Székely Hírmondó

VI. évfolyam 1. szám

2001. január 5-11.

Boldog Új Esztendôt kívánunk a Székely Hírmondó minden Olvasójának!

Évezredek mezsgyéjén

Színpompában, díszben a város

Karácsony elôtt néhány nappal eddig még nem látott pompába öltözött Kézdivásárhely fôtere (is). Az ezredfordulót köszöntendô, nemcsak a polgármesteri hivatal, hanem a városi és környékbeli cégek is hozzájárultak ahhoz, hogy méltóképpen, ünnepi hangulatban köszönthessük (külsôleg is) az új évet, az új évtized, évszázad, évezred kezdetét.

Kézdivásárhely fôterén minden villanyoszlopra fényszalagokból készített díszítés került, a fôtéri székhelyû cégek, az ott lakó magánszemélyek pedig ízlésesen díszítették ki bejárataikat, a kirakatot. A Gábor Áron téren két karácsonyfát állítottak, mindkettôt csodálatosan díszítve. Emellett a városi és környékbeli cégek díszbe öltöztették a fôtéri lábon álló fákat is. A polgármester úr ezúton is köszönetet mond a következô cégeknek, akik az idei fôtéri díszítés, hangulat, illetve látvány megteremtéséhez hozzájárultak: Idol Kft., Interexpo Kft., Niko Kft., Polyp Kft., Primex Kft., RHM Pants Kft., Secuiana Rt., Transcom Kft., Universal Paradis Kft.

Gratulálunk a szervezôknek, eddig ilyen szép fôterünk nem volt. Köszönjük ajándékukat. Minél szebbeket a következô években is!

SZ. H.

Kézdivásárhely Képes Kalendáriuma

Egyedülálló kiadvánnyal rukkolt elô az évkezdetre a város polgármesteri hivatal. A 124 (ebbôl 24 színes) oldalon megjelenô, igényes kivitelezésû Kézdivásárhely Képes Kalendáriuma a 2001. év minden napjára hasznos és érdekes olvasnivalót kínál. A Kocsis Károly által szerkesztett kötet minden valószínûség szerint a hét végén már a nagyközönség számára is hozzáférhetô lesz.

Önkormányzat-Portré

Tanácsülés Kézdivásárhelyen

Területet vásároltak a kórháznak

Múlt év december 19-én tartották a kézdivásárhelyi tanács rendes havi ülését. Mivel lapunk múlt évi utolsó számának megjelenése megelôzte a tanácsülést, beszámolónkra csak most kerülhet sor. A szóban forgó ülésen a városatyák elfogadtak három határozattervezetet, s meghallgatták a Gosp-Com Kft. leköszönô igazgatójának beszámolóját (lásd a Hajdu Antal számot adott címû tudósítást).

Az elsô határozattervezet a kézdivásárhelyi kórház területigényének megoldását irányozta elô. Mint Olvasóink is tudják, a kórház területén építkezések folynak (hamarosan be is fejezik a munkálatokat), hogy a központban levô nôgyógyászat és szülészet új épületbe költözhessen. Az osztály által jelenleg használt épületet ugyanis az államosítás elôtti tulajdonos visszakapja. A készülôdô új épület miatt azonban meglehetôsen nehézkes a közlekedés a kórház területén, ezt az elégtelenséget földvásárlással szüntették meg. A megvásárolt 2039 négyzetméternyi terület, mely több magánszemély tulajdonát képezte, most városunk köztulajdonába került. A területvásárlásra vonatkozó határozattervezetet a tanácsosok egyhangúlag elfogadták.

A második határozattervezet egy 1999-es határozat mellékletének módosítását javasolta, ezt is vita nélkül megszavazták. Eszerint ezután - mivel városunkból municípium lett - egy négyzetméter raktárfelületért, amelyen ipari cikkeket raktároznak, 940 lejt kell fizetni a város területén, ill. 670 lejt a városhoz tartozó falvakban. A falvakban a mezôgazdasági cikkek raktárfelületének négyzetméterenkénti ára a következôképpen alakul: a városban 118 lej, a falvakban 59 lej.

Az utolsó határozattervezet a szociális lakások sürgôsségi sorrendjének módosítását és kiegészítését irányozta elô. A névsor három személlyel bôvült, így most már 36-an várnak szociális lakásra. A szakbizottság novemberben elemezte azon kéréseket, amelyeket nem a kijelölt határidôre nyújtottak be. Péterfi András, Maris Ioan, ill. Molnár Lajos és Molnár János is azok közé tartozott, akik nem adtak le lakásigénylési kérést határidôre, de szerzôdésük volt a Közmûvekkel és teljesítették azon kritériumokat, melynek alapján szociális lakást kaphatnak. Így felkerültek a listára.

A tanácsülés Hajdu Antal beszámolójával, illetve az interpellációkkal ért véget.

-lob-

A négyéves tevékenység mérlege

Hajdu Antal számot adott

A kézdivásárhelyi tanács 1997-ben - versenyvizsga után - Hajdu Antalt nevezte ki a Közmûvek élére. Az akkor kinevezett igazgató 2000 októberében nyújtotta be azon kérését a polgármesteri hivatalhoz, amelyben felmentését kérte a Gosp-Com Kft. élérôl. Hajdu Antal 2000 decemberétôl a csavargyár vezérigazgatói feladatkörét látja el. Mielôtt állásából felmentették volna, Hajdu Antalnak be kellett számolnia a tanács (pontosabban a Gosp-Com Kft. közgyûlése) elôtt a közel négyéves tevékenységérôl. Az igazgató által készített jegyzôkönyv a Gosp-Com Kft. mûszaki-gazdasági állapotáról mutatott képet, s az is kiderült, hogy a Közmûveknél jelen pillanatban 198 ember dolgozik.

A vízház technikai felszereltsége

Jelenleg az 52 kútból 22 mûködik – szólt a beszámoló - ezek teljesen lefödik a város pillanatnyi vízszükségletét. Az elmúlt években részlegesen felújították a vízházat, 7 Grundfos pompát, egy klórgáz-adagoló automatát és egy 15kWh teljesítményû adagolópompát vásároltak. 1999-ben egy új vízkút fúrására, felszerelésére került sor. A Gosp-Com Kft. tulajdonában 27 kilométer vízvezeték, ill. 24 km szennyvízcsatorna van.

Fûtési részleg

1997-ben befejezték három hôközpont modernizálását, a munkálatot Kézdivásárhely költségvetésébôl finanszírozták. Az elmúlt évek során több helyen cserélték ki vagy javították meg a tönkrement vezetékeket. A kft. tulajdonában van 3 kazánház (Bethlen, ill. az Állomás negyedben, a Gábor Áron téren). A leltárhoz 6 hôközpont tartozik (az Új, Stadion, Csernátoni és Achim András utcákban, valamint kettô a Szabadság utcában).

Ülepítôállomások

A Közmûvek két ülepítôállomása Szentkatolna, ill. Oroszfalu határában található. Az elôbbi kapacitása 40 liter másodpercenként, ezt teljesen kihasználják. Az oroszfalvi teljesítménye 130 liter másodpercenként és 30 százalékos kihasználtsággal mûködik.

Gazdasági helyzet

A Gosp-Com Kft. az 1997-es évet 81,8 millió lej nyereséggel zárta, míg a következô évben 308 millió lej veszteséget produkált. 1999 végén 123 millió lej veszteséget könyvelhettek el. 2000-ben 24 milliárd lejes forgalmat bonyolítottak le. 2000. október 31-ig közel 400 millió lej veszteség mutatkozott a könyvelésben. Az októberi mérlegben azonban 9,2 millió lej nyereség szerepel. A Közmûveknek 10,1 milliárd lej kinnlevôsége van, ebbôl 7,7 milliárd lej a lakosság tartozását képezi. Két milliárd lejjel jogi személyek, intézmények tartoznak. A Gosp-Com Kft. összesen 7,99 milliárd lejjel tartozik pénzügyi intézményeknek és gazdasági egységeknek.

-b-

Rendkívüli tanácsülés

Új szociális lakások épülnek

Hihetetlen, de igaz: Kézdivásárhelyen hamarosan új tömbházak épülnek a Petrom benzinkút háta mögötti területre. Az ún. luxuslakások mellett építendô két új tömbház lakrészeit azonban nem adják el, hanem szociális lakásokként kapják meg az arra rászorulók – hangzott el a kézdivásárhelyi tanács év végi, rendkívüli ülésén.

Ez év folyamán kezdôdô építkezést az angliai Mivan-Kier cég fogja elvégezni. A tulajdonképpeni munkálatok megkezdése elôtt azonban a kézdivásárhelyi tanácsnak el kell végeznie az elômunkálatokat (telefonvonal biztosítása, gázvezeték lefektetése, vízvezetés és kanalizálás, ill. villanyvezetés). A közmûvesítést teljes egészében a helyi költségvetésbôl finanszírozzák, a múlt év novemberi árfolyamán ez kb. 687,5 millió lejre rúg. A szakiroda véleményezése szerint a közmûvesítési munkálatok kivitelezési ideje kb. négy hónap.

A két tömbházat pincével látják el, és a földszint fölé még 3 emeletet építenek. Így összesen 32 új szociális lakást adhatnak majd át a rászorulóknak. A munkálatokat nemzetközi pénzalapokból finanszírozzák - a területfejlesztési minisztériumon keresztül. Hasonló lakások építésére Sepsiszentgyörgyön is sor kerül.

A határozattervezetet a városatyák egyhangúlag elfogadták, majd miután kinevezték a következô ülésvezetô elnököt, véget ért kézdivásárhelyi tanács utolsó 2000. évi tanácsülése.

-bartos-

Sajtótájékoztató a polgármesternél

Fûtéstámogatás igényelhetô

- tájékoztatta a helyi sajtót az év végén Török Sándor polgármester. A fûtéstámogatást (szubvenciót) igénylôk január 5-tôl kérhetnek ûrlapokat a polgármesteri hivataltól. Azon családok jogosultak e kedvezményre, amelyeknél az egy fôre esô havi jövedelem nem több 1 millió lejnél.

Ha az egy fôre esô havi jövedelem nem haladja meg a 600 ezer lejt, akkor a kérelmezôk 450 ezer lejes támogatásban részesülnek. Ha az egy fôre esô havi jövedelem 600-750 ezer lej között van, 260 ezer lejes szubvenciót kapnak havonta az arra rászorulók. Ha 750 ezer és 1 millió lej között van az egy fôre esô havi jövedelem, a fûtéstámogatás 130 ezer lej havonta. Természetesen, az említett pénzösszegeket nem készpénz formájában kapja a kérvényezô, hanem a havi fûtésszámlából vonják le.

Akik lakásában részlegesen le van csatolva a fûtés, nem részesülnek ártámogatásban.

