a leggyakoribb a tüdő tbc, ezek után ennek a bemutatására szorítkozom.

A következő tünetek észlelése esetén tüdőszakorvoshoz kell fordulni:

-hosszan tartó elesettség, gyengeség,

-étvágytalanság, fogyás, akár csontra-bőrre is (kahexia),

-szubfertilitás (37 fok körüli láz), éjszakai izzadás,

-eleinte száraz, majd produktív, flegmás köhögés. Ez nagyon fontos jel! Egy megmagyarázhatatlan, makacs köhögés, ami három hétnél is tovább tart (a páciens nincs megfázva és nem is dohányos), mindig radiológiai és bakteriológiai kivizsgálást igényel.

-egy makacs, hosszantartó felsőlégúti hurut.

A betegnek az első időkben kényelmesebb a tüneteket egy makacs megfázásnak tulajdonítani. A fenti tünetek általában lassan alakulnak ki, de a tbc kezdődhet akut módon is, magas lázzal, köhögéssel, az általános egészségi állapot romlásával. Ilyenkor először súlyos tüdő- és/vagy mellhártyagyulladásra, esetleg grippára gondolunk, és csak az első antibiotikus kezelés kudarca veti fel a specifikus folyamat gyanúját. Néha súlyos vérköpés vagy spontán légmell kialakulása jelzi a betegséget, máskor viszont megtévesztő tünetek: nehéz légzés, neurózis, vérszegénység, nőknél a havivérzés kimaradása. Ezek alaposabb kivizsgálása segít a helyes diagnózishoz.

A tüdőgümőkór a tüdőszövet specifikus eredetű gyulladása, mely a következő folyamatokból áll: extenzív gyulladás, a szövetek kazeumos elhalása, ezeknek a hörgőkön keresztüli kiürülése és a kavernák megjelenése. Fibrózisos gyulladási folyamatok jellemzik. Ezek a különböző esetekben a minimális elváltozásoktól a tüdőszövet súlyos roncsolásáig bármely formában megtalálhatók, sőt, egyetlen beteg tüdejében is többféle elváltozás jelenhet meg. A legjellemzőbb és egyben a legfontosabb elváltozás, mind a beteg, mind a környezete szempontjából a kaverna (népiesen a tüdő kilyukadása). A tbc-s kaverna a gümőkór bacilusának a melegágya. Falain több százmillió bacilus tenyészik, amiket a beteg köhögés és köpés kíséretében a külvilágba ürít, és így fertőzi meg környezetét. A betegek köpetének bakteriológiai vizsgálata elengedhetetlen, mivel egyrészt a pozitív köpet a betegség aktivitásának a jele, másrészt azt bizonyítja, hogy a páciens veszélyes a környezetére, fertőző, és azonnali elkülönítése szükséges. A kezdeti szakaszokban, amikor a kavernák még nem alakultak ki, a betegség gyógyszeres kezelés hatására elég könnyen gyógyul. A későbbi szakaszokban a gyógyulás esélyei jelentősen csökkennek.

Nagyon fontos tudni, hogy ma már a tuberkulózis gyógyítható betegség! Léteznek gyógyszerek, mint például az Izoniazid, a Rifampicin, a Streptomicin, az Etambutol, a Pirazinamid, amelyek hatására a kórokozó elpusztul, a beteg meggyógyul. A tbc bacilusa nagy túlélőművész, az elégtelen, rövid ideig tartó monoterápiás kezeléseket könnyedén megszokja. Emellett a kezelés megkezdése után a betegek hamarosan lényegesen jobban érzik magukat, és nem értik meg a hosszas kezelés szükségességét! A gyógyszereknek van néhány mellékhatása, amelyeket egyes betegek nehezebben tűrnek, és önkényesen abbahagyják a kezelést. Pedig a helyesen végzett, kétfázisos (először napi, intenzív, majd hetente háromszori, fenntartó), több gyógyszer kombinálásával végzett, hosszas, hat-nyolc hónapi kezelés gyógyulási aránya 95%!!!

Ezek után érthető, hogy az aktív gümőkóros beteg (aki a köhögéstől eltekintve lehet tünetmentes) kezelés nélkül nemcsak önmagára, de a környezetére is veszélyes. Ők a fő fertőzőforrás, és többeket is megbetegíthet egyetlen felelőtlen ember!

Emiatt a tuberkulózis kezelése kötelező, szakintézetekben történik, ahol a beteg nemcsak kezelést kap, de el is van különítve. Így megszűnik a láncolat, ami új egyének megfertőződéséhez és újabb betegségek kialakulásához vezetne.

A kezelés szabványozott, nálunk gyakorlatilag ugyanaz, mint Amerikában vagy Indiában, az Egészségügyi Világszervezet szakértői által javasolt kombinációban, adagban és időtartamban történik. A kezelés ingyenes. Lévén nagyon hatásos, már a megkezdése után drasztikusan csökken a fertőzésveszély, úgyhogy amennyiben a beteg együttműködik, és a kezelést is jól tűri, csak az intenzív fázisban szükséges a kórházi kezelés és elkülönítés. Egyébként a területi szakrendelő irányításával a fenntartó kezelés otthon is folytatható.

-folytatjuk-

Dr. Kerezsi Csaba

Tanári vallomások

"Kezdem végre otthon érezni magam"

-beszélgetés Nógrádi Enikő történelem szakos tanárnővel-

-Tanárnő, mióta dolgozik a tasnádi iskolában?

-Kolozsváron végeztem a Babes-Bolyai Tudományegyetemen, és 1998 óta dolgozom a tasnádi iskolában.

-Miért választotta ezt a szakmát?

-Szeretem a történelmet, és szeretek tanítani.

-Megéri tanárnak lenni?

-Úgy érzem, igen, mivel a mi munkánk révén bővül a gyerekek általános műveltsége, és a történelem leckék által fel lehet kelteni az érdeklődésüket a múlt és a művészetek iránt. Én állampolgári nevelést is tanítok, ezáltal igyekszem toleranciára nevelni őket, és megmutatni nekik, hogy milyen lehetőségek vannak a civil társadalomban és a politikai életben.

-Ön szerint milyen az ideális tanár?

-Az ideális tanár fel tudja kelteni az érdeklődést a tantárgya iránt, és az úgynevezett "gyengébb" diákokat is érdeklődésre ösztönzi.

-Ön szerint milyen az ideális diák?

-Ideális diák csak a szakkönyvekben létezik.

-Mit érez hivatása legfőbb feladatának?

-Szerintem egy tanár feladata nyitott gondolkodású és minden iránt érdeklődő, kreatív diákokat nevelni.

-Ön milyen tanuló volt? Melyek voltak a kedvenc tantárgyai?

-A kedvenc tantárgyaimból (történelem, földrajz, irodalom, filozófia, pszichológia) a programon túl is készültem, sokszor a többi órák rovására.

-Mit szeretett az iskolában diákévei alatt?

-Nagyon szerettem könyvtárba járni, mert nagyon jól felszerelt könyvtáraink voltak.

-Mit nem szeretett az iskolában?

-A reál órákat.

-Mi a véleménye a jelenlegi tanítási rendszerről?

-Nagyon sok módosításra szorulna.

-Mi a véleménye a tasnádi iskoláról?

-Néha beszélgetek egykori egyetemi csoporttársaimmal, összehasonlítjuk iskoláink helyzetét, a diákjainkat. A tasnádi egy olyan iskola, melyben minden évben találok olyan diákokat, akikkel érdemes foglalkozni, akiket érdemes tanítani a szó igazi értelmében. A kollégák pedig évről-évre szimpatikusabbak, s kezdem végre otthon érezni magam.

-Köszönöm, és kívánok további sikeres pályafutást!

Szabó Edina

Mandulaág

Hiszem a test föltámadását, hiszem az örök életet

A halált mindig félelem és tisztelet kíséri, mivel gyökeresen szembeszáll az élettel. Ha máskor nem is, de november hónap kezdetén évről-évre találkozunk vele, hiszen Mindenszentek ünnepén, Halottak napján hitből, kegyeletből, sokan megszokásból, fölkeressük a temetőket, szeretteink nyugvóhelyét. Ilyenkor akarva-akaratlanul emlékezünk és elgondolkodunk, és elemi erővel miértek fogalmazódnak meg bennünk. Miért e földi élet? Miért a sok hajsza, kínlódás? Miért az elmúlás?

