LXV. évfolyam 278. (18570.) sz.

2013. december 2., hétfõ

Internetes olvasóink figyelmébe!

A Népújság interneten elérhetô a www.e- nepujsag.ro honlapon is.

Hirdessen a NÉPÚJSÁGBAN!

Külföldi üzleti hirdetéseket e-mailen is fogadunk. Négyzetcentiméterenkénti díjszabás 1,50 euró. Átutalás a BCR Tg. Mures IBAN RO 27 RNCB 0188034969090003 - euró; RO 97 RNCB 0188034969090004 - dollár bankszámlaszámra.

E-mail címünk: reklam@e-nepujsag.ro

Aktuális

Eltávolított vécéfelirat

Bodolai Gyöngyi

Letépték a mellékhelyiségre magyarul is kihelyezett feliratot Marosvásárhely országos szempontból is reprezentatívnak ítélt középiskolájában, az Unirea Nemzeti Kollégiumban – értesített a szülôk egy csoportja. Hogy kit zavart a kérvénypapír méretû fehér lapra felírt Tanári WC felirat? Nos, az iskola volt igazgatónôjét, aki meg is fenyegette a szeptembertôl kinevezett magyar aligazgatónôt, s az állítólag olyan rosszul lett, hogy a mentôk kellett elszállítsák. A hír második fele szerencsére nem igaz, az iskolára viszont rossz fényt vet, hogy a reprezentatívnak mutatkozó volt igazgatónô budifeliratok tépdesésével foglalkozik, az új igazgatók ellen hangolja a tanári kart, s tettével "példát mutat" a diákoknak is. A történtek még inkább elítélendôk, hisz az ô vezetése idejében, amikor a fô cél a magyar tagozat kiszorítása volt, a kétnyelvû középiskolában nem léteztek magyar feliratok. Emiatt marasztalta el az Országos Diszkriminációellenes Tanács az iskolát. Ezt próbálta helyrehozni az új vezetôség a magyar aligazgatónôvel az élen, aki arra törekedik, hogy az iskola belsô képe is tükrözze a kétféle tanítási nyelvet.

A történet pikantériája, hogy az iskola hírnevét lejárató incidens után elvárnák, hogy a szerdára összehívott szülôi értekezleten a magyar tagozatra járó gyermekek szülei írják alá, hogy nem akarnak önálló magyar iskolát, s azt szeretnék, hogy a magyar tannyelvû osztályok továbbra is az Unirea keretében mûködjenek. Amivel a történtek alapján a további kiszorítósdit s a magyar szó kiirtását erôsítenék meg. Nagy arcátlanság kell ugyanis ahhoz, hogy abban az iskolában, amelyet a magyar katolikus diákoknak építettek 1907-ben, s ahol sok éven át a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Fôgimnázium képezte az erdélyi értelmiség színe-javát, még a vécének se lehessen magyar felirata. Arról nem is beszélve, hogy az épületben (melynek már a bérleti jogát is elveszítette a polgármesteri hivatal, mivel elmulasztotta a bérleti szerzôdésben foglalt feltételek teljesítését), a tulajdonosnak a mai napig sem engedélyezik, hogy önálló jogi személyként újraindítsa a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Fôgimnáziumot, a Bolyai középiskolába számûzött katolikus osztályokat az Unireában levô magyar osztályokkal egyesítve. Kezdetben úgy, hogy mindenki ott végezzen, ahol elkezdte a tanulmányait, s párhuzamosan az Unirea Nemzeti Kollégium is a kilakoltatás helyett a katolikus egyház tulajdonát képezô épületben marad, ahol minden jogi alapot nélkülözve mûködik a tavaly nyártól. Ennek ellenére az egyház természetes igényének a megoldását a tanfelügyelôség a polgármesteri hivatalra, ez utóbbi pedig a tanfelügyelôségre keni. Az önálló jogi személyként mûködô II. Rákóczi Ferenc Katolikus Fôgimnázium engedélyezése helyett, a polgármesteri hivatal, amely korábban pert indított a jóvátétel miatt, s egy éven át "elfelejtette" a bérleti díjat törleszteni, állítólag a pápánál is bepanaszolta a Katolikus Státust, hogy ki akarják tenni az Unirea középiskolát. Ha ez valóban így van, talán Rómában is tájékozódnak a valós helyzetrôl, miszerint a katolikus egyház nem mûködtetheti a saját osztályait az iskola többi magyar osztályával kiegészítve abban az épületben, amely minden szempontból a tulajdonát képezi. S remélhetôleg az iskolában levô hangulatról értesülô magyar szülôket sem fogják lépre csalni, még akkor sem, ha egyenruhás tisztségviselôk szájába adnak valótlan állításokat.

Meggyújtották az elsô gyertyát

Mózes Edith

A hideg ellenére elég sokan elmentek szombaton délután a Keresztelô Szent János- plébániatemplom és a Deus Providebit Tanulmányi Ház udvarára, hogy a marosvásárhelyi Máltai Segélyszolgálat által készített óriási adventi koszorúba belefonják imáikat, kéréseiket, felajánlásaikat.

Tulit János, a Máltai Segélyszolgálat vezetôje kérdésünkre elmondta, hogy már hatodik alkalommal készítenek adventi koszorút. – Elôször a Tudor negyedben levô Kozma és Damján templomban készítettünk koszorút. Úgy gondoltuk, hogy sorra vesszük a templomokat, de végül úgy döntöttünk a fôesperes úrral, hogy itt maradunk. A gyerekekkel körbeálljuk az asztalt, mindegyikük egy kis fenyôágacskát vesz a kezébe, elmond egy imát vagy egy felajánlást. Ezeket a felajánlásokat, kívánságokat valaki közülünk beköti a kis koszorúba. Ebben is különbözik a máltaiak által árult adventi koszorú az utcasarkon árult koszorúktól: ezek imát és rengeteg kérést foglalnak magukba.

Nem grandománia

Miután ezt gondolatot egy kicsit kibôvítettük, gondoltuk, a városban is meg lehetne csinálni. Ide a lelkiséggel foglalkozó csoportokat hívtuk meg, amelyekben általában negyven-ötven személy vesz részt. Most is ötven fenyôágnyalábot készítettünk. Aki jön, átveszi a nyalábot, és ugyanúgy, mint a gyerekeknél, ha akar, elmond egy imát. Ezeket az egyéni vagy csoportos felajánlásokat itt újra bekötjük ebbe a nagy koszorúba. Tehát nem a grandománia vezetett arra, hogy három és fél méteres átmérôjû adventi koszorút fonjunk, hanem, hogy minél több embert befogadjunk.

Tulit Viktória elmondta, hogy miután elkészült a koszorú, felkötik az adventi csokrokat, meggyújtják az elsô gyertyát, majd a következô hetekben a többit, ami azt jelképezi, hogy a karácsony közeledtével mind nagyobb a fény és a világosság a földön.

"Kérünk téged, hallgass meg minket!"

Az udvaron összegyûlt emberek – nôk, férfiak, idôsebbek és fiatalok, kisgyermekes szülôk – fegyelmezetten álltak a fenyôgallyakkal, amíg a kéréseiket, felajánlásaikat két máltai fiatalember belefonta a koszorúba. A gyermekekért, a máltai segélyszolgálatért, a tisztítótûzben szenvedô lelkekért, az emberek közti megértésért, családjuk egészségéért és boldogulásáért imádkoztak a jelenlevôk, miközben felajánlásaikat, kéréseiket máltai ifjak fonták bele a koszorúba. "Kérünk téged, hallgass meg minket!" – mondták egyszerre minden felajánlás után.

Mikor az utolsó ág is a helyére került, három lila és egy rózsaszín csokor került rá, majd Tulit János, a segélyszolgálat vezetôje meggyújtotta az elsô gyertyát.

Radnóti Albert, a Keresztelô Szent János- plébániatemplom segédlelkésze szentelte meg és mondott áldást a koszorúra és a jelenlevôkre. – Az adventi koszorú formájában és színeiben a teljességet jelképezi: a zöld a remény színe, maga a fenyô örökzöld, az örök életre emlékeztet. A lila a bûnbánat színe, a rózsaszín az örömé. Krisztus a világra jött, fényt hozott közénk, és mindannyiunk számára megnyitotta az örök élet lehetôséget. A Krisztus-várás idôszakában vagyunk, az ünnepvárás következik, amely karácsony éjszakáján kiteljesedik, mondta a lelkész.

Az áldást követôen a szervezôk meleg teával kínálták meg a jelenlevôket.

xxx

Az egyházi év advent elsô vasárnapjával kezdôdik, a soron következô négy hét a várakozás idôszaka, a lelki felkészülés ideje karácsonyra. Az advent a latin Adventus Domini, az Úr eljövetele kifejezésbôl származik. A hagyományt valószínûleg – a római liturgiától eltérô – gallikán szertartásrend honosította meg a 4. században: a hívôk vízkeresztkor keresztelkedtek, a megelôzô három hét pedig a felkészülésrôl szólt.

Az 5. században az adventi idôszak karácsony elé került, kezdetben hat héten át tartott, majd késôbb négy hétre csökkent. Advent kezdete minden évben az András-naphoz (nov. 30) legközelebb esô vasárnap.

Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnap az Úr eljövetelének közelségét ünneplik; e nap liturgikus színe a rózsaszín, ekkor gyújtják meg a rózsaszín gyertyát. Adventkor a 19–20. század óta szokás koszorút készíteni.

Ma az adventi koszorú általában fenyôágból készített, kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyákat vasárnaponként (vagy elôzô este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. Minden gyertya egy fogalmat jelképez: hit, remény, öröm, szeretet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvô fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.

"Rengett" a föld Marosvásárhelyen

Mezey Sarolta

Gyakorlatoztak a mentôalakulatok

Szombaton a Richter-skálán mért 7,2 fokos erôsségû földrengés rázta meg Marosvásárhelyt! Nem kell megijedni, isten ments, nem valódi, csak szimulált földrengés volt, amit a Vészhelyzeti Felügyelôség a gyakorlat kedvéért "idézett elô", hogy kipróbálják, alakulataik, a felelôs szervek és a lakosság hogyan viselkedik egy ilyen méretû katasztrófa esetén. Óriási mozgósítással jól megszervezték a szimulációt, az akció mégsem hasonlítható egy igazi földrengéshez.

Újságíróként bár sohase kellene földrengésrôl tudósítani, mert ez a fajta csapás semmihez sem mérhetô. Alattomosan, óriási erôvel, félelmetes morajlással, megfékezhetetlenül jön, renget alacsony és – jegenyefához hasonlóan, recsegés-ropogás közepette – lenget magas épületet, tör, zúz, senkit sem kímél. A szilárdnak hitt épületeket játékszerként csavarja ide-oda, rázza, s ezek hihetetlen zaj és porfelhô közepette kártyavárként dôlnek össze. Helyükben nem marad más, csak óriási törmelékhalmaz. Pár pillanatnyi csend, s a félelmetes pánikhangulat közepette jön a menekülés, az ordítozás, a mentôszirénázás és az eltûnt hozzátartozók elkeseredett keresése a romok alatt. Csak az tudhatja igazán, milyen érzés, aki átélt olyan erejû földrengést, amely 1977. március 4- én következett be, s pusztított végig Bukaresten, fôként ennek régi központján és Románia déli városaiban. Az áldozatok pontos száma ma sem ismert, egyesek több százról, mások több ezerrôl beszélnek.

Mi a teendô ilyenkor? Ki tudja megmondani? Mit kell tennie a civil lakosságnak, s mit kell tenni a mentôalakulatoknak, akik, akárcsak a civilek, ugyanúgy pánikba estek a rengés következtében.

Ezekre a kérdésekre próbáltak választ adni a Horea Vészhelyzeti Felügyelôség alakulatai, amelyek egy elôzetesen kidolgozott mentési tervet, a Vörös tervet próbálták életbe ültetni. Az akció Marosvásárhely fôterén a Grand Szálló elôtt zajlott, a forgatókönyv szerint a földrengésben ez az épület és a Romtelecom épülete súlyosan károsult. Számos közfal kidôlt, megszakadt az áramszolgáltatás, és a távközlés megszûnt. Az épületben robbanás és tûz veszélye is fennállt. Az épületekben sebesültek rekedtek benn, egyesek könnyebb, mások súlyos sérüléssel. Mentésükre tûzoltók, elsôsegélynyújtók érkeztek. A rohammentôsökön kívül a hegyi mentôket is kivezényelték, akik a magas épületbôl kellô felszereléssel ablakon keresztül mentették a bent rekedt sebesülteket.

A fôtérre megszámlálhatatlan mentôst, tûzoltót, rendôrt, katasztrófaelhárító tisztet és katonát vezényeltek, akiket a kidolgozott terv szerint vetettek a mentésbe. A helyszínre helikopter is érkezett (igaz, nem szállt le), de terepszemlét tartott, s a látottakat jelentette a mentést vezetô parancsnoknak. Tûzoltókocsikból létrák nyúltak a magasba, s a Grand tetejérôl, köztes emeletekrôl kötélen ereszkedtek le a mentôk, sebesülteket szállítva. Ezeket a fôtéren felállított mobil orvosi egységben látták el.

Miközben folyt a szirénáktól, bemondóktól hangos mentés, a marosvásárhelyiek, fôként a kisgyerekesek, érdeklôdéssel követték az eseményeket. Látványos hétvégi akció volt, csak a valódi változatra sohase kerüljön sor!

Kétnyelvû feliratok az iskolák homlokzati névtábláján

A politikai és civil összefogás, valamint az RMDSZ érdekképviseleti munkájának eredményeként több oktatási intézmény homlokzatára is felkerültek a kétnyelvû névtáblák.

"Több iskola vezetôségi tagja is elismerését fejezte ki azért az eredményes és kitartó munkáért, melyet az RMDSZ és a civil szervezetek közösen fejtettek ki az oktatási intézményekben érvényesülô kétnyelvûségért. Tudjuk, bôven van mit tenni azért, hogy a valós kétnyelvûség érvényesüljön az oktatási intézményekben, azonban azt gondolom, hogy az elôzô évekhez viszonyítva ez mindenképp fontos elôrelépés. Remélem, december 1-jéig minden oktatási intézmény homlokzatán kétnyelvû, egységesített névtáblák lesznek. Tanácsoskollégáimmal és civil partnereinkkel folytatjuk az elkezdett munkát" – mondta csütörtökön, november 28-án Peti András alpolgármester, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke.

A helyi tanács 2013. január 31-i gyûlésén az RMDSZ-frakció javaslatára határozatba foglalták a marosvásárhelyi oktatási intézmények névtábláinak egységesítését illetve kétnyelvûsítését. Marosvásárhelyen 67 óvoda és iskola van, ahol érvényesíteni kell az intézkedést.

Gyergyószentmikós polgármestere válaszol

A Marosvásárhelyi Rádió hétfôn délelôtt 10.15-kor kezdôdô Miben segíthetünk? címû mûsorának meghívottja Gyergyószentmiklós polgármestere, Mezei János, aki a városnapokkal, a téli turizmussal, fûtéssel és egyéb, a városgazdálkodással kapcsolatos kérdésekre válaszol. A mûsor idején a hallgatók is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Hívható telefonszámok: 0265/222-022, illetve 0365/424-434, az sms-szám 0740-274-165. Kérdéseiket – a mûsort megelôzôen is – feltehetik a mibensegithetunk@marosvasarhelyiradio.ro e-mail címen is. Mûsorvezetô: Agyagási Levente.

Nemzetpolitika témában szervezett konferenciát a MIÉRT és a SZIT

Szilágycsehben szervezett nemzetpolitikai konferenciát a Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztetô Tanács november 29 – december 1. között. November 29-én, a rendezvény megnyitóján jelen volt Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, aki kifejtette:

"Olyan kérdéseket kell feltennetek, amelyekre a következô években választ is kell adnotok. Erdélybôl nézve minden olyan kérdés, amely a nemzeti identitáshoz és megerôsítéshez kapcsolódik, nemzetpolitikának számít".

Demyen István SZIT-elnök házigazdaként köszöntötte az ifjúsági szervezetek képviselôit, majd kiemelve a rendezvény célját, elmondta: "mind a MIÉRT-nek, mind a SZIT-nek fontos olyan kérdésekre választ keresni, amelyek nemcsak politikusainkat foglalkoztatják, hanem a fiatalokat is. A konferencia teret biztosít a Kárpát-medencei fiatalok találkozásának, lehetôséget adva a tapasztalatok megosztására, szempontrendszerek összehasonlítására".

"Szilágycsehet sokszor a találkozások városának is nevezik. Szerintünk jogos a jelzôhasználat, hisz városunk határában három megye: Szilágy, Szatmár és Máramaros szorít kezet" – vette át a szót Varga András. Szilágycseh polgármestere elmondta, nagy örömére szolgál, hogy éppen ez a kisváros ad otthont a konferenciának, reméli, hogy nemcsak a találkozások, hanem település-, a megye- és az országhatáron átnyúló együttmûködések központja is lesz a város.

Szabó József MIÉRT-elnök felszólalásában kifejtette: "mi, fiatalok a magunk oldaláról közelítjük meg a nemzetpolitikai kérdéseket, és számos ifjúsági szervezet képviselôit látjuk vendégül a rendezvényen érdemi vitára. Azokban az ország határain átnyúló projektekben kell közösen részt vennünk és dolgoznunk, amelyek valódi eredményeket hoznak, ezért is döntöttünk néhány hónapja a nemzetpolitikai téma mellett".

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a MIÉRT nemzetpolitikai konferenciáján tartott elôadásában elmondta: "a fiataloknak sokkal több kérdést kell feltenniük, mint amennyire választ tudunk adni jelen pillanatban. Olyan kérdéseket kell érintenetek, amelyekre a választ ti dolgozzátok ki a jövôben. Jelen pillanatban nehéz nemzetpolitikáról beszélni, mert egységes definícióját egyetlen politikus és szakértô sem tudná meghatározni".