Az elôzetes számítások szerint 1600-1700 család részesül havonta fûtéstámogatásban - mondotta a polgármester.

-lob-

Az igazi tél nehézségei

Csúszós utak és járdák

Miért nem lehet a járdán biciklizni? - szól a vicc. Azért, mert nincs rajta pedál... A viccrôl komolyra fordítva a szót, nemhogy biciklizni (habár azt a törvény tiltja), hanem a hóesést követôen járni is csak nagy nehézségek árán lehet a kézdivásárhelyi járdákon. Utcáink közül a fontosabbakat ugyan homokozták, a mellékutak azonban havasak és jegesek.

A gyalogosoknak szánt aszfaltcsíkokat csak kevés helyen takarították vagy sózták le. Ez nem csak a magánházak elôtti szakaszokra, hanem a legtöbb üzlet, cég bejárata elôtt is hasonló állapotot fedezhetünk fel. Tény az, hogy szerda reggel például a köztisztaságért felelôs dolgozók homokot szórtak az átjáróknál a járdákra, ez azonban nem elég.

Útjaink szerdán még hasonlóan csúszósak voltak, fôleg a mellékutcákon lehetett látni szánkózó jármûveket.

Balesetmentes közlekedést gyalogosnak, gépkocsivezetônek egyaránt!

b.

Hírek a volt Poliprod-garzonról

Hamarosan átadják

A Rózsa-garzon lakóinak keserves életérôl már sokat cikkeztünk lapunk hasábjain. Úgy tûnik, problémájuk megoldása az utolsó száz méteren van, ugyanis a Poliprod-garzon fûtését megoldani hivatott rendszer december utolsó napjaiban megérkezett városunkba.

A polgármester elmondása szerint a szociális lakásokká átalakított garzonlakásokat ez év januárjában fogják átadni a sürgôsségi listán szereplô személyeknek.

A Rózsa-garzonban uralkodó helyzet megszüntetésével a polgármester és a helyi tanács egy súlyos szociális probléma megszüntetését tudhatja majd a háta mögött.

-l-

Arcvonal

Torja népe másként látja

A gyilkosság utáni vélemények

Torja lakossága szörnyülködéssel fogadta a volt néptanácselnök, Bartók Dezsô meggyilkolásának hírét. Még nagyobb felháborodást keltett a megyei napilapban és a Székely Hírmondóban is megjelent rendôrségi tájékoztató, mely szerint szexuális pervezió lett volna a gyilkosságot kiváltó ok.

Sokan nem tudták elképzelni, hogy a tettes nyilatkozata megállja a helyét, hogy az áldozatnak a gyilkos élettársával szerelmi viszonya lett volna. Felháborodva kérdezik: hogyan lehet az, hogy hitet adnak egy iszákosnak?

A falubeliek pozitív véleménnyel vannak néhai Bartók Dezsôrôl. A múlt rendszerben a "munkarend" III. díjával kitüntetett elhunytról a helybéliek úgy gondolják, hogy az újságok hasábjain többet kell írni, mint ami tragikus halála után elhangzott. Így a barátok, ismerôsök a replika jogán fordultak lapunkhoz, ill. lapunk torjai tudósítójához.

Molnár Dezsô, az elhunyt barátja: "Nagyon jó barát volt, egy segítôkész, jóindulatú és ôszinte ember. Szavatartó, jószívû, mulató kedvû. Amit most hallottam róla, szerintem nem igaz, a gyilkos ezzel védekezik."

Vízi Hermina, helybéli lakos: "Az elhunytat legénykorában már ismertem. Intelligens, vicces, ôszinte legény volt. Néptanácselnökként az ellentéteket kerülte, vitára lett volna alkalma, mert az akkori rendszer bôven adott rá lehetôséget. Ettôl eltekintve, munkáját próbálta úgy elvégezni, hogy akiknek a rendszer nem adott lehetôséget, azok is élhessenek, dolgozhassanak. Nem tudom elképzelni, hogy amit a gyilkosa állít, az igazság lenne..."

Kováts András, Torja polgármestere: "Bartók Dezsôt 1968 óta ismertem. Nagyon lelkiismeretes ember volt, a közösségért nagyon sokat tett. A régi rendszerben az utasításokat teljesítette, de ettôl eltekintve mindenkivel nagyon jó viszonyban volt. Sokszor meglátogattam, ha valami régi iratot kellett elôszedni. Mindig tanácsot adott, hogy mit - honnan kell elôkeresni."

Incze Gábor, szomszéd: "Nagyon jó ember volt, jó szomszéd, mindenkivel jó barátságban volt. Aki kéréssel fordult hozzá, mindenkinek segített. Rosszat – mint szomszéd nem tudok mondani róla – bármilyen kéréssel fordult hozzá az ember, mindenkinek eleget tett."

Lejegyezte: Vízi Melinda

Évzárás 2000

Nyugodt, békés ünnepeink voltak

Lapzártakor telefonon kerestük fel a kézdivásárhelyi rendôrség parancsnokát, Roghinã Gheorghe ôrnagyot afelôl érdeklôdve, hogyan zárta, illetve kezdte események szempontjából az évet a városi rendôrség. Az ôrnagy örömmel közölte: eseménymentes, nyugodt évzárást, illetve évkezdést töltöttünk.

Aktuális volt a kérdés, ugyanis köztudott, hogy városunkban is gyakran elôfordult, hogy hétvégeken, családi összejövetelek, esküvôk alatt lakásokat törtek fel, s fosztottak ki. Mi történhetett szilveszterkor, amikor ugye a lakosság többsége nem tartózkodott otthon? Törtek-e fel üzleteket, cégeket abban a reményben, hogy napokig úgysem megy arrafelé senki? Volt-e baleset vagy csendháborítás a túlzott alkoholfogyasztás miatt? Civilizált módon tudtunk-e bánni a petárdákkal, tûzijátékokkal az újév hajnalán? Nos, nyugtatott meg az ôrnagy, a város területén nem volt sem lopás, sem betörés, sem verekedés, sem közúti baleset az év végén.

Nyugodt és törvénytelenség-mentes volt az évbúcsúztató a csendfenntartás szempontjából is – mondotta Roghinã ôrnagy. Sôt, az év végén szokássá vált kicsit többecske alkoholfogyasztás miatt sem történt sem baleset, sem egyéb törvénysértés. Amint azt a rendôrparancsnoktól megtudtuk, az ellenôrzött gépkocsivezetôink betartották a törvény azon elôírásait, mely az alkoholfogyasztás és a vezetés egyeztethetetlenségére vonatkozik.

A napokban esett hó miatt csúszóssá vált úttest sem okozott különösebb közúti eseményeket, a napokban csupán két könnyebb koccanást jegyeztek, alig párszáz ezer lejes kárral.

Befejezésül a kézdivásárhelyi rendôrség parancsnoka, Roghinã Gheorghe ôrnagy munkatársai nevében is boldog új esztendôt kívánt Kézdivásárhely minden lakójának.

-bokor-

Elkapott "angyalok"

Több milliót fizettek a fákért

A tolvajláson ért "angyalokat" pénzbírsággal büntette karácsony környékén a rendôrség. A megyeszékhelyrôl küldött sajtótájékoztató szerint igen jó eredménnyel járt például a berecki ellenôrzés. Itt összesen 21,2 millió lej értékben loptak/szállítottak papírformaságok nélkül karácsonyfának szánt fenyôt. Legalábbis ennyit csípett el a rendôrség és az erdészet a közös ellenôrzés során. Különben hasonló ellenôrzések voltak mondhatni a megye egész területén.

Cianga Octavian berecki lakost akkor kapták el a hatóságok, amikor éppen 95 fenyôfát (9,5 millió értékben) szállított anélkül, hogy bizonyítani tudta volna iratokkal a fák eredetét. A nyújtódi Deák István (21) 7,2 millió értékû fát szállított illetéktelenül. A 47 esztendôs Lukács Vilmos (Bereck) 75 karácsonyfának szánt fenyôt szállított hasonlóképpen, a fák értéke 1,5 millió volt.

A fent megjelölt személyeket a törvény értelmében pénzbírsággal sújtották, a fákat pedig leadták az erdészeti hivatalnak.

Rendôrségi tájékoztató

Havazás után esô

Kézdivásárhelyen december 20-án, szerdán esett az elsô - kicsit többecske – hó. A meteorológusok állítása szerint december 20-25 között az átlagnál kissé alacsonyabb hômérsékleteket mértünk, legalábbis a fennsíkon, aztán újabb felmelegedés következett. Városunkban az óév utolsó napjának hajnalán hullott több hó, mely aztán meg is maradt.

A szakemberek szerint az idei tél melegebb, mint általában lenni szokott. Sôt, újabb felmelegedésre számíthatunk. Jó, hogy nem kellett megélnünk az 1958-ban Csíkszeredában mért rekordot: -27,6 OC-t, de kedvezhetne jobban az idôjárás, ugyanis kellemetlen következményei lesznek nemsokára a mostani melegnek. Egyes helyeken már most igen szokatlan és szeszélyes a tél: hosszan tartó esôzések miatt például árvíz van Törökország délnyugati részén. A meteorológusok elôrejelzése szerint hamarosan országunkban is esôzés várható a hideg és a havazás helyett.

A kézdivásárhelyi meteorológiai állomás munkatársától megtudtuk, hogy a felmelegedés december 26-án kezdôdött, akkor a legmagasabb hômérséklet 8,6 OC volt, de ez december 30-ra már 11,3 OC-ra emelkedett. Az évkezdés már hidegebb volt Kézdivásárhelyen, lapzártáig a legalacsonyabb hômérsékletet szerdán, január 3-án mérték, mégpedig –15,1 OC-t.

-bokor-

Elôvigyázatlan vezetôk

Beköszöntött az igazi tél

December utolsó rendôrségi statisztikai adataiból az derül ki, hogy csak 19-21. között a megye területén 19 könnyebb közúti baleset történt. A balesetek nagyrésze - szám szerint 13 - december 12-én történt, amikor a forgalmat nagyban nehezítette a havazás. A rendôrségi tájékoztató szerint minden évben azon a napon történik a legtöbb baleset, amikor az elsô hó leesik.

Az új esztendô havazással köszöntött be megyénkben is. Annak ellenére, hogy a hét elején a város területén az utak eléggé nehezen járhatóak voltak, balesetrôl nem kaptunk hírt.

Drágult a telefon

Megemelték a bérletek árát

Folyó év elsô napjától emelt árakkal számlázza a bérleteket a Romtelecom. Az impulzus árát változatlanul hagyta (595 lej), s változatlan az 1999-ben bejelentett, a bekötésre vonatkozó 50 százalékos árkedvezmény is – olvasható a szerkesztôségünknek is eljuttatott sajtóközleményben. A legszembetûnôbb változás az idôzónák megváltoztatása jelenti, mely szerint a II. típusú számlázást (helyi beszélgetésnél 595 lej/perc, távbeszélgetés esetén 595 lej/15 mp) már 16 órától bevezették.