Az élet és a halál értelme összefügg, együttjár. Azok, akik nem tudnak választ adni az élet értelmére, soha nem fogják érteni a halált sem, és szeretteik elmúlása akutt seb marad a lelkükben, egyéni elmúlásuk rettegésben, vagy a gondolat elhesegetésében sem nyer megnyugvást.

A keresztény és hitben élő ember a halállal is tud értékelni, és átértékelni. A hitetlen csak ürességet talál. Ha az élet szórakozásban, élvezetekben, az anyagiak gyűjtésében, a hatalom vagy karrier hajszolásában tévutakra siklik, a halál nagyon rémisztő, üres, és mindenképpen elfelejtendő értelmetlenség marad. Amikor Nagy Sándor hatalmának csúcsára ért, gyermeteg sírásban tört ki, azért, mert rájött, hogy a csillagokra nem indíthat hadjáratot, és azokat nem hódíthatja meg. Az, akinek Isten és az embertársai szeretete értelemmel és céllal tölti meg az életét, Assisi Szent Ferenccel az elmúlást "Halál Testvérnek" tudja szólítani.

A világ, amelyben élünk, nagyon érdekes, mert egyszerre halálosztó gyilkos, de mégis rettenetesen fél a haláltól, és nem sajnál semmi áldozatot azért, hogy amennyire csak tudja, késleltesse, és elfeledje. Sok millió abortuszt követ el, meggyilkolva saját jövőjét a magzatelhajtások sokféle módjával, az öregeknek és betegeknek euthanáziát, "jó halált" kíván és kínál, de ugyanakkor klónozna, és felkeresné a legjobb plasztikai sebészt, aki mindig széppé és fiatallá varázsolja.

A keresztény ember számára a halál nem kudarc, nem Isten büntetése, nem értelmetlen elmúlás, és nem üres kilátástalanság. Nem kudarc, hiszen a pusztulás együtt jár az emberi természettel, az élet lehet szenvedés vagy öröm, mindegy, a halál vár rá. De félelemre nincs ok, mert a halállal nem a földi élet vége hangsúlyozódik, hanem az örök élet kezdete.

A halál nem Isten büntetése, sújtása, "a halált nem Isten teremtette, ő nem leli örömét az élők pusztulásában" (Bölcs. 1, 13) – a halál Ádám és Éva bűnének következménye. Ha az első emberpár bűn nélkül élt volna, nem lett volna halál. Ha a történelem minden embere bűn nélkül próbál élni, akkor nem halálra, hanem örök életre kap meghívást.

Nem értelmetlen, üres kilátástalanság a halál, "ha Krisztus fel nem támad, hiábavaló a mi hitünk" – vallja Szent Pál, de mivel feltámadt, a remény legteljesebb értelmét adja a halálnak.

A halálról való gondolkodás kettős meghívást hordoz magában: szeretettel, imádságban gondolni kedves elhunytjainkra, és amiben kell, a saját életünket illetően, átértékelésre, mert "várnom kell a holtak feltámadását és az örök életet, amikor Isten lesz minden mindenben." (Jean Guitton)

Pék Sándor káplán

Presbiteri választások

A református egyházi törvények értelmében 2003-ban sor került a részleges presbiteri tisztújításokra, oly módon, hogy leköszöntek azok a presbiterek, akik 2000 előtt voltak megválasztva. A leköszöntek újraválaszthatók voltak.

A Szentírás tanítása szerint: "Igaz ez a beszéd. Ha presbiterséget kíván, jó dolgot kíván. Szükséges annakokáért, hogy a presbiter feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos." (1. Tim. 3, 1-6)

Ezen tanítás szellemében a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megjelentette az ezévre szóló "Választási szabályzatát", amely általános és konkrét rendelkezéseket tartalmazott. Az említett szabály szerint a tisztújítási teendők a következőképpen alakultak:

Augusztus 31. – egyházközségi jelölő közgyűlések meghirdetése.

Szeptember 14. – a jelölő közgyűlések megtartása, jelöltlista kifüggesztése.

Szeptember 14. – október 4. – fellebbezések benyújtása, elbírálása.

Október 5. – választóközgyűlések meghirdetése, jelöltek bemutatása.

Október 12. – választóközgyűlés és 19-én az eredmény kihirdetése.

A Tasnádi Református Egyházköz-ségben az ütemtervnek megfelelően történtek a választások. A jelöltlistán 20 név szerepelt, leköszönt presbiterek és új, fiatal egyháztagok. Fellebbezésekre nem került sor, ezért a választólapokra felkerült minden jelölt. A számlálóbizottság elkészítette a névsort, a kapott szavazatok csökkenő sorrendjében. Így a legtöbb szavazatot kapott 18 személy és a 2000-ben megválasztott személyekből állt össze az új presbitérium. Alakuló ülését október 26-án tartotta meg, ahol megválasztotta (titkos szavazással) a főgondnokot és a gondnokot, Gáti Dezső és Nagy András személyében.

November 2-án a választás jogerő-re emelkedett, Hegedűs István lelkipásztor köszöntötte az újjáalakult presbitériumot, és a négy legfrissebb presbiter: Hamza Tibor, Kapusi Ferenc, Szilágyi András és Vass József letették az esküt.

Bízunk benne, hogy a Szentírás tanítását megtartva: "Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel" (1 Tim. 3), az újonnan választott presbitérium egyházközségünk javát fogja szolgálni. Úgy legyen!

A presbiterek névsora: Berki Mária, Bikfalvi József, Bogdán József, Demeter József, Egri Sándor, Fóris Miklós, Fóris András, Hamza Tibor, Horváth Gyula, Jászfalvi Miklós, Kapusi Ferenc, Knébli Magdolna, Kopányi Katalin, Lukács Károly, Nagy Sándor, Nagy József, Oláh Attila, Papp József, Póka András, Simon Attila, Szabó Katalin, Szilágyi István, Szilágyi András, Szűcs Katalin, Tóth Sándor, Varga András, Vass Csaba, Vass József.

Szűcs Katalin

Csillagfényben

Vass Csaba képkiállítása Bukarestben

Vass Csaba festőművésznek egyéni képkiállítása nyílt Bukarestben a Petőfi-házban, 2003. október 8-án. Visszatérte után a kiállítás körülményeiről és fogadtatásáról kérdeztem a művészt.

-Ki szervezte a kiállítást, kitől kaptál felkérést?

-A Petőfi Kulturális Társaság szervezésében került sor a kiállításra, melynek fő támogatója Erdei D. István képviselő úr volt.

-Milyen munkákkal szerepeltél?

-25 képet vittem, többségében akvarelleket, valamint néhány tempera- és tusrajzot. Ezek nagy része friss munka: tájképek, városrajzok, emléklapok.

-Milyen volt a fogadtatás Bukarestben?

-Baráti, kedves fogadtatásban volt részem. A szervezés sikeres volt, száz meghívót küldtek ki, és nagyon sokan jöttek el. A tárlatot Mezei József író és műkritikus nyitotta meg. Elismerő szavakkal értékelte munkámat, főleg az akvarellek tetszettek neki.

-Milyen benyomásokkal tértél haza az ottani magyarok kulturális életével kapcsolatban?

-Bukarestben van egy összetartó, 50-60 személyből álló idősebb korosztály, akiknek a Petőfi-ház a mentsváruk. Heti két alkalommal találkoznak ott. Állandó kulturális tevékenységeik vannak, előadások, kiállítások. Ez fogja össze az ottani magyarságot.

-Milyen további terveid vannak?

-Szeretném Tasnádra is elhozni ezt a kiállítást, és meghívásom van Marosvásárhelyre is. Körülbelül december folyamán fog megjelenni Kallós Zoltán Világszárnya című moldvai magyar mesegyűjteménye, melyet én illusztráltam. Tavasszal készül el Károlyi Fülöp Béla orosházi költő Nagykároly, te édes-kedves című verseskötetének illusztrálása, fontosabb nagykárolyi épületekkel, emlékművekkel. Az internetre is felkerült pár képem, melyek a www.festomuvesz.hu/vasscsaba/in-dex.htm honlapon tekinthetők meg.

