LXI. évfolyam 142. (17229.) sz.

2009. június 25., csütörtök

Internetes olvasóink figyelmébe!

Hirdessen a NÉPÚJSÁGBAN!

Külföldi üzleti hirdetéseket e-mailen is fogadunk. Négyzetcentiméterenkénti díjszabás 1,50 euró. Átutalás a BCR Tg. Mures IBAN RO 27 RNCB 0188034969090003 - euró; RO 97 RNCB 0188034969090004 - dollár bankszámlaszámra.

E-mail címünk: reklam@e-nepujsag.ro

Felveszünk

APRÓHIRDETÉSEKET e-mailen magyarországi ügyfelektôl. A hirdetés díját (Ft.) Budapesten a CUSTOS-ZÖLD Könyvesboltban (Margit körút 7. szám) kell kifizetni - hétfôtôl péntekig 10-18 óra között. Az e-mailen elküldött szöveg végére kérjük feltüntetni a könyvesboltban kapott elismervény vagy a postai nyugta számát.

Címünk: reklam@e-nepujsag.ro

A hirdetések egységes tarifája 250 Ft/szó, 350 Ft/cm2, mely magába foglalja a romániai áfát is.

Díjmentesen

fogadunk internetes olvasóinktól (kivétel Románia és Magyarország) személyi jellegû apróhirdetéseket (születés, elhalálozás, üdvözlet, egyéb családi események, emlékeztetôk) a fenti e-mail címen. Kérjük feltüntetni a feladó lakhelyének postacímét.

Címünk: reklam@e-nepujsag.ro

Aktuális

Az ostor eleje és vége

Antalfi Imola

Nagy bajban van a Maros Megyei Tanács: Székelykakasd lakossága ugyanis a keddi közmeghallgatáson elutasította a falu mellé tervezett hulladékátrakó állomás megépítését. A kakasdiak döntése egy 40 millió eurós beruházást akadályozhat meg. Pontosabban: egy EU-alapokból finanszírozott beruházást, amely megoldaná a megye hulladéktárolási gondjait. Maros megye ugyanis pionírkodott: elvállalta, hogy 2009. július 16-ig bezárja az összes nem EU-konform szeméttelepét. Ami, ha nem sikerül, súlyos – elsôsorban anyagi – következményekkel járhat. A kakasdiakat senki nem kérdezte meg, földjeiket olcsón, megtévesztéssel elcsalták valakik, akik csillagászati összegért adták tovább, ergo: ellenzékbe vonult Székelykakasd és megvétózta a tervet. A közvitán az elmúlt évtizedek felgyûlt sérelmei jöttek felszínre, a falu lakosai megelégelték, hogy Kakasd az örök szemetesfalu legyen, megelégelték, hogy Maroskeresztúr önkormányzata, ahova tartoznak, 20 éven át semmit nem tett értük. Nincs óvodájuk, orvosi rendelôjük, kultúrházuk, patikájuk, aszfaltos útjuk, de víz- és csatornarendszerük sincs. A kampányban ellenben kellenek a szavazataik, és kellenek a földjeik a szeméttelephez. A kakasdiak felzúdultak: elég a szemétbôl, tiszta falut akarnak maguknak. Álláspontjuk érthetô.

Azonban a megyei tanács gondja is súlyos. Világos, hogy a szemétügyet valahogyan meg kell oldani. Világos, hogy ha bármely község mellé, az utolsó háztól párszáz méterre terveznek hasonló beruházást, az illetô közösség elutasítja. A megyei tanácsnak nincs alternatívája, az idô sürget, és július 16 után nem tudja, hogyan oldja meg a szemétszállítást, hogyan tesz eleget az EU- val szemben vállalt kötelezettségnek. A kakasdiak döntése másodszorra is megbuktatta az integrált hulladékkezelési programot, és ez a teljes megyét érinti. Tény, hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal immár a kakasdi földek, a 4 hektár boldog tulajdonosa. Elsôsorban a városnak kellett volna konzultálnia a falubeliekkel, hacsak nem a megyétôl eltérô érdekeket követ, és nem másként akarja megoldani a város szemétgondjait. És tudjuk, Marosvásárhely polgármesterének kezdettôl fogva eltérô volt a véleménye a megyei tanács elnökéétôl, ami a hulladékfeldolgozás technikáját illeti. Mindenesetre tény, hogy valakik ismerték a szándékot, az információ birtokában felvásárolták a telkeket (telekkönyvezés híján furcsa ügylet lehetett), majd jó áron továbbadták. Az ügylet kimeríti az üzérkedés fogalmát. Az ostor vége pedig a megyeházán csattan. A megyei önkormányzat háza táján most nagy a gond, riadalom. Valamit csak kitalálnak, muszáj nekik, 40 millió euróról van szó. A teljes terv nem bukhat meg Székelykakasd ellenállása miatt. A történtekbôl viszont remélhetôleg levonják a következtetést: nem lehet a lakosok feje fölött dönteni.

A replika jogán!

Elôzetes megkereséssel szólította fel a városi tanács RMDSZ-frakciója a városi tanácsot a Lazar Ladariunak odaítélt díszpolgári cím visszavonására

A mai (szerdai) Népújságot kézbe véve elôször meglepôdtem, majd felháborodtam azon a szalagcímen, hogy "A frakció nem állt ki az RMDSZ kezdeményezése mellett", vonatkoztatva a Lazar Ladariu- "ügyre".

Nem tudom, mi is háborított fel annyira, a "tudósító" inkompetenciája, figyelmetlensége vagy szándékos csúsztatása. Sajnos, már régen megszoktuk, hogy ne várjunk tárgyszerû és tényszerû közlést helyi lapunktól, ha a tanács munkájáról van szó, de ez azért még így is túlmegy az eltûrhetô határon. Talán azt várta a "jeles" újságíró, hogy hajba kapunk a román kollégáinkkal vagy éppen záptojással hajigáljuk meg ôket, hogy kivívjuk a sajtó elismerését? A frakció elôzetes döntése értelmében Molnár Gábor napirend elôtti felszólalása világos és mindenki számára egyértelmû volt és valószínûleg a lakosság tájékoztatására annak leközlése sokkal hasznosabb lett volna, mint az idézett
"hangzatos" cím. Megdöbbentô, hogy ilyen nagyfokú lehet a hozzá nem értés avagy talán rosszindulat!

Sajnálkozunk azon, hogy egy olyan öntörvényû polgármester jutott ismét hatalomra Vásárhelyen, aki városunkat mintegy törvényen kívül helyezte és helyezi a saját közösségünk érdektelensége miatt. Feltette valaki a kérdést, hogy a mi magyar sajtónk milyen szolgálatot tett díszes fôpolgárunknak azzal, hogy még véletlenül sem ismerteti a tanács munkájának fontos és lényeges aspektusait, csak ostoba, hangzatos címek mögé rejti mindazt, amit nem ért, mert nem vesz fáradságot magának ahhoz, hogy megértse! A sajtónak joga és kötelessége bírálni és a hibákat feltárni és tisztelet mindazon munkatársainak, akik valóban ezt teszik. De a félretájékoztatás nemcsak bûn, hanem hiba a javából, különösen akkor, amikor kissebbégi létünk fenyegetettségét növeli.

Remélem, a Népújság vezetôsége levonja a tanulságokat és megteszi a szükséges lépéseket a korrekt és tárgyszerû tájékoztatásért.

Dr. Kolozsváry Zoltán,
RMDSZ-es városi tanácsos

Prof. Dr. Benedek István,
a városi tanács RMDSZ- frakcióvezetôje,
a városi RMDSZ elnökeû

Dr. Benedek István: Remélem, eljutunk oda, hogy ezt a díjat vissza lehet vonni

Mózes Edith

A városi tanács RMDSZ-frakciója nem fogadja el Lazar Ladariu díszpolgárrá avatását

"A frakció nem tudja felvállalni egy olyan ember díszpolgárrá avatását, aki rengeteg rosszat tett az elmúlt húsz év alatt Marosvásárhelynek azáltal, hogy ellentétet szított, arrogáns, xenofób, sovén magatartást tanúsított elsôsorban a magyar közösséggel szemben, de támadott neves román személyiségeket is. Smaranda Enache is emiatt adta vissza a címet, amivel sok román értelmiségi is egyetértett", jelentette ki tegnap délelôtt sajtótájékoztatón dr. Benedek István, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke.

Egyértelmû, hogy a városi tanács RMDSZ- frakciója nem támogatta és nem is fogja támogatni Lazar Ladariu díszpolgárrá avatását, folytatta a városi szervezet elnöke, hozzátéve, hogy ô maga többször is nyilatkozott errôl, de újra fontosnak tartotta megerôsíteni, hogy az RMDSZ-es tanácsosok nem tudják elfogadni az említett személy díszpolgárrá avatását.

Elmondta, az RMDSZ aláírásgyûjtést kezdeményezett ennek a tanácsi határozatnak az utólagos visszavonására is. Ezeket a lépéseket a frakció megtette, hangsúlyozta, tehát egyértelmû az állásfoglalásuk.

Ugyanakkor kijelentette: az RMDSZ-es tanácsosok közül senki nem támogatta, senki nem szavazta meg, sôt a tegnapelôtti tanácsülés elôtt benyújtottak egy elôzetes megkeresést, amelyet, a súlyát növelendô, nem csupán a tíz magyar városi tanácsos írta alá, de a Maros megyei RMDSZ-es képviselôk és szenátorok is.

Ezentúl konszenzussal hoznak döntést díszpolgárügyben

Benedek István szerint a frakció azt javasolta – és ezt a román fél is elfogadta –, hogy ezentúl csak konszenzussal lehet díszpolgári címet adományozni. Véleménye szerint ez a pozitív megoldás, nem a tüntetés, "zakatolás". Olyan határozatot kell hozni, amely egyértelmûen megakadályozza, hogy olyan ember kapjon díszpolgári címet, aki rengeteget ártott a vásárhelyi közösségnek, jelentette ki. Mûvészi érdemeit nem vitatta, de "akinek ilyen magatartása volt 70 ezer magyar lakossal szemben Marosvásárhelyen, elfogadhatatlan, hogy díszpolgári címet kapjon".

Az RMDSZ-frakció nem vesz részt a díjkiosztáson, mert az L. L. által vezetett újság a törvényszékre, a tanácsra, a polgármesteri hivatalra s magára a polgármesterre is nyomást próbált gyakorolni.

A kérdésre, hogy Hunyadi Lászlónak ki fogja átadni a díjat, azt válaszolta: "én remélem, hogy senki". Mint mondta, Csegzi Sándornak is azt javasolta, ne vegyen részt az ünnepségen, és Hunyadi Lászlót is próbálták meggyôzni, ne vegye át a díjat.

"Véleményem szerint Hunyadi mûvész úr is egyértelmûen vissza kellett volna utasítsa" – jelentette ki a díszpolgári cím odaítélését megelôzô sajtótájékoztatón.

A Népújság kérdésére, hogy ha este átadják L. L.-nek a díjat, utólag visszavonhatják-e, Benedek István kijelentette: – Miért ne lehetne visszavonni, hiszen Vadim Tudortól is visszavonták a Románia Nagykeresztjét. Remélem, adott pillanatban eljutunk oda, hogy ezt a díjat vissza lehet vonni".

Júliustól emlék lesz a meleg víz?

(benedek)

Holnap délelôtt a polgármesteri hivatal és a tanács közös küldöttsége is tárgyal az E.ON Gaz Románia Rt. vezetôségével, majd kedden a marosvásárhelyi tanács rendkívüli ülésen vitatja meg az Energomur Rt. távhôszolgáltató tartozásainak kérdését. A tárgyalások, majd a tanács döntésének függvényében július elsô napjától a gázszolgáltatók leállíthatják a távhôszolgáltató vállalat gázellátását, ami egyet jelent a melegvíz-ellátás megszûnésével a távhôrendszeren lévô lakásokban.

A téma a tanács keddi ülésén is szóba került, de részleteiben nem tárgyalták. Eredetileg napirendre tûztek egy, a gázmûvek iránti tartozásnak a polgármesteri hivatal kezességével való törlesztési egyezményrôl szóló határozati javaslatot, amelyet az ülés kezdetén levettek a napirendrôl.

A sajtóanyagokban is megtalálható iratokból az derül ki, hogy még június 10-én kelt egy megállapodás a gázmûveknek, a távhôszolgáltató és a városháza között. Ebben az áll, hogy a gázmûvek összesen 23,9 millió lej összegû adósságot és késedelmi kamatot kell fizetnie az Energomurnak a városháza kezességével, a 2009. június 30 – október 30. közötti idôszakban, 5 részletben. Az elsô három részlet 5-5 millió, a negyedik 6,3, az ötödik 2,6 millió lej. Az egyezmény elôzetes indokolásának második alpontja szerint az Energomur gázmûvek iránti adósságainak és késedelmi kamatainak összege június elsején 18,8 millió lejt tett ki. A dokumentum meglehetôsen szigorú feltételeket szab, eszerint a gázmûvek azonnal, minden elôzetes figyelmeztetés nélkül elzárhatja a gázcsapokat, ha az öt, havonkénti fizetési határidôt nem tartják be.

Maga az egyezmény a szöveg szerint a felek általi aláírása napjától lép érvénybe, de a sajtóanyagokban is megtalálható másolaton csak a gázszolgáltató képviselôinek kézjegye és a gázmûvek pecsétje látható. Ugyanezen cikkely következô sorai szerint, ha a polgármester június 30-i határidôvel bezárólag nem mutatja fel az önkormányzati kezeskedést elfogadó tanácsi határozatot, a megállapodás esik.

A meglehetôsen szigorú feltételek ellenére az önkormányzat a rendelkezésére álló határidô végéig kivár a döntéssel, hiszen, noha a feltételeket már közel két hete ismerik, a polgármester és a tanács képviselôi csak pénteken tárgyalnak a gázmûvekkel, és a határidô utolsó napján lehet tanácsi döntés az ügyben, mert a témával kapcsolatos rendkívüli ülést akkorra idôzítették. Az önkormányzat keddi ülésén indoklás nélkül vonták vissza az idevágó határozati javaslatot a testület napirendjérôl. Az ülés közben tartott szünet után Törzsök Sándor javasolta, hogy a június 30-i határidôre való tekintettel lépni kell a kérdésben, erre reagálva a polgármester bejelentette, hogy péntekre találkozót kezdeményeznek a gázmûvek képviselôivel, majd a hónap utolsó napján rendkívüli ülésen hoznak döntést az ügyben.

