LXV. évfolyam 62. (18354.) sz.

2013. március 15., péntek

Internetes olvasóink figyelmébe!

A Népújság interneten elérhetô a www.e- nepujsag.ro honlapon is.

Hirdessen a NÉPÚJSÁGBAN!

Külföldi üzleti hirdetéseket e-mailen is fogadunk. Négyzetcentiméterenkénti díjszabás 1,50 euró. Átutalás a BCR Tg. Mures IBAN RO 27 RNCB 0188034969090003 - euró; RO 97 RNCB 0188034969090004 - dollár bankszámlaszámra.

E-mail címünk: reklam@e-nepujsag.ro

Nemzeti ünnepünk a közelmúlt fotóin

(bodolai)

Kiállítás a várban

Március 15-e megünneplése Marosvásárhelyen – arcok, emberek, akik már nincsenek közöttünk, vagy nagyon megváltoztak. Helybeli és vendég szónokok, politikusok, lelkészek, mûvészek, ôrséget álló székely ruhás fiatalok, sokasodó szimbólumok, változó feliratok, bôvülô helyszínek, régi és új emlékmûvek, megszaporodó vagy megfogyatkozó tömeg, nemzetiszínû szalag a kutyus nyakán és közelkép arról, ahogy a kezünkre ég a gyertya – több mint száz régi és kevésbé régi fényképen egy darab történelem. A megyei múzeum várbeli épületének emeleti elôadótermében tegnap délben nyílt meg a Népújság fényképgyûjteményébôl válogatott fotókat bemutató kiállítás, amely egyben nyitánya a március 15-i ünneplésnek. Szervezôje az RMDSZ városi szervezete és a megyei múzeum.

A képek politikatörténeti üzenetet hordoznak, hisz sok minden kiderül abból, hogy kik állnak az elsô sorban, kik voltak egy adott idôszak meghatározó személyiségei, kik álltak egymás mellett, milyen nemzeti szimbólumokkal ünnepelt a közönség, melyik korosztály alkotta a tömeget – a történelmi vonatkozásokon túl a szakember számára az is beszédes, ahogyan az eltelt 22 év alatt a divat alakult – hangzott el Novák Zoltán történész nyitóbeszédében.

Ezek a képek ma már történelmi dokumentumok, ez adja meg az értéküket – vélekedett Vajda György, a Népújság szerkesztôje, aki nagy munkával és lelkesedéssel válogatta ki a Népújság és saját archívumából 22 év március 15-i ünnepeinek jellegzetes mozzanatait. A kiállítást szervezô Vajda György mellett Szász Ká-roly, Karácsonyi Zsigmond és Nagy Tibor fotóit tekintheti meg az elkövetkezô hét során a közönség. Nehéz volt kikeresni, összeválogatni, azonosítani az éveket – de megérte. A kiállítás szervezését támogató megyei múzeumnak felkínált anyag történelmi és kommunikációs szempontból is pótolhatatlan értéket jelent, hisz éveken át a Népújság volt az egyetlen lap, amely ezekrôl az ünnepekrôl tudósított. Kezdetben fekete-fehér felvételeken, késôbb színes fotókon, amelyeken az ünneplô tömeg mellett jellegzetes részleteket, gesztusokat is megörökítettek a fényképészek. A folyosón levô tárlókban régi Népújság- kollekciók tükrözik az ünnepségekrôl készült írott beszámolókat, s a részvevôket kokárdakészítésre is megtanították.

A március 15-i megemlékezések jelentôségét, az ezekrôl szóló fotókat az tudja igazán értékelni, aki megélte azt a korszakot, amikor legszebb nemzeti ünnepünkrôl csak titokban lehetett szót ejteni. A közelmúltat felidézni pedig azért fontos, mert ezek az események hullnak ki a leghamarabb a közös emlékezetbôl.

Egészségügyi konferenciák Marosvásárhelyen

(antalfi)

Medical Forum és Pharma Forum

Tegnap két rangos szakmai rendezvény zajlott Marosvásárhelyen: a Medical Forum néven szervezett családorvosi konferencia délben zárult a Business Hotelben, ugyanott délután a Pharma Forum néven a gyógyszerészek kétnapos értekezlete kezdôdött.

A családorvosi konferenciát megnyitó dr. Rodica Tanasescu, a Román Családorvosi Szövetség elnöke A családorvoslás helye a hazai egészségügyben címmel indította elôadását, és nyitóbeszédet mondott a Maros megyei családorvosok egyesületének újonnan megválasztott elnöke, dr. Remus Sipos is. A szakmai jellegû értekezések mellett a résztvevôk olyan kérdéseket érintettek, mint az egészségügyi alapcsomag, amely dr. Rodica Tanasescu szerint sürgôsen elfogadásra kellene kerüljön, vagy az elektronikus recept, amelynek kibocsátása és a gyógyszertári adatbevitel az elnök asszony szerint immár megfelelôen mûködik, az idei keretszerzôdéssel kapcsolatban viszont hangsúlyozta, nem számítanak több pénzre, mint tavaly, de reménykedik abban, hogy a közpénz felhasználásában, a közbeszerzéseket illetôen a szaktárca nagyobb átláthatósággal jár el, mint az elôzô években.

A Pharma Forum tegnap délutáni megnyitóján a program szerint Dumitru Lupuleasa, a Romániai Gyógyszerészkamara elnöke, Iustina Vas, a megyei gyógyszerészkamara elnöke és dr. Leonard Azamfirei, a MOGYE rektora szólaltak fel. A szakmai értekezlet témái közt szerepelt a gyógyszerimportra vonatkozó jogszabályozás, a gyógyszeradagolásokkal kapcsolatos tudnivalók, a patikus szerepe a páciens életminôségének javításában, valamint a gyógyszertár- menedzsment egyes szempontjai. A mai rendezvény néhány témája: a gyógyszerészi tevékenység hatékonyságának növelése, etikai kérdések, az elektronikus recept, versenyképesség növelése a minôség javítása által, páciensorientált gyógyszerészeti szolgáltatások.

I. Ferenc az új pápa

Jorge Mario Bergoglio argentin bíborost választották meg szerdán a római katolikus egyház új vezetôjének. A 266. pápa a Ferenc nevet választotta, így I. Ferenc néven foglalja el – elsô latin-amerikaiként és elsô jezsuitaként – Szent Péter trónját.

Jorge Mario Bergoglio Buenos Aires 76 éves jezsuita érseke, s mindvégig szerepelt a pápaesélyesek között, bár nem az elsô helyeken. Megválasztása azt jelezheti, hogy az egyház nagyobb súlyt helyez az Európán kívüli világra, ahol immár a katolikusok többsége – egyedül Latin-Amerikában 42 százalékuk – él.

A pápaválasztásra jogosult bíborosok kedd délután kezdték meg a tanácskozásukat, s már másnap, az ötödik szavazási fordulóban döntésre jutottak az új egyházfô személyérôl. Az eredményes szavazás jeleként szerdán 19 óra 6 perckor szállt fel a fehér füst a Sixtus-kápolna kéményébôl, majd megszólaltak a harangok is, elôször a Szent Péter-bazilikában, majd egész Rómában.

