LIV. évfolyam 7. (14970) sz.

2002. január 10., csütörtök

Internetes olvasóink figyelmébe!

Hirdessen a NÉPÚJSÁGBAN!

Külföldi üzleti hirdetéseket e-mailen is fogadunk. Négyzetcentiméterenkénti díjszabás 60 cent. Átutalás a Banca Româneasca, Bucuresti, filiala Tg. Mures, 251.10.10.35.33.00410.3007 bankszámlaszámra. E-mail címünk: impress@fx.ro

Apróhirdetések

Felveszünk apróhirdetéseket e-mailen Magyarországi ügyfelektôl. A hirdetés díját (Ft.) Budapesten a CUSTOS-ZÖLD Könyvesboltban (Margit körút 7. szám) kell kifizetni – hétfôtôl péntekig 10-18 óra között. Az e-mailen elküldött szöveg végére kérjük feltüntetni a könyvesboltban kapott elismervény számát. Címünk: impress@fx.ro

Díjszabás szavanként:

Elhalálozás..............................20 Ft Évfordulók, jókívánságok.......30 Ft Lakáscsere..............................30 Ft Társkeresô..........................50 Ft Részvétnyilvánítás................…… ;..25 Ft Adásvétel-bérbeadás...............35 Ft

Keretes hirdetés esetében + 30%

Minimálisan 10 szót számláznak.

Díjmentesen

fogadunk internetes olvasóinktól (kivétel Románia és Magyarország) személyi jellegû apróhirdetéseket (születés, elhalálozás, üdvözlet, egyéb családi események, emlékeztetôk) a fenti e-mail címen. Kérjük feltüntetni a feladó lakhelyének postacímét.

Határon túli magyar vezetôkkel találkozott Orbán Viktor

A státustörvény össznemzeti ügy és közös siker

Orbán Viktor miniszterelnök álláspontja szerint a kedvezménytörvény végrehajtása által minden kárpát-medencei magyar polgár szabadsága erôsödik.

A kormányfô a határon túli magyar szervezetek vezetôivel tartott szerdai, budapesti találkozó után nyilatkozott az MTI megkeresésére.

- A státustörvény végrehajtásának megkezdése valamennyiünk közös sikere. Ezt a sikert az összefogás tette lehetôvé - fogalmazott a miniszterelnök.

Emlékeztetett arra, hogy a magyar parlament elsöprô, 92 százalékos többséggel alkotta meg a törvényt, amely magában foglalja a kárpát- medencei magyarság sok évtizedes akaratát és reményét. Hangsúlyozta, össznemzeti ügyrôl van szó.
A miniszterelnök elmondta: néhány parlamenti párt a választási kampányban - elônyt remélve - megváltoztatta a véleményét, kihátrált a nemzeti konszenzusból, de ez a tény nem tántorítja el a kormányt attól, hogy - a határon túli magyarokkal szorosan együttmûködve - végrehajtsa a törvényt.

- Ezáltal ugyanis minden kárpát-medencei magyar polgár szabadsága erôsödik, és javul az esély arra, hogy nyelvét és kultúráját megôrizve teremthessen magának és családjának jólétet azon a földön, ahol született - zárta nyilatkozatát Orbán Viktor.
A határon túli magyar szervezetek vezetôivel való budapesti munkamegbeszélésen valamennyien egyetértettünk abban, hogy a kedvezménytörvény életbe léptetése össznemzeti ügy és a magyar nemzet stratégiai sikere - jelentette ki Martonyi János külügyminiszter

Orbán Viktor miniszterelnök, a Külügyminisztérium vezetô tisztségviselôi és a Határon Túli Magyarok Hivatala elnöke munkatalálkozón beszélték meg a határon túli magyar szervezetek vezetôivel a január 1-jén életbe lépett kedvezménytörvény gyakorlati alkalmazásának elsô tapasztalatait és idôszerû kérdéseit.
Martonyi János elmondta: a kedvezménytörvény tekintetében teljes az egyetértés a határon túli magyar szervezetek és a magyar kormány álláspontja között.