Átadták a díszpolgári és a Pro Urbe- díjakat

(mózes)

A marosvásárhelyi magyar hivatalosságok nem voltak jelen

A hagyományoknak megfelelôen a Marosvásárhelyi Napok egyik fô rendezvénye a díszpolgári oklevelek és a Pro Urbe-díjak átadása olyan marosvásárhelyi vagy nem marosvásárhelyi személyiségeknek, akik sokat tettek a város felemelkedéséért.

A rendezvényre mint minden alkalommal, ezúttal is a Kultúrpalota Tükörtermében került sor, ahol Dorin Florea polgármester köszöntötte a marosvásárhelyieket és a külföldi testvérvárosok képviselôit.

Az idei Pro Urbe-díjakat Liviu Masalar, a liege-i egyetem professzora és Józsa Katalin, a Kecskeméti Ifjúsági Központ igazgatója vehette át. Díjazták még dr. Szabó Bélát, a Magyar Köztársaság csíkszeredai fôkonzulját, aki közéleti elfoglaltsága miatt nem vehetett részt az eseményen, valamint Zala Lászlót, aki az Egyesült Államokban tartózkodik, de korábban alkalma volt átvenni a díjat. A díjazottakat Kilyén Ilka és Nicu Mihoc színmûvészek méltatták.

Az idén Hunyadi László szobrászmûvésznek és Lazar Ladariu újságírónak ítélte a tanács a díszpolgári címet, amelyet Dorin Florea polgármester és Csegzi Sándor alpolgármester adott át.

"Nem jó annak sem, aki kapja, és nem jó annak sem, aki adja…"

Miután a kitüntetettek megköszönték a megtiszteltetést, Csegzi Sándor elítélôen nyilatkozott azokról, akik ahelyett, hogy felemelnék nagyjaikat, kellemetlen helyzetbe hozzák ôket. "Nem jó annak sem aki kapja, és nem jó annak sem, aki adja ezeket a díjakat. Ezeken az állapotokon uralkodni kell az elkövetkezendôkben. Én is, más is lelkiismerete szerint dönt. Legnagyobb kritikusom a családom, és fôleg a lányom, aki SMS-ben azt üzente, "édesapám, nehéz napod van, dönts lelkiismereted szerint. Tiszta lelkiismerettel állok itt, és tiszta lelkiismerettel olvasom fel Hunyadi László laudációját, és azt remélem, hogy ez a pillanat is hozzájárul ahhoz, hogy a következô idôszakban ne feszült körülmények között, és ne tüntetô megnyilvánulásokkal örvendhessünk, és emelhessük magasba nagyjainkat", jelentette ki a díjátadási ünnepségen Csegzi Sándor alpolgármester.

Az ünnepi rendezvényen Lokodi Lehel és Szántó Loránd, a mûvészeti líceum két XI. osztályos tanulója Bartók Béla- mûveket adott elô hegedûn és zongorán.

Emlékeztetô a Romániának nyújtandó uniós hitelmegállapodásról

A bérköltségek leszorítása, az állami szerveknek nyújtandó támogatások csökkentése, a nyugdíjrendszer megreformálása, az inflációs célokat szigorúan követô árpolitika alkalmazása szerepel az EU által Romániának nyújtott hitel folyósításának feltételei között.

A román pénzügyi illetékesek aláírták az Európai Bizottság képviselôivel az emlékeztetôt a megegyezésrôl, amelynek alapján mintegy 5 milliárd euró értékû hitelt nyújtanak közép távon az országnak.

Ez az összeg részét képezi annak a 19,95 milliárd euró értékû, márciusban megkötött hitelmegállapodás-csomagnak, amelybôl a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vállal oroszlánrészt, 12,95 milliárd eurót. Ami a pénz többi részét illeti, az Európai Unió által biztosítandó mintegy 5 milliárdon kívül egymilliárd eurót a Világbanktól, a többit más pénzintézetektôl, köztük az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (EBRD) kapja Románia.

Az uniós hitel öt részletben lesz lehívható, az elsô 1,5 milliárdos összeg az emlékeztetô érvénybe lépésekor áll majd rendelkezésre. A további négy részlethez azonban csak akkor juthat hozzá Románia, amikor teljesülnek a megállapodásban rögzített gazdasági célmutatók. A következô egymilliárd eurós tételt 2009 végéig, az 1,5 milliárdos harmadik részletet 2010 második negyedében lehet lehívni, az 1,2 milliárdot kitevô harmadik részlet 2010 negyedik negyedében érhetô majd el, az ötödik – 0,15 milliárd eurós – részlet pedig 2011 második negyedében lesz felhasználható.

Önálló csoportban fognak politizálni az RMDSZ képviselôi az Európai Parlamentben

"Az önálló politizálás feltételeit fogjuk kialakítani az Európai Néppárt képviselôcsoportja, illetve a romániai néppárti delegáció keretein belül, hiszen a romániai magyar közösség érdekeinek képviselete, célkitûzéseinek megvalósítása ezt követeli meg. Ki kell alakítani a feltételeket ahhoz, hogy a háromtagú RMDSZ-képviselôcsoport önálló arcélet alakítson ki a romániai néppárti delegáció keretében, ahol mától a 11 tagú Demokrata Liberális Párt csoportjával közösen fogjuk képviselni országunk érdekeit, viszont önállóan kívánunk részt venni a néppárti képviselôcsoport döntéshozatali mechanizmusában" – nyilatkozta Winkler Gyula európai parlamenti képviselô (RMDSZ, ENP), a néppárti képviselôcsoport alakuló ülését követôen, június 23-án, Brüsszelben.

A 264 képviselôbôl álló néppárti képviselôcsoport az Európai Parlament legnagyobb politikai csoportja. A alakuló ülésen Joseph Daul francia képviselô újabb mandátumot kapott a képviselôcsoport élén. Megválasztották ugyanakkor a csoport 10 alelnökét is, közöttük Szájer József magyarországi Fideszes képviselôt és Marian-Jean Marinescu romániai PDL-s képviselôt, akik megválasztását az RMDSZ EP- képviselôi is támogatták – olvasható Winkler Gyula EP-képviselô sajtóirodája közleményében.

Kínában gyorsul a gazdasági növekedés

Kína hazai össztermékének (GDP) növekedése az elsô félév átlagában 6,5 százalékra gyorsult az elsô negyedévi, 6,1 százalékos ütemrôl, mindkettô éves összehasonlításban, írta a kínai kormány tervhivatala, az Országos Fejlesztési és Reformbizottság egyik munkatársa a China Cescurities Journal szerdán megjelent számában.

A kínai statisztikai hivatal elôzetes, nem hivatalos becslése szerint a gazdasági növekedés a most záruló második negyedévben 8 százalék körül lehetett.

A tervhivatal szerint a kínai gazdaság még mindig szenved a gyenge kereslettôl, a csökkenô exporttól és az elégtelen magánberuházásoktól, és még nem jött el az "aktív költségvetési politika" visszafogásának ideje. "Ha túl korán kezdünk küzdeni az infláció ellen a defláció helyett, akkor a gazdaság gyógyulása nem lesz tartós", olvasható a cikkben.

Kína gazdasága számára a Világbank a múlt héten javította ez évi növekedési elôrejelzését 7,2 százalékra a tavasszal jósolt 6,5 százalékról.

A kínai kormány elérhetônek tart 8 százalékos ütemet is idén. Kína hazai összterméke tavaly 9 százalékkal, 2007-ben 13 százalékos rekordütemben bôvült.

Összegyûlt a Híd bejegyzéséhez szükséges tízezer aláírás

Már összegyûlt az új szlovákiai magyar párt, a Híd hivatalos bejegyzéséhez szükséges tízezer aláírás – írta az Új Szó címû pozsonyi napilap szerdán.

Errôl Bugár Béla, a Híd elôkészítô bizottságának tagja tájékoztatta a szlovákiai magyar lapot. Pontos számot még nem mondott, mivel jelenleg is folyik az összesítés.

A Híd várhatóan pénteken jelenti be, hogy hány aláírást ad le a párt bejegyzési kérelméhez.

Az aláírásgyûjtést másfél héttel ezelôtt kezdték meg a csallóközi Egyházkarcsán, és még jelenleg is folyik.

"Még összegezzük az összegyûlt aláírásokat, és várhatóan jövô héten, a készülô alapszabállyal együtt kérjük a belügyminisztériumtól a párt bejegyzését" – nyilatkozta Bugár. Igyekeznek a szükségesnél jóval több aláírást összegyûjteni, hogy a bejegyzés minél gyorsabb legyen.

Az alakuló kongresszust várhatóan – a belügyminisztériumi bejegyzés gyorsaságától függôen – jú-lius elsô felében tartják, ezen választják meg a párt elsô tisztségviselôit is.

Az elsô közgyûlésen várhatóan azok lesznek majd jelen, akik aktívan részt vettek az aláírások összegyûjtésében. Idôközben készül a pártprogram is, ennek elfogadása ôszre várható – írta az Új Szó.

EB-eljárási javaslat túlzott államháztartási deficit miatt

Az Európai Bizottság szerdán azt javasolta, hogy az Európai Unió indítson eljárást Lengyelország, Románia, Litvánia és Málta ellen, mert államháztartási hiányuk várhatóan tartósan túllépi a hazai össztermékhez viszonyított 3 százalékos szintet.

Brüsszeli ülésén hozott határozatában az uniós végrehajtó testület azt ajánlotta az EU pénzügyminiszteri tanácsának, hogy Lengyelország esetében 2012-ben, a többi tagállamnál pedig 2011-ben állapítsa meg azt a határidôt, amelyig a deficitet 3 százalék közelébe kell csökkenteniük. Máltának már jövôre eredményt kellene felmutatnia az ajánlás szerint.

Mindez azt jelenti, hogy az EU-ban összesen tíz ország ellen folyik már eljárás a túlzott hiány miatt: az említett négy ország mellett Magyarország, Írország, Görögország, Franciaország, Spanyolország és Nagy-Britannia is magas deficittel küzd, Brüsszel megítélése szerint.

Lengyelországban 6,6, Litvániában 5,4, Romániában 5,1, Máltán 4,7 százalékos deficitet vár idén a bizottság.

A témáról kiadott sajtóközleményben a brüsszeli uniós "kormány" emlékeztetett arra, hogy a nemzetközi gazdasági válság és a gazdasági ösztönzô csomagok miatt valamennyi uniós tagországban romlik a költségvetés helyzete.

A javasolt határidôk figyelembe veszik a költségvetés kiinduló helyzetét és az európai gazdaságélénkítési tervvel összhangban álló mozgásteret, a gazdasági kilátásokat, a makrogazdasági egyensúlyhiányt és a finanszírozási feltételeket – fogalmazott a bizottság.

Levél a frontról 64 év után

Kalandos utat követôen végül szerdán célba ért egy 64 évvel ezelôtt a fronton kelt levél a Cseljabinszki területen lévô Miasszban két nappal június 22. után, amely Oroszországban a német támadás emlékére az emlékezet és a gyász napja.

A levelet Vlagyimir Moskin írta két kislányának, Ljuszjának és Linának a háború legvégén 130 kilométerrel Berlin elôtt 1945. április 15-én.

Az írást a lengyel Gorzóv Vielkopolskiban – az egykori német Landsberg an der Warthe városban találta meg Eva Andrzejevska, amikor lakása renoválása során szétszedték a régi cserépkályhát. Egy orosz nyelvet tanító tanárnôt kért meg a gyöngybetûkkel írt levél lefordítására, az pedig elküldte a levelet a Komszomolszkaja Pravda címû orosz lapnak. A lap kedden számolt be a kalandos sorsú levélrôl, s szerdán jelentkezett a levél írójának egyik lánya, Lina (Lenina), aki elmondta, hogy egészségi állapota miatt korlátozottan alkalmasnak minôsített papája a háborúban végig a második vonalban szolgált, s csak 1946-ban tért haza.

Még nyolcvanévesen is szaladt táncolni, s 83. évében, 1991-ben halt meg. Három gyereket, öt unokát nevelt fel, tanított és társadalmi munkát végzett, legnagyobb bánata pedig az volt, hogy a frontkatonáknak járó igazolványt nem kapta meg, mivel harci cselekményekben a papírok szerint nem vett részt.

Nagyobbik lánya, Ljuszja végül kiharcolta az igazolványt, s a 82 éves Moskin sírva fakadt az örömtôl.

Lina és Ljuszja szerdán megkapta az Oroszországba immár elektronikus úton érkezett levelet, amelyrôl eddig nem tudtak, de Lina szerint úgy érezték, mintha újra édesapjukkal beszélgettek volna.

Eddig sikeres volt az érettségi

(m.b)

Jól szerepeltek eddig az érettségin a Maros megyei diákok.

A román szóbelin a vizsgázók 99,80 százaléka ért el átmenô jegyet, tíz tanuló bukott el a megmérettetésen, 56-an nem jelentek meg – tájékoztatott Adina Pui, a tanfelügyelôség sajtószóvivôje.

Egyesek számára az anyanyelvvizsga még tegnap is zajlott, de a tegnap délelôtti összesítések alapján az anyanyelv szóbelin minden tanuló elérte az átmenô jegyet.

Azok, akik 23-án levizsgáztak anyanyelvbôl, tegnap már idegen nyelvbôl adtak számot tudásukról, a többiek ma teszik le ezt a próbát.

Felhívás

a Maros megyei RMDSZ Ügyvezetô Elnöksége

Az RMDSZ által szervezett tiltakozó aláírásgyûjtés Lazar Ladariu díszpolgári kitüntetése ellen az interneten is zajlik a http://www.rmdszms.ro honlapon. Kérjük, akik támogatják tiltakozásunkat, amennyiben nem jutnak el az RMDSZ városi/megyei székházába, vagy a Bernády Házba, vegyék igénybe az internetes aláírás lehetôségét.

Köszönettel,

Szent László-szobrot avatnak Csíkszépvízen

Június 27-én, szombaton Csíkszépvízen leleplezik Bocskai Vince szovátai szobrászmûvész Szent László-szobrát.

Az esemény alkalmából egész napos kirándulást szerveznek, amelyet a nyergestetôi hôsi emlékmû meglátogatásával kötnek egybe.

Szovátaiak, megyénkbeliek jelenlétére számít a Bernády Közmûvelôdési Egylet.

Jelentkezni Mester Zoltánnál a 0726/916-820-as és a 0265/570-951-es telefonszámon vagy Kiss Jánosnál a 0740/146-403-as telefonszámon lehet.

Ma estig várják a jelentkezôket.

Búcsú a fôtéri plébánián

Tegnap tartották a Keresztelô Szent János plébániatemplom búcsúját. Az ünnepi szentmisét Tamás József püspök celebrálta.

Csütörtöki kimenô

Katonásdi

Sebestyén Mihály

Elöljáróban: született pacifista és alakulófélben levô békés polgár vagyok.