A francia Jean-Louis Tauran, a korelnök protodiakónus bíboros valamivel több mint egy órával késôbb jelentette be a Szent Péter-bazilika erkélyérôl, hogy Jorge Mario Bergoglio bíborost választották meg pápának a konklávén.

A Szent Péter téren várakozók – hívôk, zarándokok és kíváncsiskodó turisták vegyesen – üdvrivalgásban törtek ki a fehér füst láttán. A hideg esô ellenére egyre többen érkeztek a térre, s a már százezres tömeg üdvrivalgással köszöntötte Tauran bíborost, majd a néhány perccel késôbb immár a fehér pápai ruhába átöltözött Bergoglio bíborost, aki urbi et orbi – a városnak, Rómának és a világnak – mondott áldást.

A hívôket üdvözlô beszédében az új pápa úgy fogalmazott, hogy a római egyház, a püspök és a nép kezdje meg útját a testvériség, a szeretet és az egymás iránti bizalom szellemében.
"Továbbra is imádkozzunk önma-gunkért, egymásért, hogy érvényesüljön ez a nagy testvériség" – mondta I. Ferenc, kifejezve reményét, hogy ez az út gyümölcsözô lesz az evangelizáció szempontjából.

A pápa megemlékezett elôdjérôl, XVI. Benedekrôl, akiért imát mondott, és aki hivatalos vatikáni források szerint televízión kísérte figyelemmel a fehér füst felszállását, az új egyházfô megválasztásának a bejelentését, akárcsak I. Ferenc rövid beszédét.

Jorge Mario Bergoglio

Az elsô latin-amerikai és az elsô jezsuita pápa 1936. december 17-én született Buenos Airesben, olasz bevándorló munkáscsaládban. Vegyésznek készült, de végül a papi hivatást választotta. A szeminárium elvégzése után, 1958-ban belépett a jezsuita rendbe. A filozófiai doktorátus megszerzése után irodalmat, pszichológiát és filozófiát tanított, 1969-ben szentelték pappá. A kiváló vezetési képességekkel megáldott Bergoglio 1973-tól hat évig a rend tartományfônöke, 1980-tól annak a szemináriumnak a rektora volt, amelyben végzett, doktori értekezését Németországban készítette el. 1998-ban lett Buenos Aires érseke, 2001-ben nevezte ki bíborossá II. János Pál pápa, három vatikáni kongregációnak is tagja, 2005 óta az Argentin Püspöki Konferencia elnöke. A lengyel pápa halála után tartott konklávén a kiszivárgott hírek szerint ô volt Joseph Ratzinger bíboros, a késôbbi XVI. Benedek pápa legnagyobb vetélytársa, s állítólag a szoros negyedik forduló után maga kérte, hogy támogatói ne rá szavazzanak.

Bergoglio konzervatív teológiai nézeteket vall, elutasítja az abortuszt, a fogamzásgátlást, az azonos nemûek házasságát és az eutanáziát. Ugyanakkor küzd a társadalmi igazságtalanságok ellen, határozottan kiáll a szegények mellett, ami különösen népszerûvé tette a válságok sújtotta Argentínában, együttérzést mutat az AIDS- betegekkel és megrótta azokat a papokat, akik nem voltak hajlandóak megkeresztelni a házasságon kívül született gyermekeket. Az evilági dolgokat elutasítja, érsekként sem volt autója, inkább a tömegközlekedést használta, nem volt hajlandó beköltözni a fényûzô fôpapi rezidenciába, s állítólag még ételeit is maga készíti. A Latin-Amerikában született felszabadítási teológiától (amely szerint az egyháznak Jézus tanítását követve politikailag is a szegények oldalára kell állnia) távolságot tart, de közel áll a Comunione e Liberazione lelkiségi mozgalomhoz. Személye hidat képez a harmadik világhoz: olasz származású argentin, aki Németországban tanult, jezsuitaként pedig egy nemzetek fölötti regionális közösség tagja. Az egyházat megrázó botrányokban érintetlen, s mind a konzervatívok, mind a mérsékeltek tisztelik intelligenciáját, szerénységét és lelkipásztori munkáját.

Együttmûködési készséget jeleztek a nagyhatalmak és nemzetközi szervezetek vezetôi

Pápává választása után a világ minden tájáról gratulációkat kapott az új katolikus egyházfô, a nemzetközi szervezetek és országok nyilatkozó vezetôi egyúttal együttmûködési készségükrôl is biztosították Ferencet.

Ban Ki Mun ENSZ-fôtitkár hangsúlyozta, hogy a világszervezet és az egyházfô céljai közösek a béke és a társadalmi igazságosság megteremtésében, valamint a szegénység és az éhezés elleni küzdelemben. Meggyôzôdésének adott hangot, hogy az új pápa elôdjéhez hasonlóan síkraszáll a vallások közötti párbeszédért.

Barack Obama amerikai elnök azt hangoztatta, hogy meglátása szerint az új pápa "a szegények és azok bajnokaként, akik közöttünk a legsebezhetôbbek, a szeretet és az együttérzés azon üzenetét viszi tovább, amely több mint kétezer éve ihlette meg a világot – azt, hogy egymásban Isten arcmását látjuk". Bejelentette, hogy a pápa jövô heti beiktatási szertartásán részt vesz Joe Biden alelnök is.

Az elsôk között gratulált Herman Van Rompuy, az Európai Tanács és José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, valamint Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke is. Közös közleményében Van Rompuy és Barroso a szerdán megválasztott argentin bíborosnak hosszú és áldott pápaságot kíván, amely lehetôvé teszi majd, hogy "Ôszentsége és a katolikus egyház megvédje és elômozdítsa a béke, a szolidaritás és az emberi méltóság alapvetô értékeit".

Schulz azt is kiemelte, hogy az egyházfô olyan idôszakban kap lehetôséget az egyház megújítására, amikor az számos sorsdöntô kihívással kénytelen szembenézni.

Angela Merkel német kancellár hangoztatta: "együtt örülök a latin-amerikai keresztényekkel, hiszen most elôször áll közülük való a katolikus egyház élén". Kiemelte, hogy a katolikus közösségen kívül is sokan várnak útmutatást az argentin Jorge Mario Bergoglio bíborostól, Ferenc pápától, és nemcsak hitbéli kérdésekben, hanem akkor is, ha a békérôl, az igazságosságról és a teremtésvédelemrôl van szó.

Francois Hollande francia elnök közleményében azt írta: Franciaország "folytatni kívánja a Szentszékkel való bizalomteljes párbeszédet a béke, az igazságosság, a szolidaritás és az emberi értékek szolgálatában".

David Cameron brit kormányfô rövid üzenetében közölte, hogy a világszerte 1,2 milliárd hívôt számláló katolikus közösség rendkívüli jelentôségû napjává avatta a szerdai napot "Ôszentsége, Ferenc pápa megválasztása Róma 266. püspökévé".

Robert Fico szlovák miniszterelnök szóvivôje bejelentette, hogy a kormányfô szlovákiai látogatásra hívja meg Ferenc pápát abból az alkalomból, hogy Cirill és Metód szláv hittérítôk 1150 éve érkeztek a mai Szlovákia területére. Ugyanezen apropóból eredetileg még XVI. Benedeket hívták meg, de ô már nem tudott eleget tenni ennek a kérésnek.