Magánszemélyek esetén a 100 impulzust tartalmazó bérlet az idéntôl tehát 139 ezer lejbe kerül, az 50 ingyenes impulzusos bérletért pedig 113 ezer lejt kell fizetni. Az ingyenes impulzusokat nem tartalmazó havi bérlet ára 85 ezer lej – persze, mindez egyéni vonal esetén.

Az idôbeosztás szerint négyféle számlázást alkalmaz a Romtelecom. Az I. típusú 07-16 óra között érvényes, helyi beszélgetés esetén 595 lej/40 mp, távbeszélgetés esetén pedig 595 lej/12 mp. A II. típusú díjszabás 16-22 óra között érvényes, 595 lej/1 perc, valamint 595 lej/15 mp árakkal. A III. típusú díjszabásánál (22-07 óra között, valamint szombat-vasárnap és hivatalos ünnepnapokon) 10 percre számítanak 1 impulzust – persze, helyi beszélgetés esetén. Távolsági hívás esetén 22-07 óra között 595 lej/20 mp a díjszabás. A IV. számlázási eljárás 07-22 óra között érvényes, s csakis szombaton, vasárnap és hivatalos ünnepnapokon, s ez a következô: helyi hívás esetén 595 lej/2 perc, valamint 595 lej/15 mp.

A mobiltelefonok hívása esetén a díjszabás 9,38 impulzus percenként, függetlenül a hívás idôpontjától.

-bokor-

Újabb dráguláshullám

Többet fizetünk a tejért (is)

Alig két héttel az ünnepek elôtti drágulás után újabb áremelkedést jelentettek be a tejnél. A hírek szerint a tej literenkénti ára a termelônél nemsokára 7 ezer lej lesz. A tej árának emelkedése mellett drágább lett a telefon, az üzemanyag, illetve minden olyan szolgáltatás vagy árucikk, melyet az üzemanyag ára befolyásol.

Bizonyára Olvasóink is tapasztalták, hogy nem sokkal az ünnepek elôtt 6500 lejrôl 7000, 7500, majd 8000 lej lett a tej literenkénti kiskereskedelmi ára. Volt olyan eset is, hogy 10 ezer lejes árcímke szerepelt a tejes zacskón. Az év eleji áremelést a termelôk azzal magyarázzák, hogy igen megdrágult a takarmány. S 2001-ben a takarmány ára a tej elôállítási költségeinek 73-76 százalékát teszi ki. A 7 ezer lejes termelôi ár csupán 6-7 százalékos nyereséget jelent a termelônek – fûzik hozzá panaszkodva az érintettek.

Sz. H.-információ

Tûzokozás gondatlanságból

Két fiatal a tettes

Gondatlanságból elkövetett károkozás vádjával vizsgálják azt a két kézdivásárhelyi fiatalembert, akikrôl kiderült, hogy ôk okozták a Skat-Kart Kft. istállójában november 11-én keletkezett tüzet.

Tavaly november 11-én tûz ütött ki a kézdivásárhelyi volt állami gazdaságnál, mely most a Skat-Kart Kft. tulajdona. A tûzben nagyon megrongálódott két istálló, s állatok is odavesztek. A keletkezett kár megközelítôleg 100 millió lej. A rendôrségi nyomozás során kiderült, hogy az istállók az épületektôl 13 méterre rakott tûz miatt kaptak lángra. A tüzet két fiatalember – Kicsid Ferenc (22) és Kicsid István (20) – rakta, akik Biró János állataira vigyáztak.

A tûz okozói szabadlábon védekeznek, az ellenük felhozott vád: gondatlanságból elkövetett károkozás.

Rendôrségi tájékoztató

Ôrszolgálat-Vélemény

Engedjétek hozzánk jönni testvéreinket!

Amikor ezer évvel ezelôtt, a második évezred elsô napján, István király elfogadta a II. Szilveszter pápa által küldött koronát, Európa és Ázsia, valamint Róma és Bizánc között kellett választania.

Ezer éves európai államiságunk fényes igazolása az akkori döntés bölcsességének, a magyar nemzet életerejének. De igazolja mindezt az eleink által teremtett egyetemes értékek és maradandó alkotások sora is: a szárazföldi Európa elsô alkotmánya, II. Endre Aranybullája 1222-bôl, a személy sérthetetlenségét kimondó és a testi fenyítést eltörlô Udvarhelyi Constitutio 1509-bôl, avagy a legfôbb emberi szabadságot, a hit szabadságát a világon elsôként törvényerôre emelô erdélyi országgyûlési határozat, mely 1568-ban Tordán született. A déli harangszót "hozó" nándorfehérvári gyôzelem, a tiszta életû és a szentté avatott nagy személyiségek sora, a Bolyai János nem-euklideszi geometriájától a Nobel díjakig vezetô tudományos felfedezések azt is igazolják, hogy ez idô alatt a magyarok életében erô, erkölcs és tudás teremtô egyensúlyban volt.

Ezer évvel ezelôtt a döntést megkönnyítette az a körülmény, hogy egy életerôs, rettegett haderejû, és ôsi hitét elhagyóban is kellô lelki erejû nemzet számára kellett új utat választani. Mi tehetô ezzel szemben a ma mérlegtányérjába? Szétszaggatottság, vészesen apadó lélekszám, a mindennapok gondja és a nagyvilág végtelen lehetôségeit ígérô csábítás között egyre atomizálódó közösségek tétova tévelygése.

Ezer évvel ezelôtt a magyarságnak a helyét kellett megtalálnia Európában. Ma elôbb önmagát kell megtalálnia ahhoz, hogy új otthont teremthessen – ugyanott. Önmaga megtalálásához fel kell tárnia az útközben elveszített értékeket, meg kell keresnie az egységesülést lehetôvé tevô eszközöket, és gyarapodnia kell.

Ezer évvel ezelôtt Rómáért fel kellett adni Bizáncot. Ma, miután 2000. augusztus 20-án kihirdettetett, hogy Konstantinápoly is befogadta szentjei sorába államalapító Szent István királyunkat, aki ezáltal az 1054-ben bekövetkezett nagy egyházszakadás óta Róma és Bizánc elsô közös szentjévé vált, felsejlik, hogy egyiket nem kell a másikért mindenáron feladni.

Ezer évvel ezelôtt Európáért le kellett mondani Ázsiáról. Ma talán haladhatunk tiszta lelkülettel az integrálódó Európa felé úgy is, hogy szívünkbe visszafogadjuk Ázsia minden elvesztett zöngését.

Össze kell szednünk a világban szétszórt testvéreinket, és lehetôvé kell tennünk számukra a lelki-, a szellemi- és a jogközösség megélését. De ki kell tárnunk szívünket, a hozzánk ragaszkodó, minket testvérnek, rokonnak tekintô százmilliók felé Lengyelországgal és Finnországgal kezdve, majd átkarolva a világot Japántól Írországig és a Fokföldtôl az Északi Sarkkörig. Mindezt nem csak az egymásra találás öröméért kell megtennünk. Az egységesülés, a gyarapodás és a növekedés a jövôt építôk számára korparancs!

Végül bíznunk kell az Isteni gondviselésben. Amikor a kétezredik, jubileumi évben, a magyar nemzeti zarándoklat idején II. János Pál pápa az egész emberiséget Szûz Máriának ajánlotta fel, tettével emlékezetünkbe idézte államalapító királyunk óvó gesztusát, aki Magyarországot Máriának, a magyarok Napba Öltözött Asszonyának ajánlotta fel. Legyen ez az egybeesés biztató jel, valamint megerôsítése ezredfordulós üzenetünknek és köszöntésünknek: engedjétek hozzánk jönni testvéreinket!

Budapest-Kolozsvár, 2000. Decemberében
Patrubány Miklós
Magyarok Világszövetségének elnöke

Körkérdés

Most mondja!

E heti kérdéseink:

1. Az elvárásainak megfelelôen telt-e el a 2000. esztendô?

2. Milyen fogadalommal kezdi az új évet?

3. Ön szerint jobb/rosszabb/ugyanolyan lesz-e 2001, mint 2000?

Gábos Erzsébet, 63 éves, nyugdíjas

1. Elvártam volna, hogy ne legyen ilyen drágaság, hogy minden szegény embernek munkahelye legyen, és hogy a nyugdíjasok is megélhessenek valahogy. Elvárásaimnak még tíz százaléka sem teljesült.

2. Fogadalmat nem tettem, inkább kívántam. A férjem nagyon beteg, ezért azt kívántam, hogy egészség legyen, minden ember boldogan éljen, s békesség legyen a földön.

3. Szegény az ország, ezért szegények az emberek is. Hiába követelôzünk, hiába várunk el többet. Véleményem szerint még el kell telnie öt-hat évnek, míg az ország valamenynyire talpra áll.

Szíjgyártó Ildikó, 34 éves, munkanélküli

1. 1999-tôl munkanélküli vagyok, ezért elvárásom lett volna, hogy munkahelyhez jussak. Ez nem teljesült, mert régi munkahelyemet - a bútorgyár 1-es mûhelyét - még nem vásárolta meg senki.

2. Nem tettem semmilyen fogadalmat.

3. Véleményem szerint változatlan marad.

Rácz János, 50 éves, gazdálkodó

1. Az elvárásaim a mezôgazdaság terén nem valósultak meg, az idôjárás keresztülhúzta a számításaimat. Lehetett volna egy kicsit több esô - így csak a dologgal maradtam. A választásoknál sem az elvárásaim szerint alakultak a dolgok.

2. Soha nem szoktam fogadalmat tenni, ez alól az újév sem képezett kivételt.

3. Jobb lenne, ha szárazság nem lenne. Mert ha nem hull elég csapadék, az sem lesz, amit együnk. Jobbat várok, reménykedni kell.

Lakatos Balázs, 56 éves, víz-gázvezeték szerelô

1. Munkahelyek megteremtésére számítottam. Ha a fiatalok munkahelyhez jutnának, valamit javulna a helyzet.

2. Legyen egészségem, hogy dolgozni tudjak, tudjam megvalósítani céljaimat.

3. Nem tudok belelátni. Ez attól függ, hogy a nagyfônökök hogyan dolgoznak. Sajnos, ôk a saját dolgaikkal törôdnek, nem velünk...

Kérdezett: Bartos Lóránt

Házavató a gyerekotthonban

Lakásotthonokat adtak át

A kézdivásárhelyi nagykorú gyerekotthon belsô életében nagy változás történt 2000 decemberében: az internátus jellegû épület (egykori munkásszálló) lakásotthonokra bomlott le.