Egyszer egy demokrata román úrral együtt felvételiztettem a neves civil szervezet által kezdeményezett tanfolyam számára. A kérdések egyike a pályaválasztásra vonatkozott, azt firtattuk, katonai karriert választana-e a jelölt a jövôben. Hihetetlen alacsony kreditpontot kapott a fegyveres/egyenruhás szolgálat mind a fiúk, mind a lányok körében. Mindenki orvos, mérnök, ügyvéd, diplomata, cukrász, konyhaséf, háremôr, nemzetközi ügybonyolító, sôt még tanár is inkább szeretett volna lenni, mint katona.

Úgy éreztem, ez éppenséggel az én elméletemet, életszemléletemet, neveltetési indíttatásomat támogatja meg. Ám a román úr, aki még a két világháború közötti Brassóból hozá szociális értékrendjét, elmondta, a román társadalomban egyáltalán nincs mély értékgödörben a militarizmus, sôt a katonai karrier nagy becsben tartatik, a társadalmi fokmászás egyik emeltyûje. Csobánkából táborszarnagy…

Úgy látszik, bennem a hiba, hiszen szüleimtôl, rokonaimtól – történeti tapasztalataik nyomán – a kellemetlennél (hogy cifrábbat ne mondjak) egyebet nem tapasztaltak az egyenruháktól. A kötelezô katonai szolgálat, a kisebbségieknek kijáró megvetéssel párosulva, durva katonatréfák, zsidózás, munkaszolgálat szadista keretlegényekkel és alig együttérzô tisztikarral, lágerôrök, SS, szovjet megszállók, fensôbbséges szocialista katonatiszti kioktatás, szilva-milicica, aki a tolvaj helyett folyton a károsultat akarta megbüntetni, szekus-hekus, komcsi privilegizált katonaréteg, tartalékosképzés váratlan behívásokkal, az évente elsütött fenyegetés, miszerint a Hadügyminisztérium visszaveszi az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetet és újra hadapródiskolát csinál belôle, az egyetemet pedig leküldik Konstancára vízirendôrképzônek stb.

Ilyformán nem csoda, ha aligha csapok föl hagyományôrzô huszárnak bárhová is. Na persze hatvan év fölött senkit nem is verbuválnak, rekrutálnak, toborzanak. Fôleg olyat, akit felmentettek a katonai szolgálat alól, miért elég hálás soha nem lehetek szüleimnek, akik egy kis szemhibát adtak mellém örökségül.

Nem is fogok talpig nyalka és tengersok pénzbe- pitykébe kerülô díszegyenruhát rendelni a hadszabóktól. (Vannak még ilyen majsztromok, vagy újra divatba jövô szakma lesz?) Sem lovat csutakolni a tömbház mosókonyhájában, sem zabravalót kunyerálni a hagyományôrzô parasztgazdáktól. Nekem elegem volt a május elsejei felvonulásból. Tán most vágjam ki lóval a díszlépést, ha gyalog is alig ment?

S ha már huszárkodunk, talán nem elvetendô ötlet, ha nem csupán a 9. huszárezredet élesztjük fel (a magyar és királyi jelzô körülményeink között közjogi képtelenség!), hanem az 1848-1849-es hagyományokat élesztjük: a Mátyás- vagy Kossuth- huszárokhoz akarunk hasonulni, kiket azokban a diadalmas és véresen szép idôkben toboroztak önkéntes alapon, mi több, ôk a 9.-kel szemben olykor valóságos gyôzelmet is arattak, idehaza. És nem rohantak Horthy Miklós nemzeti fehér hadseregébe 1919-ben tiszti különítményesnek, de vállalták 1849–55 között a Haynauék rájuk mért nehéz vasát.

Akkor is demokratikus hagyományôrzést mívelünk, ha nem csupán a lovasságot, hanem a szürke, elcsigázott, ágyútöltelékként bevetett egyszerû gyalogos hagyományait is ápolni kezdjük (nem kizárólag a doni hôsök temetôi emlékmûvénél). Ugyanis ezekbôl állt leginkább a nép fiaiból alkotott sereg.

Különben is már Móricz is megmondta: gyalogolni jó.

"Kommunista szemét, kapitalista gaz"

Antalfi Imola

Mi lesz Székelykakasddal?

Határozott NEM-et mondtak a székelykakasdiak a megyei tanács integrált hulladékkezelô programja keretében a falu mellé tervezett szemétválogató és -átrakó állomás megépítésére. A 4 órán át tartó közmeghallgatásra kedd délután került sor, ahol Lokodi Edit megyei tanácselnök sem tudta meggyôzni a kakasdiakat arról, hogy az átrakóállomás megépítése megyei érdekeltség. A terv megakadályozása Maros megyét 40 millió euró uniós pénztôl foszthatja meg.

A közmeghallgatásra a maroskeresztúri kultúrotthonban délután 4 órától került sor. A kakasdiak a zuhogó esôben is megérkeztek, annak ellenére, hogy a fél 4-re beígért autóbusz nem ment ki értük a faluba. Az emberek (köztük több maroskeresztúri) már a gyûlés megkezdése elôtt határozott elutasító állásponton voltak, a feszültséget érezni lehetett a teremben, és azt is szinte borítékolni lehetett, hogy a megyei tanács képviselôi nem fogják tudni meggyôzni ôket.

A megyei környezetvédelmi ügynökség igazgatója, Danut Stefanescu bevezetésképpen elmondta, hogy a közmeghallgatást megelôzô napon Kerelôszentpálon tartottak hasonló gyûlést, ahol ismertették a környezeti hatástanulmányt és az emberek megértették a projekt fontosságát. Szabó Árpád, a megyei tanács alelnöke komolyságra és türelemre intette a kakasdiakat. Ezt követôen a dániai Ramboll konzorcium által készített tervet Alina Oberdorfer, a német Fichtner GmbH szakértôje ismertette. A prezentációban elhangzott, hogy az Európai Unió által finanszírozott integrált hulladékkezelési terv haszonélvezôje a Környezetvédelmi Minisztérium, és öt megyében készülnek gyakorlatba ültetni: Arad, Maros, Dolj, Neamt és Szeben megyékben. Ami Maros megyét illeti, elkészült a masterplan, a megvalósíthatósági tanulmány, a költség-haszon elemzés, az intézményközi jelentés, a környezeti hatástanulmány és a finanszírozási pályázat. Hangsúlyozta, hogy Székelykakasd mellé nem szeméttelepet, hanem hulladékválogató és -átrakó állomást terveznek, a szemetet a kiválogatás után nem tárolják, hanem rögtön átszállítják a szentpáli telepre. Az integrált terv értéke 40 millió euró, amibôl 30 millió euró eligibilis, azaz ennyire pályázhatunk az uniónál. A székelykakasdi beruházás értéke 8,5 millió euró, ezenkívül 1,5 millió euróba kerül az ide vezetô út megépítése és a telep közmûvesítése. A jelenleg még mûködô, de július 16-tól bezárásra kerülô szemétteleptôl mintegy 400 méternyire tervezett beruházás kapacitását évi 65.000 tonna hulladék kiválogatására tervezték. Alina Oberdorfer hangsúlyozta: 6-8 hónapon át keresték a megfelelô helyet, több területet is megvizsgáltak, de a talajszakértôi tanulmányok eredményei kedvezôtlenek voltak. Emiatt döntöttek a szóban forgó hely mellett, ahol Romániában egyedülálló technikát alkalmaznak majd a hulladék kiválogatására, így nem lesznek kellemetlen szagok a zónában, nem szennyezôdik a talajvíz, a levegô, a környéket nem árasztják el a rágcsálók, kóbor kutyák, rovarok. "A legnagyobb méretû országos tervet Maros megyében készítették" – mondta.

Székelykakasd – a szemétbe fulladó Bözödújfalu...

A látványosan elôadott terv nem gyôzte meg a kakasdiakat és a keresztúriakat. A panaszáradatra nem kellett sokat várni. Az emberek nem értették, hogy miért az amúgy is kevés, jó minôségû termôföld közepén akarják megépíteni az átrakóállomást. Troznai Robert szerint összesen 50 hektár gazdálkozásra alkalmas földje van a falunak, és éppen ennek a közepébe tervezik a szeméttelepet. Ezek után hogyan termesszenek zöldséget a falusiak pár méterre a szennyezô hulladékteleptôl? "Nem tudom, mit, hogyan számoltak ki, a terv szép, de ne felejtsük el, hogy Romániában élünk, nem Nyugat-Európában. Itt mindig becsúszik valami hiba, aminek a levét majd mi isszuk meg. Eddig volt kommunista szemét, ezután lesz kapitalista gaz!" – jelentette ki.

Bartha Árpád azt nehezményezte, hogy a kakasdiakkal senki nem beszélte meg a szemétügyet. Az emberek véletlenül, miután eladták a földeket, tudták meg, mit terveznek ide, az utolsó háztól 800 méterre. "Hazugsággal szerezték meg a területeket, márpedig ami hazugsággal kezdôdik, ugyanúgy végzôdik!" – mondta.

Covaci Ioan a keresztúriak nevében szólalt fel. A jelenlegi szemétteleptôl 800 méterre lakik, a hely tele van rágcsálókkal, kutyákkal és bogarakkal, a szemét pedig bûzlik, bármit is csinálnak. Mint mondta, nem ellenzi a beruházást, de ne ide tervezzék, ahol amúgy is annyira szennyezett minden!

Baricz Zoltán arra figyelmeztette az illetékeseket, hogy a gazdasági, környezeti hatásokat illetôen végeztek számításokat, de a pszichológiai hatást senki nem vette figyelembe és azt sem, hogy a területek érdektelenné válnak bármilyen más beruházásra Kakasd környékén, mivel a szeméttelep elriasztja a befektetôket. "Székelykakasd a szemétbe fulladó Bözödújfalu lesz, nem a víz árasztja el, hanem a szemét!"– tette hozzá.

Osváth Rozália sem adta volna el a földjét, ha tudja, hogy mit terveznek rá, akármilyen szegény is. "Hazugsággal adtam el a földet. A polgármester is kijött és azt mondta, csere miatt kérik. Másoknak a gyógynövénytermesztési mesét adták el. Húsz éven át sok galuskát lenyomtak a torkunkon, de ezt nem nyomják le". Csegzi Attila: "Ötven éve van szeméttelep Kakasd mellett, miért ne legyen még vagy 40 évig?! Így gondolják egyesek. Akik megszerezték és eladták a földeket a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak. Egy ilyen nagyszabású beruházásnál, ahol a környezeti hatás jelentôs, nem lehet az emberek feje fölött dönteni. Most 4 hektárról van szó, aztán majd 40-re terjesztik ki a telepet. Ceausescu idejében azzal fenyegettek, hogy tömbházakba költöztetnek Keresztúrra, most pedig a szemetet hozzák a fejünkre! Egyeseket meg is fenyegettek: ha ellenzik a tervet, kiteszik ôket az RMDSZ-bôl. Márpedig ellenezzük a tervet!" – jelentette ki. Többen hangoztatták, hogy Kakasd körül bárhova is tervezik a telepet, mivel a falu völgyben helyezkedik el, csakis a környezô domboldal jöhet számításba. A kellemetlen szag pedig lecsapódik a völgybe, elárasztja a falut. A Muresan Ioan által feltett kérdés bosszantotta a legtöbb embert: miért éppen Székelykakasdra tervezték az átrakóállomást, miért nem máshova, esetleg éppen Kerelôszentpálra, ahol úgyis 31 hektáron terül el a hulladéktároló? További kérdések: miért nem ismertették az emberekkel a terveket? Miért csak pár napja derült ki minden? Miért csalták el az emberektôl a földeket?

Az érv: gazdasági hatékonyság

A tervezô válasza tömör volt: a gazdasági hatékonyság miatt esett a választás Székelykakasdra. Azért, hogy az emberek egyéni költségeit csökkentsék és gazdaságosan végezzék a hulladékkezelést. A beruházásról már tavaly márciusban tárgyaltak Dorin Floreával, Marosvásárhely polgármesterével, a vételárat pedig a tavaly októberben hozott marosvásárhelyi tanácsi határozat rögzítette. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal pályázati irodájának vezetôje, Dana Ijac kijelentette: nem tudja, kiktôl vette meg a hivatal a földeket, de ha a kakasdiak felkeresik a polgármesteri hivatalt, megmutatják a szerzôdéseket. A vásárlási szándékot sem tartották titokban, hiszen a vonatkozó tanácsi határozat megjelent a Városháza Közlönyében, illetve a hivatal honlapján, azaz nyilvános. A gyûlésre idôközben megérkezô Cristian Tuca alprefektus kijelentette: "Önöknek az a mód jelenti a problémát, ahogyan eladták a földeket. Valószínûleg becsapták önöket. Jogukban áll elutasítani a beruházást, de mégsem kellene megakadályozniuk a tervet. A földügyletet nem itt és nem most kell tisztázni".

Kiteszik az RMDSZ-bôl?

Cseh Zoltán helyi tanácsos, aki eleinte ellenezte a tervet, de mára már "60%-ban mellette van", és aki elismerte, elutasító alláspontja esetén azzal fenyegették meg, hogy "kiteszik az RMDSZ-bôl", azt kérdezte: ha mégsem épül meg Kakasdon az átrakóállomás, mennyi idôbe telik, míg a jelenlegi szeméttelepet bezárják? Alina Oberdorfer kijelentette: ha ezt a beruházást a falubeliek elutasítják – és megtehetik, hiszen demokráciában élünk –, újra kell mindent kezdeni, de a helyszínmódosítás újratervezést feltételez. Maros megye különleges helyzetben van, hiszen felvállalta, hogy 2009. július 16 -ig bezárja a nem uniós normák szerint mûködô hulladéktelepeit. Márpedig ezeket önerôbôl nem lehet bezárni, csak európai uniós segítséggel, hiszen a bezárás költségei elérik az egymillió eurót. Ha az EU "ajándéka" nem érkezik meg, nem tudja, mi lesz.

Kirakójáték – de ki a játékos?