Ausztriában a kormány gratulált Ferencnek, a püspökök viszont meglepôdtek az új pápa személyén. Werner Faymann kancellár annak a reményének adott hangot, hogy Ferenc a párbeszédet állítja fôpapi mûködésének középpontjába, a békéért, a szegényekért és a szegénység ellen lép fel. Egon Kapellari grazi püspök, az Osztrák Püspöki Konferencia alelnöke pedig "erôteljes jelképnek" nevezte, hogy az új pápa a népszerû szent, (Assisi) Szent Ferenc nevét választotta.

Brazíliában a "hazai" pápában reménykedô hívek kissé csalódottak voltak Jorge Mario Bergoglio argentin bíboros megválasztásának hírére, de azt örömmel fogadták, hogy latin-amerikait választottak a katolikus egyház új vezetôjének.

Cristina Fernández de Kirchner argentin elnök, aki az utóbbi években több alkalommal is nyíltan összetûzésbe került Buenos Aires szerda este pápává választott érsekével, rövid hallgatást követôen gratulált az új egyházfônek. Az argentin elnök kívánta, hogy az egyház vezetését átvéve Ferenc fôpapi munkája legyen gyümölcsözô az olyan nagy felelôsségek viselésében, mint az igazságosság, az egyenlôség, a testvériség és az emberiség békéje.

Fóthy István, az Argentínai Katolikus Magyarok Szövetségének elnöke azt mondta, hogy a konklávé "politikus pápát" választott meg, aki képes lesz arra, hogy a Vatikánban és az egyházban rendet tegyen. Szerinte a Szent Péter trónját elfoglaló új katolikus egyházfô rendkívül intelligens, tanult ember, egy "igazi jezsuita".

Forrai Tamás Gergely, a jezsuita rend magyarországi tartományfônöke azt hangoztatta, hogy nagyon nagy meglepetés Jorge Mario Bergoglio bíboros pápává választása, mert nem számított az
"esélyesek" közé. Hozzátette: több mint ezer éve ô az elsô Európán kívüli katolikus egyházfô és az elsô jezsuita. Kiemelte: Ferenc megválasztása "talán a leginkább katolikus kontinensnek szólt".

Traian Basescu román államfô levélben gratulált Ferenc pápának megválasztása alkalmából, és kifejezte meggyôzôdését, hogy Bukarest és a Szentszék kapcsolata a "katolikus–ortodox testvéri párbeszéd szellemében fog fejlôdni, amelyet II. János Pál és XVI. Benedek pápa ihletett és támogatott".

Az erdélyi magyar sajtó helyzete

A szászrégeni Humana Regun Egyesület és a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE) Maros megyei szervezete március 19-én 18 órai kezdettel a radnótfájai új református templomban a magyar sajtó napja alkalmából nyílt kerekasztal- beszélgetést tart a szászrégeni médiafogyasztókkal az erdélyi magyar sajtó jelenlegi helyzetérôl, szerepérôl. Meghívottak: Karácsonyi Zsigmond, a MÚRE elnöke, a Népújság fôszerkesztôje, Vajda György, a MÚRE Maros megyei elnöke, a Népújság munkatársa, Szucher Ervin, a Krónika országos napilap munkatársa és Kádár Zoltán, a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztôje.

Kommunikáció német nyelven és otthoni idôsgondozói tanfolyam

Két tanfolyamot indít a Tabula oktatási központ. Az egyiken a német nyelvû kommunikációt sajátíthatják el azok, akik március 21-tôl járnak majd a kurzusra. A másik, az otthoni idôsgondozói tanfolyam március 15-én kezdôdik. Az órákat a Tabula Felnôttképzô Központ székhelyén tartják. A hallgatók a Tanügy- és Munkaügyi Minisztérium által elismert oklevelet kapnak, amely az Európai Unió tagországaiban is érvényes. Hallgatói kérésre Europass- keretrendszerbe illeszkedô bizonyítvány- kiegészítô is igényelhetô. Kérje most az ingyenes tájékoztatót a Tabula Felnôttképzô Központ titkárságán (Marosvásárhely, 1918. December 1. sugárút 86F szám) hétközna-pokon 9-17 óra között. Telefon: 0365/430-148, mobil: 0743-476-373, honlap: www.atab.ro

Szent hely ez, vándor!

Mózes Edith

"Szent hely ez, vándor, egy nemzet tette e jelt itt leghûbb gyermekei végzetes sírja köré" – ezekkel a szavakkal emlékezett 1990. március 15-én a Székely vértanúk emlékmûvénél néhai Szabó György Pál tanár úr, mártíroknak nevezve az 1848-49-es forradalom és szabadságharc áldozatait, akárcsak az 1989-es forradaloméit. Mint mondta, a szabadságról álmodtak ôk is.

1990 volt a rendszerváltás utáni elsô március 15-e, amelyet reszketô szívvel, de reménnyel telve ünnepelt meg az erdélyi magyarság, amelyet akkor az ország több településén megzavart a Vatra Româneasca, és amelyet pár nap múlva a fekete március néven elhíresült marosvásárhelyi magyarellenes pogromkísérlet követett.

A Krisztus utáni második évezred végére megtaláljuk-e végre az egymás felé vezetô utakat, a Bábel tornya óta egymást keresztezô, egymást taposó, ezerfelé szertebitangoló összevisszaságban? – tette fel a kérdést 1990. március 15-én Szabó György tanár úr.

Ezek a szavak jutottak eszembe és késztettek újabb kérdések feltevésére: honnan indultunk és hová jutottunk? Mivé váltak az akkori remények, megszûntek-e az akkori félelmek? Lehet-e párhuzamot vonni az 1848–49-es forradalom és szabadságharc, Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye és a romániai rendszerváltás között?

A ’48-as szabadságharc társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, mint hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legyôzni.

Az 1989-es forradalom is sikeresnek mondható, hiszen Kelet- Európa legsötétebb diktatúrájának vetett véget, hogy utána reszketô szívvel, de reménnyel telve nézzünk az új korszak elé.

A ’48-as forradalom alig fejezôdött be, a császáriak mindjárt megkezdték a megtorlást.

1990. március 15-e után négy nappal a leitatott, botokkal, fejszékkel, vasvillákkal felfegyverzett Görgény-völgyi parasztok – a román katonaság elnézô cinkosságával – megtámadták az RMDSZ székházát, törtek-zúztak, randalíroztak a városban, kiverték Sütô András szemét, és üvöltve keresték Bolyait, hogy vele is végezzenek.

Március 15-én a magyar szabadságharc kezdetét, a polgári magyar nemzet születését ünnepeljük. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc fontos történelmi pillanata a magyar nemzetnek, amely szabadságszeretetének, szabadság utáni vágyának jelképévé vált.

Március 15-ét immár szabadon ünnepli meg a vásárhelyi magyarság is, évrôl évre, sôt az utóbbi években a román kormányfô és államelnök levélben üdvözli az ünnepet.