"Olyan kérdéseket kell feltennetek, amelyekre a következô években választ is kell adnotok. Erdélybôl nézve minden olyan kérdés, amely a nemzeti identitáshoz és megerôsítéshez kapcsolódik, nemzetpolitikának számít. Ugyanakkor mást jelent hazánkban és mást jelent Magyarországon ez a fogalom. Mi sokkal tágabb terepen mozgunk, sokkal több mindent jelent számunkra a nemzetpolitika" – magyarázta a szövetségi elnök.

Kelemen Hunor elôadásában hangsúlyozta: "a jövôben konszenzust kell teremtenünk a nemzetpolitikai kérdésekben, és látok jeleket, hogy elmozdulhatunk ennek irányába. Lassan mindannyian felnövünk ahhoz a feladathoz, ami hatékony stratégia kidolgozásához vezet. Szem elôtt kell tartanunk, hogy partneri viszonyokra van szükség elsôsorban".

Ferenc pápa békét sürgetett a népek között

Leszerelést és békét sürgetett a világban Ferenc pápa advent elsô vasárnapján a római Szent Péter téren mondott beszédében. A kardokból ekevas, a lándzsákból kasza legyen! – idézte a Bibliát Ferenc pápa a déli Úrangyala (Angelus) imádság elôtt mondott beszédében.

"Milyen szép nap lesz az, amikor a fegyvereket szétszerelik és munkaeszközzé változtatják ôket. Bízzunk a béke lehetôségében!" – hangoztatta a mozdulatlanságig megtelt Szent Péter téren.

Ferenc pápa a liturgiai évet megnyitó adventi vasárnapon arról beszélt, hogy az egyének, a népek és az egyház is folyamatosan úton van a korok és a történelem eseményei közepette. "Mindig szükség van arra, hogy újra és újra talpra álljunk, újrainduljunk, megújítsuk távlatainkat. egy olyan reményt táplálva, amelyben nem csalódunk" – fogalmazott. Hozzátette: Szûz Mária, aki "egyszerû vidéki lány" volt, az isteni reményt hozta világra.

Az egyházfô az AIDS világnapján a betegekért, elsôsorban a beteg gyermekekért és az ôket "csendes elkötelezettséggel" segítô orvosokért, önkéntesekért és misszionáriusokért imádkozott. A pápa azt kérte, minden betegnek adott legyen a lehetôség arra, hogy a szükséges gyógyításban részesülhessen.

Advent elsô vasárnapjának elôestéjén Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában a római egyetem hallgatóival és professzoraival találkozott. "Legyetek erôsek és merészek! Ne hagyjátok, hogy megfosszanak a reménytôl!" – mondta a fiataloknak.

Az egyházfô vasárnap délután az Alexandriai Szent Cirillrôl elnevezett plébániára látogatott el Róma külvárosában, ahol nagy számban bevándorlók élnek, többségükben kínaiak. A pápa a plébánia néhány hívôjét meggyóntatta, betegekkel találkozott és kilenc fiatalt bérmáltat.

Az Új Jobboldal Sepsiszentgyörgyön

A Noua Dreapta szélsôséges csoportosulás elôre jelezte részvételét Sepsiszentgyörgyön Románia nemzeti ünnepe alkalmából. Az alábbi állásfoglalást ezzel kapcsolatosan fogalmazta meg a helyi tanács.

Állásfoglalás

Mély aggodalommal vettük tudomásul, hogy egy szélsôséges, antiszemita, magyargyûlölô mozgalom tagjai Sepsiszentgyörgyön kívánnak részt venni a Románia nemzeti ünnepe alkalmából szervezett ünnepségen.

Tekintettel arra, hogy a mozgalom tagjai 2011-ben is jelen voltak ezen a rendezvényen, elmondhatjuk, nem az ünneplés a céljuk, hanem sértegetni, provokálni akarják a magyar közösséget.

Visszautasítunk mindennemû szélsôséges megnyilvánulást ennek eredetétôl függetlenül, és emlékezünk az emberellenes rendszerek áldozataira, a kommunizmus áldozatainak tiszteletére tavaly létesített ’56-os emlékpark felavatásával, valamint a 2014-ben felavatandó Holokauszt- emlékparkkal.

Aggodalmunkat fejezzük ki a közbiztonság, a közrend és a különbözô etnikumú polgárok békés együttélésének megzavarását illetôen Sepsiszentgyörgyön. Meggyôzôdésünk, hogy a közös jövô érdekében közösségünknek kölcsönös bizalomra és a múlt hibáinak beismerésére van szüksége.

Ahhoz hogy egy egészséges társadalmat alakítsunk ki, egyetlen közösség – etnikai összetételétôl függetlenül – sem azonosulhat a szélsôséges mozgalmak ideológiáival.

Felkérjük Kovászna Megye Kormánybiztosi Hivatalát és Románia Kormányát, hogy határolódjon el ezen szélsôséges alakulatoktól és sepsiszentgyörgyi jelenlétüktôl.

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa 2013. november 28-i ülésének résztvevôi – négy román nemzetiségû tanácsos és tizennégy magyar nemzetiségû tanácsos – Antal Árpád polgármester kezdeményezésére, egyhangúan megszavazták a jelen állásfoglalást.

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa

*

Sepsiszentgyörgyön a Noua Dreapta nevû szélsôséges szervezet mintegy 80 aktivistája jelent meg.

Az Agerpres hírügynökség szerint magyar fiatalok egy csoportja is tüntetett Sepsiszentgyörgy központjában a román szélsôséges szervezet jelenléte ellen. A tudósítás szerint a magyar fiatalok többsége a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom jelképét viselte. A két csoportot egy csendôrkordon választotta el egymástól.

A Noua Dreapta szimpatizánsai egyebek között azt skandálták, hogy "Hargita és Kovászna román föld!", "Székelyföld nem létezik!", a mintegy 30 magyar fiatal pedig a "Székelyföld nem Románia!", "Az idegenek menjenek haza!" üzenettel válaszoltak.

A legégetôbb teendô

Törvénymódosítással tiltanák meg a székely zászló kitûzését az állami intézményekre

Módosító indítványt terjesztett a román parlament elé három szociáldemokrata szenátor, aki megtiltaná, hogy az állami intézményeken más államok zászlói vagy a székely zászló lobogjon állandóan.

Az indítvány fô kezdeményezôje, Alexandru Petru Fratean volt prefektus, megyei szociáldemokrata szenátor pénteken közölte, hogy másik két kollégájával módosító indítványt iktattak a törvényhozásban. Az aláírók között szerepel Gabriela Firea, aki tagja volt a Tôkés László román állami kitüntetésének megvonását javasoló becsületbíróságnak, valamint Serban Nicolae szenátor.

Fratean úgy érvelt, hogy korábban prefektusként Maros megyében többször szembesült azzal, hogy önkormányzatok a román alkotmány által el nem ismert jelképeket tûztek ki.

Az indítvány kötelezôvé tenné a román zászló állandó jelleggel való kitûzését az állami intézményeken, és szankciókat ír elô, ha más államok lobogóját is kihelyezik.

A Mediafax hírügynökség kérdésére, hogy az indítvány a székely zászlóra is vonatkozik-e, a szenátor elmondta: a bírságok olyan államok zászlaja esetében is alkalmazhatók, amelyeket Románia nem ismer el, már megszûntek, de olyan "egységek" lobogójának a használata is tilos, amelyek "magukat államnak tartják".

Kifejtette, azért van szükség az indítványra, hogy egyértelmû legyen a román nemzeti jelképek használatának szabályozása.

A három szenátor a zászlóhasználat szabályainak megváltoztatása mellett azt is kötelezôvé tenné, hogy a közoktatásban a diákok minden reggel énekeljék el a román himnuszt.

Erdélyi Pentheszileia

Kaáli Nagy Botond

Ôsbemutató az Ariel Színházban

A Pentheszileia-program, avagy nyers színház egy felvonásban – ez a címe, illetve az alcíme az Ariel Színházban vasárnap este bemutatott új felnôttelôadásnak. Az ôsbemutató alapját kismértékben Kleist Penthesileia címû drámája képezi, de a marosvásárhelyi elôadás rendezôje – a szülôvárosába hazatért, külföldön többszörösen díjazott filmrendezôként ismert Kincses Réka – teljesen átírta azt, így önálló mûrôl is beszélhetünk. A darab Penthesileia mitológiai történetének feldolgozása, 20. századi erdélyi kisvárosi miliôbe helyezve azt, a fôhôs olyan "amazon", aki unalmában férfiszíveket tipor, és szerelmes Akhilleuszba, a költôbe, de képtelen vállalni a közös életet.

Az Ariel Színház Underground programjának keretében bemutatott produkciót sajtótájékoztató elôzte meg az intézmény Nyomda utcai épületében, amelyen Gavril Cadariu igazgató és Kincses Réka rendezô fogadta az érkezôket, jelen volt továbbá az elôadásban szereplô öt színmûvész közül Pál Emôke és Bartha László Zsolt.

Elöljáró beszédként Gavril Cadariu elárulta, az Underground-program keretében színre vitt elôadás fiatalokhoz és felnôttekhez szól, 18 éven felülieknek ajánlják. Az Ariel Színház mindig szívesen vált a különbözô színházi nyelvezetekkel kísérletezô produkciók otthonává, és otthonként fogad külföldrôl visszatérô, értékes munkát végzô vásárhelyieket – ez esetben a Berlinben élô Kincses Rékát, aki a filmmûvészetben tette le névjegyét. A szóban forgó elôadás az elsô színházi rendezése.