Az átadáson jelen volt Herbszt István, a Megyei Gyermekjogvédelmi Igazgatóság vezetôje, Ferencz Attila alpolgármester, intézmény és iskolaigazgatók, ill. a munkálatokat végzô cég képviselôi.

A kb. 1,3 milliárd lejbe kerülô, egy éven keresztül tartó átalakítás eredményeként az épületben 6 lakásotthon kapott helyet, a munkálatokat a Megyei Gyermekjogvédelmi Bizottság finanszírozta. Egy lakásotthon kitûnôen felszerelt fôzôkonyhából, nappaliból (tévé és zenegép áll a gyerekek rendelkezésére), ebédlôbôl, fürdôszobából és mosókonyhából áll. A családias szobák nem nevezhetôk zsúfoltnak, átlagban 12 gyereket szállásolnak el a tágas, világos szobákban.

A lakásotthonok vezetésével hat személyt bíztak meg: Török Edit, Óvári Attila, Kiss Ildikó, László Mária, Péter Levente és Demkó Ildikó tanítónôket. Persze, rajtuk kívül kisegítô személyzet is a gyerekek rendelkezésére áll.

-lob-

Angyaljárás a Vöröskeresztnél

180 csomagot osztottak ki

Múlt év december 22-én érkezett meg az angyal a kézdivásárhelyi Vöröskereszthez. Ajándékai közül 180 karácsonyi édességcsomagot szedett elô, amelyet a rászoruló gyerekeknek osztott ki. Az óvodáskorú gyerekotthon 70 édességbôl és déligyümölcsbôl álló csomagot kapott. A gyerekkórház 30 csomagot kapott, míg a Vöröskereszt székhelyén 80 csomagot osztottak ki.

Dr. Csiszár Eszter, a Vöröskereszt elnöke elmondta, hogy ezen akciójuk újdonság, eddig egy évben sem osztottak karácsonyi ajándékot.

A holland Maassluis polgárai 270 guldent juttattak el erre a célra, a doktornô elmondása szerint 2001-ben ugyanekkora pénzösszeget számítanak adományozni. Persze, a 2,8 millió lej értékû gulden nem lett volna elegendô a 180 csomag megvásárlására, a Vöröskereszt egy hûtôszekrényt értékesített 3 millió lej értékben, és arra a pénzre is édességet vásároltak. Egy csomag értéke kb. 55 ezer lej.

A Vöröskereszt köszönetét fejezi ki a következô cégeknek az akció támogatásáért: Datas Kft., Ilu Kft., Cseh Kft., Gobe-Plast Kft.

-l-

Gyereknevelés

Játék és játékszer

Azt játssza a gyerek, hogy ô a kalauz, orvos, sofôr. A lányok babázni kezdenek, eljátsszák azt, amit eddig átéltek. Eddig ôk voltak a gyerekek, most - a játékban - ôk a szülôk.

A kisgyerek nemcsak indulatait, de ismereteit is játékban fejezi ki, játékban gyakorolja. Úgy ismeri a világot, hogy egy idôre ô lesz a világ - így érti meg.

- Százszor is megcsinálja, már zúg a fejem - mondja a mama.

Hát, persze, fárasztó lehet egy átdolgozott nap után, ha hazavisszük a gyereket az óvodából, és ott pöfög, tolat, kattog, megállás nélkül játszik. Az ideális az lenne, ha meg tudnánk állni, hogy ne szóljunk rá: Hagyd már abba! - mert játszani egész nap kell. És ez ellen a gyermek nem tehet semmit. Neki ez az életeleme, így érzi jól magát. Ha kényszerrel leállítjuk, elôször szomorú, késôbb ideges lesz: hisztizik, toporzékol, és mi nem tudjuk mi baja, miért nem hallgat ránk, miért nem teszi, amit mi szeretnénk.

De ha azért szólunk bele játékába, hogy megmondjuk: a vonat indulás és megállás elôtt fütyül, sípol, ezt a gyerek örömmel veszi, mert arra törekszik, hogy mindent pontosan utánozzon.

A kisgyerek természetes játszótársa a szülô, a felnôtt, de mindenkit és mindent azonnal játszótársul fogad, ha a másik hagyja magát.

A gyerek játékában ötvözôdik a fikció és valóság, a játékvilág és az igazi világ. Ezt a pszichológusok így határozták meg: a játékvilágban bontakoznak ki a gyerek azon képességei, melyekkel késôbb az igazi világban eligazodik.

A játékszerekre is figyeljünk. A gyerekek mindenbôl mindent tudnak csinálni. Ettôl képességüktôl fosztjuk meg manapság gyerekeinket a tökéletes játékszerekkel. Nemcsak magától a tevékenységtôl, hanem ettôl a képességtôl is, mert minden képesség csak a folytonos gyakorlásban születik meg igazán. hagyjuk hát, hogy ô maga csináljon mindenbôl mindent. Sokszor okoz bosszúságot a gyerek játéka: piszkítja ruháját, tönkreteszi valamelyik játékújdonságát. Sok bosszúságot takaríthatunk meg, ha mindig olyan ruhát adunk rá, hogy ne kelljen rá "vigyáznia".

K. I.

Véget ér a szünidô

Január 8-tól vizsgaidôszak

Még néhány nap van hátra, s a diákoknak, óvodásoknak kezdôdik az idei tanév második féléve elôtti vizsgaidôszak. A közel háromhetes karácsonyi szünidô után január 8-cal, hétfôvel ismét megkezdôdik az iskola, óvoda, s ráadásul háromhetes felmérési idôszakkal. A vizsgaidôszakot követôen egyhetes vakációban pihenhetik ki fáradalmaikat, majd kezdôdik az idei tanév második féléve.

Eredményes vizsgákat kívánunk mindannyiuknak!

Kultúra-RMDSZ

Gyászol a magyar zenetársadalom

Meghalt a Király

2001. január 2-án hajnalban tisztázatlan körülmények között, az elsô hírek szerint öngyilkosság, a rendôrségi álláspont szerint baleset következtében elhunyt Zámbó Imre, vagy ahogyan rajongói nevezték: Jimmy, a Király. Jimmy az utóbbi évek egyik legsikeresebb elôadó-énekese, aki lehengerlô önbizalomból táplálkozó kitartásával érte el, hogy egy ország hívja ôt "a Király"-nak - ahogy valószínûleg mindig is szerette volna. 43 éves volt.

A Magyar Rádió gyermekkórusának volt tagja, ott tûnt fel, aztán 1982-ben felkerekedett, kiment az Egyesült Államokba, ahol éttermekben énekelt négy évig. Hazatérése után két évvel az Interpop Fesztiválon szerepelt egy felvétellel, "Valahol bús dal szól" - ez volt a címe. Megjegyezték, de igazán csak 1987-ben robbant be a popbizniszbe, mint a "négy és fél oktávos" énekes. Elsô slágere (a Füstös éjszaka blues) éppen rendkívüli hangterjedelmét volt hivatott bizonyítani, kifejezetten úgy készült, hogy Jimmy a legnagyobb magasságokat és mélységeket bemutathassa benne. Ez nagyszerû marketingfogás volt, évekig Jimmy védjegye maradt a négy és fél oktáv.

Jimmy Ákos Stefitôl, az ötvenes évek legendás táncdalénekesnôjétôl tanult énekelni. Pályája elején vendéglátós zenészként dolgozott, bárokban, lokálokban, szállodákban játszott. Saját visszaemlékezése szerint egy alkalommal Fischer Annie zongoramûvész, amikor a Fórum szállóban hallotta énekelni, csodálattal beszélt a hangjáról.

A vendéglátós évekbôl jelentett kitörést a Füstös éjszaka blues és a köré szervezett médiakampány, amelyben Jimmy mint Amerikából hazatért, "Nyugaton" szakmai sikereket aratott zenész jelent meg.

Az áttörés után Jimmynek azonban még sokáig kellett küzdenie, mire ô lett a Király. Fokozatosan maga mögött hagyta a hangterjedelme kivételességére épülô Jimmy-képet, s nyíltan érzelmes, a lehetô legromantikusabb dalokra váltott. Karrierje a kilencvenes évek elején kapcsolt magasabb fokozatba, amikor már sorban jelentek meg lemezei: "Csak egy vallomás" - 1991, "Számíthatsz rám" - 1993, "Jimmy’s Roussos" - 1994, "Fogadj örökbe" - 1998. Idôközben a politikusi pályával is kacérkodott: 1994-ben a Pozsgay Imre vezette Nemzeti Demokrata Szövetség listájának elôkelô helyérôl indult a választásokon, teljesen sikertelenül.

Jimmy elképesztô karrierje elôtt értetlenül állt mind a popszakma nagy része, mind a nagyközönség magát igényesnek tartó rétege: pályájához hozzátartozik, hogy sikeres énekesként paródiák és élcek tömkelegének célpontja volt. Egy kaptafára készülô, "csöpögôs" számait, egyszerû kivitelû klipjeit lesajnálta a szakma, viccek születtek elônytelennek tartott külsejérôl, az interneten számos tréfás oldal foglalkozik vele. Jimmy mindettôl nem lett kevésbé sikeres - sikereit azonban sokan éppen a magyar könnyûzene menthetetlen igénytelensége jeleként értékelték.

A magyar nagyközönség egy meghatározó része mindettôl függetlenül imádta - és várhatóan még sokáig imádni fogja - Jimmyt, akinek karrierjét kereskedelmi televíziós berobbanás koronázta. Bár az eladási listákon hosszú évek óta arattak aktuális albumai - 2000 utolsó hetében is legújabb lemeze, a Karácsony Jimmyvel fogyott a legjobban Magyarországon -, a popszakma és a média csak az utóbbi években emlegette ôt "a Király"-ként. Jimmy általában a szerelemrôl énekelt, romantikusan, a korszellem ellenére erotikus áthallásoktól mentesen. Legnagyobb sikereit élô fellépésein érte el, amelyeket rendszerint nem nagy sportcsarnokokban, hanem kultúrházakban, színházakban tartott. Jimmy imádta, hogy imádják - sokakkal ellentétben szeretett szerepelni a bulvár- és pletykalapokban, szerette ünnepeltetni magát. Érzékeny ember volt, túláradó önbizalmán kívül talán ez volt a legszembetûnôbb tulajdonsága.

A Király sikereiben nagy szerepet játszott, hogy dalai és elôadói stílusa ha kifinomultak vagy igényesek nem is, ám belülrôl fakadóak voltak: giccsessége nem volt kiszámított, nem lehetett érezni benne a rajongók lenézését vagy a saját szerepétôl való bármilyen távolságtartást. Ô valóban szerette és jónak tartotta saját dalait: hatásvadász volt, de ôszinte hatásvadász. Jimmy tôsgyökeres csepeli volt - gesztusai, "királykodó" stílusa, a befutása után beszerzett státusszimbólumai (így a végzetesnek bizonyult lôfegyver is) ehhez igazodtak. Számos pályatársától eltérôen sosem költözött valamely elegáns budai negyedbe vagy Budapest környéki faluba - a halálos lövés is XXI. kerületi otthonában érte.