Lehetne tehát szép, de mégsem az. Hiszen a magyarságot megosztják a politikusok. Ma sem ünnepelnek együtt a magyar szervezetek: különbözô idôpontokban, ki a Postaréten, ki Petôfi Sándor szobránál rója le kegyeletét a szabadságharc áldozatai elôtt. Pedig lehetnének együtt is, ha valóban akarnák azt az egységet, amely egyetlen politikai szónoklatból sem hiányzik.

Jó lenne tehát, ha a "szent helyen", a Székely Vértanúk emlékmûvénél végre szent lehetne a béke a magyarok és a magyar vezetôk között!

Hétvégi sportmûsor

LABDARÚGÁS. A Nagyváradi Luceafarul vendége lesz a Marosvásárhelyi FCM a 2. ligás bajnokság 17. fordulójában. A találkozót szombaton délelôtt 11 órai kezdettel rendezik.

Felkészülési mérkôzés Szászrégenben, az Avântul-stadionban: a helybeli, 3. ligás Avântul a 4. ligában szereplô Marosvásárhelyi MSE-t látja vendégül ma délután 3 órai kezdettel.

A Maros megyei 4. ligás bajnokság 18. fordulójának mûsora: Búzásbesenyô – Dános, Kutyfalva – Szováta, Marosvásárhelyi Junior – Marosoroszfalu (Marosszentkirályon), Radnót – Mezôméhes, Marosludas – Nagysármás, Nyárádszereda – Szászrégeni Gliga Companies, Náznánfalva – Marosvásárhelyi Gaz Metan. A mérkôzések szombaton délelôtt 11 órakor kezdôdnek.

KOSÁRLABDA. A nôi Nemzeti Liga 28. fordulójában a Marosvásárhelyi BC Nova Vita a Kolozsvári U-t fogadja szombaton délután 3 órai kezdettel. A mérkôzést a ligeti sportcsarnokban tartják.

Marosvásárhelyen rendezik a II. ligás (U23-as) férfi kosárlabda-bajnokság A jelû értékcsoportjának egyik elôdöntô turnéját. A 2-es számú kvartettben a házigazda Maros KK érintett csapata mellett a Dinamo Bukarest, a LPS Focsani és a Temesvári Timba képviselteti magát. A rendezvény mûsora: ma 16 órától: Dinamo – Focsani; 18 órától: Maros KK – Timba; szombaton 17 órától: Focsani – Timba; 19 órától: Maros KK – Dinamo; vasárnap 10 órától: Timba – Dinamo; 12 órától: Maros KK – Focsani. A mérkôzéseket a Petru Maior Egyetem csarnokában játsszák.

A labdarúgó 1. liga 23. fordulójának televíziós közvetítési rendje

Március 15., péntek:

* 19.00 óra, DigiSport 1: CS Severin – Medgyesi Gaz Metan

* 19.00 óra, DolceSport 1: Concordia Chiajna – Astra Giurgiu

* 21.30 óra, DigiSport 1: Besztercei Gloria – Otelul Galac

Március 16., szombat:

* 19.00 óra, DigiSport 1: Pandurii Tg. Jiu – CSMS Iasi

* 21.30 óra, DigiSport 1: Petrolul Ploiesti – Dinamo Bukarest

Március 17., vasárnap:

* 19.30 óra, DolceSport 1: Viitorul Konstanca – Ceahlaul Piatra Neamt

* 21.00 óra, DigiSport 1: Steaua Bukarest – FC Vaslui

Március 18., hétfô:

* 19.00 óra, DigiSport 1: Brassói FC – Kolozsvári U

* 21.30 óra, DigiSport 1: Kolozsvári CFR – Rapid Bukarest

Ország- világ

Munkaszüneti nap a kovászna megyei önkormányzatnál

A Kovászna Megyei Tanács alkalmazottai számára munkaszüneti nap lesz március 15-e, miután az intézmény vezetôsége két évvel ezelôtt úgy döntött, hogy az ünnepet munkaszüneti nappá nyilvánítja, és az elôírás bekerült a kollektív munkaszerzôdésbe is. A Kovászna Megyei Tanács által szerdán kiadott sajtóközlemény értelmében már két éve természetes dolognak számít, hogy az intézmény alkalmazottai szabad napot kapnak március 15-én, miután a megyei tanács vezetôsége 2011-ben a szakszervezetekkel folytatott tárgyalások és a kollektív munkaszerzôdés módosítása nyomán meghozta ezt a döntést. A sajtóközlemény szerint ez volt az elsô dokumentum, amely a vidék közigazgatásában szentesítette a magyarok ünnepét, és melyen keresztül kibôvítették az állam által biztosított szabadnapok listáját.

Bukarestben népszerûsítik Székelyföldet

A székelyföldi idegenforgalmi kínálatokat, szabadidôs programokat mutatják be Bukarestben az Országos Idegenforgalmi Vásár (Târgul National de Turism) elnevezésû turisztikai kiállításon, március 14–17. között. Hargita Megye Tanácsa és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület szervezésében a két szomszédos megye közös Székelyföld-standdal lesz jelen a rendezvényen, ahol a térség vendéglátó egységeinek és turisztikai információs irodáinak ajánlatait népszerûsítik. Ezenkívül négy kisebb standdal is részt vesz Hargita Megye Tanácsa a vásáron, ahol a turizmus fejlesztését szolgáló projektjeiket népszerûsítik. Ezek a székely kapukra, a helyi legendákra, a mûemlékekre, illetve egy Kovászna megyével közös projekt keretében a két megye hagyományaira és értékeire fektetik a hangsúlyt.

Radu Banciut gyûlöletbeszédért feljelentették

"Az RMDSZ Mikó Imre jogvédelmi szolgálatához érkezett lakossági észrevétel alapján feljelentést tesz Radu Banciu televíziós mûsorvezetô ellen, aki a március 12-i, b1-es csatornán sugárzott Lumea lui Banciu címû mûsorát rágalmazó, propagandisztikus, magyarellenes retorikára élezte ki, ezzel pedig nyíltan támadta az erdélyi magyarságot, gyûlöletre uszítva a többségi lakosságot" – nyilatkozta Kovács Péter fôtitkár. "Az RMDSZ, mint a romániai magyar nemzeti közösség érdekvédelmi szövetsége, kötelességének tartja, hogy felhívja a hatóságok figyelmét a soviniszta, diszkriminatív megnyilvánulásokra, és felszólítja a Diszkriminációellenes Tanácsot, hogy vizsgálja ki az ügyet, valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket, és a 137/2000-es kormányrendelet alapján szankcionálja az említett mûsorvezetôt" – jelentette ki a fôtitkár, majd hozzátette: "Banciu mûsorában több ízben túllépte a jó ízlés határait, nyíltan közösségünk ellen fordult, "középszerûeknek", "rablófészeknek" és "történelem nélkülieknek", "egyszerû gondolkodású, együgyû népnek" titulálva a magyarságot. Az RMDSZ fôtitkára szerint Banciu a mûsor pamfletjellege mögé bújva nyíltan uszít és rágalmaz, olyan hamis feltevéseket hangoztatva, miszerint ha egy román állampolgár székely megyébe látogat, annak feltörik az autóját, vagy Erdô Péter bíboros pápává választása esetén a román nép másik kontinensre kell költözzön.