A közmeghallgatás végére érkezett meg Lokodi Edit megyei tanácselnök. Egyenesen Bukarestbôl, ahol éppen az integrált hulladékgazdálkodási terv kapcsán tanácskozott a szakminisztérium illetékeseivel és az EU megbízottjával. A tanácselnök szerint a kakasdiak és a megyei tanács is "egy kirakójáték részei", és mindannyian kész tények elé vannak állítva. Az elsô sikertelen hulladékgazdálkodási terv kudarcba fulladt: az Agenda 21 olasz befektetôrôl kiderült, hogy a szicíliai maffia kezében van, a belsô ellentétek miatt nem tudta befektetni a megígért 29 millió eurót. A szerzôdés felbontását kérô megyei önkormányzat azóta is perben áll az olasz céggel, a területet pedig nem lehet használni. Emiatt kellett új helyszínt keresni. Hogy miért Kakasdra esett a választás, nem tudja, errôl ô is csak egy hónapja értesült. Valószínûleg közrejátszott, hogy itt volt a régi telep is. "Azért kellett EU-s pályázatot készíteni, mert nincs 40 millió eurónk egy ilyen befektetésre. Kakasd csak része a problémának, amely az egész megyét érinti. A területet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal vásárolta fel, és átadta a megye ügykezelésébe. Lehet, hogy a területeket elcsalták az emberektôl, akiknek meg kellett volna mondani, mi célból kell a föld, és ez csúnya játék volt. Ha elutasítják a tervet, a megyei tanácsnak nincs alternatívája, és eleshetünk 40 millió eurótól".

Ki a gyôztes?

A kakasdiak és a velük szolidáris keresztúriak márpedig elutasították a tervet, azzal, hogy a falu körül sehova nem akarnak semmilyen szeméttelepet. Sôt, népszavazás kiírását kérik az ügyben. Egyöntetû volt a NEM. Lokodi Edit szerint "nem gyôztek", hiszen megbuktattak egy országosan jelentôs tervet. – Sok pénzt fizettünk a tanulmányokra, ha módosítani kell a terveket ki fizeti meg? – tette fel a kérdést. "Lehet, Kakasd hôsiesen ellenáll, lehet, egy kirakójáték része. Lehet, hogy fenntartója olyan csoportérdekeknek, amelyek célja magánpénzeket bevonni a tervbe, nem pedig uniós alapokat" – jelentette ki.

Az emberek elutasították a tervet, de a kérdések megmaradtak. Kik azok, akik különféle hazugságokkal, nem létezô nevekre és tervekre hivatkozva elcsalták a földeket, akik 360.000 euróért eladták a polgármesteri hivatalnak? Egy biztos, mondták: nem hagyják annyiban a dolgot, ha kell, aláírásokat gyûjtenek és Strasbourgba küldik. A fejük fölött senki se döntsön, utóvégre véget ért a diktatúra!

Másokért való lét

Nagy Botond

Véget ért a IX. Bolyai Alkotótábor

Véget ért az idei Bolyai Alkotótábor, a város hagyományossá vált és nagy hírnévre szert tett képzômûvészeti tábora, melynek koncepciója a kezdetek óta változatlan: a mûvészet és tudomány összekapcsolása, a tudomány megjelenítése a mûvészetben, illetve a mûvészet által. Nem változatlan azonban sem a résztvevôk névsora, sem a mûfajok egymásutánisága. Hol szobrászok, hol grafikusok, hol textil-, hol tûzmûvészek alkotnak egy héten át a vár falai között, Vásárhelyen született munkáikat táborzáró tárlat keretében láthatja minden nyáron a nagyérdemû. Idén a festômûvészeké volt a tér, a kiállításnak pedig a Kultúrpalota földszinti galériáinak felsô szintje ad otthont. A megnyitóra kedd délután került sor.

Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság Marosvásárhelyi Fiókszervezete által megrendezésre került tábor kiállításán Gheorghe Muresan képzômûvész, a Képzômûvészek Országos Szövetsége Maros Megyei Fiókjának elnöke üdvözölte a telt házas közönséget, ô a tábor mottójáról – A festészet geometriája – a geometria festészete – beszélt, majd elárulta: a nemrég ugyanott, de a földszinten megnyitott CerArt szalon is a Bolyai Alkotótábornak köszönhetô, ennek eredménye. Csegzi Sándor alpolgármester, a tudományos társaság elnöke, a tábor házigazdája szavainak hatására Hunyadi Lászlót, a város ez évben díszpolgárrá avatott szobrászmûvészét tapsolták meg az egybegyûltek, majd a felszólaló névsor szerint kérte a jelen levô, a táborban részt vevô alkotókat a mikrofon mellé. Mint mondta, évrôl évre értékben gyarapodunk, reméli, lesz még sok alkalom a további munkára.

Nagy Miklós Kund, a tábor krónikása szerint mindenkinek jár a dicséret, a gratuláció. – Azok az elvárások, amelyeket megfogalmaztunk, beteljesültek. Tizenhat öntörvényû, saját világában alkotó mûvész munkáit láthatjuk a falakon, olyan alkotásokat, melyek az idei táborban születtek. Örvendünk, hogy a hagyomány folytatódik és a Bolyai Alkotótábor szigorúan folytatja a maga útját. A kreativitás és európai innováció évében vagyunk és ebbe nagyszerûen illeszkedik a tábor és annak szellemisége, hiszen nemcsak helyi jellegzetességeket hoz be, hanem egyetemes értékeket is teremt – mondta Nagy Miklós Kund, majd a tábor két, idei mûvészeti szervezôje, Kuti Dénes és Ioan Sulea festômûvészek felszólalásával ért véget a táborzáró kiállítás. Elôbbi tanárára, a tragikus körülmények között 30 éve elhunyt Nagy Pálra emlékezett, és megjegyezte: a mûvészet másokért való lét, ennek (is) bizonyítéka a tegnaptól látható kiállítás.

Jó hangulatú nótaest

K.I.

A Marosvásárhelyi Napok hagyományossá vált magyar nótaestjét kedden este az esôs idô miatt nem a Nyári színpadon, hanem a Kultúrpalota nagytermében tartották meg.

A Maros megyei EMKE és a polgármesteri hivatal közös szervezésben sorra került elôadás a Vásárhelyi Napok talán legnagyobb szabású magyar programja.

Zsúfolásig megtelt terem elôtt énekeltek marosvásárhelyi énekesek: Marton Irén, Eötvös Mária, Koós Éva, Buta Árpád Attila, Szilágyi Sándor, Gyárfás István, színészek: Kilyén Ilka, Szabadi Nóra, Ritziu Ilka Krisztina f.h., Ördög Miklós Levente, Viola Gábor valamint a magyarországi Pécsi Kiss Ágnes.

Hangulatos, igényes nótacsokraikat hosszan tartó vastapssal jutalmazta a közönség és együtt énekelt a mûvészekkel. A Laci csárda zenekara Gyárfás József és Koszorús Kálmán vezetésével ismét remekelt. Szép volt és jó ötletnek bizonyult verset is mûsorba iktatni. Szabadi Nóra szavalatát áhítatos csendben hallgatta végig a nagyszámú közönség.

Jó volt a teremben lenni és együtt énekelni, nekünk, akik oly ritkán tudunk egységben lenni. Amikor a záródal felhangzott, minden jelenlevô egyetértett azzal, hogy a Maros menti fenyves erdô aljában lakni, és "édes rózsákat" vendégül látni, akár "pici tanyán" is – jó.

A Marosvásárhelyi Napok eseményeibôl

Ma hivatalos megnyitó

Délelôtt 10 órától a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban tartják a testvérvárosok küldöttségeinek találkozóját. 11 órától a Grand Szálloda konferenciatermében, az Astur szervezésében turisztikai vásár várja az érdeklôdôket.

A Marosvásárhelyi Napok hivatalos megnyitójára ma 18 órától kerül sor a Gyôzelem téren.

A várszínpadi mûsorok megnyitója 18.30 órakor lesz nemzetközi folklórfesztivál keretében. Fellépnek: Ionut Fulea, Barabás Izolda. Koncerteznek: Laci betyár, Radu Ille és Aurel Tamas.

17-22 óra között a Still Art táncstúdió szervezésében utcai animációt tekinthetnek meg az érdeklôdôk a fôtéren és a várban. Ugyancsak ebben az idôszakban, a Képzômûvészek Egyesülete szervezésében Színek a lélekbôl címmel festészeti kiállítás nyílik a vár Pékség épületében.

Haranglábszentelés

Ma 13 órától ünnepség keretében szentelik fel a zalaegerszegi testvérvárosi önkormányzat által adományozott haranglábat és harangot a Vártemplom udvarán, a Millenniumi parkban. Az ünnepségen jelen lesz Gyimesi Endre, Zalaegerszeg polgármestere. Marosvásárhely nevében Csegzi Sándor alpolgármester veszi át a harangot, amelyet a helyi egyházi felekezetek képviselôi szentelnek meg. Fellép a Gecse utcai egyházközség és a református kollégium kórusa.

Az aranyszôrû bárány – gyermekelôadás

Pénteken 10 órától a Maros Mûvészegyüttes termében Az aranyszôrû bárány címû hangversenyre várják a gyermekeket. A Benedek Elek nyomán született népmese Kodály Zoltán és Bartók Béla által gyûjtött népdalfeldolgozásokkal kerül színre. Az elôadás után báránykás agyagsípot készítenek a résztvevôk. Szervezô a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület, a Marosvásárhely–Kecskemét Baráti Kör Egyesület és a marosvásárhelyi önkormányzat. A belépés díjtalan.

Új mûsorhoz új férfi kell

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület, a Marosvásárhely–Kecskemét Baráti Kör Egyesület és a marosvásárhelyi önkormányzat szervezésében az Új mûsorhoz új férfi kell címû hangversenyre várják az érdeklôdôket június 26-án, pénteken 18 órától a Kultúrpalota nagytermébe. Mûsoron többek között Kacsóh Pongrácz, Eisemann Mihály operettjei, daljátékai, dalbetétei, részletek hangzanak el Dés László: Valahol Európában és Loewe: My fair lady címû musicaljébôl, továbbá Strauss: Radetzky- induló, Anna-polka, Bor, dal, asszony, Denevér címû mûveibôl. A belépés ingyenes.

Aranylakodalom és dzsesszfesztivál

Pénteken a Marosvásárhelyi Napok rendezvénysorozat 10 órakor a hagyományos aranylakodalommal kezdôdik, amelyre a Mihai Eminescu Mûvelôdési Házban kerül sor.

A koncertek 17 órától kezdôdnek a várban, fellépnek a Cargo, a Smiley, a Titán és az Elsô Emelet együttesek.

19–24 óra között a Színház téren nemzetközi dzsesszfesztivál lesz. A Classical Group, Blue Family, Aranguru, Nicolas Folmer Quartet együttesek szórakoztatják a mûfaj kedvelôit.

Végleges a CokeLive Félsziget programja!

Megszületett az idei CokeLive Félsziget végleges zenei programja. Mint minden évben, most is a változatosság jellemzi a fesztivált, így minden látogató megtalálhatja a kedvenc stílusát és elôadóit.

Így a Coca-Cola Main Stage várva várt világsztárjai (Tiesto – július 24., Nine Inch Nails – július 25., The Prodigy – július 26.), a Coke Terasz színes felhozatala és nemzetközi DJ-k által irányított szabadtéri partijai mellett a másik két zenei helyszín is garanciát jelent a forró hangulatra. Az elektronikus zene szerelmeseit a Freedom Arena várja, míg az Ursus Party Tent (partisátor) elsôsorban a rock és a dzsessz kedvelôit szólítja meg.

A Freedom Arena programja teljes gôzzel indul július 23- án, a nulladik napon 22 órától a magyarországi Chris.SU szettjével és a legnépszerûbb drum and bass duóval, a számos díjat besöprô brit Chase & Statussal, akiket MC Rage is elkísér Marosvásárhelyre. Az estét a fiatal Whiteroly fellépése zárja.

A Coke Teraszon 17.30 órakor kezdôdnek a koncertek. Fellépnek: Téglagyári Megálló, Tabasco, Luna Amara, Tündérground, Lobenwein/Fülöp.

Aznap az Ursus Party Tentnél 18 órától a Knock out, The Underskies, DJ Cshoobee Party várja a zenekedvelôket.

Pénteken, 24-én Magyarország legsikeresebb partisorozata Marosvásárhelyre költözik: a Hyperspace Night keretében (Freedom Arena, 22 óra) két nemzetközi hírû magyar lemezlovas, Igor Do’urden és a Hyperspace atyja, Hot X lép fel, de két különleges vendége is lesz az estének a német Chris Liebing és a brit the Advent személyében.

A mindig mosolygós Chris Liebing már közel húsz éve pörgeti a lemezeket, és ebbôl az utóbbi tízet megszakítás nélkül az öt legjobb német DJ egyikeként tette: producerként és lemezlovasként is számos díjjal büszkélkedhet.

Cisco Ferreira (the Advent) a techno szcéna enigmatikus jelensége, aki már akkor is ezt a zenét játszta, amikor még alig létezett a mûfaj. A technolegenda 1988-ban készítette elsô trackjét, és hamarosan a mûfaj egyik zászlóvivôjévé vált.

A Coca-Cola Main Stage színpadon 18 órakor kezdôdik a buli, fellép a Vama, Neo, Observer és 22 órától Tiesto.

A Coke Teraszon 17.30 órától a Kaukázus, Pavel Stratan, Sarmalele Reci, Ideladap, Gojira, Layo&Bushwacka, Not So Common DJ lép színpadra.

Az Ursus Party Tent színpadon 18 órától az Ultimul Rând, a Magashegyi Underground, a Balkán Fanatik, a Lobenwein/Fülöp szórakoztatja a közönséget.

Szombaton, 25-én 22 órától Unu`, Coyote és Tomasan mellett a német electrohouse duó, a Booka Shade gondoskodik a hangulatról az Arénában. Walter Merziger és Arno Krammermeier mesterek egy remekbe szabott live show-val várják a partizókat.

A Coca-Cola Main Stage-en 18 órától a Kispál és a Borz, Iris, Primal Scream, Nine Inch Nails koncertezik.

A Coke Teraszon 17.30 órától a Kumm, Kistehén Tánczenekar, Ocs, Parov Stelar&Band, Nora Naughty, Richard Dorfmeister Feat, Ras Mc-Tweed, Junkie&Hawky lépnek fel.

Az Ursus Party Tent színpadon 18 órától a Ritmo del Flamenco, a Zakusca várja a félszigeteseket.

A fesztivál utolsó napján, július 26-án, vasárnap 22 órától a Freedom Arena Emil Lassaria és DJ Marika mûsorával indul, majd a német trance egyik legnagyobb neve, a Blank & Jones duó lép színpadra. A trancerek 13 dalt küldtek a német Top 50-be, együttmûködtek a the Cure-vezér Robert Smith-szel, és több daluk is felkerült a Café del Mar- válogatásokra. A mûfajban jártasok tudják: ennél jobb ajánlóleveleket nem sokan tudnak felmutatni. A Freedom Arena stílszerûen a legkedveltebb román elektronikus zenei formációval, a Suie Paparudéval búcsúzik 2009-es közönségétôl.

A Coca-Cola Main Stage-nél 18 órától a Vita de Vie, Freestylers és a Tankcsapda, majd a The Prodigy lép színpadra.