Tóga Judit

Jubilált a szatmárnémeti magyar színtársulat

Jubilált a magyar színjátszás. Október 17-19 között fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte a Szatmár-németi Északi Színház Harag György Társulata.

A rendezvénysorozat nyitóakkordjaként a színház folyosóinak falait díszítő, az elmúlt fél évszázad legsi-keresebb előadásaiból megörökí-tett jeleneteket ábrázoló fényképkiállítást tekinthették meg az érdeklődők. Ké-sőbb a Pódium-teremben sor került Csirák Csaba "50 év krónikája az 1953-ban alakult együttestől a Harag György Társulatig" című kötetének bemutatására. Az első nap fénypontját Moliére Tartuffe című komédiájának díszbemutatója jelentette. Az évadnyitó előadáson, mely az utóbbi évek egyik legszínvonalasabb előadása, öröm volt viszontlátni Elekes Emmát, az alapító együttes nagy drámai színésznőjét. A jubileumi rendezvények során élményszámba menő előadásokkal vendégeskedtek a kolozsvári és marosvásárhelyi társulatok művészei is.

A második napon az elhúnyt pályatársakról emlékeztek meg a résztvevők, koszorút helyezve a szatmári temetőkben nyugvó kollégák sírjára. A megemlékezéseknek tasnádi vonatkozása is volt, a társulat névadójára, Harag Györgyre ugyanis itt emlékeztek, abban a házban, ahol a nagy színész-rendező gyermekéveit töltötte. A meghitt hangulatú ünnepség háziasszonya, Lőrincz Ágnes, a Harag György Társulat színésznő-igazgatója nyitotta meg a megemlékezést. Ezután Bendel József alpolgármester, a Tasnád városi RMDSZ elnöke ecsetelte Harag György életútját. A színház legifjabb művészeinek szavalatai után az egykori pályatársak részéről Kovács Ferenc rendező, gyakran könnyekig elérzékenyülve osztotta meg személyes élményeit az egybegyültekkel, és méltatta az európai hírű rendező szerepét az együttes arculatának kialakításában.

Az emléktáblánál a megemlékezés koszorúit helyezte el a Tasnád városi RMDSZ, a Harag György Társulat, továbbá az RMDSZ parlamenti frakciójának részéről Kereskényi Sándor szenátor. Az ünnepségsorozat vasárnap este nagyszabású gálaműsorral zárult. Megható volt viszontlátni a társulat alapítótagjait, sajnos nagy részüket már csak kivetített fényképekről. A gálaműsorban egy-egy magánszámmal felléptek mindazok a színészek, akik valamilyen formában életpályájuk során a szatmárnémeti társulathoz tartoztak.

A rendezvénysorozat fináléjaként felcsendült a Színész-induló. A társulat alapítótagjaival együtt énekelt az elmúlt öt évtized valamennyi korosztálya és a színház jelenlegi társulata. A népszerű éneket remélhetőleg viszonthallhatjuk a Liliomfi tavaszi bemutatóján is.

Kiskasza László

Közérdekű hírek a Lakossági Tanácsadó Irodától

A Polgármesteri Hivatal közleményei

-Mindazok, akik a Polgármesteri Hivatal szociális irodájának nyilvántartásában szerepelnek (mint szociális segélyre jogosultak), 300.000 lejes, havonta folyósítandó fűtéskiegészítésben részesülnek. Ezek a személyek minden hónap 20. napjáig kérelmezhetik az említett segélyt (az előző hónapra). E célból meg kell jelenniük a szociális irodában, ahol egy formanyomtatványt kell kitölteniük.

-Rövidesen Tasnádon is beadhatók az útlevél kiállításához szükséges iratok, a Szolgáltatási Központban (az egykori gyerekkórház épületében). Érdeklődni a helyszínen vagy a Lakossági Tanácsadó Irodában lehet.

Anekdoták

Pali, Jóskák, Karcsi és a rendőrfőnök

"Az anekdota rövid, csattanós, tréfás, tanulságos történetke, az önéletírás – emlékirat fontos, járulé-kos betételeme, a való életből vett intimitás, folklorisztikus fogantatású, tehát magánéleti epizód."

Veress Dániel

Ennek szellemében jutottam arra a következtetésre, hogy a még meg nem írt önéletrajzomból kiragadok egy anekdotikus történetkét, amelyet az alábbiakban megismerhet az olvasó:

Annak idején beszerzőként dolgoztam az egyik tasnádi vállalatnál. Egy szép nyári nap reggelén azt a feladatot kaptam, hogy Jóska nevű kollégám-mal nézzünk szét Máramarosszigeten a cégünknél működő termékgyártó üzemek alapanyagainak beszerzése végett. Az utat Tasnádtól Szigetig egy I.M.S. típusú terepjáróval tettük meg, a Pali nevű sofőrrel.

Indulás előtt a város központjában gyülekeztünk, amikor közibünk toppant egyik közös ismerősünk, Karcsi, aki egy másik vállalatnál dolgozott, és épp az éjszakai műszakból jött ki.

-Hova lesz a menés? – kérdezte kedélyesen.

-Szigetre – feleltem egykedvűen.

-Tán nem a bolondokházába akar-tok menni Főbolondoknak? – viccelődött. Vettem a lapot.

-Dehogynem, elviszünk téged is. – feleltem.

Így hát Karcsi barátunkkal beszálltunk az autóba, és elindultunk. Útközben kiderült, hogy Karcsi azon a reggelen vett fel előleget a fizetésé-ből. Szatmárnémetiben meg is álltunk egy kocsmánál, és megünnepeltük a találkozást egy-egy korsó sörrel.

Vidám hangulatban folytattuk utunkat. Karcsi az útra is vett pár üveg sört, mondván, hogy ő most országkiránduláson van, és aki kirándul, annak legyen mindig enni- és innivalója. Mi helyeseltük a gondolatmenetet, és meg is álltunk a Sâmbra Oilor vendégfogadónál, ahol a változatosság kedvéért elfogyasztottunk egy-egy deci konyakot. Beírtunk a vendégkönyvbe, és tovább folytattuk utunkat.

Már délutánra járt az idő, amikor beértünk Máramarossziget központjába. Palin, a sofőrön kívül már mindhárman elég jó hangulatban voltunk, de ezt, már ahogy ilyenkor szokás, fokozni kellett, hát be is tértünk egy csinos kis presszóba.

-Milyen szép lányok szolgálnak itt fel nekünk – jegyezte meg Karcsi – és meghívta az egyiket egy pohárka konyakra, aki örömmel el is fogadta a meghívást.

Lassan elkezdett esteledni. Az egynaposra tervezett kiszállásunkat meg kellett hosszabbítani. Elindultunk szállást keresni, és bejelentkeztünk a Tisza hotelbe, ahogy az illik, a személyi igazolványunk felmutatá-sával. Illetve csak jelentkeztünk volna, mert Karcsinál nem volt igazolvány, csak egy "delegáció", amit áruátvételkor szoktunk használni, és amit mi töltöttünk ki számára az útra (akkoriban a vállalati autókat csak a vállalat érdekében eljáró személyek használhatták). De ez nem volt elegendő, így hát nem is kapott szállást, csak egy jótanácsot, miszerint ha hoz tartózkodási engedélyt a Sziget városa rendőrparancsnokától, helyet biztosí-tanak éjszakára az ő számára is.

Nem volt mit tenni, a négy jó barát elindult a rendőrségre az autóval. Jóskának közben eszébe jutott, hogy a rendőrfőnök korábban Tasnádon szol-gált rendőrként, és G néninél bérelt lakást.

A rendőrség épületéhez érve úgy határoztunk, hogy én megyek be Karcsival, Pali és Jóska kint várnak ránk az autóban.

Rövid várakozás után bejutottunk a rendőrfőnök elé. Illedelmesen köszöntünk, majd előadtuk, hogy Karcsinak hirtelen velünk kellett utaznia, és mivel egy Tasnád melletti faluban lakik (ami nem volt igaz), nem volt időnk a személyi igazolványáért menni. Mivel egy nap alatt nem tudtuk elintézni az ügyeinket, tartózkodási engedélyt kérünk, hogy Karcsi is kaphasson szállást éjjelre a hotelben.