A Megyei Tanácsok Országos Szövetsége megválasztotta új vezetôségét

A Megyei Tanácsok Országos Szövetsége csütörtökön megválasztotta új vezetôségét: az elnök Marian Oprisan lett, alelnököket a PNL, a PSD és az RMDSZ részérôl választottak. A Megyei Tanácsok Országos Szövetségének a következôk lettek az alelnökei: Borboly Csaba (RMDSZ), Silvian Ciuperca (PSD), Constantin Nicolescu (PSD), Tiberiu Marc (PSD), Titu Bojin (PSD), Ion Prioteasa (PSD), Horea Uioreanu (PNL), Marian Petrache (PNL), Cristian Adomnitei (PNL) és Vasile Mustatea (PNL). Tekintve, hogy a Megyei Tanácsok Országos Szövetségének 23 szociáldemokrata tagja van, az elnöki tisztséget az általuk támogatott jelölt, Marian Oprisan nyerte el.

Aszályos lesz június és július

Lucia Ana Varga, a vizek, erdôk és haltenyészet minisztere azt állítja, hogy a meteorológusok aszályra számítanak a nyár elsô két hónapjában. A meteorológusok szerint júniusban és júliusban következhet be a nagy szárazság, fejtette ki a miniszter, és felkérte az elöljárókat, azonosítsák azokat a vidékeket, ahol az elmúlt idôszakokban gondok merültek fel a lakosság ivóvízzel való ellátásában.

Erdészeti törvény szigorítja az erdôirtást

Módosítani fogjuk az erdészeti törvényt, a jövendôbeli jogszabály szigorítani fogja a törvénytelen erdôirtásért járó szankciókat, és jobban szabályozza majd a kisebb tulajdonokat, tekintve, hogy több megyében ellenôrizhetetlenné vált az erdôirtás jelensége, fejtette ki Lucia Varga miniszter. Lucia Ana Varga szerint a jelenség Suceava, Krassó-Szörény, Prahova, Hargita, Kovászna, Máramaros megyékben figyelhetô meg, ahol nagy területeken vágták ki az erdôket engedély nélkül. A tárca nélküli miniszter rámutatott, a Romániában bekövetkezô árvizek jelentôs részéért "az erdôirtás okolható". Kifejtette, megalakítottak már egy munkacsoportot, melynek tagjai között a kisbirtokosok és a magánerdészeti körzetek képviselôi is jelen vannak, és a csoport az erdészeti törvény módosításán dolgozik. Miután a tervezet elkészül, eldöntik, hogy elküldik-e a parlamentbe, vagy pedig a kormány felelôsséget vállal érte, mondta a miniszter.

Megyei hírek

Hírszerkesztô: Vajda György

Hagyományôrzô tábor a tavaszi vakációban

Az Outward Bound Romania hagyományôrzô tábort szervez április 8-13. között Szovátán V-VII. osztályosok számára. Olyan érdekes tevékenységekkel várják a résztvevôket, mint ostorfonás, ostorozás, íjászat, kenyérsütés, rovásírás-tanulás, kötélkerti tevékenységek, kincskeresés és sok játék. Részletekrôl érdeklôdni lehet az info@outwardbound.ro címen vagy a 0265- 250-939, 0365-407-673-as telefonszámokon. Jelentkezési határidô: március 20.

Fáj a feje? – dokumentumfilm-bemutató

A Borsos Tamás Egyesület a RITTE Egyesülettel közösen március 20-án, szerdán du. 6 órától, a megyei múzeum várbeli épületének elsô emeleti elôadótermében a Városi Magyar Filmklub sorozat keretében Cornel Michalache – Berecki Edit: Va doare capul?/Fáj a feje? címû dokumentumfilmjét vetíti le, amit a szakmai beszélgetés követ a fekete március kapcsán. Meghívottak: Berecki Edit filmrendezô, Novák Zoltán és László Márton történészek, a Szabadság terhe. Marosvásárhely, 1990. március 16-21. címû könyv szerzôi. Az est házigazdája Berekméri Árpád-Róbert történész- levéltáros.

Méhészünnep Balázsfalván

A Maros megyei méhészegyesület kirándulást szervez március 21-én a balázsfalvi méhészünnepségre és kiállításra. Feliratkozni a méhészegyesületnél illetve az Apicola üzletekben lehet. Indulás a méhészegyesület marosvásárhelyi székháza elôl reggel 8 órakor.

Dr. Pongrácz Antal-vívóemlékverseny, negyedszer

Március 16-án, szombaton tartják meg – immár 4. alkalommal – a Dr. Pongrácz Antal-vívóemlék- versenyt Marosvásárhelyen. A város egykori kiváló sportembere, dr. Pongrácz Antal emlékére szervezett torna reggel 9-kor kezdôdik az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem róla elnevezett sportcsarnokában. Dr. Pongrácz Antal ifjúsági világbajnok, háromszoros olimpiai gyôztes és számos bel- és külföldi verseny gyôztese volt másfél évtizeden keresztül. A marosvásárhelyi Egyetemi Sportklub vívószakosztályának elnökeként meghatározó szerepe volt a fiatal, tehetséges amatôr sportolók képzésében, versenyeken való részvételének támogatásában. A verseny színvonalát emeli a román országos vívóválogatott, valamint számos elismert magyarországi sportoló részvétele is.

Oktatási szimpózium

A Petru Maior Egyetemen március 18-20. között Kreativitás és innováció az oktatásban címmel szerveznek tanácskozást, amelyre középiskolás diákokat tanító tanárokat várnak. Több mint 30 elôadó több részlegen, különbözô témákban tart elôadást. A megnyitó március 18-án 14 órakor lesz az egyetem nagytermében.

Mûsorkalauz

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

Színház

Mélyben (Éjjeli menedékhely) – bemutató

Március 16-án, szombaton 19 órától Maxim Gorkij: Mélyben (Éjjeli menedékhely) címû mûvének bemutató elôadására várják a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közönségét a színház nagytermébe. Rendezô: Keresztes Attila. Az elôadásra a Bernády György mecénás- és a Kemény János bemutatóbérlet érvényes. A Mélyben március 21-én, csütörtökön 21 órától, illetve 22-én, pénteken 19 órától látható újra. A csütörtöki elôadást a Harag György- egyetemistabérlettel, a péntekit szabadbérlettel lehet megtekinteni.

Bányavirág és My Fair Lady

Március 18-án, hétfôn és 19-én, kedden 19.30-tól a Bányavirág látható a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház kistermében. Március 20-án, szerdán 19 órától a My Fair Lady címû musicalt játssza a Tompa Miklós Társulat a színház nagytermében. Mindhárom elôadást szabadbérlettel lehet megtekinteni.

Mesejátékok az Ariel színházban

Március 15-én, ma 10 órától és 11.30-tól A tengerkék kutyus, 17-én, vasárnap 11 órától a Jancsi és Juliska, 18-án, hétfôn 9.30 és 11 órától újra A tengerkék kutyus mesejáték látható a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház Nyomda utcai székhelyén.