Jimmy személyét számos, a legkevésbé sem megerôsített pletyka is kísérte: suttogtak arról, hogy a szórakoztatóiparnak az alvilág egyes alakjaival jó kapcsolatokat ápoló figurái közé tartozik, hogy a magánéletben agresszív, domináns "macsóként" lép fel, míg egy bulvárlap néhány hónapja hosszan foglalkozott feltételezett házasságon kívüli szerelmi viszonyával. Nyilvános szereplései során ugyanakkor a rá jellemzô színpadias, mégis átélt gesztusokkal tette mindig egyértelmûvé, mennyire fontos számára a családja: felesége és három gyermeke.

Jimmy az ezredforduló jellegzetes figurája volt. Milliók imádták, miközben rengetegen élcelôdtek külsején, dalain, szövegein. Nehéz elképzelni, hogy ha a hazai közélet és szórakoztatóipar bármely más szereplôje lebegne élet és halál között, golyóval a fejében, egyes kereskedelmi rádiók mûsorvezetôi tréfálkoznának az eseményen - ahogyan az ma reggel történt Jimmyvel kapcsolatban. Olyan híresség sincs sok azonban, akinek halálhíre zokogásra fakasztaná sok ezer honfitársunkat.

Jimmy, a Király nem volt nagy mûvész, de rengeteg embernek okozott élményt, vagy nyújtott beszédtémát. Nem tudhatjuk, hogy neve meddig marad fenn, hogy ott lesz-e még néhány évtized múlva a magyar daltörténet nagy halottjainak sorában Szécsi Pál és Máté Péter mellett. Egy dolgot azonban nem vehet el tôle senki: azzal a biztos tudattal halhatott meg, hogy ô a Király.

Mende-mondák a tragédiáról

A sztár halálát követôen sok ellentmondásos hír, nyilatkozat látott napvilágot. Ma sem lehet biztosan tudni, hogy elôbb miért jelentettek öngyilkosságot, utóbb pedig balesetet; hány lövést adott le a pisztolyából; kakasokra lôtt-e vagy sem; elôzôleg használta-e a gázpisztolyt; a család és a rendôrség miért titkolódzik stb. stb.

Az elsô hivatalos rendôrségi jelentés szerint a mûvész szûk körû baráti társasággal tartózkodott csepeli otthonában. Jimmyt megzavarta "egy külsô körülmény", ezért elôvette a fegyverét és a nyitott ablakon át lövést adott le. Ezt követôen kivette a 9 milliméteres automata Beretta pisztolyból a tárat és a lôszereket, egy lôszer azonban a fegyverben maradt, ez okozta a vesztét. Az énekest életveszélyes sérülésekkel szállították a Honvéd Kórházba, ahol életét vesztette. A hivatalos vizsgálatok szerint a mûvész ittas volt, kábítószert azonban nem találtak a vérében.

Egyes hírek szerint a házban egy parlamenti képviselô is tartózkodott, s fura módon Vágó Imréné ezredes, Csepel rendôrkapitánya elôbb érkezett meg a tett színhelyére, mint a helyszínelôk. Más források szerint a balesetet megelôzôen a házigazda a feleségével és a vendégekkel is összeszólalkozott. Úgy tudni, hogy Zámbó feszült idegállapotban elôbb a gázpisztolyával leadott két figyelmeztetô lövéssel próbálta meg elcsendesíteni a szomszéd kakasát. Beretta típusú önvédelmi fegyverével ezután lôtt ki az ablakon.

Az Internetto értesülése szerint az énekes csepeli házában pótszilveszteri összejövetelt tartottak. A kertben egy kakas kezdett kukorékolni, ez felidegesítette a popsztárt. Ezért elôvette a fegyverét és több lövést is leadott a kakas felé. A többiek mondták neki, hogy ne csinálja. Erre ô kivette a tárat és a fejéhez tartotta a pisztolyt, hogy még ezt is meg meri csinálni.

Az Index nevû internetes újság riporterei megszólaltatták Zámbó Jimmy hatósági tanúnak is felkért szomszédját, aki a következôket állította: a Királyt a kakasok zavarták meg hajnalban, és rájuk lôtt. Ticskáné tudomása szerint a sztori a következô: a feltehetôen ittas állapotban lévô Jimmy csirkepedagógiai célzattal lövöldözni kezdett az egyik emeleti hálószobaablakból az utcára. Felesége dulakodni kezdett vele, hogy ne tegyen ilyet, mire J. közölte, hogy nem lövöldözik többet, hiszen nincs is több töltény a tárban, majd ezt bizonyítandó fejéhez emelte a maroklôfegyvert. Ticskáné öt lövést hallott, és tanúként látta a vérfoltot a hálószobában.

A popénekest néhány nappal a halála elôtt egy népszerû televíziós beszélgetô mûsorban láthatta-hallhatta a magyarországi nagyközönség. Akkor Szilágyi János kérdéseire válaszolva Jimmy többször is beszélt arról, hogy mennyire szereti családját és milyen példás otthoni háttere van. Ennek ellenére a szomszédok gyakran voltak fültanúi heves családi perpatvaroknak, s az utca szeme gyakran látott kék foltokat a felesége arcán.

Nem volt titok, hogy a labilis idegzetû mûvész korábban már beszélt élete eldobásának eshetôségérôl. Ám a haláltól mégis félhetett, hiszen az utóbbi években a legtöbb nyilvános helyen kizárólag csak testôrök kíséretében jelent meg. Házát szintén fegyveres ôrök biztosították.

Egyes verziók szerint az énekes öngyilkosságot követett el, mégpedig egy ismert mûvésznô elvesztett szerelme miatt. "Mindenki tudta, hogy van barátnôje, csak éppen Gregor Bernadett két héttel ezelôtt férjhez ment" – lehetett olvasni az egyik internetes újságban. Arról is suttognak Budapesten, hogy lelôtték Jimmyt – vagy véletlenül vagy szándékosan. Nem valószínû, hogy valaha is teljes bizonyossággal meggyôzôdhetünk afelôl, hogy mi történt. Hiába: meghalt a Király, oda az igazság…

SZ. H. - összeállítás

Üléseztek a múzeumbarátok

Múlt év decemberében került sor a Kézdivásárhelyi Múzeumbarátok Egyesületének (KMBE) közgyûlésére. Az Egyesület az alakuló gyûlést 2000. június 25-én tartotta, hivatalos bejegyzésére szeptember 27-én került sor, attól kezdve jogi személynek számítanak. Megalakulása óta a KMBE több rendezvényt szervezett, tárlatok kiállításában segítkezett, s szervezett könyvbemutatót is. Nevét jegyezték az Erdélyi Magyar Civil Szervezetek Alapítványánál is. A vezetôség jelen pillanatban a Múzeumi Hírek második számának a szerkesztésével foglalkozik.

Dimény Attila elnök az ülés kezdetén bemutatta a jelenlevô tagoknak az egyesület címerét, amelyet István Sándor fafaragó készített el, majd az eltelt fél évrôl számolt be. Itt esett szó arról is, hogy a Bogdán család az Egyesületnek adományozott kb. 14 ezer üveglemezt, ezeket a közeljövôben létrehozandó fotómúzeum alapköveként fogják felhasználni. A gyûlésen a Bogdán-féle fotómúzeumról is szóltak. A Bogdán család házát egy magyarországi személy kívánja megvásárolni, majd - miután a tulajdonába kerül - az egyesület ügykezelésébe adná.

Dimény Attila egy tervezetet állított össze, amely a 2001-es évre az Egyesület tevékenységére vonatkozik. Amint kiderült, az Egyesület programja színesnek, változatosnak mutatkozik.

-lob-

MAKOSZ-találkozó

Hétvégi képzést tartottak

A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) 2000. december 15-17. között Kézdivásárhelyen a Gábor Áron Szakközépiskolában megtartotta az elsô országos képzési hétvégéjét. A képzésen részt vettek az Állampolgár Menedzser Egylet (ÁME) trénerei, valamint hét diáktanács képviselôi hat városból (Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Gyergyószentmiklós, Déva, Beszterce Naszód, Nagybánya). E hétvége volt a MAKOSZ és a Diáktanácsok által szervezendô képzéssorozat elindítója.

A civil szférában régebben dolgozók felvázolták tapasztalataikat, és ezekbôl kiderültek e munka elônyei, illetve hátrányai. Kiderült az is, hogy a romániai magyar középiskolások fontosnak tartják a diákönkormányzatokban való tevékenykedést, illetve egy olyan szövetség létezését, amely összetartja ôket.

Az említett hétvégén ötletbörze alapján kidolgozták a MAKOSZ 2001-es programtervét. A diákképviselôknek lehetôségük volt ismertetni elvárásaikat a MAKOSZ elnökségével.

A 2001-es programterv fontosabb pontjai:

Február: Sepsiszentgyörgy - II. Országos képzési hétvége;

Március: Beszterce – Szórványtalálkozó;

Március: MAKOSZ-választmány;

Május: Gyergyószentmiklós – MAKOSZ-szavalóverseny;

Június: Sepsiszentgyörgy - Ifjúsági találkozó;

Június vagy július: Déva - országos Kosárlabda-bajnokság.

A MAKOSZ által szervezett nyári táborok: Kérulyfürdôi Diákönkormányzati Szabadegyetem, játéktábor, vitaverseny, MAKOSZ-mûhelytábor, túrázás.

A hétvégi képzés keretén belül ülésezett is a MAKOSZ elnöksége. Döntés született arról, hogy február utolsó felében Sepsiszentgyörgyön kerül sor a második képzési hétvégére. A résztvevôk visszajelzése alapján kiderült, hogy a hétvége folyamán a Diáktanácsok mûködésükhöz fontos információkat és útbaigazításokat kaptak, melyeket saját szervezeteik felvirágoztatása érdekében tudnak felhasználni – tájékoztatta a Székely Hírmondót Kovács Richárd, a MAKOSZ ügyvezetô elnöke.

Derûs napokat az új évben.

Az idei év elsô napján a Székely Hírmondó Olvasóinak erôt és egészséget kívánok.

Környezetünk alakításában lényegében csak saját magunkra számíthattunk. Ezért állítom, hogy a lehetôségek kapujában állunk. A visszahúzó körülményeknek egy részét sikerült legyôznünk. Most az a kérdés, hogy a saját kétségeinken is úrrá tudunk-e lenni.

Talán az a legfontosabb, hogy valójában melyik énünk kerekedik fölül. Ragadjuk meg a lehetôséget, és érjük el, hogy a bennünk egyaránt ott lakozó jóra való hajlam és rosszra való hajlam közül az elkövetkezô idôszakban a jobbik énünk kerekedjék felül.