- Úgy látjuk, a siker a decemberben Budapesten megkötött magyar-román egyetértési nyilatkozat elfogadásának köszönhetô - közölte a külügyminiszter. Martonyi János emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány célja a kezdetektôl az volt, hogy a törvény alkalmazása ne okozzon feszültséget a szomszédainkkal való kapcsolattartásban, és hogy ne legyen veszélyeztetve a határon túli magyarok biztonsága.

- Ez megvalósult - tette hozzá a külügyminiszter. Megemlítette, hogy a könnyített idényjellegû munkavállalás kérdése nem központi eleme a törvénynek, és utalt arra, hogy a határon túli magyar szervezetek képviselôi különleges karácsonyi ajándéknak tekintették a törvény életbe lépését.

- A vezetôk nem sérelmezték, hogy a kedvezménytörvényt kiterjesztettük a román állampolgárokra is - mondta a külügyminiszter.

Martonyi János örömét fejezte ki, hogy a törvény alkalmazása simán és zökkenômentesen indult be és leszögezte: "a rendszer mûködik".
Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke hangsúlyozta: a legnagyobb határon túli magyar közösség számára elégtételt jelentett a magyar-román egyetértési nyilatkozat aláírása és annak tartalmával teljes mértékben egyetért az RMDSZ is.

- Az erdélyi magyarság érdekelt volt abban, hogy a törvényt alkalmazni lehessen Romániában, miként az is érdek, hogy Románia és Magyarország között javuljon az együttmûködés

- tette hozzá a szövetség elnöke.
Markó Béla reményét fejezte ki, hogy a kedvezménytörvénynek gazdasági serkentô hatása is lehet.

Hangoztatta: a kisebbségi kérdés kezelése szempontjából fontos, hogy az együttmûködésre helyezzék a hangsúlyt és ne a konfrontációra.

Kormányküldöttség Görögországban

A beutazási feltételekrôl tárgyalnak

A múlt hét végén a Promachonas bolgár- görög határátkelôn feltartóztatott kilencven román állampolgár ügyében Mircea Geoana külügyminiszter kedden görög kollégájával, Georgiosz Papandreuval tárgyalt. A görög diplomácia vezetôje biztosította a román félt, hogy kormánya kész ugyanolyan bánásmódot alkalmazni a román állampolgárok esetében, akárcsak a schengeni államok polgáraival szemben.

Az eset tisztázására bel- és külügyminisztériumi tisztségviselôkbôl álló küldöttség utazik Athénba, hogy tárgyaljanak a beutazási feltételekrôl.

A bukaresti görög nagykövetség keddi sajtónyilatkozatában ismertette a román és a schengeni közösséghez tartozó államok turistái számára egyaránt kötelezô, beutazáskor szükséges feltételeket: hiteles útlevél, menettérti jegy, legalább 500 eurót tartalmazó hitelkártya, szállodai hely lefoglalását igazoló irat vagy meghívólevél a szállást biztosító személytôl. Ez utóbbi görög állampolgár vagy görögországi tartózkodási engedéllyel rendelkezô személyektôl származhat, semmiképp csak munkavállalási engedéllyel rendelkezôktôl.

Fûtetlen vasúti kocsik

A vasúti személyszállítás mintegy 30 százalékos drágulása várható márciustól, majd ezután a menetjegyek árának havi rendszerességgel történô inflációs szintre emelése - jelezte kedden Miron Mitrea szállításügyi miniszter. Az intézkedéssel az Országos Vasúttársaság személyszállító osztályának költségvetési hézagát szándékozzák pótolni. Az idei télen komoly gondokat okozott a vasúti kocsik fûtetlensége, aminek az okát a miniszter szervezési hiányosságokban és a mûszaki feltételek hiányában látja. A több mint 20 éves vagonokat még mindig gôzzel fûtik, újak vásárlására pedig egyelôre nincs lehetôség.

A hiányosságok alapos felderítése céljából egy miniszteri ellenôrzô bizottság kezdett munkába.