– Ezelôtt másfél éve gondoltam arra, hogy itthon is rendeznem kéne, Gabi pedig nyitott volt erre – tette hozzá Kincses Réka. – Ez a darab mindig is nagyon érdekelt. Az amazonok királynôjérôl szól, aki számára törvény írja elô, hogy le kell gyôznie a férfit, akit szeret. Ô épp Akhilleuszba lesz szerelmes, akit legyôzni képtelenség. Amikor Akhilleusz tudomást szerez az amazon törvényrôl, hagyja magát. A közös boldogság addig tart, ameddig erre Penthesileia rájön – a Kleist-féle verzióban olyan dühös lesz, hogy megöli Akhilleuszt, majd önmagával is végez. Mi ez utóbbi véres részeket kihagytuk, mert számunkra a pszichológiai kontextus, a férfi–nô viszony ezen formája sokkal fontosabb volt. A nôi dominanciának van társadalmi, pszichológiai háttere, e kettô pedig összefügg. Nyugat-Európában beszélnek errôl, itthon öntudatlanul ugyan, de szintén mûködik. Engem az érdekelt, hogy egy mai lány esetében hogyan csapódik le ez a történet. Egyszer, szabad ötletek jegyzékeként írtam egy családi sztorikkal bôvített prózai szöveget. Vida Gábor azt ajánlotta, írjam tovább regénynek. Végül ebbôl a szövegbôl született meg az én Pentheszileiám egy örmény felmenôkkel rendelkezô marosvásárhelyi lányról. A szöveg amúgy a próbák alatt is rengeteget alakult –a monológok kevesebbet, a párbeszédek és a struktúra azonban igen sokat, mindegyik színmûvészünk írt bele hosszabb részeket. Ugyanakkor mindegyikük több szerepet játszik.

A színház vezetôségétôl teljesen szabad kezet kaptam, ami nagyszerû. Csak magamból, illetve a színészekbôl táplálkoztam. Éreztem, hogy van mondanivalóm. És a végeredmény egy art brute-szerû, nem akadémikus mûvészetben fogant elôadás lett. Vannak aránytalanságok, ritmuszavarok benne, de remélem, ha összeáll eggyé, érezhetôvé válik az ereje. Nyers színház.

Pál Emôke és Bartha László Zsolt a munkafolyamatról beszélt. Mint elmondták, Kincses Réka egyrészt brutálisan ôszinte, másrészt a munkamódszere teljesen eltér a színházban megszokottól.

– Gyilkosság és öngyilkosság ugyan nincs az elôadásban, de van benne számtalan egyéb attrakció, ezért is a 18 éves korhatár. Réka képekben gondolkozik, és ha úgy látja, hogy mûködnek az elôre kimunkált mechanizmusok, csak akkor kerül be a szöveg a jelenetbe. Ez vágás típusú rendezés, csakúgy, mint a filmek esetében – mondták a résztvevôk.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának partnerségével, a Bethlen Gábor Alap támogatásával létrehozott produkcióban Pál Emôke, Bartha László Zsolt, Monica Ristea, B. Fülöp Erzsébet és Meszesi Oszkár lép fel. Az elôadás dramaturgja Rácz Erzsébet, díszlet- és jelmeztervezôje Cristina Grigoras, a filmbetétek Sebesi Sándor munkái. A soron következô elôadásokra ma, illetve december 5- én, 8-án és 11-én kerül sor a Nyomda utca 4. szám alatt lévô Ariel Stúdióban.

SPORT

Szerkeszti: Farczádi Attila

Kosárlabda

Maros KK: így fordul a kocka

Megszerezte idénybeli hatodik gyôzelmét a Maros Kosárlabdaklub: a Srecko Sekulovic edzette alakulat Tg. Jiun, az Energia Rovinari ellen nyert, az utolsó pillanatokban szerzett Jelenic- triplával múlta felül ellenfelét. A szerencse forgandó: míg az EuroChallenge-kupában a Rilski elleni idegenbeli találkozón nem tudott betalálni Peciukas, és így a Maros KK kikapott, a csapattárs Jelenic sikeres szombati kísérletét követôen már mosolyoghattak a vásárhelyi fiúk. Az eredmény: Energia Rovinari – Maros KK 90-91. A negyedenkénti eredmény – 30-20, 16-22, 23-22, 21-27 – jól mutatja, hogy a Sekulovic- legénység második és negyedik negyedbeli produkciója fordította át a mérleg nyelvét a vásárhelyi csapat oldalára, amelyben újra szereplést vállalt a sérülésébôl felépült Goran Martinic, nem is akárhogyan: együttese legeredményesebb játékosa volt szombaton. Pontszerzôk: Darby Jr. 22, Watson 16, Jazvin 15, Dapa 14, Troupe 12, Karpelesz 6, Kakaroudis 5, illetve Martinic 23, Mladenovic 15, Peciukas 14, Jelenic 14, Ivanovic 11, Brown 9, Jucan 5.

A férfi kosárlabda Nemzeti Liga 10. fordulójának további eredményei: Ploiesti – Kolozsvár 73-66, Nagyvárad – Steaua CSM Bukarest 83-62, Temesvári BC – Nagyszeben 95-88, Pitesti – Temesvári Timba 104-64, Konstanca – Chiajna 78-54. Az élcsoport: 1. Ploiesti 19 pont, 2. Nagyvárad 18, 3. Nagyszeben 18. A Maros KK 15 ponttal a rangsor nyolcadik helyén áll, de a tabellát vezetô csapatoknál eggyel kevesebb meccset játszott.

Újabb meccset vesztett a nôi kosárlabda Nemzeti Ligában szereplô BC Nova Vita, amely anyagi gondok miatt a napokban megvált legeredményesebb idegenlégiósától, Souljah Evanstól. A pontvadászatban eddig kétszer diadalmaskodó Rapid Bukarest szombaton gyôzött Marosvásárhelyen. Az eredmény: 53-79. A negyedenkénti eredmény: 14-26, 12-21, 11-17, 16-15. Pontszerzôk: Vincze 16, Vlaicu 10, Elena Mihai 9, Bartha 6, Davis 5, Gál 4, Ceausu 3, illetve Diaconu 26, Bejan 13, Ene 11, Ungureanu 10, Nicolaescu 6, Vlad 5, Cuatu 4, Bucica 2, Lovász 2.

A nôi Nemzeti Liga 10. fordulójának további eredményei: Gyulafehérvár – Alexandria 83-60, Temesvár – Szatmárnémeti 65-76, Brassó – Târgoviste 47-81. Az élcsoport: 1. Gyulafehérvár 19 pont, 2. Târgoviste 18, 3. Arad 18. Az eddig nyeretlen BC Nova Vita a rangsor utolsó helyét foglalja el, 10 ponttal (a kosárlabdában vereség esetén is kapnak egy pontot a csapatok, innen a 10 pont – a szerk.).

A triatlonról a Marosvásárhelyi TVR- n

Ma délután élô adásban 5 óra 10 perctôl (ismétlésben kedden reggel 8.10-tôl) a Román Televízió (TVR) marosvásárhelyi körzeti stúdiójának Sípszó után címû sportmûsorában a Master Sky and Bike triatlonistáit láthatják. Szucher Ervin Klósz Péter edzôvel és tanítványával, az év legjobb fiatal sportolójával, Gáspárik Márton Pállal beszélget.

Futsal

Kézdivásárhely nem Barcelona

Az UEFA Futsal Cup elitkörében történt leszereplése után a City’us ott folytatta idehaza, ahol Csehországba utazását megelôzôen abbahagyta: Kézdivásárhelyen 10-0-lal gyûjtött be újabb bajnoki pontokat a Kacsó Endre irányította együttes, újfent illusztrálva, mekkora különbség van a nemzetközi és a hazai mezôny minôsége között (mint ismert, legutóbbi három nemzetközi mérkôzését a marosvásárhelyi csapat egyaránt elvesztette, 22 gólt kapott, és mindössze kettôt rúgott – a Barcelona éppen tízszer talált be ellenük). A KSE elleni vendégjáték elsô félidejében ugyan csak egyszer talált be a City’us Moldován Tibor révén, szünet után azonban beindult a gólgyártás. A már eredményes Moldován még kétszer zörgette meg a hálót, akárcsak Marcel Ötvös és Csoma Ferenc, a sort pedig Dániel Raymond, Bogdan Covaci és Ion Al-Ioani egészítette ki 1-1 találattal.

A City’us összetétele: Pallai – Nicusan, Ignat, Mimi Stoica, Gherman. Játszottak még: Ötvös, Covaci, Daniel, Al-Ioani, Moldován Tibor, Csoma Ferenc, Togan.

Ezzel a sikerrel a marosvásárhelyi együttes 28 pontos, és a második helyet foglalja el a tabellán. Év végéig még kétszer lép pályára az alakulat: december 7-én, szombaton 17.30 órai kezdettel a Sepsiszentgyörgyi Spicommal méri össze erejét, majd december 11-én, szerdán 18 órától Székely-udvarhelyen játszik a helyi Futsal csapatával.