Kívánom, hogy kitûzött céljainkban legyünk hajlíthatatlanok, a szó jó értelmében konokok, a megoldások keresésében pedig megértôek. Eredményes munkát kívánok, amelynek haszna, értelme és gyümölcse van.

Derûs napokat az új évben.

Tamás Sándor parlamenti képviselô
Kézdivásárhely, 2001. január 1.

Köszönetnyilvánítás

A futásfalvi Általános Iskola munkaközössége ezúton mond köszönetet a helybéli Csabi Kft.-nek a karácsonyi ajándékcsomagokért.

***

A Szentkereszty Stephanie Alapítvány az elmúlt év végén újabb ajándékkal lepte meg a futásfalvi iskolát: ezúttal az Alapítvány 10 széket adományozott a tanári szoba részére. Az iskola munkaközössége hálás köszönetét fejezi ki az adományért.

Környék

Furfangos borvizek

A kilencvenes évek elején egri írásaim "Háromszék" mottó alatt jelentek meg, és a székelységrôl, a Székelyföldrôl próbáltak szerény eligazítást adni.

Háromszék vármegye - mai nevén Kovászna megye - Erdély délkeleti sarkában, kb. három és fél ezer négyzetkilométer területen fekszik. Szépmezônek nevezett medencéjét keleten a Kárpátok láncolata, északon és nyugaton a Bodoki-hegység, dél felôl a Brassói–havasok idehúzódó hegylábai ölelik körül. Nyugaton a Baróti- hegység erdôkkel borított hegyhátai emelkednek. A medence délnyugati, szabadon maradt része a barcasági síkságba simul. A megye legmagasabb csúcsai a Lakóca 1775, a Nagy Sándor 1640, a Nemere 1628, a Csihányos 1605 és a Bodoki-havas 1196 méter. A Kárpátoknak a megyét határoló gerincvonulata keleten, Ojtoznál megtörik, mintegy kaput alkotva Moldva felé. A szoros legmagasabb pontja a Mogyorós-tetô, innensô lábánál fekszik a legendás székely ágyúöntô Gábor Áron szülôvárosa, melyet Bem tábornokhoz igyekvô útjában Petôfi is meglátogatott.

Háromszék vármegyét a természet bôven megajándékozta ásványi kincsekkel: vassal, szénnel, kôolajjal. Vulkáni eredetû hegyvonulataiban az utóvulkáni tevékenység nyomaival is sok helyütt találkozunk. Kovászna város központjában buzog a Pokolsárnak nevezett iszapvulkán. Nagyszámú forrásainak gyógyhatását ôsidôk óta ismeri az emberiség. Fenyvesekkel borított havasain, a magas fennsík kalászos rónáin üdülô- és fürdôhelyek várják a pihenést és gyógyulást, keresôket.

A Szépmezôn termékeny búza, törökbúza, pityóka (burgonya), fuszulyka (bab), murok (sárgarépa), gyökér (petrezselyem), takarmány- és cukorrépa, olajos magvak, a dombok lankás oldalain árpa, zab, illatos hegyi széna terem. Az erdôrengetegekben 50 méteres fenyôk, másfél méter vastagságú tölgy- és bükkóriások nônek. A tenger színénél fél kilométernél magasabban fekvô fennsík – bár nem olyan kedvezô a mezôgazdasági termelésre, mint az alföld – mégis az itt lakó dolgos emberek szorgos munkájaként a megye mezôgazdasági és erdôgazdasági termelésével országos élvonalban van.

Éghajlatát kemény, hideg tél, rövid, útmeneti tavasz, meleg, száraz nyár és kellemes hosszú ôsz jellemzi. Télen erôs hidegben a hegyeket méteres hó borítja, kiváló lehetôséget biztosítva a téli sportok kedvelôinek. Szánkózni, sízni bárhol lehet a szabad hegyoldalakon, kiépített pályák Komandón és Bálványos fürdôn vannak, és kedvenc, sokat látogatott a közeli Brassó melletti Polyána európai hírû sport – és szálloda komplexuma. Egész évben igénybe vehetôk a gyógyfürdôk, ahol szabadtéri hideg, nagyon hideg, ásványvízzel – ottani megnevezéssel: borvízzel- telt medencékben lubickolhatnak a reumából gyógyulni vágyók, vagy a reumára várók, ugyanakkor melegített borvízzel telt kádfürdôben gyógyíthatják magukat az érrendszeri és izületi megbetegedésben szenvedôk. Kovászna fölött húzódik a Tündérvölgy, ózonban és negatív ionokban gazdag gyógyhatású levegôje gyógyír a szívre és az idegekre. Bálványos-fürdô leghidegebb gyógymedencéje a Vallató, tízfokos vízével csodát mûvel a visszeres lábakon, míg egy közvetlen mellette lévô forrás felbuzgó nedvével az arra rászorultak a szemüket gyógyítják és erôsítik.

A borvizeket nemcsak gyógyításra használják az ott lakók, kiváló, sokszínû és sok ízû ivóvízként is használják. A Bálványos-fürdô szorosan egymás mellett lévô medencéiben zöldes, barnás, csokoládé- és hamuszínû vizek bugyognak fel. Ízre a vasas, jódos és még sok, igen változatos vegyi tartalmú vizek forrnak, buzognak az arra kialakított forrásmedencékben. A borvizek alkalmasak a vidék sanyarú borainak feljavítására, innen ered az elnevezés is. És ez fôleg érvényes volt a szocialista, bolti borokra. De leleményes a székely, mert az utóbbi évtizedekben maga készíti pityókából a bort. S történik ez úgy, hogy ki-ki valamilyen jármûvel, egy halom pityókával a tarsolyában átszalad a Kárpátok túlsó oldalára, ahol a szôlônek kedvezôbb az idôjárás, viszont nem kedvez a pityókának. Mindkét fél számára elônyös cserével így jut hozzá a székely atyafi-, de tegyük hozzá, hogy a háromszéki és a csíki góbéról van csak szó, mert a maros-széki- és udvarhely-széki tájakon megterem a minôségi borszôlô- a szôlôhöz, s készít belôle maga, gyártotta zúzókkal és présekkel ún. házi bort, elsôt és fickót.

Mondják, de lehet én is ott voltam, hogy Bálványos-vár hegyaljában felbuzgó Ibolya-forrás betonvályújába, a Transsylvania fürdôn, a kézdivásárhelyiek és szentgyörgyiek kedvenc téli- és nyári kiránduló helyén, egy alkalommal vidám társaság gyülekezett. Amíg elkészült a disznóflekken vagy a juhtokány, elôbbi roston sült sertésborda, utóbbi diszkebárányból készített borsos-paprikás, körbejár a szilvóriumos pohár, s mikorra a tûz kellôképpen lobogni kezd, addigra a vér is tüzessé válik az üveg- és pohártartók ereiben. Ilyenkor kezdôdnek az élcelôdések, csipkelôdések, születnek bolondos ötletek. Még nem homályosítja el az agyakat a soros bel- és külpolitikai problémák megoldásának a kérdése. Annál inkább sziporkáznak az anekdoták, és érlelôdik a lappangó furfang. Így történt, hogy pillanatnyi ötletre kimeregették a borvízkútból a szénsavas borvizet, s helyébe töltöttek egy demizson bort. Lehet, talán csak azért, hogy behûtsék, vagy hogy természetes fröccsnek egybekészítsék, de bujkált valami egyéb huncutság is a góbékban, mert nem messze a táborozóktól egy fôvárosi kirándulócsoport nézegetett és fülelgetett a fülüknek érthetetlen, bárdolatlan, barbár nyelvjárásra. Suttyomban hát megtöltötték a forrást borral, s aztán csendesebben a tûz köré kuporodtak, látszólag elfoglalva magukat a sütés-fôzés örömeivel, s várták a hatást.

Megszomjazhatott a másik társaság is, mert egyikük elindult egy bögrével a forrás felé. Oly nagy csend lett a tûz körül, hogy csak a madarak csivitelése és a lomsusogás hallatszott. Bemeríti az ürge a bögrét a forrásba, szájához viszi a csészét, s belekóstol. Jót húz belôle, s esment egyet, felszusszan, elképed, s édes anyanyelvén odakiált a csoporthoz: "Mööö! Bor forr a kútban! – merít egyet, s rohan a csoport felé. De a székelyek sem restek, s nagy hamar kimerik a kutat, s az odaérkezôket azzal vigasztalják, hogy csak várjanak. Meg is csendesednek, nincs még helye a kacagásnak, a balta is közelebb kerül a tûzhöz, s csak akkor tör ki a kacagásvulkán, amikor a másik csoport csalódottan, hallástávolságon kívül került. A tréfa s a bor kapcsán álljon itt egy székely anekdota.

Egyik kalákában úgy dicséri a legény a bort: ez éppen nekünk való. Hogy érti ezt kelmed? – kérdi a gazda. Hát úgy – mondja a legény -, hogy ha jobb volna, azt nem adná nekünk, ha meg rosszabb volna, mi sem innánk meg.

Dr. Szôcs Géza

Inkább a kudarcokról beszélnek

Torján a megvalósítások látszanak

Az embereknek megvan azon szokásuk, hogy az év végén visszatekintenek a múltra, számadást végeznek, hogy mit sikerült és mit nem megvalósítani. A megvalósítások elégtétellel töltik el az embert, a kudarc bosszankodással, újabb célok kitûzésére sarkallja az embert. Torján is megvalósult egy-két dolog az elmúlt évben, Kováts András polgármester mégis inkább azt emlegeti, ami szeretetett volna megvalósítani, de nem sikerült.

A földgáz bevezetésének problémája, a karatnai híd építésének befejezése, a mellékutak javítása az, ami részben sikerült. Az 1991/18-as földtörvény maradéktalan alkalmazása, sajnos, még várat magára. A községnek a burgonyakísérleti állomásnál még 216 hektár telekkönyvileg Torjához tartozó területe van, a polgármesteri hivatal jelenleg 36 hektár földdel "tartozik" torjai polgároknak szántóterülettel. A 2000/1-es törvény alapján szerettek volna a tulajdonjog megállapításán túl lenni. Jelenleg a közbirtokosságok iratcsomóival foglalkoznak, amelyeket hamarosan a megyei földosztó bizottság elé terjesztenek.

Az idén szerették volna megoldani a 3-as számú Ált. Isk. földgázzal való fûtését is.

Jelen pillanatban a konténerekbe való szemétgyûjtés és tárolás megszervezése is kivitelezés alatt áll. E lépés nagyon fontos lenne környezetvédelem szempontjából, mert megszüntethetnék a patakok medrének további szennyezôdését.