-Négyen jöttünk – folytatta Karcsi – a sofőr és egy másik kollégánk kint várnak az autóban.

A parancsnok végigmért bennünket a szemüvege fölött, majd Karcsinak azt mondta:

-Maga részeg!

-Igen, ittam egy keveset, de nagyon fáradt vagyok az éjszakai munka után. – hebegte ijedten.

-Ő miért nem részeg? – tette fel a kérdést rám mutatva.

-Mert ő a sofőr. – vágta ki magát Karcsi.

-De hát az előbb azt mondta, hogy a sofőr az autóban várakozik! – förmedt rá, majd kicsit csendesebben folytatta:

-Fejezzék már be a hazudozást. Segítek magukon, már csak azért is, mert én magam is szolgáltam Tasnádon, és jól éreztem magam a tasnádiak között.

-Igen, tudom – mondtam moso-lyogva, felhasználva a Jóskától kapott információt -, G néninél lakott.

-Úgy van - mondta elérzékenyülve, és ő is elmesélt egy történetet a Tasnádon töltött időből. Aztán fogta a telefont, felhívta a Tisza hotelt, és parancsot adott a Karcsi befogadására.

Visszatérve a hotelbe, Karcsit már készen várta egy különszoba. Jókedvűen tértünk nyugovóra, jót mulatva Karcsin, aki Máramarossziget díszpolgárának érezte magát.

Kapossy József

Nosztalgiázzunk

Most induló rovatunkban, ahogyan címe is utal rá, a "tegnapi" időket idézzük fel. Várjuk írásaikat, melyek a "boldog" 60-70-80-as évek Tasnádjának hangulatát, történéseit idézik. Várjuk olvasóink írásait!

"Azok az évek úgy 80 körül..."

Mi voltunk a 80-as esztendők tinédzser-generációja. Az Elfojtott vágyak, órák, remények nemzedéke. Együtt alakultunk a 80-as évek legendás Eddájával. Dalaink, az EDDA dalai, amelyek a kemény diktatúra idején lélekerősítő mondanivalójuk miatt erőt adó szerzemények voltak, a lázadásunk éveiben elsuttogott, kimondott, néha merészen üvöltött nagy igazságokat hordozták magukban s fém szívünk ezzel akkor csordulásig volt. Azt hittük, minden sarkon álltunk már, s hogy minden lépcsőn ültünk már, nem sejtve, hogy az élet java mégcsak ez után következik.

Miközben a keserű könny arcunkat mosta, és a keselyű fölöttünk szállt, fáztunk az utcák kövén falhoz dőlve, vagy hosszú vonatsíneken kóboroltunk, álltunk a kör közepén, körbevettek jó barátok, rosszak, pofonoktól piros volt az arcunk, de akkor sem adtuk fel, mert volt hitünk a magas falak előtt, és lehunyt szemmel azt reméltük, hogy egy dal segít nekünk. Mind rólunk, mindannyiunkról szólnak ezek a dalok, nem hagytuk őket meghalni, szívünkbe égetve hordozzuk őket míg el nem érkezünk a néma völgybe.

Alakulásunk, fennmaradásunk, összefogásunk titka az általunk is képviselt műfajban, a tiszta igaz szóban, a rockban keresendő, ami tagadhatatlanul a szabadságot jelenti, a minden áron győzni akarásban, a vélemény kimondásban, és abban, hogy a szövegekbe, a zenébe Pataky beleírta a vágyainkat, az álmainkat, tudta mindegyikünk ha feladod az álmaid, meghalsz, élve halsz meg.

Mi elfogadtuk ezen eszméket, s magunkévá tettük őket mindennapjainkban is.

A megálmodott világot sokan a város kapuin kívül találták meg, de bárhová is vitték őket hosszú vonat sínek, fém szívük csengése mindig megpróbált tiszta maradni. Néha, mikor hazatérnek, kik egykor elhagyták a várost, kiket nem fogadott magába, újra meglátogatva ifjúságuk színhelyét, fényesre csiszolják szívüket. Az akkori kölykök most meglett emberek, felnőttünk, mégis, hallgatva a bluest, ma is sírunk, nevetünk, örülünk, szenvedünk, szeretünk, lázadunk, és álmodunk újra és újra egy világot magunknak, igaz, már nem a csöves, füstös házibulikban, hidegben, sötétben énekeljük: szálljunk fel, én is akarom. Meleg szalonunk szőnyegén, medvebőrként elterülve engedjük fülhallgatónkból fülünkbe Attila hangját. Érezve, hogy sokan nem tudják, nekünk miért kell, nekünk miért jó.

Áh ez nem az már, mint rég, mondhatná az olvasó. Meglehet. Talán kissé megfakult már akkori fém szívünk csillogása, de ez csak egy ideiglenes rossz állapot. Generációnk filozófiája a tiszta kemény csillogásé, és épp ezért mindig megvillanhat, leginkább akkor, ha már senki sem számít rá. Azt hiszem, nem írok le egetrengetőt, hisz mindenki tudja közülünk, hogy az EDDA-dalait nem kell, nem szabad szétmagyarázni. Énekelni, hallgatni kell, és szeretni annak, aki hisz bennük, hiszen százszor és ezerszer bebizonyosodott, hogy az immár himnuszunkká lett Hűtlen-t énekeljük, és nem lettünk hűtlenek az EDDÁ-hoz, és közös eszméinkhez. Mindegyikünk, amíg él, el nem felejti, hogy a múltat ki nem tépheti szívéből.

Generációk nőttek fel, és nőnek fel a dalokon, melyek nekünk és rólunk szólnak, melyeknek minden szava megérint, megéget, és melyek a rock által sugárzott valódi szabadságérzést hordozzák magukban. Hidd el, testvér, mi ugyanazzal a hittel énekeljük holnap is, mint ma vagy épp a tegnap: Uram, segítsd fiaid, hogy megtisztuljanak, annyit, mint mi csalódtunk, ne csalódjanak, Uram, segíts, hogy napfény érje tiszta arcukat, Uram, adj szép fiaidnak boldog napokat. Kérlek, segíts!…

JACK

(Nem) csak nőknek

Divatkalauz

Viseljünk nadrágkosztümöt!

Idén ősszel és télen Párizs, Milánó és New York színpompás világa határoz-za meg a divatot. Tetőtől talpig felélénkülünk. Virít a temperamentumos vörös, a forró hangulatot némileg hűti a ropogós zöld, világít a kék, csábít a lila. A kontrasztos, a tarka, de a higgadt klasszikus össze-állítások is méltó helyet kapnak az összképben. Ősszel nadrágkosztümbe öltözünk.

A párizsi sikk jellemzői a természetesség, elegancia, időtálló stílus.

A rövid kabát vagy extrahosszú blézer klasszikus részletmegoldásai: magas hátsó hasíték, rejtett gombolás, szegélyes zseb zsebfedővel. Moletteknek is előnyös!

A nadrág egyenes vonalban szűkre szabott. Divat újdonság, hogy az övpánt kicsivel a derék vonala alá kerül.

Milánó nőies bájának jellegzetességei:

A rövid kabát, mely éppen csak derékig ér, és szorosan követi az alak vonalát. Alacsony termetű hölgyek számára nem létezik ennél előnyösebb fazon! A sportos karaktert az ezüstszínű cipzár biztosítja. Anyaga lehetőleg sportos buklé.

A nadrág divatosan szűkített fazon, keskeny hajtókával. Fontos az övtartó, amelyből természe-tesen a fémcsatos öv sem hiányozhat.

New York stílusa:

A rövid kabát kétsorosan gombolt, enyhén karcsúsított, hangsúlyosan nőies, rafináltan extravagáns stílus, széles kihajtóval. Dekoratív részletmegoldás a hátát díszítő pánt.

A nadrág a hetvenes évek legendás csípőnadrágját idézi: a fazon övpánt nélküli, enyhén ejtett derékvonallal. A szár lefelé szolidan, de jól érzékelhetően bővül.

Tipp: ehhez a nadrágtípushoz legjobban a magasított sarkú bokacsizma illik.