Bajnokok Ligája

Továbbment a Real, az MU és a PSG

A Real Madrid, a Manchester United és a Paris Saint-Germain is biztosította helyét a legjobb 16 között a Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek ötödik fordulója után.

A szerdai játéknapon a spanyol sztárcsapat – Cristiano Ronaldo nélkül – Sergio Ramos kiállítása miatt már a 26. percben emberhátrányba került, ennek ellenére rendkívül könnyedén nyert. A B csoport másik mérkôzésén a Juventus Arturo Vidal mesterhármasával gyôzött a Koppenhága ellen, igaz, a chilei középpályás kétszer büntetôbôl volt eredményes. A zárófordulóban így a torinóiaknak már a döntetlen is elég a Galatasaray otthonában.

Az A csoportban a Manchester United Antonio Valencia, valamint Chris Smalling góljaival már az elsô félidôben eldöntötte a Bayer Leverkusen otthonában rendezett összecsapást, végül 5-0-ra nyert. A csoport másik találkozóján a Sahtar Donyeck szintén biztosan gyôzött a Real Sociedad ellen, így a második helyrôl várhatja az utolsó fordulót.

A C csoportban a Paris Saint-Germain a 100. BL- mérkôzésén pályára lépô Zlatan Ibrahimovic góljával már 7. percben vezetést szerzett Megyeri Balázs csapata, az Olimpiakosz ellen, de a második félidô elsô percétôl Marco Verratti kiállítása miatt emberhátrányban futballozott. Ezt a görögök – akiknek kispadján ült a magyar kapus – ki is használták, és a 80. percben Kosztasz Manolasz révén egyenlítettek, de az utolsó pillanatokban Edinson Cavani a hazaiak javára döntötte el az összecsapást. A csoport másik mérkôzésén a Benfica a 90. percben lôtt góllal nyert az Anderlecht vendégeként.

Gyôzött és rekordot állított fel a Bayern

A címvédô Bayern München Arjen Robben, Mario Götze és Thomas Müller góljaival 3-1-re nyert szerdán a CSZKA Moszkva otthonában a Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek ötödik fordulójában. A müncheni alakulat – amely már az elôzô körben kiharcolta a 16 közé jutást – sorozatban tizedik mérkôzésén diadalmaskodott a legrangosabb európai kupasorozatban, erre korábban még nem volt példa. Josep Guardiola tanítványai ezen felül klubcsúcsot állítottak be, ugyanis sorozatban ötödik idegenbeli európai kupamérkôzésüket nyerték meg, ez korábban csak az 1995/96-os szezonban UEFA-kupa-gyôztes alakulatnak sikerült.

A Bajnokok Ligája csoportköre 5. fordulójának eddig nem közölt eredményei:

* A csoport:

Bayer Leverkusen – Manchester United 0-5 (0-2), Sahtar Donyeck – Real Sociedad 4-0 (1-0). A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Manchester United 11 pont, 2. Sahtar Donyeck 8, 3. Bayer Leverkusen 7, 4. Real Sociedad 1.

* B csoport: Real Madrid – Galatasaray 4-1 (1-1), Juventus – Koppenhága 3-1 (1-0). A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Real Madrid 13, 2. Juventus 6, 3. Galatasaray 4 (7-14), 4. FC Koppenhága 4 (4-11).

* C csoport: Anderlecht – Benfica 2-3 (1-1), Paris Saint-Germain – Olimpiakosz 2-1 (1-0). A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Paris Saint-Germain 13, 2. Olimpiakosz 7 (7-7), 3. Benfica 7 (6-7), 4. Anderlecht 1.

* D csoport: Manchester City – Viktoria Plzen 4-2 (1-1), CSZKA Moszkva – Bayern München 1-3 (0-1). A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Bayern München 15 pont, 2. (már továbbjutott) Manchester City 12, 3. CSZKA Moszkva 3, 4. Viktoria Plzen 0.

Európa-liga

Utolsó a Pandurii, Kötelesék továbbmentek

Simán kikapott a labdarúgó-Európa-liga egyetlen romániai résztvevôje a sorozat ötödik fordulójában, csütörtökön: a Pandurii Tg. Jiu a Dnyipro otthonában maradt alul, s mivel az E csoport másik mérkôzése döntetlenre zárult, így lecsúszott a kvartett rangsorának utolsó helyére.

A Genk hazai pályán 3-1-re gyôzött a Dinamo Kijev ellen, ezzel bejutott az EL legjobb 32 csapata közé. A Köteles Lászlóval a kapuban felálló belga csapat hazai környezetben 3-1-re nyert a Dinamo Kijev ellen, ezzel biztosította helyét a legjobb 32 között.

Egy másik magyar kapus, Gulácsi Péter csapata, a Salzburg megôrizte százszázalékos mérlegét a sorozatban, ezúttal a svéd Elfsborg otthonában nyert 1-0-ra. A továbbjutását már korábban bebiztosító osztrák együttesben a magyar kapus védett.

Az Anzsi Mahacskala ugyan hazai pályán csak 1-1-es döntetlent ért el moldovai Sheriff Tiraspol ellen a labdarúgó Európa-liga csoportküzdelmeinek csütörtöki, ötödik fordulójában, így biztosította helyét a legjobb 32 között.

Európa-liga, csoportkör, 5. forduló:

* A csoport: Swansea City – Valencia 0-1 (0-1), Kubany – St. Gallen 4-0 (1-0). A csoport állása: 1. (már továbbjutott) FC Valencia 12 pont, 2. Swansea City 8, 3. Kubany 5, 4. St. Gallen 3.

* B csoport: Csernomorec Odessza – Dinamo Zágráb 2- 1 (0-1), Ludogorec – PSV Eindhoven 2-0 (1-0). A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Ludogorec 13 pont, 2. PSV Eindhoven 7 (4-4), 3. Csernomorec Odessza 7 (5-6), 4. Dinamo Zágráb 1.

* C csoport: Elfsborg – Salzburg 0-1 (0-1), Esbjerg – Standard Liege 2-1 (1-0). A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Salzburg 15 pont, 2. (már továbbjutott) Esbjerg 12, 3. Standard Liége 1 (5-10), 4. Elfsborg 1 (2-9).

* D csoport: Wigan Athletic – Zulte Waregem 1-2 (1-1), Rubin Kazany – Maribor 1-1 (1-0). A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Rubin Kazany 11 pont, 2. Zulte Waregem 7, 3. Wigan Athletic 5, 4. Maribor 4.

* E csoport: Pacos Ferreira – Fiorentina 0-0, Dnyipro – Pandurii 4-1 (1-0). A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Fiorentina 13 pont, 2. (már továbbjutott) Dnyipro 12, 3. Pacos Ferreira 2, 4. Pandurii 1.

* F csoport: Girondins Bordeaux – Eintracht Frankfurt 0-1 (0-0), APOEL – Makkabi Tel Aviv 0-0. A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Eintracht Frankfurt 12 pont, 2. Makkabi Tel- Aviv 8, 3. APOEL 5, 4. Girondins Bordeaux 3.

* G csoport: Genk – Dinamo Kijev 3-1 (3-1), Rapid Bécs – Thun 2-1 (1-0). A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Genk 11 pont, 2. Dinamo Kijev 7, 3. Rapid Bécs 6, 4. Thun 3.

* H csoport: Slovan Liberec – SC Freiburg 1-2 (0-1), Sevilla – Estoril 1-1 (1-0). A csoport állása: 1. Sevilla 9 pont, 2. Slovan Liberec 6 (7-7), 3. Freiburg 6 (5-6), 4. Estoril 3.

* I csoport: Olympique Lyon – Real Betis 1-0 (0-0), Rijeka – Guimaraes 0-0. A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Olympique Lyon 9, 2. (már továbbjutott) Real Betis 8, 3. Guimaraes 5, 4. Rijeka 3.

* J csoport: Trabzonspor – Apollon Limasszol 4-2 (2-0), Legia Varsó – Lazio 0-2 (0-1). A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Trabzonspor 13, 2. (már továbbjutott) Lazio 11, 3. Apollon Limasszol 4, 4. Legia Varsó 0.

* K csoport: Trömso – Tottenham Hotspur 0-2 (0-0), Anzsi Mahacskala – Sheriff Tiraspol 1-1 (0-0). A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Tottenham Hotspur 15, 2. (már továbbjutott) Anzsi 8, 3. Sheriff Tiraspol 3, 4. Tromsö 1.

* L csoport: AZ Alkmaar – Makkabi Haifa 2-0 (1-0), Sahtyor Karagandi – PAOK 0-2 (0-0). A csoport állása: 1. (már továbbjutott) PAOK 11 (8-4), 2. (már továbbjutott) AZ Alkmaar 11 (6-2), 3. Makkabi Haifa 2 (4-8) és Sahtyor Karagandi 2 (4-8).

A csoportokból az elsô két helyezett jut tovább a 32 csapatos kieséses szakaszba. A zárókört december 12-én rendezik.