A Coke Teraszon 17.30 órától Svjata Vatra, Timpuri Noi, Haydamaky, Péterfy Bory&Love Band, SKC, Mastif, Goldie Feat MC Justyce, Palotai várja a közönséget.

A partisátor koncertjei 18 órakor kezdônek, fellép a Guerrillas és a Grimus.

A CokeLive Félsziget fergeteges bulikkal várja vendégeit minden helyszínen, így a félszigetezôk legnagyobb dilemmája az lesz, hogy melyik színpadot válasszák. A CokeLive Félszigetre július 23–26. között kerül sor Marosvásárhelyen, a Maros partján, a Víkendtelep mellett. Jegyeket elôvételben az Eventim.ro hálózatában lehet beszerezni, július 13-ig kedvezményes áron. Részletek a www.felsziget.ro címen.

Harmónia

Szerkeszti: Ferenczi Ilona és Bodolai Gyöngyi

Meg kell tanulni együtt élni a rákkal

Az orvosi beavatkozások révén egyre több a gyógyult vagy hosszú idôn keresztül jó fizikai állapotban élô rákbeteg, ám még mindig nagyon kevés a gyakorlati segítség a betegséget kísérô pszichés és érzelmi terhek kezelésére, holott ez a betegséggel való hatékony megküzdés feltétele. A kutatások szerint a rákbetegek legalább 40 százaléka igényelne pszichoszociális segítséget a betegség valamely szakaszában. A magyarországi Tûzmadár Alapítvány saját eszközeivel igyekszik ebben segíteni, májusban például ingyenes tábort szervezett a rászoruló rákbetegek számára, hogy felkészülhessenek a rákkal való testi és lelki küzdelemre.

A lelki támogatás igénye különösen erôs a betegség kezdetén, a diagnózissal való szembesüléskor. Ilyenkor megjelenik a félelem, a szorongás, esetenként a rettegés a jövôtôl. Hirtelen megváltoznak a munkában, családban, társas kapcsolatokban betöltött szerepek. Az addig az életét önállóan vezetô ember egy idegen és félelmetes élethelyzetben találja magát, amelyben gyakran másokra szorul. Ebben az idôszakban szükség van pontos információkra a betegségrôl, a szorongás csökkentésének lehetôségeirôl.

A május 11-tôl Nagykovácsiban tartott ötnapos együttléten elsôsorban a rákkal a közelmúltban szembesült, illetve az onkológiai kezeléseket mostanában elkezdô betegek vettek részt. Napirendre került a betegség kialakulása, kezelése, segítséget nyújtottak a mellékhatások lehetséges csökkentésében, megtanítottak stresszkezelô módszereket, a résztvevôk többet tudhattak meg az optimális táplálkozásról és étrendrôl, az érzelmek feldolgozásáról, az életmódváltás alternatíváiról, megismerhették a mozgásterápia elônyeit és elsajátíthattak "öngyógyító" technikákat.

Miután a létszám korlátozott volt, kezdetben 14 beteget tudtak fogadni, a késôbb jelentkezôk számára várólistát nyitottak, s egy következô táborban biztosítanak részvételi lehetôséget. A programot Rohánszky Magda onkopszichológus, a Magyar Pszichoonkológiai Társaság elnöke vezeti, ám a résztvevôk onkológussal, mozgásterapeutával, dietetikussal és gyógytornásszal egyaránt konzultálhatnak. Bôvebb felvilágosítást kapni hétköznaponként a magyarországi 00-36-30-930-31-49-es telefonszámon vagy a totaginak@gmail.com címen lehet.

A Tûzmadár Alapítvány számos fórumon igyekszik biztosítani a betegek számára a kereskedelmi célú üzenetektôl mentes, hiteles tájékoztatást. Több kezdeményezése is ezt szolgálja: ezért hívta életre 2006 novemberében a www.rakgyogyitas.hu hirdetésmentes betegtájékoztató portált, illetve 2008 ôszétôl kiadja a Rákgyógyítás címû ingyenes magazint, amely egyelôre 10 ezer példányban jut el Magyarországon az onkológiai centrumokba és a betegszervezetekhez. (OS)

Könyvismertetés

Nadragulya és karantén

A spanyolláz története (3.)

(Folytatás múlt heti lapszámunkból)

Wilfried Witte könyvének ötödik fejezete (A felügyelet) a ma érvényes nyilvántartás, bejelentés és ellenôrzés országos és nemzetközi szerveinek rövid történelmi áttekintését írja le, az 1907-ben a párizsi Office International d’Hygiène Publique- tól a mai WHO Collaborating Centers for Influenzáig.

A hatodik fejezet címe Sertések és madarak. Az USA-ban 1976-ban elhangzott azon feltételezésnek, miszerint a sertésinfluenzának köze lehet az emberi grippéhez, tulajdonképpen hosszú elôtörténete van. 1918 és 1920-ban ezen nemigen gondolkozott senki, egy magyar orvos, Fejes Lajos viszont 1919-ben azon megfigyelésérôl számolt be, miszerint kapcsolat mutatkozik az emberi grippe és a sertéspestis között. Ugyanebben az évben egy mandzsúriai kínai orvos számolt be arról, hogy az emberi grippeesetekkel párhuzamosan orosz állatorvosok 1918-ban, orosz és kínai sertéseknél influenzát diagnosztizáltak. Mindkét jelentés feledésbe merült azokban a meglehetôsen viharos években. Egy Koen1 nevezetû amerikai állatorvos hasonló megfigyelése is ugyanilyen sorsra jutott. Iowa államban a disznótenyésztés hagyományos iparág volt, és 1833 óta nagy szabályszerûséggel lépett fel és pusztított a sertéspestis (hog cholera), ami csak 1978 óta tekinthetô véglegesen felszámoltnak. Már 1906-ban oltóanyagot állítottak elô, aminek óriási piaca volt, hiszen Iowában kb. 10 millió sertés volt az elsô világháború vége táján. Koen 1918-ban figyelte meg, hogy a betegség tünetei a sertéseknél megegyeztek az emberekével: az állat is lázas lett, nyöszörögve lélegzett, 3-5 napig nem evett, s általában tüdôgyulladásban pusztult el. A tanácskozásokon Koen az ellentmondók száját a grippekutatók között szállóigévé vált szavaival "dugta be": "Úgy nézett ki, mint a grippe, ugyanazokat a tüneteket mutatta, mint a grippe, úgy végzôdött, mint a grippe, és mindaddig, míg nem bizonyították be, hogy nem grippe, kitartok szilárdan ezen diagnózis mellett." Koen ezután eltûnt, úgy tûnik, a véleménye melletti makacs kitartása miatt.

Mikor azonban 1928-tól újból halmozódtak az esetek, Koen elfelejtett észlelése jelentette azt a nyomot, amin 1930-ban eljutottak a filtrálható kórokozó vírushoz, amely a Haemophilus influenzae suisszal együtt felelôs az influenzajárványért.

Mindezek alapján a grippét olyan fertôzô betegségnek tekintették, amely ember és állat között terjedhet. Ezen az alapon fejlôdött tovább a kutatás, szerológiai, majd késôbb molekuláris biológiai eszközökkel, ami egy komplex elmélet és a tipizálás kidolgozásában teljesedett ki. És így kapta az 1918-as járványt okozó vírus a H1N1 megjelölést. Ugyanakkor megfogalmazhatták, hogy a grippevírus-genom különös plaszticitással bír, ami klasszikus esetben lehetôvé teszi a sertésben a madárinfluenza-vírus és az emberi vírus keresztezôdését, ami egy új vírust eredményez(het).

Hogy a madárinfluenza-vírusok ugyanabba a csoportba tartoznak- e, mint az emberi grippevírusok és azonosak-e az influenza A- vírussal, továbbá hogy alkalomadtán a gazdaspecificitást megváltoztatják, az 50-es évekbôl ismert tény. A szárnyaspestis vagy szárnyaskolera régóta ismert, és kórokozóját, egy filtrált vírust már 1901-1903 között igazolták; a késôbbi emberi grippés esetek és eközött kétségtelen párhuzamot lehetett vonni. Az utolsó klasszikus nagy szárnyaspestis-járvány (H7N7 és H7N1 altípus) 1928/29-ben volt. Hogy ember is megbetegedhet ebben, sokáig nem volt téma. 1974-ben derült ki, hogy a vadkacsa az influenza A- vírus természetes rezervoárja. 1981-ben a szárnyaspestis megnevezést magas patogenitású influenzavírus-infekcióra változtatták. 1997-ben bebizonyosodott, hogy a madárinfluenza-vírus emberre is patogén lehet, nemcsak fordítva, ahogyan addig gondolták. E vírus típusmegjelölése H5N1 - és nemcsak madárról emberre, hanem emberrôl emberre is terjed.

Az új molekuláris biológiai módszerrel, különösen a PCR (polymerase-láncerakció) lehetôvé tette a vírusgenom utáni kutatást. Alaszkai exhumált szövet vizsgálata alapján megfogalmazták, hogy a spanyolláz nem a sertés közvetítésével - ahogyan feltételezték - , hanem direkt madárról került emberre. Ugyanakkor sikerült a H1N1 genom rekonstrukciójának egereken való kipróbálása, ami alapján megvilágosodott, hogy az 1918-1920 közötti járvány kórokozója erôsen patogén kellett legyen. És következtek a jóslatok-feltételezések, hogy mire lehet számítani.

Az új vírus elleni csodaszerek (Tamiflu) kiterjedt alkalmazása megmutatta, hogy iskolásoknál epileptikus görcsök és zavartságtól öngyilkosságig terjedô súlyos következményekkel lehet számolni, ami a már-már tömeges Tamiflu-kezeléseknek józan ész diktálta határt szabott.

(Folytatjuk)

Dr. Szôcs Károly

Egy szállítófehérje hiánya okozhatja a köszvényt

Egy rosszul mûködô gén miatt hiányzó szállítófehérje okozza sok esetben a köszvényt - állapították meg amerikai kutatók tizenkétezer ember genetikai adatainak elemzése és a betegség állatmodellje alapján.

A köszvény fájdalmas ízületi gyulladással járó betegség, melynél a húgysav sója (nátrium-urát) nem ürül ki, koncentrációja megemelkedik a vérben, majd kristályok formájában kirakódik.

A Johns Hopkins Egyetem orvosi karának kutatói szerint az ABCG2 jelû gén irányítja egy fehérje képzôdését, amely a húgysav sejtekbôl való eltávolításában játszik szerepet. Kutatásuk során kísérleti állatmodellt, génmódosított békapetesejteket vizsgáltak. Anna és Michael Kottgen kutatásvezetôk szerint a szóban forgó gén hibája okozhatja az anyagcserezavart az érintett európai gyökerû emberek mintegy tíz százalékánál.

A kutatók úgy vélik, az újonnan megtalált gén és fehérje a gyógyszerkutatás reménykeltô célpontja lehet. Az új stratégiában ahelyett, hogy a húgysav termelôdését próbálják csökkenteni például szigorú étrenddel, a vegyület kiválasztását, vérbôl való eltávolítását gyorsító szer készülhet - olvasható az EurekAlert címû tudományos portálon (http://www.eurekalert.org).

Az alkohol gyorsan megváltoztatja az agymûködést

Egy vizsgálat szerint az alkohol gyorsan megváltoztatja az agymûködést. A tudomány nevében nyolc férfi és hét nô szürcsölt alkoholt szívószállal, miközben mágneses képalkotó berendezésben feküdtek, német kutatók pedig az agyukban lezajlott változásokat követték nyomon.

Mindössze 6 perc alatt a vizsgálati alanyok fejébe szállt az ital, amely 0,5-0,6 ezrelékes véralkoholszintet okozott. Az agysejtek mûködése ettôl kezdve megváltozott - írta a Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism címû szakfolyóiratban megjelent beszámoló alapján a LiveScience tudományos portál (www.livescience.com). Hasonló vizsgálatot korábban csak állatokon végeztek.

Az agy energiaforrásként a szokásos glükóz helyett az alkohol lebontásából származó cukrot kezdte felhasználni - fejtette ki Armin Biller, a Heidelbergi Egyetemi Kórház kutatója, a tanulmány egyik szerzôje.

Néhány anyag, így az agysejteket védô kreatin koncentrációja csökkent, ahogy az alkohol koncentrációja emelkedett a vérben.

Ez vélhetôen azt jelzi, hogy az alkohol változásokat idéz elô a sejtmembrán összetételében is - magyarázta Biller. Annak megállapításához, hogy ezek közül mely hatások hosszabb távúak, további vizsgálatok szükségesek.

A következô napi kontrollteszt azt mutatta, hogy az agyi anyagcsere eltolódása közepes mennyiségû alkoholfogyasztás után egészséges embereknél teljesen visszafordítható - mutatott rá Biller.

A kutatók mindazonáltal feltételezik, hogy az agy regenerálódási képessége az alkoholos hatás után csökken vagy akár el is tûnhet, ha a bevitt alkohol mennyisége növekszik. Biller szerint a vizsgálatukban tapasztalt akut hatások alapjául szolgálhatnak olyan állandósult, visszafordíthatatlan agyi elváltozásoknak, amelyek alkoholisták esetében ismertek.

Színes makramék

Albert Olga és Bács Annamária alkotásaiból (akvarellek, festett kazetták, makramék) nyílt kiállítás kedden délután a Lorántffy Zsuzsánna Kulturális Egyesület székhelyén (Rózsák tere 5. szám), a Vásárhelyi Napok keretében. A két alkotó munkáit Nagy Katalin méltatta.

Kérdésünkre Bács Annamária elmondta, hogy 2006-2007-ben végezte el a Népi Egyetem néprajz és népmûvészeti tanfolyamát Asztalos Enikô tanárnô csoportjában. Azóta kezdte el a makramékészítést, amelyben a régi kézimunka-technikákat alkalmazza, összhangba hozva azokat az eredeti népi motívumokkal. Így alakította ki egyedi stílusát, amelyre jellemzô, hogy az elkészült makramét elképzelése szerint kiszínezi. Munkáit Ratosnyán, a Jód völgyi mûhelyben készíti, ahol meg lehet tekinteni és meg is lehet vásárolni azokat.

Életfilozófiája, hogy harcolni kell álmaink megvalósításáért és megôrizni azt, ami igazi értéknek számít az életben.

A kézimunkák természetes anyagokból készülnek (spárga és fa). A makramé lehetôséget teremt számára több stílus alkalmazására, mint például a régi rojtbogozás és a zsinórcsipke, hogy végül egy- egy nép ôsi és modern mûvészetébôl formákat, színeket egyesítsen egy-egy falidíszben.