Holczman Hilda

E havi receptünk:

Gombával töltött paprika

Hozzávalók: egy doboz gombakonzerv, 5 dkg rizs, 1 fej vöröshagyma, 1 pohár paradicsomlé, 1 tojás, petrezselyemzöld, csombor, kapor, só, bors, vegeta valamint néhány húsos, vékony héjú paprika.

Az apróra vagdalt, megfőzött gombát összekeverjük az olajban megpárolt hagymával, valamint a többi hozzávalóval a paradicsomleven és vegetán kívül. Ezzel a masszával megtöltjük a kicsumázott paprikát, olajban kissé megsütjük minden oldalát, majd felöntjük a paradicsomlével, fűszerezzük vegetával és megfőzzük. Jó étvágyat!

BM

Gyógyító ásványok

Paracelsus a drágaköveket a természet legfinomabb szerkezeteinek nevezte, és osztotta az ókori véleményt, miszerint bizonyos köveknek különleges sugárzásuk van, és befolyásolják az ember érzelmi és biológiai állapotát.

Lássuk hát, hogy különböző betegségek esetén milyen féldrágaköveket használhatunk: álmatlanság: ametiszt, allergia: aventurin, lápisz, asztma: malachit, álmosság: rodokrozit, tigrisszem, ambíció hiánya: gránát, ametiszt, immunrendszer gyengesége: hegyikristály, általános erősí-tő hatású: achát, ájulás: malachit, baktériumok: tigrisszem, bronchitisz: kalcedon, bőrbetegségek: hematit, idegesség: piros jáspis, bátorság hiánya: achát, szodalit, beszédhiba: kalcedon, cukorbaj: citrit, mohaachát.

A csontok betegségei: tigrisszem, obszidián, búskomorság: rózsakvarc, türkiz, emlékezés-kihagyás: ametiszt, egyensúlyzavar: achát, epebajok: malachit, emésztési zavarok: citrin karneol, általános regeneráló: sólyomszem, életkedv megromlása: amazonit, obszidián, fáradtság: ametiszt, gyengélkedés: tejkvarc, viselkedési zavarok: kagyló, lapisz, fejfájás: ametiszt, gyomorfekély: achát, hegyikristály, fogyókúra elősegítése: ametiszt, fülfájás: jáspis, fogpanaszok: magnezit, türkenit, félénkség: ametiszt.

Gyomorbántalmak: citrin, hegyikristály, gyulladások: gránát, hasfájás: szodalit, hajproblémák: ónix, vízhólyag rendellenességei: achát, citrin, hormonális betegségek: hegyikristály, herpesz: gránát, ártritisz: tigrisszem, izomzati problémák: aventurin, immunrendszer-gyengeség: ametiszt, citrin, infarktus: akvamarin, ónix, láz: kalcedon, szodalit, gégebajok: kék kvarc, mandula: ametiszt, menstruációs rendellenességek: karneol.

Mirigyek betegségei: jáspis, májbetegségek: hematit, jáspis, rózsakvarc, nyak betegségei: türkiz, lápis-lazuli, kiválasztás/mirigyek rendellenességei: kalcedon, hegyikristály, nyugtató hatású: rodonit, hűlés: akvamarin, női bajok: karneol, olvasási hiba: rodonit, orrvérzés: karneol, beképzelés: rodonit, pszichoszomatikus betegségek: aventurin.

Pattanások: aventurin, prosztata: achát, rák: lápis-lazuli, reuma: malachit, stressz: citrin, szülés: jáspis, szívpanaszok: rózsakvarc, aventurin, malachit, szempanaszok: hegyikristály, sólyomszem, frusztrációk, félénkség: szodalit, malachit, szerelemkedv megcsappanása: rodokrozit.

Térdbántalmak: ónix, magas vérnyomás: ametiszt, alacsony vérnyomás: lápis-lazuli, leukémia: ametiszt, vesebajok: mohaachát, hematit, letargia: achát, kifejezési problémák: hegyikristály, kapcsolatteremtési nehézségek: ónix, összpontosítási nehézségek: citrin, ametiszt, idegrendszeri zavarok: aventurin.

A különböző csillagjegyek szülötteinek talizmánkövei: kos (márc. 21 – ápr. 20): hegyikristály, bika (ápr. 21 – máj. 20): rózsakvarc, ikrek (máj. 21 – jún. 20): tigrisszem, rák (jún. 21 – júl. 20): ónix, oroszlán (júl.3– aug. 23): hegyikristály, szűz (aug. 24 – szept. 23): citrin, mérleg (szept. 24 – okt. 23): turmalin, skorpió (okt. 24 – nov. 22): karneol, nyilas (nov. 23 – dec. 21): obszidián, bak (dec. 22 – jan. 20): macskaszem, vízöntő (jan. 21 – febr. 19): sólyomszem, halak (febr. 20 – márc. 20): ametiszt.

Balogh Margareta

Rum-lee

Köszöntjük a Katalinokat

Sokak örömére vagy bánatára tudatjuk, hogy a MADISZ még mindig tevékeny, sőt…

Az idei Katalin-bál nagy sajnálatunkra elmarad, annak ellenére, hogy a korábban általunk rendezett Katalin bálok élményei és tapasztalatai önbizalmat és magabiztosságot nyújtanak.0.

De a Katalinoknak nem kell búsulni, a MADISZ az idén sem felejti el őket! Hogy ez a figyelmesség miből áll, maradjon Katalin napig meglepetés e szép nevet viselők számára. Minden Katalinnak boldog, emlékezetes névnapot kívánunk!

Bata Sándor, a MADISZ társelnöke

Gólyabál Tasnádon

Október 7-én tartották meg a moziteremben a hagyományos Gólyabált, vagyis megválasztották a IX. osztályos diákok közül a gólyakirálynőt és a gólyakirályfit. Mint minden évben, ez alkalommal is zsúfolásig megtelt a moziterem szórakozó és szurkoló fiatalokkal.

A rendezvényen a versenyzők is nagy számban részt vettek. A magyar tagozatos tanulókat Bonczidoi Boglárka, Hiripi István, Sütő Emese és Grieb János képviselte.

A versenyzők öt próbán estek keresztül. Az első próba maga a bemutatkozás volt, ahol ötletesebbnél ötletesebb bemutatkozásokat hallhattunk. A második próbán az általános műveltséget tesztelték. Itt mindenki jól szerepelt. A lányok következő próbája a nyakkendőkötés, a fiúké pedig a lányok sminkjének elkészítése volt. Bár ezek kevésbé testhezálló feladatok voltak, mégis mindenki jól feltalálta magát. A táncpróbán mindeféle tánctudást bizonyíthattak a versenyzők, végül pedig egy vízszintesen tartott rúd alatt kellett áttáncolni. A próbatételek között a közönséget különböző műsorszámokkal szórakoztatták a szervezők.

A verseny végén a zsűri pontozott, és megszületett a bálkirálynő és -király. Hiripi István második, Grieb János pedig harmadik helyezést ért el. Az első három helyezett ajándékban részesült, de mindenki kapott egy szál virágot. Minden versenyző egyformán megérdemli a dicséretet, mert jól szerepeltek!

szedy

Költői próbálkozások

Budai Mónika: Érmindszent felé

Tömött iskolabusz kanyarog úttalan-utakon,
pöttöm gyermekeket visz az Ady szülői házhoz.
Talán még nem tudják, hova is utaznak,
a nagy költő házához hangoskodva tartanak.
Titokban történik a nagy utazás,
a kommunista rendszer nem engedte látni
Ady szülőházát.
Nem volt szabad himnuszt énekelni,
magyarul verselni,
csak csendben fohászkodni, s a
rendszert éltetni.
Megérkezik végre a kis csapat Ady szülőházához,
s az áhítattól elhallgatnak,
pedig egész úton csak hangoskodtak.
Kiválik a tömegből egy barna,
tíz év körüli kisleány.
Elszavalja "Az Értől az Óceánig" című verset,
s úgy tűnik, mintha zengene ódát.
Beírják a nagy könyvbe egytől-egyik neveiket,
hogy az utókor is megtudja:
ők annak idején innen merítettek erőt, hitet.
Szabad nekünk mostmár énekelni, szavalni,
csak közben elfelejtettük a nagy Költőt
méltóképpen tiszteletben tartani.
De ott az ígéret, mit nem felejtünk el soha tán,
mivel a nagy Költő megírta:
"Ifjú szívekben élek tovább"

Katicabogár

"Gondolataim iskolakezdéskor"

Ezzel a címmel írtak fogalmazást a III. E osztály tanulói az új tanév kezdetén. A legtöbb gyermek már várva várta az iskolakezdést, hogy újra találkozhasson az osztálytársakkal, és tanítónénijükkel, Bikfalvi Juliánnával. Íme néhány részlet a fogalmazásokból:

Kovács Andrea: Nem örültem annak, hogy véget ért a vakáció, de már vártam, hogy újra láthassam az osztálytársaimat. Tornatanárnő vagy rajztanárnő szeretnék lenni, ezért elhatároztam, hogy jól fogok tanulni, és sokat fogok sportolni. Örülök, mert a legjobb barátnőm a padtársam, és együtt megoldunk minden feladatot. Szeretném, ha mindig jó barátnők maradnánk. Arra vágyom, hogy Mikulásra vagy Karácsonyra egy meséskönyvet és egy hörcsögöt kapjak.