Elôadások a Stúdióban és a Bábstúdióban

Március 19-én, kedden déli 12 órától a Ha én felnôtt volnék... címû elôadásra várják a gyerekeket és felnôtteket a marosvásárhelyi Levél utcai Bábstúdióba. Szintén kedden 19 órától a Stúdió Színházban a Két lengyel darab címû produkció látható. Március 20-án, szerdán déli 12 órától a Minden egér szereti a sajtot címû mesejátékot nézhetik meg újra a gyerekek. 21-én, csütörtökön 20 órától a Stúdió Színházban a Liolá címû elôadást tûzték mûsorra. 22-én, pénteken 19 órától a Születés, szerelem, halál címû nonverbális felnôttelôadásra várják a Bábstúdióba a nagyérdemût.

GruppenHecc-kabaré

A világvége elmarad? címû kabaré- elôadás új fejezetet nyit a GruppenHecc Társulat életében, amint azt alcíme is jelzi: Csüccsen Sie Comedy. A produkció egyik újdonsága az élôzenei kíséret és ének. Meghívott vendég: Nyágai István. A kabaré szerzôje: Molnár Tibor "Tajbi" és Nagy István. Hang- és fénytechnika: Göllner Károly. Producer: Hompot Szilárd. Az elôadás március 16- án, szombaton a gyulakutai kultúrotthonban, 17-én, vasárnap és 18-án, hétfôn a marosvásárhelyi Kultúrpalotában, 21-én, csütörtökön az erdôszentgyörgyi, 22-én, pénteken a szovátai, 28-án, csütörtökön a vajdaszentiványi kultúrotthonban kerül bemutatásra. Valamennyi elôadás 19 órakor kezdôdik.

Hangverseny

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia mûsora

Március 19-én, kedden 19 órától kamarazene-koncertre várják a zenebarátokat a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermébe. Hegedûl: Simon Csongor, zongorán játszik: Lokodi Lehel. Mûsoron: Beethoven mûvei. Március 21-én, csütörtökön este 7 órától szimfonikus koncertre kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel: Theo Wolters (Hollandia), zongorán játszik: Jacub Tchorzewski (Lengyelország). Mûsoron: Sosztakovics – F- dúr zongoraverseny, Franck – d-moll szimfónia. A hangversenyre a 21-es bérlet érvényes.

Bach-hangverseny

Március 18-án, hétfôn délután 5 órai kezdettel J. S. Bach-hangversenyre kerül sor a Vártemplomban a marosvásárhelyi Mûvészeti Szakközépiskola diákjainak elôadásában. Szervezô, mûsorvezetô: Szakács Mária Magdolna tanárnô.

Rendezvények

Ünnepi megemlékezés Lukinics József honvéd százados sírjánál

A marosvásárhelyi Keresztelô Szent János- plébánia, a Református Kollégium – Bolyai Farkas Líceum Öregdiákok Baráti Köre, a békéscsabai Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület március 16-án, szombaton délelôtt 11 órától ünnepi megemlékezést tart Bem tábornok segédtisztje, Lukinics József százados sírjánál a katolikus temetôben. A koszorúzást követôen déli 12 órától a Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület és a Református Kollégium – Bolyai Farkas Líceum Öregdiákok Baráti Köre közös sajtótájékoztatót tart a Bolyai János Tudomány és Technika Házában. A rendezvény 18 órától szentmisével folytatódik a Keresztelô Szent János katolikus templomban, közremûködik a békéscsabai Chopin kórus, 18.45-tôl pedig a kórus ünnepi koncertjére kerül sor Rázga Józsefné karnagy vezényletével.

Mesedélelôtt a Teleki Tékában

Március 16-án, szombaton 10 órától a szokásos mesedélelôttre várnak minden kisiskolást (8-10 évest) a marosvásárhelyi Teleki Tékába. A gyerekek erdélyi helytörténeti legendákat ismerhetnek meg, a tevékenységet interaktív játékok tarkítják.

Városi gólyabál

A Mag ifjúsági szervezet március 16-án, szombaton 17 órától a Kultúrpalotában tartja a városi gólyabált, amelynek témája Drakula. Fellép: Felméri Péter a Showder klubtól. Jegyek a Traffic házban kaphatók. A belépôvel részt lehet venni a gólyabál utáni buliban, amely 22 órától kezdôdik a marosvásárhelyi Jazz & Blues Clubban.

In memoriam Cipô

Március 17-én, vasárnap 18 órától a marosvásárhelyi Sinaia utcai Jazz & Blues Club Piano termében több marosvásárhelyi együttes és elôadó Bódi László-emlékkoncertet tart. A Republic felejthetetlen slágereit többek között Tóth Vera, Kovács Tímea, Koszika, Szabó Elôd, Kovács & Veress, Jazz 4 fun, Bronx, Autostop MS, Virus, Mata Hari, Téglagyári Megálló, Captivus, Vecker, Perlit, Corax, Dreamers és sokan mások adják majd elô. A belépés díjtalan.

Zenemû Márton Áronról

Erdélyi körútja marosvásárhelyi állomásaként március 18-án, hétfôn 19 órától a Nemzeti Színházban mutatja be a Mustármag Énekegyüttes a Népemért vállalom címû, Márton Áron életét feldolgozó zenemûvet. A mû szövegkönyvét Papp László írta, zenéjét Csiszér László és Gyárfás Levente szerezték.

Buli a harangért!

Március 19-én, kedden este 9 órától a Buli a harangért! címû rendezvényre várják a marosvásárhelyi Jazz & Blues Club vendégeit. A résztvevôk folyamatos fölmelegedésre számíthatnak: a kellô mennyiségben legurított színtelen shotok, színes koktélok, habzó sörök és pezsgô itókák után izgalmas karaokézással melengetheti tovább a hangját és kedélyét a 11 órától kezdôdô fergeteges bulira. A vérpezsdítô zenérôl Dj Nostradamus (Dobos Szilveszter), illetve Döme gondoskodnak. A beugró 10 lej. Asztalfoglalás: 0724-400322.

A rózsák útján Japánban

A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület szeretettel vár minden érdeklôdôt március 20-án, szerdán 18 órai kezdettel a marosvásárhelyi Bernády Házban szervezett tavaszi rendezvényére. Szász Ávéd Éva a 175 éve született Szongott Kristóf erdélyi történészrôl tart elôadást. Verzár Csongor Garabet, a Romániai Rózsatermesztôk Egyesületének tagja Tavaszköszöntô: A rózsák útja Japánban címmel tart vetített képes elôadást. A belépés díjtalan.

A Borsos Tamás Egyesület rendezvénye

A Borsos Tamás Egyesület márciusi meghívottja Ôsz Elôd, az Erdélyi Református Egyházkerület történész- levéltárosa. Elôadásának címe: Kálvin erdélyi recepciójának marosvásárhelyi vonatkozásai. Az elôadás idôpontja: március 21., 18 óra. Helyszín: a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János-terme.

White Madness-koncert

White Madness-koncertre kerül sor április 13-án 21 órai kezdettel a marosvásárhelyi sportcsarnokban. Fellépnek: Dj Antoine, Sterbinszky, Stereo Palma, Adrian Eftimie, Dj Optick, Dj Tom, Roxana Nemes, Control Dance. Házigazda: Catalin Maruta. Jegyek az Eventim.ro, illetve a MyTicket hálózatban kaphatók.