A torjai tanács bevételének jelentôs hányadát a helyi adók és illetékek képezik, amit a nemrég indított Kovand homokbánya utáni bevételekkel pótolnak. A homokbánya a téli idôszak alatt szünetel, de kitermelése a tavasz beköszönése után újra beindul.

Torján a téglagyár újra beindítását is szorgalmazzák, mert bevételi forrást, ill. új munkahelyek teremetését jelentené. Az idén a Futásfalvát Torjával, ill. Futásfalvát az E577 nemzetközi úttal való összekötô út javítására 480 millió lejt kaptak, amit teljesen fel is használtak.

A meg nem valósított tervek kivitelezését nagyban gátolja a pénzhiány, éppen ezért fokozott figyelmet fordítanak a kínálkozó bevételi források iránt.

Torja polgármestere eredményekben gazdag új évet kíván a község minden lakójának.

Vízi Melinda

Vízkereszttôl hamvazószerdáig

Ország-világ karnevál

Ahogyan nem lehet folytonosan szomorkodni, úgy nem lehet állandóan vigadni sem. Az emberek már régen felismerték ezt, és úgy rendezték be az életüket, hogy az év folyamán egymást váltsák a mulatozás és a szigorú önfegyelem napjai. Ezt példázza a farsang és az azt követô nagyböjt ideje is.

A magyar farsang kifejezés a húshagyókedd, farsang éjszakája jelentésû német Fastnacht szóból, pontosabban annak bajor-osztrák változatából, a Faschung vagy Fasching kifejezésbôl származik. A vízkereszttôl hamvazószerdáig (idén február 28.) terjedô idôszak másik - vidékünkön kevésbé elterjedt - elnevezése karnevál. Ennek az olasz szónak az eredetérôl máig többféle elmélet él. Az egyik szerint a "hús elhagyása" jelentésû középkori latin carnelevare szóból alakult ki, míg a másik szerint arról a carrus navalis elnevezésû, kerekeken guruló, hajó formájú szekérrôl kapta a nevét, melyet minden tél végén vidám, álarcos tömeg húzott végig Róma utcáin.

Tavaszváró ünnepkör

A tavaszváró napok, hetek mindenhol a mulatozásra, tréfálkozásra, táncra, maszkba és álruhába öltözésre adtak lehetôséget. Valamikor a természet újjászületését köszöntô tavaszünnepeket tartották ilyenkor: a régi görögök Dionüszosznak áldoztak, míg az ókori rómában a Lupercalia-ünnepeken kecskéket szenteltek az isteneknek. Az álarcos, állatjelmezes vidám felvonulás és a táncmulatság szokása azután a középkorban is tovább élt, és Rómából eljutott a közelebbi és távolabbi országokba.

Farsang Európában

Olasz földön századokon át Róma volt a karnevál központja. Az utcákat maszkba bújt ünneplôk hada járta gyalogosan vagy kocsin, a mulatozók konfetticsatákat vívtak, a kocsikon ülôk pedig kezdetben lisztet, késôbb virágot és édességet szórtak a tömegbe. A legnépszerûbb karneváli énekek a reneszánsz Firenzében születtek, ahol a farsangi álarcosbálok védnöke maga a városállam Medici-uralkodója, Lorenzo il Magnifico volt. Manapság a legtöbb érdeklôdôt a velencei karnevál vonzza, de hasonlóan híres Viareggio tavaszünnepe is.

A következôkben Európa más országaiban, valamint a tengeren túlon - Ausztráliában, Amerikában - élô farsangi szokásokat is bemutatunk.

-koszti-

Sport-Szabadidô

Sportfókusz

Csendes év?

Sportkedvelôk, vérbeli szurkolók óvakodjanak a harmadik évezred páratlan számú éveitôl (2001, 2003, 2005... stb.), mert nem lesz sem téli sem nyári olimpia, sem labdarúgó világbajnokság vagy Európa-bajnokság. Azért persze a sportágak, labdajátékok zömében rendeznek vb vagy Eb döntô tornákat. Lesz például az év végén nôi kézilabda világbajnokság. Mégpedig egy olyan országban, melynek válogatottja nem számíthat babérra. A Sydneyben ezüstérmes, Bukarestben aranyérmes magyar csapatnak jó esélye van 36 év után újra világbajnokságot nyerni. Ne feledkezzünk meg a 2002-es foci vb selejtezôinek 2001. évi sorozatáról sem. Köztük két magyar-román összecsapás. A Bicskei Bertalan csapatának most már bizonyítania kell, ha tényleg rejlik benne valami erô, valami tudás, valami régi magyar (foci és más) virtus. Márpedig van benne, ezt már néhányszor megcsillogtatta. Csak éppen nem sikerült még az áttörés, az Eb selejtezôin például esélyes helyzetben megtorpantak Királyék (0-2 Bukarestben, 0-1 otthon Szlovákiával, 0-3 Portugáliában). Ennek nem szabadna megismétlôdnie sem Grúziával, sem Romániával, még Bukarestben sem... Amúgy csendes év lesz, egy kis nemzetközi kupafocival, egy kis tenisszel, egy kis Forma-1-gyel, egy kis jégkoronggal, kosárlabdával és egyebekkel. Unalom azért nem lesz. Pláne annak, aki bírja fizetni a mai kábeltelevízió-árakat...

Botos László

Asztalitenisz

A múlt esztendô mérlege

Kézdivásárhely jelenlegi sportéletében az asztalitenisz az a sportág, amelyikben az utóbbi években kimagasló eredmények is születtek. Dobolyi Aladár, az éremkovács hangyaszorgalommal neveli azokat a kis sportolókat, akik arra hivatottak, hogy a céhes város egykori sporthírnevét visszahozzák. A 2000-es esztendô végén a Mesterrel az év eredményeit foglaltuk össze. Dobolyi Aladár elmondta: az ISK asztalitenisz szakosztálya életében a 2000-es év jó és eredményes esztendôként könyvelhetô el.

A gyerek-, serdülô- és ifjúsági korosztályban a szakosztály sportolói országos döntôkön három ezüst- és három bronzérmet szereztek, s ezen kívül nemzetközi szereplésük sem elhanyagolható, hiszen az anyaországból három bronzéremmel tértek haza. Ezen kívül az országos topversenyeken hat kézdivásárhelyi asztaliteniszezô vett részt: a kadeteknél Lôrincz Zoltán, Bedô Zoltán, Szász Kinga, Borcsa Zselyke, az újoncoknál Molnár Szabolcs, a gyermek korosztálynál pedig Turóczi András révén. A fenti neveken kívül még megemlíthetô Barti Lóránd neve is, aki a 8-10 éves korcsoportban az egyik emlékversenyen második helyezést ért el. Ugyanebben a korosztályban egy igen jó csapat van kialakulóban, a már említett Barti Lórándon kívül Veres Zoltán, Fekete Ottó, Ignácz Szabolcs neve kívánkozik ide, akiktôl Dobolyi mester a 2001-es esztendôben az országos csapatbajnokságon dobogós helyezéseket vár el. 2000-ben az ISK lányai feljutottak a felnôtt A-divízióban, míg a fiúk a szeptemberi selejtezô verseny után már a B-divízióban szerepelnek. Munteanu Zsolt a román utánpótlás válogatott tagja lett. Megyeszinten Lôrincz Zoltán lett a sportág elsô helyezettje. Borcsa Zselyke és Szász Kinga elsô osztályú minôsítést szerzett.

Végezetül Dobolyi mester köszönetét fejezi ki a csapat lelkes és nagylelkû támogatóinak, a helyi tanácsnak és a polgármesteri hivatalnak, a Nagy Mózes Gimnáziumnak, illetve sok más cégnek és magánszemélynek, akik erkölcsileg és anyagilag a szakosztály mellett voltak.

(Iochom)

Fura ország

Szókimondó

És mégis?

Nem szubjektív vélemény vagy megállapítás, hanem több (mai) ellenzéki, volt kormánykoalíciós politikus is biztatónak véli a Társadalmi Demokrácia Romániai Pártjának (PDSR) programját és eddigi lépéseit, valamint az... ígéreteit. Tallózunk ezekbôl: vallomásaik szerint a PDSR-politikusai, kormányzati, parlamenti és területi struktúrái nem fogják akadályozni a 2000/1-es földtörvény alkalmazását. Sôt: azt ígérik, hogy gyorsítják, gördülékenyebbé teszik a visszaszolgáltatások ütemét, a tulajdonba való visszahelyezés jogi, intézményi kereteit. Ha ez így lesz, akkor a PDSR alaposan odadörgöl a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpártnak (PNTCD). Egy következô helyhatósági vagy általános választás kampányában jogos PDSR-szlogen lesz: "Ti nem voltatok képesek életbe ültetni a földtörvényt, lám mi igen". Mert a PNTCD tényleg gyanúsan viselkedett az utóbbi hónapokban. Egész egyszerûen nem lehetett tudni, hogy mit akarnak és mit nem akarnak Diaconescuék. Folytassuk a PDSR ígéreteit. Állítólag nem gördítenek akadályt az államosított ingatlanok és egyházi vagyon visszaszolgáltatásának útjába sem. (Noha itt ne legyünk túlságosan derûlátók, mert a két ügyet, fôleg az elsôt alighanem baloldali szellemben oldja meg a PDSR, tehát nem a restitutio in integrum – vissza mindent – elve alapján.) A PDSR az eddigi fejlemények szerint az RMDSZ-nek is jókat ígér, például nem kívánják módosítani az anyanyelv-használati törvényt vagy elvben támogatják az anyanyelvû oktatás kiszélesítését is. (Noha egy bizonyos: a magyar állami egyetem küszöbén jól megvetik a lábukat, s nem érnek el jóváhagyást jelentô okmányok aláírásáig). Még egy nagyon lényeges PDSR ígéret: csökkentnek egy sor adót, fôleg vállakozói és egyéni jövedelmi adót, továbbá a kis jövedelmûek adóját... Nem soroljuk, pedig lehetne folytatni. Hogyha csak az említett néhány ígéretet beváltják, akkor jobboldali fejjel is el kell ismerni: mégis európaivá nôtte ki magát a posztkommunista Iliescu-párt.

Gálfalvi Csaba

Sajtófuraságok

TRANSILVANIA JURNAL

VESZEDELMES ITÓKA. Zilahon (a cujka "otthonában") a két ünnep között tíz személy került kórházba etilalkohol-mérgezés tüneteivel. Noha nem metilalkoholról van szó, nagyobb mennyiségben az etilalkohol is veszélyes. A legkisebb páciens egy hat éves kislány volt, aki üdítô, avagy "szukk" gyanánt fél liter házibort ivott meg. A szülôk észrevették a tévedést, s gyorsan a sürgôsségre szállították a kislányt, akinek sikerült megmenteni az életét. Érdekes, hogy a csöppség az elsô kortyok után nem jött rá (?) a bakira. Vagy éppen az, hogy rájött és ízlett neki a nedû?