Rozs Andrea: Már nagyon vártam az iskolakezdést. Újra találkoztam osztálytár-saimmal, legjobb barátnőimmel, Kovács Andival, Györffy Annával, Mezei Katicával és a tanítónénivel. Ha felnövök, szakács szeretnék lenni, hogy bármikor készíthessek magamnak egy gyönyörű tortát, és megehessem az egészet. Szeretnék jól tanulni, és az első tanuló lenni. Anyukámnak és apukámnak is örömet szerezhetnék, és ha nagyon jól tanulnék, akkor ügyvéd is lehetnék. Szeretek a padtársnőmmel ülni, mert ő a legjobb bartánőm. Jó lenne ebben a tanévben sokat kirándulni és sátorozni.

Kabai Richard: Mindent megteszek, hogy jól tanuljak, és ezenkívül a szorgalmi feladatokat is meg fogom oldani. Nagyon szeretek kirándulni az osztálytársaimmal. Jó lenne egyszer egy egész hetet Feketeerdőn tölteni. A vágyam egy Pentium IV-es számítógép, ha ezt megkapnám, akkor egy nagy házibulit rendeznék az osztálytársaimmal.

Grieb Róbert: Nekem sok tervem van erre az iskolai évre. Szeretnék jól tanulni, sokat és jól olvasni. A házi feladatokon kívül a szorgalmi feladatokat is szeretném megoldani. A vakációban sokat játszottam a barátaimmal és a testvéreimmel, de azért jutott idő olvasásra is. Szeretném, ha az osztálytársaimmal sokat kirándulnánk, leginkább a hegyeket kedvelem.

Fóris Kinga: Már nagyon hiányoztak az osztálytársaim és a tanítónéni. Szeretnék jól tanulni és első tanuló lenni. A tanulás mellett még szeretnék sokat biciklizni, és kirándulni az osztálytársaimmal.

Györffy Anna: Sokat szoktam olvasni és írni. Szeretnék jó jegyeket kapni, és első tanuló lenni. Szeretném, ha az osztálytársaim is jól tanulnának, odafigyelnének a tanítónénire és nem hiányoznának az órákról. Arra vágyom, hogy Karácsonykor egy szép kis előadást mutathassunk be. Szeretnék sokat kirándulni, ha lehet, eljutni Magyarországra, Németországba és a Medve-barlanghoz.

Sipos Ottó: Az iskolába azért jó járni, mert ha jól tanulok, sok új ismeretre teszek szert, és sok barátot szerzek magamnak. Az osztálytársaimmal szeretnék halászni és kirándulni az erdőbe, és ha lehet, Magyarországra is.

Boldizsár Tamás: Szeretnék jól tanulni, jól viselkedni az iskolában, sokat olvasni, írni, rajzolni és énekelni. Szeretném, ha sokat kirándulnánk, és sok új helyre eljutnánk az osztálytársaimmal és a tanítónénivel.

Márti néni

A csengeri kirándulás

Nagy meglepetés ért bennünket, amikor Bikfalvi Juliánna tanítónő szólt, hogy néhány tanuló részt vehet a csengeri mesemondó versenyen. Mi szerettünk volna elmenni, és mivel volt útlevelünk, rögtön jelentkeztünk is. A tanítónénink Vécsi Erzsébet és Bikfalvi Juliánna tanítónéni segítségével jól felkészültünk a versenyre. Többször kifejezően elolvastuk és elmeséltük a kiválasztott mesét.

Útban Csenger felé az autóban is és ott még a verseny előtt is elismételtük a tanultakat. Csenger nagyon szép város, tiszta, rendezett, színesre festett épületekkel tarkított. Az iskola egy épületben van a könyvtárral, ahová szünetben is bemehetnek olvasni a tanulók. Közel az iskolához, a parkban van egy étterem, ahol mi is megebédeltünk. A konyhában nagyon sok fehérköpenyes néni sürgölődött, hiszen ezernél is több személyre főznek minden nap. Az étteremmel szemben van a sportcsarnok, ahol a tornaórákat tartják. Csodálatosan szép volt belülről és kívülről is.

A verseny három csoportban zajlott. Az óvodások délelőtt, mi, az I.-II. osztályosok ebéd után, a III.-IV. osztályosok pedig másnap versenyeztek. A mi csoportunkban 22 mesemondó három órán keresztül mesélt, és aztán következett a díjkiosztás. Mi is jól szerepeltünk, ezért mindketten oklevelet kaptunk. A verseny után megnéztük a csengeri múzeumot. Estére kicsit fáradtan, de szép élményekkel indultunk haza, abban a reményben, hogy jövőre is részt vehetünk a versenyen.

Az első két mesélőt és a díjkiosztást filmezték a helyi televízió számára. A tanítónéni hozott egy példányt a filmből, amit itthon az osztálytársainkkal többször meg fogunk nézni.

Vinkler Petra és Tamás Enya

see graphic Természetvédelem

Természet-kalendárium

A novemberben tett későőszi kirándulások során jóval kevesebb látnivalóval kell beérnünk, mint a tavaszi vagy nyári hónapokban. Madaraink javarésze délre költözött, és csak részben pótolják őket a hozzánk érkező téli madarak. Eltűntek a rovarok, téli pihenőre vonultak a kétéltűek, a hüllők, sünök, pelék, hörcsögök és ürgék is. A természet azért a zimankós novemberi napokon is sokféle megfigyelési lehetőséget kínál.

Vannak olyan fajok, amelyekkel mindig találkozhatunk, azonban a viselkedésük, de nem egyszer a küllemük is gyakran eltér más-más időszakban. Az erősebb őzbakok már novemberben levetik agancsukat, a szarvasbikák csapatokba verődve járják az erdőt. Ilyenkor fehér ruhát ölt a hermelin. A kék szárnyú mátyásmadár novemberben tölgyfamakkok után kutat az avarban. A cinegék vegyes csapatokban járják az erdőt és a kerteket, cserregő hangon tartják a kapcsolatot egymással, de tavaszt hívogató kedves "nyitnikék"-jükre egy pár hónapot még várnunk kell.

A rétek, legelők felé haladva a mezei utak mentén kopaszon állnak a fák, fonnyadtak a sárga fűszálak, pacsirtaszó helyett csak a varjak kárognak, és alacsonyan repülő kékes rétihéját láthatunk. Ha megállunk, mezei nyúl pattan fel a közelünkben, s olyan gyorsan menekül, mintha az életéért kellene futnia. Ha nyugodt léptekkel továbbmegyünk, valószínűleg a vackán marad, de a hirtelen megtorpanó ember veszélyt sejtet, ezért menekül.

A mezei nyúl kisebb rokona, az üregi nyúl (a házi nyúlfajták őse) a földfelszín alatti üregében keres menedéket. Csak rövid ideig, zegzugosan fut, amíg az üreg bejáratát el nem éri.

A magasban repülő hollót jellegzetes hangja mellett ék alakú farkáról is felismerhetjük. A közte és az ugyancsak fekete vetési varjú közötti nagyságkülönbség a magasban keringő madarak esetében elenyészik.