Kiállítások

A Studio 9 újra Marosvásárhelyen

Ismét a marosvásárhelyi Bernády Házban állít ki a csíki képzômûvészeti csoport. A Studio 9 a Székelyföldön kívül is ismertté vált, vándorkiállításaival az ország más városait is rendszeresen felkeresi, Magyarországon is többfelé bemutatkozott már. A kilenc mûvész friss mûveinek újabb válogatását az elmúlt napokban Csíkszeredában láthatták az érdeklôdôk. Vásárhelyi tárlatuk március 19-én, kedden 17.30 órakor nyílik meg. Bara Barnabás, Botár László, Gergely Zoltán, Mezey Ildikó, Nagy Ödön, Szabó Árpád, Turcza László, Váncsa Mónika és Xantus Géza alkotásairól, közös törekvéseikrôl Nagy Miklós Kund mûvészeti író beszél a kiállításnyitón.

Életképek Homoródalmásról

A Hargita Megyei Kulturális Központ által szervezett fotótáborok anyagával évek óta Marosvásárhely közönsége is megismerkedhet. A szervezôk a Bernády Házba is elhozzák a különbözô tájegységeken készült felvételek reprezentatív válogatását. Ezúttal Homoródalmás és környéke kerül a nézôk elé. Az ottani táborokban Ádám Gyula, Veres Nándor és Márton Ildikó (Csíkszeredából), Both Gyula és Bálint Zsigmond (Marosvásárhelyrôl), Erdély Bálint Elôd (Székelyudvarhelyrôl), Arany Ferenc (Nagyszebenbôl), Kovács László Attila (Sepsiszentgyörgyrôl), Haris László és Katkó Tamás (Budapestrôl), Miklós Csongor (Csíkmadarasról) készített számos felvételt. A Bernády Ház emeleti galériájában március 19-én, kedden 17 órakor nyíló kiállításukat Nagy Miklós Kund méltatja.

Transzparencia

Ezzel a címmel nyílik meg március 19-én, kedden 18 órától Knyihár Amarilla képzômûvészeti tárlata a marosvásárhelyi Kultúrpalota kiállítótermében. A tárlat keddtôl szombatig 10 órától 16 óráig, vasárnap 10 órától 14 óráig látogatható.

Kiállítás a Múzeum kávézóban

A Népújság archívumából válogatott, az 1990 utáni marosvásárhelyi március 15-i ünnepi megemlékezéseket megörökítô fotókból nyílt kiállítás a várbeli múzeum elsô emeleti elôadótermében. A tárlaton több mint 100 archív fénykép tekinthetô meg. Szervezô: az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete, a fotókat válogatta: Vajda György.

Ughy Levente: Ecce homo

A Csendház Mûvészeti Alapítvány szervezésében Ughy Levente marosvásárhelyi iparmûvész fa- és üvegalkotásaiból Ecce homo címmel nyílt kiállítás a várban levô Múzeum kávézóban. A tárlat április 5-ig naponta 9-21 óra között látogatható.

Apróhirdetés

Szolgáltatás * Üzleti ajánlat

REDÔNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.–I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.–I)

DR. TOMA ÁRON szülész-nôgyógyász szakorvos megkezdte magánrendelését. Idôpontfoglalás a következô telefonszámokon: 0265/250-344, 0729-024-380. (22024-I)

A marosvásárhelyi SUMEL ELECTROMURES KFT.-nél bérelhetô HELYISÉGEK kiadók raktárnak illetve irodának. További részletek a vállalat székhelyén (Jeddi út 69. szám) vagy a 0265/264-629, 0265/260-353-as telefonszámokon. (51922-I)

ELADÓ kerepmag, heremag, lucernamag. Tel. 0740-091-668. (21985- I)

NAPOS és ELÔNEVELT csirke, pulyka, kacsa és liba rendelhetô. Tel. 0265/232-749. (11862-I)

A marosvásárhelyi GUTENBERG KÖNYVESBOLTBA keresünk ELADÓ MUNKATÁRSAT. A könyvismeret, kereskedelemben szerzett gyakorlat és pénztárgép- kezelési tapasztalat elônyt jelent. Jelentkezni kizárólag fényképes önéletrajzzal és a fizetési igény megjelölésével az office@gutenberg-art.ro e-mail címen lehet. (sz.-I)

A SILETINA IMPEX KFT.–HELYI KÖZSZÁLLÍTÁSI RT. TÁRSULÁS alkalmaz a karbantartó- és javítómûhelybe AUTÓFESTÔT. Követelmények: autófestôi szakképesítés, legkevesebb 3 év szakmai gyakorlat. Az érdekeltek önéletrajzukat kérvény, valamint a végzettséget és a munkában eltöltött idôt igazoló iratok kíséretében nyújtsák be a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon, hétfôtôl péntekig naponta 10–14 óra között, vagy elküldhetik faxon a 0265/268- 448-as számra március 25-éig. Csak a kiválasztott jelölteket hívják interjúra március 26- án. A cég fenntartja a jogot, hogy levizsgáztassa a jelölteket. (sz.-I)

BÚTORT és FAHÁZAT GYÁRTÓ CÉG alkalmaz szilárdságtan- számításban szakosodott MÉRNÖKÖT és bútortervezésben szakosodott, AUTOCAD programot ismerô MÛSZAKI RAJZOLÓT. Tel. 0747-048-442. (11871-I)

MAROSVÁSÁRHELYI SZELLÔZÉSTECHNIKAI KERESKEDELMI EGYSÉGÜNKBE ÉRTÉKESÍTÔ KOLLÉGÁT keresünk. A fényképes önéletrajzokat a zoli@galla.hu e-mail címre várjuk a fizetési igény megadásával. (52218-I)

SZERVIZMÉRNÖKÖT alkalmazunk. Sikerorientált, dinamikus szakemberek jelentkezését várjuk. Szakmai önéletrajzát küldje el a secretariat@deltatherm.ro e- mail címre. (11873-I)

ALKALMAZOK ELÁRUSÍTÓNÔT ábécébe (Super, Tudor negyed). Tel. 0742-043-436. (11875-I)

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731- 309-733. (21878–I)

ELADÓ garázs (Ancona típusú) a Prieteniei utcában (Tudor), alkudható áron. Tel. 0740-873-299. (21931- I)

ELADÓ 28 ár terület és ház Ratosnyajódon. Érdeklôdni a 0741-131-047-es telefonszámon. (mp.-I)

ELADÓK mangalicamalacok. Tel. 0757-460-444. (21999-I)

ELADÓ jutányos áron egy 20 áras és 33 áras beltelek. Tel. 0758-452-070, 16–18 óra között. (22039-I)

Tízhetes YORKIE kan eladó alkudható áron. Tel. 0743-844-329. (22110-I)

ELADÓ zongora – Förster márka, 192 cm hosszú. ELADÓ ház a Hadsereg tér környékén. Tel. 0771-539-855. (22113-I)

LAKÁS

ELADÓ 309 m2-en udvaros ház: 2 szoba- összkomfort (központi fûtéssel), garázs, pince + 1 szoba kis fürdôvel. Tel. 0742-216-226, 0770-467-100, 0744-237-000. (- I)

ELADÓ kétszobás tömbházlakás Erdôszentgyörgyön. Tel. 0740-815-705. (21764-I)