Érdeklôdésünkre hozzátette: a makramé arab eredetû szó, jelentése fátyol, kendôcske. Ez a kézimunka jóval idôszámításunk elôtt alakult ki az asszírok rojtcsomózásos technikájából. Európába a mórok hozták be, elôször Spanyolországban, majd Olaszországban terjedt el, végül az egész európai kontinensen.

A makraméból készített tárgy nem rugalmas, leginkább dekoratív faliképek, divatékszerek, táskák, lámpák, függô virágtartók és karkötôk készülnek ezzel a technikával. A munkák anyaga a durva pamutfonal, kender és juta, valamint a szintetikus fonalak.

A makramé az 1960-as években vált népszerû kézimunkafajtává és iparmûvészeti ággá Európában és Amerikában.

Rézkorona aranykézbôl

Az idei Katolikus Napok szimbolikus tárgya, amelyet a Deus Providebit Ház aulájában állítottak ki, majd a katolikus öregdiákok körmenete vitt be a Keresztelô Szent János-templomba, a Szent Korona szimbolikus másolata volt. Készítôje a marosvásárhelyi Szabó Albert szerszámlakatos, finommechanikus, aki amatôr ötvösként mesterien munkálja meg a rezet.

A koronát is rézbôl formálta meg, díszei féldrágakövek. Készítésének helye a tizedik emeleti lakásban kialakított kicsi mûhely, ahol tányérok, címerek, kazetták és más, kisebb vagy nagyobb tárgy készül bámulatra méltó alapossággal és finomsággal. Nem megrendelésre és nem is kereskedelmi célból, egyszerûen csak az unokáknak, a családnak, barátoknak és ismerôsöknek meglepetésként, ajándékként.

Ahogy Szabó Albert mondja, minden az unokákért kezdôdött. A ma 12 éves Nimródnak és az öt és fél éves Zsófinak készült a kicsi szekér, a kazetta, az apró játéktárgyak. A korona is a családé, s kiállítása Edit asszonynak, a feleségnek jutott eszébe, s így vált a Katolikus Napok ékességévé az ezeréves fennállását ünneplô erdélyi kereszténység jegyében.

- Az eredetit nem láttam soha, egy Magyarországról hozott képet nézve érlelôdött meg bennem a szándék, hogy elkészítem. Természetesen nem volt egyszerû, az internetrôl letöltött képek alapján dolgoztam. Nem lett tökéletes, de azért kedves számunkra - mondja a szakmájában elismert, újító szellemû finommechanikus, aki azért szereti ezt a tevékenységet, és általában a fém megmunkálását, mivel örömmel tölti el, ahogy a buta, merev anyagból kecses, szép tárgyak készíthetôk, hogy ne is beszéljünk a nélkülözhetetlen autóról vagy a levegôt szelô repülôgéprôl.

A nappaliban a nyitott zongorán is saját alkotásai, kis rézmérlegek és egy miniatûr hangszer látható. Kérdésemre Edit asszony mondja el, hogy férje több hangszeren játszik, valamikor ismert könnyûzene-együttesek, például a Torpedó tagjaként szórakoztatta a marosvásárhelyi közönséget. A zene iránti szeretet gyermekkorából ered, amikor mindketten Veleményi Sándor közel száztagú gyermekegyüttesében harmonikáztak a szakszervezetek mûvelôdési házánál. Késôbb Szabó Albert zongorázni, gitározni, szaxofonozni tanult, s a népmûvészeti iskolában Adorján Ernô tanítványaként tett vizsgát. Az elsô szintetizátor is az övé volt Marosvásárhelyen, s a bábszínháznak zenét szerzett. Mégis, amikor választani kellett a zene és a fémmegmunkálás között, az utóbbira esett a választása. A kis mûhelyben szabadidejében a fémet bírja szóra, s mind magasabb mércét állítva önmagának, a gyermekjátékok után egyre komolyabb témákkal foglalkozik.

(bodolai)

Csak természetes anyagból

Értékéhez méltó helyre költözött sok marosvásárhelyi lakos kedvenc üzlete, a Domart. A Teleki-Köpeczi-ház árkádos bolthelyiségében kiválóan érvényesülnek a természetes anyagokból készült, igényesen, jó ízléssel összeválogatott népmûvészeti és iparmûvészeti alkotások.

Korondi kerámia a leghíresebb mesterektôl, népi motívumokkal díszített, festett iparmûvészeti tárgyak, vászonblúzok, fából faragott, festett alkotások, igényesen font mezôfelei gyékénytárgyak, varrottasok és sok egyéb apró tárgy, amelyet jó szívvel lehet ajándékozni külföldre is, ha népszerûsíteni akarjuk az erdélyi alkotókat. A fából és kerámiából készült nyakékek, karkötôk pedig kellemes és természetes kiegészítôi lehetnek a nyári öltözéknek.

Az ajándékbolt, amelyet a kisiparban korábban mérnökként dolgozó Nagy házaspár mûködtet, valójában hobbiból született. Egész pontosan egy zalaegerszegi családi házban berendezett régiségbolt különleges hangulata nyûgözte le ôket, s nyitották meg a gyûjteményükben levô népmûvészeti tárgyakból és régiségekbôl a Poklos-patak menti üzletet, amely folytonosan bôvült, szépült, holott évekig a poros, rossz út miatt bosszankodtak, majd amikor a kedvük szerint alakítottak boltot, a kényszerköltözéssel kellett szembenézniük. Most a lehetô legelegánsabb helyre került az üzlet a Forradalom (volt Lenin) utca 1. szám alatt, s a sok giccsáruda sem jelent majd konkurenciát a tulajdonosok által gonddal kiválasztott népmûvészeti kínálatnak.

b.gy.

Amit a cukorbetegségrôl tudni kell (3.)

Megelôzés, kezelés

(Folytatás június 18-i lapszámunkból)

Mivel nem gyógyítható betegség, ideális a megelôzése. Az 1-es típusú cukorbetegség esetén keveset tudunk a betegség okáról. Egyre több megfigyelés igazolja, hogy az elsô életévben adott tehéntej adása hajlamosít a betegségre, illetve hogy a D3-vitamin megfelelô pótlása (napi 1200 E) megelôzheti azt. A 2-es típusú cukorbetegség megelôzése az obesitas megelôzése.

Egy 2002-ben befejezett nagy tanulmány bizonyította be elôször tudományos módszerekkel is, ami a hétköznapi életbôl egyértelmû volt, hogy az intenzív életmód-változtatás, és ezen belül a rendszeres fizikai mozgás a gyógyszeres beavatkozásnál is hatékonyabban képes a cukorbetegség kialakulását késleltetni, megelôzni.

Ha a betegség kialakult, a másodlagos megelôzés, a szövôdmények kivédése a cél. A jó eredmények érdekében fontos, hogy a kezelést orvos (családorvos, szakorvos) ellenôrizze, kövesse, de minden esetben a beteggel való együttmûködésben. A megfelelô, egyénre szabott diéta nélkülözhetetlen.

A cukorbetegség gyógyszeres kezelése vonatkozásában ma már számtalan készítmény áll a rendelkezésünkre. Szakorvos feladata eldönteni, melyik a betegnek a legalkalmasabb szer. A jelenlegi javaslatok értelmében az enyhe vércukorszint- emelkedés is gyógyszeres kezelésre szorul. Mivel az enyhe vércukorszint-emelkedés is szövôdményt okoz, ezért a kezelés célja nem a tünetek megszüntetése, hanem a vércukorszint normalizálása.

A vércukoregyensúlyt az éhomi, illetve evés után 2 órával mért vércukorértékek segítségével követjük, valamint a glikált hemoglobin meghatározásával (Hb A1c), amely az utolsó 3 hónap vércukorátlagát tükrözi. Mivel a jelenlegi kezelések csak a vércukorszint normalizálását biztosítják, és nem oki beavatkozást jelentenek, a cukoregyensúly idôben romolhat, ezért fontos az orvosi utánkövetés, hogy szükség esetén a kezelés kiegészítése idôben megtörténhessen.

A cukorbetegséggel meg kell tanulni együtt élni, a kezelés sikere, a szövôdmények megelôzése 80%-ban a betegen múlik, azon, hogy milyen mértékben tudja rendszeresíteni a mozgást, optimálissá tenni a táplálkozást, rendszeresíteni a gyógyszerszedést, az ellenôrzô vizsgálatokat.

Dr. Szabó Mónika

A cipôkben és bútorokban alkalmazott gombaölô károsíthatja az egészséget

Egyes bútorok és lábbelik károsították vagy károsíthatják a vásárlók egészségét - hívta fel a magyarországi Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) a lakosság figyelmét a dimetil-fumarát (DMF) veszélyeire.

A közlemény szerint a szer egészségkárosító hatása az Európai Unió néhány tagállamában jelentkezô lakossági panasz, majd az azt követô vizsgálatok kapcsán is bebizonyosodott. A klinikai vizsgálatok szerint az egészségi panaszokat a dimetil- fumarát nevû gombaölô hatású biocid vegyület okozta.

A gyártók annak érdekében használják ezt a vegyületet, hogy segítségével elpusztítsák azokat a penészgombákat, amelyek bôráruk, elsôsorban bútorok, cipôk anyagát - nedves környezetben való tároláskor vagy szállításkor - károsíthatják. A DMF-et leggyakrabban a bútor belsô részére rögzített vagy a lábbelit tartalmazó dobozokba tett kis zacskó tartalmazza (nem összekeverendô a levegô páratartalmát megkötô szilikagéllel). A párolgó DMF impregnáló hatásával védi a terméket a penészedéstôl.

A DMF a ruhán keresztül a bôrig hatolhat, ahol érintkezés útján fájdalmas bôrgyulladást, viszketést, irritációt, kivörösödést okozhat. A DMF tiltott biocid anyagnak számít, ami az EU területén történô forgalmazásának, felhasználásának teljes tiltását jelenti. A DMF jelenléte az említett bôrárukhoz, esetleg textíliákhoz kapcsolódóan importált, azaz az EU területén kívülrôl származó termékek esetében lehetséges. Uniós adatok szerint a bizonyítottan DMF-et tartalmazó termékek közel 80 százalékban Kínából származtak.

A DMF jelenlétét nem minden esetben tüntetik fel, de találkozhatunk "contains DMF", azaz DMF-t tartalmaz vagy más hasonló felirattal, címkézéssel. A vegyszerrel kezelt termékek forgalmazásának tiltása 2009. május 1-tôl hatályos. Amennyiben a már megvásárolt termék dokumentáltan tartalmaz DMF-t, illetve DMF feliratú tasakot, a forgalmazó köteles a terméket visszavenni.

Az ÁNTSZ ellenôrzi a dimetil-fumaráttal kezelt termékek piacról történô kiszûrését, forgalmazásának megtiltását. A hatóság kiemelten kezeli e termékek ellenôrzését és mindent megtesz annak érdekében, hogy a lakosság ne kerüljön kapcsolatba az anyaggal - áll a közleményben.

Romániai intézkedésekrôl nem sikerült tudomást szereznünk.

Ryan O’Neal megkérte a haldokló Farrah Fawcett kezét

Közel 40 évvel ezelôtt egy világot ríkatott meg Ryan O’Neal a Love Story címû film tragédiájával: kedvesét, akit Ali McGraw alakított, gyógyíthatatlan betegség ölte meg szerelmük beteljesülésekor. Az amerikai színész most a valóságban is újraéli ezt: élettársa, Farrah Fawcett rákbetegségének végsô stádiumába jutott. O’Neal bejelentette: feleségül veszi ôt.

"Farrah életem szerelme. Nem tudom elképzelni az életemet nélküle. A rák alattomos betegség" - mondta a színész az ABC televíziónak adott interjúban.

Ryan O’Neal és Farrah Fawcett, akit a Charlie angyalai címû krimisorozat tett híressé, az 1980-as évek óta élnek együtt, van egy közös gyermekük is, Redmond, de soha nem házasodtak össze. A ma 62 éves színésznôt 2006-ban támadta meg a kór, a rák elleni küzdelmérôl dokumentumfilm készült The Farrah’s Story címmel, amely milliókat rendített meg, ugyanakkor vitát is kavart a haldokló betegek magánélethez való jogairól. Fawcettet a közelmúltban Németországban vetették alá egy kísérleti terápiának, aztán visszaszállították Kaliforniába.

Csontsovány lett és kihullottak legendás szôke fürtjei, amelyekkel annak idején divatot csinált világszerte.

"Korábban többször is kértem, hogy jöjjön hozzám feleségül. De olyankor mindig nevetni kezdett, mintha valami vicceset mondtam volna. De ezúttal beleegyezett" - mesélte O’Neal Barbara Walters riporternek.

Egyes források szerint a pár már megpróbálta legalizálni kapcsolatát Németországban, amikor a színésznô állapota váratlanul rosszabbra fordult. A bürokratikus akadályok azonban akkor legyôzhetetlennek bizonyultak. Most azonban minden készen áll a kaliforniai esküvôhöz. "Már készen van az esküvôi ruha is. Vidám, szerelemmel teljes eseményt akarunk" - tette hozzá a 68 éves színész. Ryan O’Nealt 2001-ben szintén megtámadta a leukémia, de úgy tûnik, sikerült legyûrnie a betegséget.

Tanulmánykötet a rossz pszichológiájáról

Az embereknek a különbözô vészhelyzetekben tanú-sított magatartásával foglalkozik A rossz pszichológiája címû tanulmánykötet, Piero Bocchiaro olasz pszichológus mûve.

A torinói La Stampa abból az esetbôl kiindulva kérdezte a szerzô véleményét, hogy Nápolyban egy utcán haldokló ember mellett közömbösen haladtak el a járókelôk.

Bocchiarónak ez nem okozott meglepetést, mivel sok hasonló eset történik nap mint nap a világban. Elmondta, hogy erre a magatartásra az a klasszikus magyarázat, hogy aki nem segít, az közömbös, cinikus, szadista. Holott nem az illetô személyisége játssza a fôszerepet, hanem az adott körülmények. Ettôl még szerinte lehet valaki jó ember, mert vannak olyan motívumok, amelyek arra kényszerítik, hogy ne a sémáknak megfelelôen cselekedjen. Bár pontos adatok nincsenek, a kulturális és a szociális körülmények azonban nincsenek rá befolyással.

Amerikában egyetemistákkal végeztek ilyen jellegû kísérleteket. Valamilyen ürüggyel behívtak egy diákot a laboratóriumba, és tudtán kívül figyelték a magatartását. A szomszéd szobában egy színész epilepsziás rohamot színlelt, üvöltözése áthallatszott a megfigyelt diákhoz, aki, amikor a körülmények olyanok voltak, hogy azt hihette, a többi szobában is tartózkodnak emberek, nem sietett a segítségére. Ha ellenben úgy tudta, hogy egyedül csak ô léphet közbe, nagyobb cselekvési készséget mutatott. Az elsô szituációban a passzivitást az okozta, hogy latolgatta: miért éppen neki kellene segíteni.