Bikfalvi Juliánna

Sport

Tasnádi focitörténet

Az 1974-75-ös évek csapata

Ez a csapat 25 ponttal kiesett a "C" divízióból.

A csapat tagjai: Tömpe P. edző, Butean, Szabó Gy., Szűcs G., Roszkopf I., Juhász T., Voicu M., Bikfalvi J., Petkes L. Asszisztens, Ilies Ioan, Traistaru Ghe., Feierstein, Petrujan L., Negrean Gy., Szilágyi S., Toth Gy., Schönstein B. valamint Munteanu, Senasi, Manhert, Vass A., Baciu V., Micu D.

Összeállította: Asztalos László

Soron kívül – ami a rovatokból kimaradt

Temetőtakarítás a MADISZ kezdeményezésére

A Tasnádi MADISZ október hónap folyamán temetőtakarítást szervezett. Október 11-én a Szent Anna temetőben gondozatlan sírokat kapáltunk meg, és sírköveket tisztítottunk le. Az általunk rendbetett sírok a következők: Csukádi Erzsébet, Kiffer János, Holló József, István Viktória, aztán mellette két névtelen sír, Szommer György, Bendel György, Lipcsei Hanna és még egy névtelen sír. Lesúroltuk Szentesi Mihály és Szilágyi Julianna, Schmidt Jánosné, Stier Márta és Vinkler Ferenc sírkövét. E tevékenységben részt vett: Mizsur Anita, Harmati Andrea, Demeter Mónika, Orosz Zsolt, Váradi Levente, Budai Rolland, Bata Sándor és Mizsur Katalin. Az I.-IV. osztályt három tanuló képviselte: Lakatos Norbert, Kerezsi Arnold és Ungri János.

Október 18-án a Grózdombi temetőben folytattuk e tevékenységet. A katolikus temetőben a következő sírokat tisztítottuk le és kapáltuk meg: Varga Józsefné és leánya Széles Jánosné, Czenky Lajos, Bera Paula, Gózner János, Szentesi Róza, Mánc József, Mánc Mihályné, Szommer Matyika, Josif Pintea, Bagyi Hanna, Vinkler Károly és Vinkler Károlyné. Megtakarítottuk a következők sírjait is: Papp György, Iski János és Iski Ernő, Schömberg Mihály, valamint Görgényi Jenő, esperes, plébános, egyházmegyei irodaigazgató.

A református temetőben folytattuk a munkát, ahol elsőként Dr. Kólya István sírhantját és sírkövét tettük rendbe. Folytattuk tovább Kovács Zseni, Veszprémi Lajos, Dallos József és neje Kovács Julianna, Dr. Kósa Béla, Kósa Mátyás, Dr. Simó Sándor, Dr. Steindhardt Sándorné és Steindhardt Márta, Gáll Gyuláné és Gáll Rita, Harmati Imike és Orosz László sírjának megkapálásával. Aztán a következők sírköveit súroltuk le: Bikfalvy József és Bikfalvy Teréz, Kapusi Gyula és Demeter Jolán, Papp János, Veszprémi Ágnes és Papp Sándor, Barta Dezső esperes és neje, Rózsa Hanna, valamint leányuk Barta Mária.

Sajnos a munkában nagyon kevesen vettünk rész, annak ellenére, hogy jó előre meghirdettük a tevékenységet az V.-VIII. osztályosoknak is.

A grózdombi munkálatokban részt vett: Vécsi Annamária, Vécsi Enikő, Demeter Mónika, Mizsur Anita, Harmati Andrea, Orosz Zsolt, Váradi Levente, Váradi Róbert, Budai Rolland, Cseh Attila, Mizsur Katalin és Bata Sándor. Külön köszönet Bata Sándornak és Mizsur Katalinnak, akik mindig mindenben élen járnak a szervezet tevékenységeiben.

Ezúton is köszönjük a részvételt a nemes munkában. Reméljük, hogy 2004-ben többen fognak csatlakozni tevékenységeinkhez!

A Tasnádi MADISZ

Emlékirat (9)

Belevetettem magam a munkába. Később a nővérem is hazajött Kolozsvárról. Nem vették fel a zeneakadémiára, mert "kizsákmányolók" a szülei. Palit szintén elutasították ugyanezen okból az egyetemről. Lehangolódott mindkét család. Ezzel kezdődött az osztályháború, de még ebben az évben elég "szőrmentén" kezeltek bennünket. Lehet, hogy még nem tanultak jól bele. Hetente egyszer-kétszer ki-ki látogattak a tanyára az adóügyisek vagy a kollektorok. Jöttek a községi felvigyázók is, hogy dolgozunk-e, és mit? A legalja népségből származtak ezek az alakok. Voltak közöttük olyanok is, akik szégyellték magukat velünk szemben, sőt bocsánatot is kértek. De olyanok is voltak, akik – pláne, ha felöntöttek a garatra - kisistennek képzelték magukat, s akként viselkedtek. Még a szénából is róttak ránk kvótát. Később, a cséplés után a búzát, árpát, rozsot kellett beszolgáltatni bagóért. Mert fizettek érte kb. 1/10-ét a piaci árnak. Azt is rendszerint levonták az adóba. De akkor még hagytak valamicskét nekünk is, vetőmagot meg egy kis kenyérnekvalót. Ezidőben még nem vezettem naplót, csak a következő év augusztusától kezdtem részletesen, azelőtt csak a zsebnaptáromba írtam rövid bejegyzéseket. Ígyhát most csak az emlékezetemre támaszkodhatom.

Palinak segítettem méhészkedni, pergetni. A betelepedett székely családoknak voltak kisebb-nagyobb gyerekeik. Az egyik kislánynak, Erzsinek mindketten "csaptuk a szelet". Nagyon erkölcsösen voltunk nevelve, ígyhát a "románc"csak a csókolózásig "fajult". Tovább nem mentünk. Bizony, most visszagondolva elég "balfácánok " voltunk. Tehát nem volt unalmas a tanyán.

Nagyon reménykedtünk a rezsim rövidesen bekövetkezendő megváltozásában. Emlékszem rá, hogy Illyés Pali barátommal fogadtunk, hogy a következő év májusáig megbukik ez a rendszer. Én nagyon bíztam benne.

–Lesz abból még 4-5 év is – így Pali -, de lehet, hogy 10 év is.- Csak legalább neki lett volna igaza! Dehát nem lett. Sajnos több mint 40 évet kellett rá várnunk. Belesavanyodtunk a nagy várakozásba. Szegény szüleink meg sem érték.

Átviharzott felettem a nyár. Sok munkával, veszekedésekkel, harcokkal a "disznófejű nagyúrral", moziba járással, udvarlásokkal, elkeseredéssel, kacagásokkal (mert jelzem, hogy abból a szempontból, ahogy a család a legnagyobb elnyomásban is megőrizte egészséges humorát, viccet csinált a saját nyomorúságából is, előttem tiszteletre méltó, ezért is szerettem az egész nagy családot ).

Ősszel készülődtünk a beiskolázásra. Sok mindent kellett beadni a konviktusnak természetben. Engem Portik Ferenc székely szomszéd vitt be az egylovas szekerével Zilahra. Nagyon jellemtelen embernek bizonyult később, de ekkor még nem látszott rajta. Még jóban voltak családjaink.

A mezei utakon mentünk a szép száraz őszben. Így közelebb volt (Orbó, Zálnok, Sarmaság, Balla, Zilah). Viharos találkozás az osztálytársaimmal, örömmel öleltük meg egymást. A X. osztályba léptem.