Kiütéses vereséggel búcsúztak

Szászrégeni Avântul – SCM Arges Pitesti 0-4 (0-1)

A harmadik liga ôszi idényének utolsó elôtti játéknapján a szászrégeni gárda ebben az évben utoljára lépett otthon pályára. A hegedûk városába a tabella második helyezettje látogatott, a pitesti-ek csupán azért voltak a rangsorban másodikok, mivel hajszálnyival gyengébb volt a gólkülönbségük. A találkozó a lehetô legrosszabbul rajtolt a házigazdák szemszögébôl, hiszen alig hét perc elteltével a vendégek máris vezetéshez jutottak: ekkor Tames hajszálpontosan végzett el egy bal oldali szabadrúgást, amelynek végén Avramescu a kaputerület sarkából a hálóba továbbított: 0-1. Noha a játékteret hó borította, a párharc eléggé jó színvonalúra sikeredett, s minden bizonnyal a csípôs hideg hatására az iramra sem lehetett panasz... Miután Dulcea a 11. percben ígéretes pozícióból mellé lôtt, három perccel késôbb a régeniek kihagyták az elsô félidô legnagyobb gólszerzési lehetôségét: ekkor Murar remek ütemû bal oldali beívelését Saim közelrôl, centiméterekkel bólintotta fölé. A jó és elszánt replikát nyújtó vendégek a 17. percben Iancu révén ismét veszélyeztettek, ám a büntetôterületrôl leadott lövést Farcas kapusô kitûnô reflexszel hárította. A 27. percben az Avântul ismét gólhelyzetbe került, ám Macarie jól eltalált rúgását Vlasceanu bravúrosan szögletre tolta. Az elsô félidô folyamán a vendéglátók eléggé elfogadható replikát nyújtottak a néhány egykori 1. ligás futballistát (Tames, Dulcea, Nila, Dita) is felsorakoztató pitesti-i gárdának. Az elsô felvonás végéig a régeniek távoli lövésekkel próbálták bevenni a vendégkaput, ám Saim (31.), valamint Ungur (34.) kísérletei erôtlenre sikeredtek. Ezzel szemben a 39. percben a vendégek kétgólosra növelhették volna elônyüket, ám ekkor egy szép összjáték végén Iancu néhány méterrôl leadott lövését Farcas remekül hárította.

A mérkôzés második felében a régeniek nagyon kiábrandítóan játszottak, teljesítményük olyannyira halványra sikeredett, hogy csupán két gólhelyzetet dolgoztak ki. Eközben a képzett és tapasztalt pitesti-iek átvették a küzdelem irányítását, elismerésre méltó adogató játékuknak köszönhetôen egyre veszélyesebb támadásokat vezettek. Az 57. percben Iulian Crivac tanítványai meg is szerezték az összecsapás második találatát: egy bal oldali beadást követôen Albu közelrôl, egy kifinomult mozdulattal a régeniek kapujába küldte a pöttyöst. A nagyon halvány teljesítménnyel elôrukkoló házigazdák elsô ízben a 64. percben kerültek újabb gólhelyzetbe, ekkor Stoica Vili remek ütemû kiugratása után Gergely kecsegtetô szögbôl mellé lôtt. Kilenc perc elteltével ugyancsak Stoica remekül végzett el egy közel 30 méterrôl megítélt szabadrúgást, ám a labda a felsô lécen csattant. Ezt követôen a vendégek végérvényesen megpecsételték a három bajnoki pont sorsát, hiszen szûk három perc alatt két alkalommal is sikerült bevenniük Farcas kapuját: a 79. percben egy jól összekötött támadás folytán Dulcea egyedül került szembe a kapussal, s a tapasztalt csatár mintegy 12 méterrôl higgadtan lôtt a hálóba, majd két perccel késôbb a pitesti-iek egy jogos büntetôhöz jutottak, amelyet Iancu magabiztosan értékesített. A kényelmes elôny birtokában a találkozó utolsó tíz percében a vendégek már nem erôltették a támadójátékot, a házigazdák szerencséjére: a régeniek kínszenvedésének aztán a játékvezetô hármas sípszava vetett véget.

Az ôszi szezon utolsó hazai pályás mérkôzésén az Avântul csúfos vereséget könyvelhetett el, s érdekességnek számít, hogy az eddig lezajlott bajnoki játéknapok alatt ez volt Enyedi Andrei tanítványainak a legsúlyosabb kudarca. A látottak alapján a vendégcsapat a csoport legjobb együttesének benyomását keltette, ennélfogva minden bizonnyal megérdemelten telelnek a 6. csoport éllovasi pozíciójában.

A két csapat összetétele:

* Szászrégeni Avântul: Farcas – Hrisca, Merdariu, Dan R. (46. Rozenfeld), Truta, Luca, Macarie, Ungur (62. Bucin), Murar (62. Stoica V.), Saim, Gergely (67. Kanyaró).

* SCM Arges Pitesti: Vlasceanu – Enache, Stancu (70. Nila), Avramescu, Baciu, Tames, Iancu, Calin (49. Andrei), Albu, Dulcea, Dita.

Játékvezetôk: Haidiner Denis (Vajdahunyad) – Petrean Cristian, Saraol Alin (mindketten Déváról).

Szabó Antal-Loránd

Futballbajnokságok eredményei

* 1. liga, 16. forduló: Kolozsvári U – Brassói FC 2-0, Temesvári Poli ACS – Astra Giurgiu 1-2, Viitorul Konstanca – Otelul Galac 4-3, Vaslui FC – Karácsonkôi Csalhó 3-0, Sageata Navodari – Dinamo Bukarest 0-1, Botosani FC – Concordia Chiajna 0-2. Az élcsoport: 1. Astra 35 pont / 15 mérkôzés, 2. Steaua Bukarest 30/12, 3. Petrolul 30/15.

* 2. liga, I. csoport, 16. forduló: Slobozia – Clinceni 1- 0, Jászvásár – Braila 1-2, Farul Konstanca – Bákó 0-3, Suceava – Galaci Duna 2-0, Rapid Bukarest – Tatrang 0-1. Az élcsoport: 1. Rapid 28 pont, 2. Slobozia 28, 3. Clinceni 25.

* 2. liga, II. csoport, 14. forduló: UTA – Râmnicu Vâlcea 1-1, Mioveni – Bihar FC 1-0, Beszterce – Olt FC 0-0, Resicabánya – U Craiova SK 0-2, Marosvásárhelyi ASA – Szatmárnémeti 1-0, Universitatea Craiova FC – Motru 2- 0. (A tabellát az ASA mérkôzéseinek beszámolói mellett találják meg – a szerk.)

* 3. liga, V. csoport, 15. forduló: Dés – Torda 1- 2, Nagybányai Municipal – Zilah 5-1, Pankota – Borosjenô 1-0, Kolozsvári Sanatatea – Kudzsir 0-1, Nemeszsuk – Borossebes 1-2. Az élcsoport: 1. Borossebes 29 pont, 2. Kudzsir 27, 3. Pankota 26.

* 3. liga, VI. csoport, 15. forduló: Conpet Ploiesti – Zágon 2-5, Szászrégen – SCM Arges Pitesti 0-4, Papolc – Fogaras 3-0, Titu – Chindia Târgoviste 1-2, Bradu – FCM Târgoviste 4-1, FCM Câmpina – Fortuna Poiana Câmpina 0-1. (A tabellát az Avântul mérkôzésének beszámolója mellett találják meg – a szerk.)

* 4. liga, 17. forduló: Marosvásárhelyi MSE – Nyárádtô 1-4, Nyárádszereda – Nagysármás 10-1, Marosludas – Kisikland-Bergenye 5-0, Dános – Marosvásárhelyi Gaz Metan 0-2, Szováta – Marosvásárhelyi ASA II 3-3, Náznánfalva – Marosoroszfalu 4-1, Szászrégeni Gliga Companies – Segesvár 12-2, Radnót – Kutyfalva 3-0. Az élcsoport: 1. Radnót 46 pont / 17 mérkôzés, 2. Búzásbesenyô 46/16, 3. Szováta 37/17.

* OTP Bank Liga (NB I), 16. forduló: Budapest Honvéd – Kecskeméti TE 1-1, Kaposvár – Debreceni VSC 1-2, Paks – Újpest 2-4, Puskás Akadémia – Lombard Pápa 1-0, Mezôkövesd – MTK 1-0, Ferencváros – Pécsi MFC 1-2. Az élcsoport: 1. Debrecen 36 pont / 16 mérkôzés, 2. Videoton 32/15, 3. Diósgyôr 27/15.

ASA: Három 0-0 után az elsô gyôzelem

Négy pontot gyûjtött az év utolsó két mérkôzésén a Marosvásárhelyi ASA: múlt szerdán Resicabányán 0-0-ra játszott a helybeli Metalullal, majd szombaton hazai pályán 1-0-ra legyôzte a Szatmárnémeti Olimpiát. Bár a programterv szerint idén még két meccset játszottak volna, a csapatok többsége kezdeményezte, hogy a várható kedvezôtlen idôjárás miatt a 15. és a 16. forduló találkozóit halasszák jövôre. A kérést a labdarúgó- szövetség jóváhagyta.