A passzivitást az idôfaktor is befolyásolja. Mivel értelme csak az azonnali segítségnek van, ha az illetô ezt nem teszi meg, utána már csak magyarázatot próbál keresni arra, hogy miért késlekedett.

Közrejátszik az igazságos világba vetett hit is, amikor a jelenlevôk feltételezik, hogy az áldozat felelôs lehet a vele történtekért. Ez gyakran elôfordul a megerôszakolt vagy a partnereik által bántalmazott nôk vonatkozásában. Hangosan senki sem mondja ugyan ki, de ezt gondolja - vélekedik az olasz pszichológus.

A passzivitás oka lehet a félelem, a fizikai kockázat, és erôsek a pszichikai okok is. Például az a meggyôzôdés, hogy ha segítünk, az emberek azt gondolhatják, hogy nekünk is közünk van a történtekhez - magyarázza a szakember.

Bocchiaro sajnálatosnak tartja, hogy az 1970-es évektôl etikai viták miatt tiltottak az ilyen felmérések. Ezért nem is áll rendelkezésre adat arra vonatkozóan, hogy a jelenség hogyan alakul. Mindenesetre azt, aki vészhelyzetben segít embertársán, gyakran nevezik hôsnek. A pszichológus szerint azonban ez a hôs nem Superman, nincsenek rendkívüli képességei, sôt különösebben nem is emberbarát. Ebbôl az apropóból Giorgio Perlasca olasz kereskedôt idézi, aki magát spanyol konzulnak kiadva ezrek életét mentette meg Magyarországon a II. világháború alatt, és aki azt mondta: "Az alkalom szüli a tolvajt, belôlem mást csinált."

A fokföldi ibolya (Saintpaulia ionantha)

Szinte egész évben virágzik, alig tart pihenôidôt, mégis több éven keresztül hozza rózsaszín, fehér, kék, lila és ezek különbözô árnyalataiban pompázó, akár többszínû virágait.

Télen tarthatjuk az ablak mellett, mert kedveli a fényt, tavasztól azonban óvjuk a tûzô naptól! Az északi és a keleti ablakok kiválóan megfelelnek, ahol a déli nap nem perzselheti meg érzékeny levélzetét. A napégés elôször sárga foltként jelentkezik, ami idôvel barnássá válik, és a teljes levél is elpusztulhat. Fényszegény helyen is megmarad, ilyenkor azonban alig virágzik. A 20 Celsius-fokot kedveli, az öntözôvize is szobahômérsékletû legyen! Ha hideg víz kerül a levelére, foltos lesz. A levelek soha ne érjenek az ablaküveghez! Kedveli a magas páratartalmat, amit fûtött szobában többféleképpen biztosíthatunk, de soha ne permetezzük a leveleit, mert ez betegséghez vezethet. Állítsuk növények közé, amelyek párologtatása kedvezô, magasabb páratartalmú mikroklímát biztosít. A cserép közelébe vízzel töltött tálat is tehetünk. Kaviccsal és vízzel töltött tálcára is állíthatjuk a növényünket, de cserépalátéttel együtt, hogy elkerüljük a fokföldi ibolya másik ellenségét, a túl sok öntözôvíz, a túl nedves föld miatt kialakuló tôrothadást. Öntözés elôtt mindig ellenôrizzük földjét. Ha még nedves, halasszuk késôbbre az öntözést. Célszerû alulról öntözni, így elkerülhetjük a levelek sérülését. Öntözés után fél órával öntsük ki az alátétbôl a vizet, a pangó víz rothadást okoz.

Ha túlöntöztük a növényt, levelei a szárazság tüneteihez hasonlóan bágyadtak, lógnak. Emeljük ki a fokföldi ibolyát a földbôl, és ha gyökerei még nem sérültek, ültessük át. Ültetéskor ne nyomjuk össze a talajt, hagyjuk, hogy szellôs maradjon.

A fokföldi ibolyát levéldugványról lehet szaporítani. Egészséges levelet kb. 4 cm-es nyéllel együtt, kicsit ferdén ültessünk laza talajba. A levélnyél a levél széléig kerüljön az ültetôközegbe. Páradús környezetet biztosítsunk a levéldugványnak, több helyen kilyukasztott nejlonzacskóval takarjuk le. A takaró ne érjen a levélhez. Ha kell, pálcákkal támasszuk fel. A kis növénykék hômérséklettôl függôen 4-6 héten belül jelennek meg. Megpróbálhatjuk a levelet vízben gyökereztetni, de a friss gyökérkék nagyon érzékenyek, igen óvatosan ültessük földbe. A legjobb, ha a kis növényt tartva, csak köré morzsoljuk a földet, és enyhén megnyomkodjuk mellette a talajt. Az egészséges növényeket elegendô kétévente átültetni, eggyel nagyobb méretû cserépbe. Optimális, ha a fokföldi ibolya gyökerei éppen kitöltik a cserepet. Ha ültetés elôtt hagyjuk kicsit kiszáradni a növényt, egyszerûbb lesz a munkánk, mert nem törnek olyan könnyen a levelek. Átültetés után 2-3 hétig ne tápoldatozzuk.

Tavasztól hetente adagoljuk a fokföldi ibolyák öntözôvizébe a virágos növény tápoldatot, télen a fényviszonyoktól függôen 3-4 hetente. A fokföldi ibolyáknak levéltrágyaként nem adható tápoldat!

Orbán István-László kertészmérnök

A hangok csodálatos világa

Hogyan segíthetünk a hangnélküli világban élôknek?

Ezzel a címmel jelent meg a Studium Kiadó gondozásában dr. Mühlfay György, dr. Kovács Erika Lídia és dr. Krizbai Nemes Avar szakkönyve, amelyet az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi Szakosztályának marosvásárhelyi ülésszakán mutattak be.

"Ma a világon több mint 500 millió ember szenved kisebb vagy nagyobb fokú halláscsökkenésben, és legfrissebb becslések szerint ez a szám 2015-ben eléri a 700 milliót. Hazánkban a halláskárosultak száma 2 millió. … A nagyothallók több mint fele 65 éven felüli, tehát korral járó fiziológiás folyamatról van szó, de napvilágot láttak olyan tanulmányok, amelyek szerint az idôskori halláscsökkenés hátterében nem a meghosszabbodott átlagéletkor, hanem az egész éven át elviselt zajártalom áll. Adatok bizonyítják, hogy a nagyvárosokban élô emberek 30 éves korukra már nem hallanak tökéletesen. … A zajártalom okozta süketülés visszafordíthatatlan folyamat és sem gyógyszerrel, sem mûtéti úton nem gyógyítható" - olvasható dr. Szôcs Mihály szakorvos elôszavában.

Mühlfay György fôorvos, a marosvásárhelyi Fül-orr-gégészeti Klinika vezetôje szerint mind felépítése, mind pedig mûködése szempontjából érzékszerveink közül a legösszetettebb a fül, s a társadalomba való beilleszkedésben a hallás játssza a legfontosabb szerepet, mivel a hallásnak köszönhetjük emberi mivoltunkat. A szakorvosi körökben felmerült dilemmáról, hogy érzékszerveink közül a látás vagy a hallás fontosabb-e, a fôorvos úgy vélekedik, hogy gyermekkorban a beszéd elsajátítása érdekében a hallásra van nagyobb szükség, idôskorban pedig a látásromlás nehezíti meg fokozott mértékben a mindennapokat.

A hallás szerepe és fontossága mellett a könyvben részletesen olvashatunk az emberi fül szerkezetérôl, fejlôdésérôl és fejlôdési rendellenességeirôl, a fül mûködésérôl és mûködési zavarairól, a hallás fiziológiájáról, vizsgálatának módszereirôl, a rendszeres szûrésrôl, a halláskárosodás kezelési lehetôségeirôl. Külön fejezetek szólnak az utóbbi évek nagy vívmányáról, a hallásjavító készülékekrôl, ezek mûködésérôl és gondozásáról, a sebészetileg beépíthetô készülékekrôl és arról is, hogy a halláskárosult hogyan juthat hallókészülékhez.

A zárófejezet az audiológiát, az orr-fül- gégészet fiatal ágát ismerteti, amely az egészséges hallás megôrzésével, a halláskárosodás kialakulásának megelôzésével, a megjelent sérülés diagnosztizálásával és a rehabilitációs kezeléssel foglalkozik.

A szakkönyvet szakorvosok, családorvosok, rezidens orvosok és a halláskárosodásban érintett személyek vagy azok hozzátartozói is haszonnal forgathatják.

(bodolai)

A nap hírei

126-ról 168 napra emelnék a terhességi és gyermekágyas szabadságot

A szenátorok szerdán elfogadtak egy törvényjavaslatot, amelynek értelmében 126 napról 168 napra emelik a terhességi és gyermekágyas szabadságot. A jogszabálytervezet szerint az egészségügyi biztosítással rendelkezô nôk 168 napos terhességi és gyermekágyas szabadságra jogosultak, amely idô alatt anyasági pótlékban részesülnek. A terhességi szabadságot 63 nappal a szülés elôtt vehetik ki a nôk, akik a szülést követôen 105 nap gyermekágyas szabadságot kapnak. A kormány nem támogatta a javaslat elfogadását, tekintve, hogy az eredeti javaslat a 2000/19-es, a nyugdíjrendszerre és más társadalombiztosítási jogokra vonatkozó törvényt módosította, amely törvényt a 2005/158-as sürgôsségi kormányrendelettel eltörölték. A szenátus munkaügyi bizottsága módosította a jogszabályjavaslatot, kicserélve a szövegben a 2000/19-es törvényt a 2005/158-as sürgôsségi kormányrendeletre.

Tizennégy nagykövetséget és konzulátust zárnának be

A román külügyminisztérium 14 külföldi diplomáciai képviselet – nagykövetség és konzulátus – bezárását javasolja, mivel a megszorítások következtében mintegy 25 százalékkal csökkent az idei költségvetése. Egyelôre csak javaslatról van szó, a végsô döntést Emil Boc miniszterelnöknek és Traian Basescu államfônek kell meghoznia. Jelen pillanatban Románia 96 nagykövetséget tart fenn a világ különbözô pontjain, 32 fôkonzulátust mûködtet, ezenkívül 12 állandó missziója van a nemzetközi szervezeteknél. A bezárásra javasoltak között afrikai, dél-amerikai és távol-keleti külképviseletek vannak.

A kórházak mintegy 10 százalékának van tartozása

A kórházak mintegy 10 százalékának van ki nem fizetett adóssága, a többi intézménynek nincsenek ilyen gondjai, jelentette ki szerdán Ion Bazac egészségügyi miniszter, leszögezve, nem fogja engedni, hogy bizonyos menedzserek hozzá nem értését közpénzekbôl fedezzék. A egészségügyi tárca és az Országos Egészségügyi Biztosítópénztár képviselôibôl álló vegyes bizottságok ellenôrzéseket fognak folytatni azokban a kórházakban, amelyek adósságokat halmoztak fel a gyógyszerek és az egészségügyi fogyóanyagok beszállítóival szemben, jelentette be a miniszter, aki részt vett az Országos Egészségügyi Biztosítópénztár, a beszállítók és gyógyszergyártók képviselôi között zajló megbeszélésen. Június 29. és július 10. között 19 vizsgálóbizottság ellenôrzéseket végez különbözô megyékben: ellenôrzik az adósságok struktúráját, azt, hogy az év elején kifizetett alapokat hova utalták át.

Ételmérgezés-sorozat Temesváron

Az utóbbi öt napban nyolcvan személyt utaltak be Temesváron a kórházakba ételmérgezéssel, miután azok az egyetemi központ környékén megvásárolható shaormát vagy pizzát fogyasztottak, nyilatkozta szerdán Mircea Bacala Temes megyei prefektus. A prefektus szerint az elsô öt személyt, aki az egyetemi központ környékén kapható shaormát fogyasztott, még szombaton beutalták ételmérgezéssel a temesvári Victor Babes járványkórházba. "Csütörtökön fogyasztották el a romlott ételt, szombaton reggel 7 órakor utalták be az elsô öt pácienst. Eddig (szerda – szerk. megj.) összesen 80 személyt kezeltek ételmérgezéssel a városban. Egyesek pizzát ettek, mások shaormát" – nyilatkozta Bacala sajtótájékoztatón.

Együttes rendôrségi akció

Ôrizetbe vettek egy drogkereskedéssel gyanúsított magyar állampolgárt a Hargita, Maros és Bihar megyei rendôrök Nagyváradon – adta hírül szerdán a Hargita megyei rendôrség. Ana-Maria Crismaru rendôrségi szóvivô az MTI-nek elmondta, hogy összehangolt akció keretében cselekedtek a helyi hatóságok. Ennek eredményeként derítették ki, hogy az ôrizetbe vett magyar állampolgár több mint négyszáz ecstasy- tablettát próbált eladni Nagyváradon. A kamionsofôrt egy bárban érték tetten.

Overdose Franciaországban gyógyul

Franciaországban, Nantes-ban folytatódik Overdose, a 12 futamán veretlen magyar csodaló gyógykezelése. Mikóczy Zoltán tulajdonos a PannoniaOverdose.hu-nak elmondta: Nantes és Chantilly között választhattak, végül úgy döntöttek, hogy a rehabilitáció szempontjából elôbbi biztosít jobb lehetôséget Overdose számára, ott ugyanis Max Fournier mesterkovács hetente négyszer tudja ellenôrizni az állapotát. "Egy hónapig Franciaországban marad, az ôszi programról csak ezt követôen tudunk határozni – mondta Mikóczy. – Ha minden jól megy, augusztus végén, szeptember elején kezdhetünk versenyezni." A tulajdonos hozzátette: a fô cél az október 4-i, párizsi Prix de l’Abbaye, amelyre ugyanazon a pályán kerül sor, amelyen Overdose szeptember 13-án futhat, egy Group 3-as versenyen.

Özönvízszerû esôzés Ausztriában

Körülbelül félszáz utat lezártak Ausztria északi részén a több mint 48 órája tartó esôzések miatt – jelentették szerdán hírügynökségek. Nem lehet közlekedni többek között a salzkammerguti (B145 jelû) úton és a B3-as jelzésû Duna-úton Mauthausen és Steyregg között. Az osztrák autóklub (ÖAMTC) közlése szerint fôleg Alsó- és Felsô- Ausztriát sújtja az ítéletidô. Az osztrák hadsereg tízezer katonáját riadókészültségbe helyezték. Tartani lehet tôle, hogy halálos áldozata is van a szûnni nem akaró esôzésnek: a rendôrség közlése szerint Graz közelében a megáradt Mura folyóba csúszott egy terepjáró, és egyelôre sem az autót, sem utasait nem találják.