Alig telt el 2 hét, jött egy rendelet, hogy nem lehet mindenki bentlakó, mert kell a hely a tanítóképzősöknek. A bentlakók közel 40-50%-ának mennie kellett. Erre adtak talán 2 hetet. Szállást és kosztot kellett keresnünk a városban. Előbb az ú.n. "kulákszármazásúakat" rakták ki,de ez nem volt elég, így a tehetősebbeknek is menniük kellett. Több, mint egy hétig csoportosan jártuk a várost kvártélyt keresve. Az egyik távolabbi rokonom, Horváth Gyuszi (György), aki textilnagykereskedő volt (még akkor hagyták egy darabig) megbeszélte a vendéglőben (nagyon befolyá-sos ember volt), hogy ott kosztolhas-sak egy darabig. Ő fizette a csekket. Nagyon jószívű ember volt, csakhát elitta az eszét. Talán azért járt annyit utánam, mert nagybátyámnak köszönhette, hogy nem vitték ki a frontra annak idején (anyai nagybátyám befolyásos tiszt volt a kolozsvári XII. hadtestnél), Gyuszi törlesztésnek tekintette az én istápolásomat. Náluk is lett volna hely, bár egy kicsit távol laktak az iskolától, de azt hiszem, hogy a családi veszekedések miatt ódzkodott egy rokont odafogadni. Együtt élt a szüleivel. Szép családja volt (több, mint 30 éve nem hallottam róluk). Valamikor nagyon jól ment ennek a családnak. Az öccse színész volt Budapesten, nyugatra menekült később. Öcsém – mondta - a pénztárcám a rendelkezésedre áll. Pedig már neki sem ment olyan jól. Tönkre is mentek lassan. Kivált az ő 3-4 év múlva bekövetkezett halála után. Nagyon szép felesége volt, Éva. Nemigen fogadtam el tőle komolyabb segítséget, hiszen az ő fajtája is voltam, büszke. Emlékszem, odavitt a szekrénye elé, kicsomózott vagy 50-60 nyakkendőt.

-Válassz öcsém annyit, és amilyen neked tetszik — mondta, remélem ezt elfogadod! 4-et 5-öt választottam is.

-folytatjuk-

Tapody Lukács Ottó

Az RMDSZ közleményei

-A Szatmárnémeti Szent István Kör első őszi tasnádi előadása november 28-án, pénteken lesz az RMDSZ székházában. Témája: Deák Ferenc élete. Előadó: Thorockay Sándor történelemtanár.

-A magyar igazolványhoz szüksé-ges fényképeket november 21-án, csütrötökön az RMDSZ székházában ingyenesen elkészítik. Az igazolvány kérelmezéséhez szükséges nyomtatvány kitölthető hétköznapokon 8.00-15.00 óra között.

-Sikeres volt a Szatmárnémeti Harag György Társulat évadnyitása Tasnádon. Külön öröm, hogy a művészeket teltház várta, ez is jelzi a tasnádiak színházra való igényét.

Felhívás

Oros Tibor 43 éves tasnádi lakos, a 9 éves Roland édesapja, veseműködési elégtelenségben szenved. 2002 óta heti három alkalommal művesekezelésre szorul.

Családja nagyon szeretne veseátültetéssel segíteni betegén, de mivel donoruk nincs, a költségek minden erőfeszítésüket meghaladják.

Aki úgy érzi, hogy segíteni tudna, kérjük, juttassa el adományát az alábbi bankszámlára: BCR Tasnád, 459000290401, Oros Tiberu Traian nevére, vagy a tasnádi Caritas irodájába.

Mikulás-szolgálat!

A Tasnádi MADISZ idén egy különleges vállalkozásra szánta el magát. A fiatalok időt és energiát nem sajnálva, fáradoznak azért, hogy decemberben négy Mikulás lepje meg a tasnádi gyerekeket.

A Mikulás mindazokhoz el fog látogatni, akik igényt tartanak e szolgálatra. Az érdeklődők bővebb felvilá-gosítást kapnak az RMDSZ és a MADISZ irodákban.

"Hull a pelyhes fehér hó,
Jöjj el kedves Télapó!"

Közlemény

A Tasnád Közösségfejlesztéséért Civil Egyesület által működtetett fejlesztési és Forrásközpont N. Iorga negyed 7-es tömbházbeli irodájában a következő szolgáltatásokkal várja az érdeklődőket:

-szövegszerkesztés, nyomtatás, scannelés, fénymásolás, CD-írás, spirálos könyvkötés.

Igénybe vehető ezenkívül: digitális fényképek készítése, névjegykártyák, meghívók, szórócédulák, röplapok nyomtatása, számítógép-használat, pályázatírási tanácsadás, fordítás.

Biztosított a Világhálóhoz (Internet) való hozzáférhetőség is, mind a délelőtti órákban, mind kora délutántól estig.

Ezenkívül III.-IV. osztályos gyerekek jelentkezését várjuk, akik számára számítógép-kezelő tanfolyam indul, 8 fős csoportokban.

Jókívánságok

Merk Adrien-Viktóriának,
harmadik születésnapja alkalmából,
kívánunk minden elképzelhető jót
és felhőtlen gyermekkort,
keresztmamája és nagymamája.


Cseh Attilának,
15. születésnapja alkalmából,
jó tanulást és egészséget kíván
a Cseh és a Bulbuk család.


A legjobb és legdrágább édesanyának,
Maday Boriskának,
szülinapja alkalmából
sok boldogságot és hosszú életet kívánnak
szerető gyermekei és szülei.


Gáti Andreának és Grieb Jánosnak,
sok boldog szülinapot
kíván a Teletinik.


Jászfalvi Katalinnak,
Mizsur Katalinnak
és Szűcs Katalinnak,
névnapjuk alkalmából,
minden elképzelhető jót
kíván a tasnádi MADISZ


Szabó Edina Katalinnak,
névnapja alkalmából,
sok sikert és sok boldogságot
kíván unokatestvére, Szilveszter
és a család.


Szabó Katalinnak,
névnapja alkalmából,
jó egészséget és hosszú életet
kíván a család.


Váradi Levente Tibornak,
születésnapja alkalmából,
minden elképzelhető jót kíván
a Tasnádi MADISZ.


Szűcs Katalinnak és
Szabó Edina Katalinnak névnapja,
valamint Merk Erikának
születésnapja alkalmából,
jó egészséget és örömteli életet
kíván a Szerkesztőség.


Tóga Erzsébetnek,
nagyon sok boldog névnapot
kíván az egész család.


Mezősi Erzsébetnek,
névnapja és születésnapja alkalmából,
jó egészséget és sok boldogságot
kíván a család.

Reklámok

A DARLING kft.
hangulatos üzlete
szeretettel várja kedves vásárlóit,
ha minőségi kozmetikumokat, fehérneműket, játékokat és papírárut
szeretnének vásárolni.
Ajándékát kérésre be is csomagoljuk!
Nyitvatartás:
hétköznap 9.00-18.00,
szombaton: 9.00-14.00
Telefon: 094-827451
Forduljon hozzánk bizalommal!
Leveszünk egy gondot a válláról!


A Gáborosz kft.
immár új helyen, az
Înfrãtirii utca tasnádszántói
leágazásánál várja ügyfeleit.
Ajánlatai a következők:
alkatrészek
belföldi és külföldi autókhoz,
bádogalkatrészek,
Monroe teleszkópok Dacia gépkocsikhoz, Valvolin
ömlesztett téli és nyári olajok
(az itt vásárolt olajat
ingyenesen lecseréljük),
metalizált és nem metalizált
autófestékek,
Bosch és hazai gyártmányú
akkumulátorok kedvezményes áron, zöldkártya, biztosítások.
Tel: 0722-618980,
tel/fax: 0261-827343.
Érdekünk, hogy vevőink
elégedetten távozzanak!


VÁRJA KEDVES VÁSÁRLÓIT ÉS ÜGYFELEIT AZ
ADONIS
ÉPÍTKEZÉSI ANYAGOKAT ÉS KELLÉKEKET
FORGALMAZÓ ÜZLETE
N. Iorga negyed, 3-as tömbház, földszint
Kazánok, melegítők, hidroforok, automata égetőfejek
Különböző méretű csövek víz-, gáz-, fűtés– és villanyszereléshez
Csempe, padlócsempe, fürdőszoba-felszerelések
Festékek, ragasztók, gittek stb.
Vízórák– lakrészek számára—10% árengedmény az általunk beszerelt vízórákra
PVC csövek víz– és elektromos hálózat szereléséhez
KULCSRAKÉSZ HÁZAK ÉPÍTÉSE
HÍVJON MINKET ÉS ELKÉPZELÉSE ALAKOT ÖLT!

Copyright © Tasnádi Tükör - 2003