Resicabányán meglehetôsen nehéz játékkörülmények fogadták a marosvásárhelyi csapatot, amely végül egyetlen ponttal tért haza a kiszállásról. Ugyan Bumba és Buhaescu révén a gyôzelmet is megszerezhették volna Ioan Ovidiu Sabau tanítványai, az ASA játékosai elhibázták gólszerzési lehetôségeiket, így a találkozó 0-0-ra végzôdött. A házigazdák, akik kis szerencsével maguk is a nyertes szerepében tetszeleghettek volna a találkozó végén, a marosvásárhelyiekhez hasonlóan elégedettnek mondhatták magukat az egy ponttal is, hiszen edzôjük, Marian Pana eltiltása miatt a lelátóról dirigálhatta csak a csapatot, amely az eltiltások és sérülések miatt tartalékosan állt ki erre a találkozóra. Az összecsapásra amellett alaposan rányomta bélyegét a havazás és az alacsony hômérséklet is, a játék minôsége sok kívánnivalót hagyott maga után.

Az ASA a következô összetételben lépett pályára: Botoser – Bold, Gugu, Heil, Szilágyi – Vârtic, Onicas – Bumba (90. Patriche), Buhaescu, Danquah (46. Buhusi, 80. A.Roman) – Cretu. A Resicabánya csapata: Pascal – Tomozei, Potopea, Cr. Apostol, Vatajelu – Oct. Vasile (90. Vacarescu), Bresneni, Vastag, Liuba – M. Enciu, Fagarasanu (90+2. Claudiu Stefan).

Szombaton a Szatmárnémeti Olimpiát fogadta a marosvásárhelyi együttes a Sziget utcában. A maroknyi közönség egyetlen gólnak tapsolhatott, Dragos Huiban 52. percben jegyzett találata három pontot ért az ASA-nak. A vendéglátók szereplésén kiütközött az elôzô heti fáradtság, hiszen egy hete a köd miatt félbeszakadt UTA elleni mérkôzést csak vasárnap fejezték be, aztán következett a resicabányai (nem könnyû) kiszállás, és most az újabb játék az igen kényelmetlen ellenfélnek számító szatmárnémetiek ellen. Hét nap alatt a harmadik meccs tehát, amelyet azonban sikerrel vettek Ioan Ovidiu Sabau tanítványai. Bár az Olimpia kezdett jobban, a Botoser kapujánál kihagyott vendéghelyzetre érkezett a hazai válasz is: Vârtic kevéssel lôtt mellé. A gólra a második félidôig kellett várni, a szünet utáni 7. percben Huiban jobb oldalról közelítette meg a kaput, és éles szögbôl lôtt, mire Miron kapus csak annyit tehetett, hogy a hosszú sarokba tolja a labdát. Ezzel meglett az 1-0, az ASA-s fiúk pedig ezután fôleg arra figyeltek, hogy az ellenfélnek ne kínálkozzon esélye az egyenlítô találat megszerzésére. A szatmárnémeti nyomást sikerrel bírták, kapujukat megôrizték érintetlenül, így három 0-0 után végre három pontnak örülhettek, amivel rögvest fel is ugrottak a tabella ötödik helyére. Innen folytatják majd a tavasszal, az U Craiova SK elleni vendégjátékkal.

A két csapat összetétele:

* ASA: Botoser – Alex. Dan, Gugu, Heil, Szilágyi – Onicas, Vârtic – Bumba (89. Patriche), Buhaescu, Danquah (46. Cretu) – Huiban (64. R.Miclea).

* Olimpia: Bg. Miron – D. Muntean, C. Ene, Balau (55. Muresan), Juhász – Lemac, Villand (81. Marinas), Svarczkopf, Zsiga – Bujor, Feier (67. Dragos).

Konzul-barátság kupa Csíkszeredában,

avagy három a magyar igazság és az elsô helyezett

– Hova is mentek focizni? – kérdezte egyik ismerôsöm minap, amikor a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) PRESSING nevû focicsapatának újabb kiszállásáról beszélgettünk.

– Csíkba – mondtam a világnak azzal a természetességével, amellyel tûkanyarban csuklós busszal szoktak forgolódni, s mitôl ismerôsömnek úgy kitágult a pupillája, mint a világegyetem az ôsrobbanás pillanatában.

– Csíkba, focizni? – kajánkodott, akár ha eszkimóknak hûtôszekrényt vagy sivatagban homokot készülnénk eladni.

– Miért ne? – Fülig Jimmy-skedtem annak biztos tudatával, hogy az igazság akkor is fontos, ha nincs semmi értelme, akárcsak az igazi székely Zorró rovásírásos fészbuk legendájának, mely szerint él valahol a székely hegyek között egy gyermek, szülei a hegyek, szilvapálinkát szopott anyatej helyett, játékszere egy-egy barnamedve, s bármit vesz a kezébe, bicska lesz belôle. A fiú egyre csak nô, s vele a gúnya is, melynek mejjerészén ott a vitézkötéses zsinórozással hímzett felirat: SZÉKELYMEN, a szuperszékely. Öreg emberek mondják: ha felnô, egyik keze állampolgárságot, a másik autonómiát oszt, vagy politikus lesz belôle. Ha pedig egyik sem, még mindig jó lehet diplomatának.

Persze, mindez messze nem vonatkozik dr. Zsigmond Barna Pálra, Magyarország csíkszeredai fôkonzuljára, aki diplomata ugyan, s székelynek is székely, hiszen 1972-ben Marosvásárhelyen született, viszont tanulmányait – kiváló eredménnyel – a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Karán végezte, majd nemzetközi jogot Svédországban tanult, s nem mellesleg a Magyar Jégkorongszövetség alelnöke is volt.

De hogy kerül be a képbe egy fôkonzul, pláne ott, ahol fociról van szó, méghozzá Csíkban?

Nos, igaz, hogy Csíkszeredáról tízbôl kilenc embernek a hoki hamarább jut eszébe, mint a foci, ám ezért még nem ördögtôl való gondolat, hogy egyszer még Szereda is lehet futballnagyhatalom, legalább olyan, mint amilyen Marosvásárhely volt – Bölöni Laciék idejében. Elvégre székely nagyapám megmondta: hinni kell abban is, ami nincs, azért, hogy legyen. Az pedig, hogy milyen igaza volt, meglátszik például abból is, hogy a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia elsô határon túli partneregyesülete az FK Csíkszereda lett, s az alapító szándék szerint az egyesület Székelyföld Labdarúgó Akadémia néven összefogja egész Székelyföld labdarúgó-utánpótlás- nevelését, valamint összegyûjti a tehetségeket a sepsiszentgyörgyi, gyergyószentmiklósi, székelyudvarhelyi, marosvásárhelyi, kézdivásárhelyi és baróti alközpontból.

Szintén áldott emlékû nagyapám mondotta azt is, hogy sok mindent megér az ember, ha idejében meg nem hal, így talán még az is beleférhet valamelyik elkövetkezô választási ciklusba, hogy Marosvásárhelyen Székelyföld Jégkorong Akadémia létesül, mert hokiban mi, vásárhelyiek vagyunk olyan jók, mint fociban a csíkiak. De ennél messzebbre már nem dobom el a sulykot, mert még begyûjthetek érte – székelyesen szólva – egy-két elhadart simogatást, s per pillanat, rövid távú terveim között pofongyûjteményem gyarapítása nem képez prioritást.

No, de hát pofonosztásról szerencsére szó sem volt ott, ahol a barátság jegyében gyûltek össze olyan emberek, akik – bár jobban szeretik a focit, mint ahogyan idônként játsszák – mélyen hisznek abban, hogy a könnyûbúvár és a lapos elem csupán abban hasonlít egymásra, hogy ha sarkait összekötik, mindkettô hamar lemerül, ezért kerülik a feszültséget, és inkább barátkoznak, mint politizálnak. Ehhez pedig egy focitorna ideális keretet nyújthat, még Csíkban is, ahol a közhiedelemmel ellentétben tényleg élénk futballélet (is) színezi a város sportpalettáját. És ebbe a képbe illesztette bele – hagyományteremtô szándékkal – dr. Zsigmond Barna Pál a Konzul-Barátság teremfocitornát, melyre meghívást kaptak a MÚRE PRESSING nevû focicsapata, a CSÍKI MÉDIA meg a CSÍKSZEREDAI POLGÁRMESTERI HIVATAL csapatai.

A csíkszeredai Erôss Zsolt Sportarénában a csapatok eltökélt gyôzni akarással léptek pályára, elsônek a PRESSING a KONZULÁTUS csapatának feszült neki, melyben a fôkonzul – aki, ha nem focizik, akkor az Erdélyi Független Amatôr Jégkorongligában szereplô Pro Hoki csapatában ütöget egy hosszabb valamivel egy laposabb valamit – a focilabdát is oly magabiztosan pofozta ide-oda, akárha diplomataként a magyarországi választások regisztrációs problémáit boncolgatná. A szellemi rutinmunka gépesítésének eszköze mellôl (és itt a számítógépet nevesítem) pályára lépô PRESSING óvatosan kezdett, de a marosvásárhelyi rádiós Kádár Zoltán hamar felrázta a csapatot, s egy félpálya magasából kapura zúdított bombával kilôtte a jobb felsô sarkot: 1-0. Ám válaszként a konzulátus nem sportdiplomáciai erényeit mutatta meg, hanem gólerôsségét, és Páll Attila révén hamar visszaállította a tabellára is az egyensúlyt, ami meccs végén igazságos, de lényegében egyik csapatnak sem igazán kedvezô, döntetlent eredményezett. A KONZULÁTUS csapatában a kellô számú sportos diplomataláb hiányában a fôkonzulátus helyi munkatársai is játéklehetôséget kaptak, így a csapatkeret a következôképpen alakult: Varga Csaba (csapatkapitány), Nagy Zoltán (kapus), Binder Attila, Lövétei Nándor, Páll Attila, Páka Benjámin, Csige Soma, Kósa Szilárd, Zsigmond Barna Pál mezônyjátékosok.