ELCSERÉLEM kétszobás tömbházlakásom háromszobásra Marosvásárhelyen. Tel. 0771-609-784. (21764-I)

ELADÓ Csíkszeredában, földszinten garzonlakás pincével – 17.500 euró. Tel. 0722-234-429. (21082-I)

SZOBA-KONYHA összkomfortos magánház külön kis udvaron eladó. Ára: 35.000 euró. Tel. 0742-127-789. (21312-I)

ELADÓ ház Szentháromságon. Tel. 0740-577- 471. (20689-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a Kárpátok sétány 37/A szám alatt. Tel. 0740- 558-439, 20 óra után. (21800-I)

KIADÓ garzon berendezve a Kárpátok sétány 51/227. szám alatt. Tel. 0744-262-670, 0730-233-726. (22013-I)

ELADÓ 4 szobás ház, nagy szuterén, garázs, egyedül az udvaron, elônyös áron! Tel. 0744-278-937. (22041-I)

ELADÓ ház Marosvásárhelyen, a Csángó utca 34. szám alatt (Remeteszeg). Tel. 0744-544-435, 0265/338-311. (22047-I)

ELADÓ családi ház külön telekkel. Érdeklôdni lehet az alábbi telefonszámon: 0365/438- 270. (22061-I)

KIADÓ 2 szobás lakás a Kövesdombon. Tel. 0742-814-117. (22057-I)

ELADOM/ELCSERÉLEM kertes házamat a Tisza utcából. Tel. 0745-814-412. (22072-I)

KIADÓ hosszú távra II. emeleti, 2 szobás, félig bútorozott lakrész Marosvásárhelyen, a Bolyai u. 1. sz. alatt. Tel. 0757-211-441. (2210-I)

ELADÓ a Kövesdombon 4 szobás lakrész modernizált, monitorizált tégla tömbházban. Tel. 0745-667-892. (22117-I)

ELADÓ elsô osztályú, 52 m2-es, 2 szobás, VII/X. emeleti tömbházlakás termopánnal, hôközponttal az Állomás téren, alkudható áron. Tel. 0742-273-046. (22139-I)

ELADÓ családi ház Székelyudvar-hely központjában 4 ár telken. Ára: 138.000 euró. Tel. 0743-831-430. (22142-I)

KIADÓ Székelyudvarhely központjában mûködô vendéglátó egység, átalakítható bármilyen tevékenységre. Bére: 500 euró. Tel. 0748-391-100. (22142-I)

ELVESZETT

ELVESZETT egy másfél éves, fekete PULI szuka. Megtalálójának jutalmat ajánlunk. Tel. 0727-224-001. (22091-I)

MINDENFÉLE

ÁCSMUNKÁK, lakásfelújítások, házak építése, szigetelések alacsony árakon. Tel. 0748-682-125. (21772-I)

LÉPCSÔHÁZFESTÉS féláron. Tel. 0748-682-125. (21772-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb. Tel. 0744-966-747. (21186-I)

KÉT-HÁROM SZEMÉLY szállítását vállalom Németországba, Svájcba, Hollandiába és vissza. Tel. 0758-898-989. (21082-I)

A csíkkarcfalvi GYAPJÚFELDOLGOZÓ MANUFAKTÚRA készít: férfi-, nôi és gyermekviseleteket, zsinóros kabátokat, mellényeket, székely harisnyákat, csizmanadrágokat, sima és bôrös zekéket, díszmagyar öltözeteket, csizmákat, kalapokat minden méretben, rendelésre. Mosatlan gyapjúval csere a munkadíjak kifizetésével; posztók, gyapjútakarók, plédek, párnák, paplanok, derékaljak. Rakottas és csergegarnitúrák, szônyegek, ágyterítôk, lábmelegítôk, fonalak, rusztikus jellegû ruhák, abroszok, függönyök. Keresse a csíkszeredai bemutatóüzletünket: Gál Sándor utca 2/1., a konzulátussal átellenben, vagy hívjon a 0744-590-774, 0745- 048-480 telefonszámon, www.csikiszottesek.ro (51940-I)

VÁLLALUNK építkezési munkálatokat, házépítést stb. Tel. 0740-664-749. (21867-I)

50% KEDVEZMÉNNYEL lépcsôházfestést stb. vállalok. Tel. 0771-605-189, 0365/449-633. (21692-I)

AUTOMATA mosó- és mosogatógépek, háztartási gépek javítását vállaljuk a kliens lakásán. Tel. 0265/243-294, 0722-945- 138, 0745-560-092. (21937-I)

KÚTFÚRÁST vállalunk. Tel. 0732-128-815. (21974-I)

FELVESZEK SEGÉDET festô mellé. Elônyben marosszentkirályiak és környékiek. Tel. 0755-924-147. (22033-I)

FIATAL, 25 ÉVES HÖLGY, vállalok komoly családnál háztartásvezetést. Konyhai tapasztalattal rendelkezem, nem dohányzom, komolyságot kérek és nyújtok. Tel. 0742-878-093, 16 óra után. (22048-I)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok. Tel. 0747-346-252. (22052-I)

MEGBÍZHATÓ NÔ takarítást vállal. Tel. 0735-861-153. (22095-I)

SOFÔRISKOLA olcsón. Tel. 0769-359-257. (22094-I)

SZERETNÉL gyakrabban beszélni külföldön élô kedveseiddel, de úgy, hogy ne kerüljön sokba? Én segíthetek neked ebben. Hívj a következô telefonszámon: 0725-242-562. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal emlékezünk KAMENITCZKY ÁRPÁD KÁROLYRA halálának 4. évfordulóján, március 16-án. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Szerettei. (22035-I)

"Kiket ôriz a szívünk, nem halnak meg soha.
Kiket lelkünkkel látunk, sosem hagynak el.
Amíg lelkünkben cseng tisztán a hangjuk,
úgy érezzük, hogy még mindig féltôn vigyáznak ránk."
Halk imával emlékezünk drága szüleinkre, a marosjárai id. ÖLVEDI IGNÁCNÉRA szül. FÜLÖP MARGIT és ÖLVEDI IGNÁCRA haláluk 10. évfordulóján. Szeretteik. (-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretô édesapa, nagyapa, testvér, rokon és ismerôs, PÁLL LAJOS 63. évében folyó hó 13- án elhunyt. Március 14-én helyeztük örök nyugalomra. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család. (22096)

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, a Deményházán született és lakott BALOGH KÁROLY életének 84. évében visszaadta lelkét Teremtôjének. Temetése március 16- án, szombaton 13 órakor lesz a családi gyászháztól. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Búcsúznak tôle gyászoló szerettei. (22119)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BÖJTE GYÖRGY 2013. március 14-én, életének 61. évében elhunyt. Halottunk temetése 2013. március 16-án 12 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetôben. Emléke szívünkben él. (22127)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mélyen együtt érzünk Bartos Józseffel szeretett FELESÉGE elhunyta alkalmából. Unokanôvére, Enikô, volt szomszédja, Gyöngyi. (22112-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik id. KAKUCSI MÁRTONT utolsó útjára elkísérték és a gyászoló család fájdalmában osztoztak. Szerettei. (-I)

Copyright © Népújság - 1999