MÉG EGY ÉV. Mircea Geoanã, Románia volt washingtoni nagykövete, jelenlegi külügyminisztere úgy véli, körülbelül egy évnek kell eltelnie addig, amíg az Európai Unió tagországai döntenek arról, hogy törlik a vízumkényszert a román állampolgárok számára.

NATIONAL

SZEMPONT KÉRDÉSE. Cãtãlina Mustaþã és Florin Zamfirescu színészházaspár esetében 18 év a korkülönbség, mondanunk sem kell, hogy kinek a javára. Ha valaki ezt szóvá teszi, Zamfirescu így válaszol: "Amikor én 118 éves leszek, akkor Cãtãlina 100 éves lesz". Nos, ugye nem is olyan nagy korkülönbség az a 18 év...

NEHOGY ÖSSZETÉVESSZÉK! Bukarestben nagy divat a tetováltatás. Neves mûvészei is vannak a "szakmának", egyikük például a börtönben tanulta el a mûvelet titkait. Állítólag nagyon fájdalmas mulatság a megrendelô számára. A lap beszámol egy komikus esetrôl: egy tizenéves fiú kínai jeleket tetováltatott a hátára, biztosan azt hitte, hogy harcmûvészetekkel kapcsolatos. Ám valaki megfejthette a jeleket, amelyek valójában betûk, s azt jelentik, hogy "sertéshús". A fiú le akarja töröltetni a tetoválást, ám ez nagyon drága mulatság, s legalább olyan fájdalmas, mint a tetoválás.

MELEG ÉS HIDEG. Alighanem abszolút öngyilkosság kategóriába sorolható a brádi (Hunyad megye) Nicolae Luþ esete. Az 54 éves férfi felgyújtotta a házát, majd jó ideig céltalanul csatangolt a városban. Amikor hazatért, már csak a ház hamuját találta, a tuzoltók nem tudták idejében megfékezni a lángokat. A férfi belefeküdt a hamuba és (valószínûleg ittasan) elaludt. Reggelre meghalt, halálát valószínûleg a fagy okozta.

JURNALUL NATIONAL

ÉLETSZINVONAL. A lap féloldalas összeállítása rávilágít arra, hogy Bukarestben sok ember csak azért utaltatja be magát valamelyik kórházba, mert ott jobban él, mint otthonában! Vannak, akik a közköltség elôl menekülnek, mások a hideg lakásból, mások pedig egész egyszerûen a koszt miatt vállalják a beutalást, akkor is, ha az nem lenne sürgôs, esetleg teljesen elkerülhetô volna.

SZTÁROK ÉLETE. Talán sokan ismerik a televízióból Andreea Marin színésznôt, szerkesztônôt, mûsorvezetôt (Surprize, Surprize). A hölgy rendkívül szép és csinos, csupa csillogás, csupa báj. A jelleme is hasonlóan szép lehet, errôl tanúskodnak választott tévémûsorai. És mégis... Vagy éppen ezért? Tény az, hogy Andreea súlyosan megbetegedett, hasnyálmiriggyel kell mûteni. Orvosok a megmondhatói, hogy mi okozza a hasnyálmirigy betegséget. De talán a színpad, a kamera, az állandó stressz is az okok közé sorolható.

EVENIMETUL ZILEI

ELKÉPESZTÔ! A címlapon olyan hír áll, amelyet többször is el kell olvasni, annyira hihetetlen elsô látásra. És mégis igaz, és mégis mozog az adószedôk agya. Bukarestben 2001. január 1-jétôl a gépjármû (személyautó) tulajdonosainak fejenként és autóként 500 ezer lejt kell fizetniük havonta a közterületeken (tömbházak elôtt) való parkolásért. Nem nehéz kiszámítani, hogy az egy évi parkolási díj egyenlô egy használt autó árával, vagy több annál.

BÛN ÉS BÛNHÖDÉS. Két hajléktalan koldus egy barakkban élt együtt. A "gazda" az 50 éves Ilie Roman volt, az "albérlô" a 43 éves Florinel Dãrãbanã. Utóbbi egy szép napon a barakkban vizelt. Roman ezt zokon vette (a civilizáltság az civilizáltság!), s ütlegelni kezdte lakótársát, aki belehalt sérüléseibe.

Sycul Press

Megjegyzés: Rovatunk nem csak tallózó!

Amit a test tehet

Irány a pornó!

A National címû napilap értesülései szerint Bukarest közelében, egy diszkrét helyen román pornófilm-stúdió mûködik, ahol 200 lány és 20 fiú játssza el nyilvánosan a szeretkezés különlegesebbnél különlegesebb formáit. A lányok, hölgyek között vannak prostik, egyetemisták és középiskolások is. Egy óra filmezés díjszabása (jogdíja) 40-50 USD, ami nem is kevés, ha sok a szerep. A pornófilmekben való szereplésre jelentkezôk zöme azt reméli, hogy késôbb külföldi – például holland, amerikai vagy japán – pornófilm-stúdiókba is eljuthatnak, ahol már nem 40-50 USD a gázsi, hanem annál jóval több. A bukaresti, avagy Bukarest melletti stúdióban is el lehet érni a 100 USD/óra bért, ha ügyesen izeg a mozog. A román Clip-Studio valójában a nemzetközi Videoclip Productions stúdió leányvállalata, amolyan tehetségkutatója. A Clip-Studio vezetôi az említett lapnak elmondták, hogy bizony volt 14 éves jelentkezôjük is, de nem alkalmazhatták, mert a törvények szerint ilyen korban a szülôk beleegyezésére is szükség van. Pornófilm-stúdió mûködik Bukarest szívében, a Victoria sugárúton is, ami azt jelenti, hogy ez az ipar fokozatosan teret hódít Romániában is. Tényleg, lányok: hol (lenne) jobb dolgozni, egy készruhagyárban vagy egy pornóstúdióban. Esete válogatja. És meg is találja...

A lustaságnak ára van

Házifeladat-futószalagon

A huszonéves Dorin Petrencu egyetemista Bukarest egyik legnevesebb felsôoktatási intézményében. Nem volt jeles tanuló, de – másokkal ellentétben – az érettségi után lett szorgalmasabb. Egy ideig csupa jólelkûségbôl segített a tananyaggal bajlódó középiskolásokon. Aztán egy ragyogó ötlete támadt: mi lenne, ha profi házifeladat-megoldó lenne? És lôn. Gazdag és újgazdag szülôk pénzes tinédzsereinek tucatszámra, százszámra oldotta meg és oldja meg a házi feladatot, és ezért egészen jó bevételre tesz szert. Havonta átlagban öt millió lej a jövedelme. Mint mondja, sok olyan középiskolásnak készíti el a házi feladatot, akik semmit sem tanulnak. Közülük sokan sikertelenül érettségiztek, de olyan alig akadt, aki megsegítô órákat is rendelt volna. Ezek a diákok általában modern autókkal járnak, és a házi feladatok megoldása egész egyszerûen nem fér bele a napi szórakozási programjukba. És itt jön Dorin, aki futószalagon gyártja a megoldott matematika, fizika vagy más leckéket. Az esetrôl író National megjegyzi, hogy Dorin Petrencu a jövô üzletét gyakorolja. Ezt arra érti, hogy talán eljön az idô, amikor sokak számára egyáltalán "nem lesz divat" leckéket tanulni, feladatokat megoldani.

Autót kintrôl!

Az eltelt évben Romániában megkétszerezôdött a külföldi személygépkocsik vásárlása 1999-hez viszonyítva. Íme, a legkeresettebb autók, az eladások számával: Renault Clio Symbol 1102, Skoda Felicia 435, Volkswagen Vento/Bora 383, Volkswagen Golf 357, Ford Focus 354. Egy másik (pontosabban közép) kategóriában: Renault Megane 2629, Skoda Octavia 787, Volkswagen Passat 476. Limuzinok: Hyundai Coupe XG 122, Mercedes E-Klasse 75, Chrysler 300M 62.

Fura világ

Anyaországi figyelô

Álomalapítás

E címen rendezett a magyar kormány által mûködtetett Országimázs Központ évezredzáró s - nyitó szilveszteri vigasságot Budapesten és négy nagyobb városban. Az ünnepség elnevezése ügyes utalás a miniszterelnök augusztus 20-i beszédére, melyet még a balliberális sajtó is méltatott – legalábbis az a része, mely nem zihál a gyûlölettôl csak egyszerûen eleve ellenszenvvel figyel mindent, ami a nemzeti oldal irányból jön. Az augusztus 20-i beszédbôl általuk kiemelt gondolat az volt, hogy mindenkinek az álmára szükség van továbblépéshez.

Mindenkiére - tehetjük hozzá a rejtett premisszát lehûtve ôket kissé -, aki magyar érzésû, aki magyarul gondolkodik és a magyar közösség jövôje iránt aggódik. Mert e rejtett elôfeltevés kibontása, explicitté tétele sokakat irritál. Az interneten zajló vitákban éppúgy, mint a nyomtatott sajtó polémiáiban visszatérô motívum a kérdés: nem természetes, hogy egy magyarul beszélô vagy csak Magyarországon élô magyar állampolgár a magyar jövô felvirágoztatásában érdekelt? Nos a válasz messzemenôen nem magától értetôdô. Sôt. Létezhetnek és mint tudjuk léteznek is erôcsoportok, melyek például a maguk gazdasági- és/vagy politikai érdekeiket a közös magyar érdeknél fontosabbnak tartják. Létezhetnek olyan kulturális determinációjú csoportok is melyek egyszerûen nem lojálisak a magyarsághoz. Gondoljuk csak el a helyzet fonákját: vajon hány erdélyi magyar elkötelezett a "román jövô" iránt? Teljesen természetes, hogy a nemzet iránti lojalitás a legtöbb esetben erôsebb az állampolgársági köteléknél. Nemcsak azért, mert ehhez köti az embert a családon belüli szocializációja, anyanyelve, kultúrája s ez adja meg értékrendjének, világszemléletének alapjait. Hanem azon banális okból is, hogy a nemzeti hovatartozás vállalás és személyes döntés kérdése, míg az állampolgárság a legtöbb esetben adottság. Kevesen jutnak el odáig, hogy maguk választhassanak állampolgárságot. S ha válaszhatnának, minden bizonynyal azt választanák, mely egybeesik nemzeti identitásukkal.

S itt érünk vissza mondanivalóm lényegéhez. Olyan új évezredet kívánjunk a Nemzet számára, melyben a közös magyar álom nemcsak szólam, hanem a közös magyar állampolgárság szintjén is lecsapódó realitás.

Borbély Zsolt Attila

Copyright (c) Székely Hírmondó - 2001