Egyenlô félként játszott a PRESSING a CSÍKI POLGÁRMESTERI HIVATAL csapatával is, s bár szívesen leírtam volna, hogy tombolt a hazai közönség, óriási volt a hangulat, ez most nem jött össze, mert a terem legfennebb a játékosok csatakiáltásaitól volt hangos. Valaki rosszmájúan meg is jegyezte, hogy a vásárhelyiek azért kiabálnak, mert ezt Csíkban magyarul tehetik, pedig hát ez az állítás már városi tanácsosainkra sem igaz, hiszen a román bérbekiabálók megjelenése is mutatja, hogy Bernády György városában a magyar nyelv tanácsüléseken is visszanyerte polgárjogát. Viszont a csíki sportarénában egyik csapat részérôl sem "nyert polgárjogot" a három pontot érô gyôzelem, a 0-0-s döntetlen pedig olyannyira összevissza kuszálta a tornagyôztesi esély szálait, hogy a legvégén a leggyengébben szerepelt csapat döntötte el, hogy ki került a tabella elsô helyére. A PRESSING akár gyôzhetett is volna a hivatal ellen, ha Csuti legalább kétszer nem a kapufát aprítja tûzifává, hanem a hálót zörgeti haraszttá kapura eresztett tornádóival. A POLGÁRMESTERI HIVATAL Orbán Zsolt (csapatkapitány) Vitos László (kapus), Marius Tepelus, Bege Zoltán, Somai Péter, Colceriu Cristian, Bene (Benito) János, Ferencz S. Alpár fôtanfelügyelô felállításban játszott.

És ezek után jött a CSÍKI MÉDIA – PRESSING összecsapás, ahol az információ napszámosai rendesen nyári cséplést végeztek egymás védelmével. A Gaga rádiós Farczádi Attila már a 3. percben bedarálta az ellenfél kapusát, aki Attila gyilkos erejû lövésétôl pár másodpercig nem tudta, hogy szárazon van-e vagy vízen, s biztos, ami biztos, csak azután vett levegôt, miután – mint a kezdô búvár – kiszámolta, hogy víz alá bukásainak száma osztható kettôvel. Két perc múlva Farci már nem hibázott, és megvolt az 1-0, amit Csuti remekbe szabott góllal 2-0-ra kerekített. És akár ezzel az eredménnyel is végzôdhetett volna a mérkôzés, ha a bíró szíve után sípja is nem a hazaiak felé húz, s egy elügyetlenkedett játékoscsere után nem ítél büntetô szabadrúgást, közvetlenül a kapu elôl, ahonnan Darvas Attila egy rövid, szúrós rúgással azt üzente Szucher Ervin kapusunknak, hogy: feküdj! És lôn a végeredmény 2-1. Viszont férfiasan be kell ismerni, hogy a Kozán István (csapatkapitány), Hompoth Loránd (kapus), Szondy Zoltán, Fitz Csaba, Darvas Attila, Pinti Attila, Tamás Ferenc felállításban játszó CSIKI MÉDIA, miután a konzulátus hat nullával szénné égette a csapatmorált, mint a válogatott Amszterdamban Magyarországot, talpra tudott állni, és helyenként jó játékkal s az utolsó percig rendkívül sportszerûen védte a mundér meg a csapat becsületét.

További eredmények: CSÍKI MÉDIA – CSÍKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 1-2, KONZULÁTUS – CSÍKI MÉDIA 6-0, KONZULÁTUS–CSÍKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2-2.

És a fentiek ismeretében most tessék számolni: a PRESSING-et senki sem verte meg, a legkevesebb gólt kapta, és öt pontot gyûjtött össze, akárcsak a KONZULÁTUS meg a CSÍKI POLGÁRMESTERI HIVATAL csapata. Igaz, hogy az elôbbi hat, utóbbi egy góllal többet rúgott, mint a MÚRE csapata, ennek ellenére – vagy éppenséggel ezzel súlyosbítva – mi azt érezzük, hogy úgy igazságos, ha azt mondjuk: a II. Konzul-Barátság kupán a CSÍKI MÉDIA a második helyen végzett, és azonos pontszámmal volt a tornának három elsô helyezettje.

A PRESSING két felkészítô mérkôzés (a Pálosi Csaba és barátai Vak Pali nevû együttesével 6-3-as, és a Mindjó Fc- vel 6-4-es gyôzelem) után, nem teljes csapatkerettel utazott Csíkba: Szucher Ervin (csapatkapitány, kapus) Berekméri Ede, Bögözi Attila, Czimbalmos Csaba, Csutor András Tomi, Farczádi Attila, Karácsonyi Zsigmond, Kádár Zoltán, Körmöczki Zoltán, Nagy Miklós Kund, Vajda György. És ezúttal Miska Brigitta média szakos egyetemi hallgató személyében volt egy néhány meccse már jól bevált titkos fegyverünk is, viszont Csíkban a nagy hiányzók Csorbai Loránd (nem épült fel korábbi sérülésbôl), és Czimbalmos Ferencz Attila (személyes elfoglaltság okán) voltak. Utóbbinak az egész csapat így a sajtónyilvánosság elôtt is boldog születésnapot kíván. Isten éltessen, Cimbi!

Bögözi Attila

Apróhirdetés

Szolgáltatás * Üzleti ajánlat

ALKALMAZUNK SZAKÁCSNÔT, SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT. Tel. 0745-696-055. (13178-I)

Jókívánság

Nyárádtôre MÁTYÁS ANDRÁSNAK névnapja alkalmával kívánunk sok boldogságot, jó egészséget és minden elképzelhetô jót, sok szeretettel. Irénke és családja Kanadából. (-I)

ADÁSVÉTEL

ELADÓK vágni való 15-20 kg-os húspulykák, 9 lej/kg. Érdeklôdni 8-16 óra között a 0265/331-016-os telefonszámon. (sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal és kegyelettel emlékezünk TEMESVÁRI MÁRTA ILDIKÓRA halálának elsô évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Szerettei. (29986- I)

SÁNDOR JÓZSEF halálának 4. évfordulóján rá emlékeznek szerettei. "Ne sírjatok, én már nem szenvedek, a fájdalom az, hogy nem lehetek veletek. Búcsúztam volna tôletek, de erôm nem engedett, csak a szívem súgta halkan: isten veletek." Emlékét ôrzi felesége és két fia. (273-I)

Szomorú szívvel emlékezünk december 2-án SÁNDOR JÓZSEFRE halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Anyósa és sógora, Béla családjával. (273-I)

Annyi szeretetet adtál, hogy még mindig elevenen él a szívünkben. Soha nem múló szeretettel emlékezünk KATÓ LÁSZLÓRA halálának hetedik évfordulóján. Családja. Emléke legyen áldott. Nyugodjon békében. (274–I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, drága jó édesanya, testvér, rokon, NAGY IRÉN életének 76. évében, türelemmel viselt, hosszú szenvedés után, november 28-án csendesen megpihent. Temetése december 1-jén volt Mezôfelében, a családi háztól. Emlékét szívünkben mindig ôrizni fogjuk. Bánatos férje és leánya. (30076)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a székesi születésû KALI LÁZÁR az IRA volt dolgozója, a szeretett férj, apa, após és nagyapa, életének 82. évében, rövid szenvedés után 2013. november 29-én elhunyt. Drága halottunkat 2013. december 2-án 14 órakor a marosvásárhelyi római katolikus temetôben helyezzük örök nyugalomra. Emlékét szívünkben ôrizzük. A gyászoló család. (272)

Fájó szívvel búcsúzom szeretett férjemtôl, a székelyszent-mihályi születésû TARCSAFALVI ELEKTÔL. Emléked legyen áldott. Nyugodj békében. Felesége, Erzsike. (30086)

Fájó szívvel búcsúzom édesapámtól, TARCSAFALVI ELEKTÔL. Pihenj békében. Lánya, Erzsike, veje, István. (30086)

Megrendült szívvel búcsúzom édesapámtól, TARCSAFALVI ELEKTÔL. Nyugodj békében. Fia, Áron. (30086)

Fájó szívvel búcsúzom nagytatámtól, TARCSAFALVI ELEKTÔL. Emlékét szívemben ôrzöm. Nyugodj békében, tata! Unokája, Melinda. (30086)

Megrendült szívvel búcsúzom testvéremtôl, a székelyszent-mihályi születésû TARCSAFALVI ELEKTÔL. Nyugodj békében. Testvére, Borbála. (30086)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, LUPSA MÁRIA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, bánatunkban osztoztak. A gyászoló család. (30014-I)

Copyright © Népújság - 1999