Nyugdíjas emberrablóbanda

Nyugdíjas emberrablóbandát csíptek fülön a rendôrök Németországban. A banda legidôsebbje egy híján 80 éves, legifjabbja se mai gyerek: 60 esztendôs. A többiek 63, 66 és 74 évesek. Áldozatuk a legfiatalabb, ô 56 esztendôs. A rendôrség szabályos ostrommal szabadította ki a "bácsibanda" fogságából, nevezetesen egy pincébôl az elrabolt férfit. A rajtaütés hajnalban volt, akár a legkomolyabb kommandós filmben. Komoly ellenállás ugyanakkor nem volt a nyugdíjasok részérôl. A banda a Heidelberg közelében fekvô Speyerbôl rabolta el még a múlt héten a férfit, "megragasztószalagozták", aztán egy kocsi csomagtartójában 450 kilométerre vitték Chiemingbe, az osztrák határ közelébe. Négy napig volt fogoly. Az öregek meg is verték, két bordája eltört, testén jó pár zúzódás van. A nyomozók egyelôre csak feltételezni tudják, hogy pénzszerzés volt az emberrablás célja, vallomások még nincsenek.

Megyei hírek

Hírszerkesztô: Menyhárt Borbála

Olcsóbb a víkendezés

A marosvásárhelyi tanács keddi ülésén úgy döntöttek a városatyák, hogy 6 lejrôl 5 lejre csökkentik a víkendtelepi belépti díjat, a gyerekek pedig az eddigi 3 helyett 2 lejt kell majd fizessenek. Ugyanakkor megszavazták, hogy a jelenleg 180 lejes családi bérlet árát a felére csökkentik.

Több mint 2500 pedagógus vizsgázik

Maros megyében 2689 pedagógus iratkozott fel a címzetes vizsgára – tájékoztatott Adina Pui, a megyei tanfelügyelôség sajtószóvivôje, akitôl azt is megtudtuk, hogy néhány esetben a jelentkezôk dossziéjából hiányoztak iratok, de június 26-ig lehetôségük van rendezni azt. A címzetes vizsgára július 15-én kerül sor, amikor a pedagógusok 535 címzetes és több mint 2000 helyettesítô állásra pályáznak.

Robbanásszimulálás Dicsôszentmártonban

Ma délelôtt 12 órától robbanásszimuláláson vesznek részt Dicsôszentmártonban a Sürgôsségi Felügyelôség munkatársai. Az akció során "eljátsszák", hogy miként járnának el abban az esetben, ha egy tömbházban robbanás történne, majd tûz ütne ki. A gyakorlat helyszíne a dicsôszentmártoni Állomás sétány 15. szám alatti tömbház és az akcióban a tûzoltók mellett a rendôrség, csendôrség alakulatai is részt vesznek.

Kilenc tonna hulladék gyûlt össze

Az elmúlt szombaton vidéken is begyûjtötték a lakosságtól a már nem használt elektronikai cikkeket. A RO Ecologic Kft., a Megyei Környezetvédelmi Ügynökség valamint a helyi önkormányzatok szervezte akcióba ezúttal Ákosfalva, Balavásár és Gyulakuta községek kapcsolódtak be. A kezdeményezés során összesen kilenc tonna elektronikai hulladék gyûlt össze: 4,5 tonna Ákosfalva községben, 3,5 tonna Balavásáron, Gyulakután pedig egy tonna kiselejtezett háztartási berendezéstôl szabadultak meg a lakosok.

Magyarországi diákok a Nyárádmentén

Június 22–28. között a Gyôr-Sopron megyei gyôrszentiváni általános iskola több mint húsz diákja vesz részt egy nyárádmenti túrán. A fiatalok többek között Nyárádmagyarós, Nyárádremete, Csíkfalva, Székelyhodos, Székelybere településekre látogatnak el és esténként elôadásokat adnak elô, amelyek bevételét a bekecsi kápolna felállítására adományozzák. Tegnap Nyárádmagyaróson tartózkodtak a diákok, ellátogattak a Bekecsre, ahol gulyásfôzô versenyre is sor került.

Sopronban a Kökényes

Sopronban vendégszerepel június 26–27-én a dicsôszentmártoni Kökényes Néptánccsoport. A helybéli Pendelyes Kulturális Egyesület meghívására a dicsôszentmártoni táncosok képviselik Erdélyt a lengyelországi, szlovák, szerb és anyaországi néptánccsoportokat felvonultató Szent Iván Folkfesten. 28-án a Gyôr melletti Gyôrújbarát település meghívottja a Kökényes, ahol a falunapok keretében lép fel a csoport. A dicsôi táncosok számára még egy hetet tart a kiruccanás, június 29–július 5. között a Fertô-tó partján edzôtáboroznak.

Wass Albert-est a Bernády Házban

Július 1-jén este 7 órakor a budapesti Forrás Színház Wass Albert mûveibôl készült pódiumjátékkal, a Silentium – A csendtôl a szóig címû produkcióval lép fel a marosvásárhelyi közönség elôtt. Elôadók: Ács Tamás és Jakab Ádám, rendezô Bánffy Tibor.

S. Sebestyén József fotókiállítása

Sepsiszentgyörgyrôl szóló fotókiállítás nyílik vasárnap, június 28-án 13 órától a Kultúrpalota elôcsarnokában A város arcai, arculata címmel. S. Sebestyén József építész, a budapesti Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársa elsôsorban a 19–20. század fordulóján emelt sepsiszentgyörgyi házakat tár elénk, magabiztos esztétikai érzékkel válogatva a homlokzatok, dekoratív elemek sokaságából. A kiállítást eddig nagy sikerrel mutatták be Sepsiszentgyörgyön, Veszprémben, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson. A tárlatot Balázs István építész nyitja meg. Házigazda a Maros Megyei Múzeum.

Lehet iratkozni a Kárpáti kalandversenyre

Július 20-ig lehet iratkozni a Kárpáti kalandversenyre. Eddig 18 csapat jelezte részvételi szándékát a versenyre, amelyre az augusztus 12–16. között kerül sor a Fogarasi- és Csindrel-havasokban, az alaptábor Nagydisznódon lesz. Az eddig beiratkozott résztvevôk Temesvárról, Bukarestbôl, Marosvásárhelyrôl, Brassóból, Zilahról, Piatra Neamtról, Drobeta Turnu Severinbôl, Iasi-ból, Valenii de Munteról érkeznek. További információk a www.carpathianadventure.ro honlapon.

Apróhirdetések

JÓKÍVÁNSÁG

A Régenben volt Pedagógiai Iskola 1949-ben végzett TANULÓINAK a 60 éves találkozó alkalmából kívánunk még sok nyugodt, egészségben eltöltendô évet. A volt osztálytársak. (55486)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ Peugeot Boxer. Ára: 25.000 lej. Tel. 0744-965-699. (54946)

ELADÓ 1984. évi 1310-es Dacia, utánfutóval. Ára: 1.300 lej. Csere is érdekel, fôleg faanyag. Tel. 0745-221-958. (55836)

ELADÓ Class Mercator 70 aratókombájn 4 m-es vágóasztallal. Tel. 0745-519-419. (55927)

ELADÓK 6–7 hetes, rövid szôrû német juhász kölykök. Tel. 0745-673-561, 0745-750-352. (55938)

ELADÓ 25 ár belterület Galambodon. Tel. 0752-922- 647. (55876)

LAKÁS

ELADÓ Ernyében 2008-ban épített ház. Tel. 0743-148-922. (55699)

SÜRGÔSEN eladó azonnal beköltözhetô, magasföldszinti garzon a Tudorban, a Muncii utcában. Alkalmas üzletnek is. Tel. 0744-645-348. (55932)

ELADÓ háromszobás lakás a Remeteszeg utcában. Tel. 0752-922-647. (55877)

ELADÓ Szovátafürdôn egy 5 szobás, két fürdôszobás, kertes családi ház garázzsal, központi, csendes helyen (gáz, villany, víz, kanalizálás). Tel. 0265/570-467, 0744-355-423. (55462)

ELADÓ ház különleges helyen. Tel. 0730-956- 252. (55861)

ELADÓ IV. emeleti garzon a Kárpátok sétányon. Tel. 0365/806-609, 0742-647-460. (55853)

ELADÓ egy háromszoba-összkomfortos magánház a November 7. negyedben. Tel. 0265/211-300, 0744-219-726. (55919)

ELADÓ Csíkfalván a 12. szám alatti magánlakás melléképülettel, 17 ár belsôséggel. Érdeklôdni a 0265/588-053-as telefonszámon. (-)

ELADÓ I. osztályú garzon a Ramurele utcában. Tel. 0743-062-240. (55969)

MINDENFÉLE

A REXOGOLD ZÁLOGHÁZ pénzt kölcsönöz garancia ellenében. Tel. 0265/251-111. (3147)

CSARNOKOK építése, átalakítása, felszerelése szigetelt szendvicspanelbôl vagy lemezbôl kedvezményes áron. Tel. 0766-519-187. (sz.)

MAGÁNHÁZAK építése pirosban vagy kulcsrakészen, felújítások, belsô- külsô átalakítások a legalacsonyabb áron, részletre is. Tel. 0766-519-187. (sz.)

ELADUNK ÉS BÉRBE ADUNK ôrbódékat, iroda-, mosdó-, vécé- és raktárkonténereket. Tel. 0766-519-187. (sz.)

TERMOPÁN PVC-ajtók és -ablakok, teraszok beépítése termopánnal és teljes szigetelése a legalacsonyabb áron. Tel. 0766-519-187. (sz.)

HOMOK, KAVICS, SÓDER szállítása. Tel. 0745-408-286. (55699)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külsô mûanyag redônyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat. Tel. 0265/218-321, 0365/416-454, 0744-121-714, 0766- 214-586. (53844)

CÉG SÜRGÔSEN ALKALMAZ tapasztalattal rendelkezô varrónôket. A városban a szállítást biztosítjuk. Tel. 0265/319-619, 0741-278- 920. (55650)

KIADÓ félkész állapotban levô raktárhelyiség Ákosfalván. Tel. 0755-263-270. (55415)

ALKALMAZUNK eladási képviselôt fogászati szaküzletbe. Követelmények: számítógép-kezelési ismeret, B kategóriájú hajtási jogosítvány. Tel. 0735-524-369, 0735-524-367. (55888)

HOMOK, KAVICS, SÓDER stb. szállítását vállalom. Tel. 0744-624-788. (55296)

KOTRÓ-RAKODÓ GÉPPEL munkálatokat vállalunk. Tel. 0745-764-611. (55538)

TÖRVÉNYES HITEL, azonnal! Tel. 0727-086-950, 0770-228-730. (55617)

PRÁNANADISOK találkozója 2009. június 25- én, csütörtökön 17 órakor a Bod Péter Házban, az Erdô-Padurii utcában. (55911)

GONDNOK házaspárt keresünk Bihar megyei kúriához és a hozzá tartozó vendégszobákhoz. Megtekinthetô a www.vendegszobak-baranto.ro oldalon. Tel. 0744-420-969. (-)

ELAJÁNDÉKOZOK nagyon szép, két hónapos kiskutyát egészségügyi könyvvel, egy egyéves jó házôrzôt és egy két hónapos cicát. Tel. 0265/260-618, 0744-573-699. (55963)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM BRD-kártyámat. Semmisnek nyilvánítom. Takács. (55941)

MEGEMLÉKEZÉS

Június 25-én fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, testvérre, BÁNYAI GYÖRFFI JÁNOSRA halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Szeretô családja. (3904)

Mély fájdalommal emlékezünk június 25- én KAKUCS KÁLMÁNRA halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Bánatos felesége és gyermekei, Kálmán és Ede, menye, Ildikó. (55899)

Június 25-én soha el nem múló gyásszal és kegyelettel emlékezünk halálának 26. évfordulóján egyetlen gyermekünkre, ifj. PORKOLÁB LAJOSRA, aki tragikus üzemi baleset következtében hunyt el. Bánatos szülei. (55914)

Megállt a szív, mely értünk dobogott, megállt a kéz, mely értünk dolgozott. Szemünkben könnyel, szívünkben örök bánattal emlékezünk június 25-én GÁL ENDRÉRE, akit négy éve hiába várunk haza. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes. Nyugodjál békében. Szeretteid. (55939)

Szomorú szívvel emlékezünk június 25- én id. TAKÁCS ISTVÁNRA halálának 6. évfordulóján. Emlékét szívünkben ôrizzük. Szerettei. (3909)

ELHALÁLOZÁS

Megrendült szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett, jó feleség, GECZÔ ANDRÁSNÉ szül. Tekán Mária nyárádszeredai középiskolai tanárnô, életének 58. évében eltávozott szerettei körébôl. Temetése június 25-én, csütörtökön 14 órakor lesz a református temetôben. Emlékét fájó szívvel mindörökre megôrzi férje, a gyászoló család, a nyárádszentannai és nyárádandrásfalvi gyülekezet. (55947)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, dédmama, testvér, özv. MUZSNAI FÜLÖP ROZÁLIA szül. Szász 80 éves korában, türelemmel viselt szenvedés után megpihent. Temetése június 25- én du. 3 órakor lesz a folyfalvi családi háztól. Emlékét ôrzik gyermekei: Sanyi és Ilonka. (55956)

Megrendült szívvel és mély fájdalommal, az örök élet reményében és hitében tudatjuk, hogy a szeretett, jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, sógor, BALOGH PONGRÁC 81 éves korában, házasságának 55. évében 2009. június 23-án visszaadta lelkét Teremtôjének. Temetése június 26-án, pénteken 14 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetôben, római katolikus szertartás szerint. Bánatos felesége, Etelka, lánya, Éva, veje, Szabolcs, unokái, Réka, Zsombor, Cseperke és unokaveje, Till. (55971)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Ôszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak volt kollégánk, BÁLDE GYULA elhunyta alkalmából. A volt 6-os Számú Általános Iskola egykori munkaközössége. (55944)

Ôszinte részvétünket fejezzük ki Nyulas Erzsébet kolléganônknek ÉDESAPJA elvesztése alkalmából. A nagyernyei óvoda és iskola munkaközössége. (55945)

Ôszinte részvétünket fejezzük ki Izsák Márta kolléganônk ÉDESAPJA elhunyta alkalmából. A Textila Maros Szövetkezet munkaközössége. (55959)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik IMREH FERENC temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család. (55931)

Copyright © Népújság - 1999