Aktuális

Kátyúkerülgetô

(bálint)

A lassan felengedô idôben a jegessé fagyott hóréteg alól fokozatosan elôbukkan az utakon az aszfalt - pontosabban az, ami még megmaradt belôle. Csak ilyenkor lehet igazán felmérni, mekkora károkat okozott útjainkon a fagy. A foltozóbrigádok még nem juthattak el a megrongálódott utakra, közlekedni azonban most is elkerülhetetlenül szükséges, s ezt sok helyen csak a - helyenként tengelytörô méretû - lyukak kerülgetésével tehetjük meg.

Útjaink siralmas állapotban vannak - ez döntéshozó körökben sem képezi vita tárgyát. Hatóságaink elismerik a katasztrofális helyzetet, ugyanakkor széttárják a kezüket a megoldás sürgetésekor. Nem szükséges magyarázatot kitalálniuk, csupán a meztelen valóságot kell elmondaniuk. A kommunista rendszerbôl örökölt utakat nem a jelenlegi megterhelésre tervezték, évtizedekig elhanyagolták a javításukat, s az utóbbi tíz esztendôben elsôsorban a szegényes gazdasági háttér miatt a költségvetési források soha nem voltak elegendôek ahhoz, hogy valamennyi utat rendbe lehessen hozni. A gödrök megjelenésének is megvan a logikus magyarázata, a repedésekbe beszivárgott megfagyó nedvesség feszíti szét az aszfaltot, amely aztán a jármûvek súlya alatt zúzódik porrá.

A fent elmondottak mind valóságot képeznek, s a terhes örökség érve akár elfogadható is lenne, ha az utóbbi tizenkét esztendôben némi haladást lehetne tapasztalni. Sajnos azonban nincs így. Évrôl évre egyre nagyobb összegeket költünk az utak javítására, akár a költségvetés százalékarányában is mérve, az eredmény azonban alig látható.

A fizika különösebb ismerete nélkül is nyilvánvalónak tûnik a fagyás-olvadás ciklus által okozott romboló hatás, ilyenkor azonban mindig felvetôdik a kérdés: nyugaton nem ugyanezek a fizikai törvények uralkodnak? A válasz pedig nem csupán az, hogy ott több pénzt költhetnek a karbantartásra, hanem az is, hogy a javítás minôsége olyan, hogy évekig kitart az út épsége (általánosan elfogadott a tízéves szavatosság vállalása), s az aszfalton nem keletkezik repedés, ahová a romboló hatású nedvesség beszivároghatna.

Tájainkon 2001-ben minden eddiginél tetemesebb összegeket költöttek útjavításra, akár az országos, akár a megyei, akár a városi utakról van szó. (Marosvásárhely esetében vitát is okozott a helyi tanácsban, hogy Dorin Florea polgármester túllépte a tanács által erre a célra megaszvazott keretet.) Ha azonban körülnézünk, bizony ennek alig látszik az eredménye. Sôt, azt a tapasztaljuk, hogy alig két- három éve megjavított szakaszokon hatalmas gödrök éktelenkednek. Vajon a tavaly rendbe hozott utakon majd a jövô tavaszra kerülgethetjük a kátyúkat? Az elsô erre utaló jelek már egyes helyeken felfedezhetôk.

Új útjavítási idény elôtt állunk, amit ismét a kötelezô foltozásokkal kezdünk el. A következô felújítások minôségének garantálására azonban vajon kellôen felkészültek-e az illetékes szervek? A jelek szerint ugyanis nem éri meg az utászoknak minôséget produkálni - hisz két év múltán minek a foltozásából élnének?

MVSZ sajtótájékoztató

Szerencsésebbnek tarthatnák a kettôs állampolgárságot

A Magyarok Világszövetsége (MVSZ) támogatja a szomszédos országokban élô magyarokról
szóló törvény alkalmazását; arra buzdítja a kormányt, hogy kerülje el a naponként felállított újabb politikai csapdákat, a politikai pártokat viszont felkéri, ne használják fel kampánycélokra a kedvezménytörvényt.

Minderrôl Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke beszélt szerdán, budapesti rendkívüli sajtótájékoztatóján.

- Kívánatos lenne, ha a kormány nem kovácsolna választási tôkét a törvénybôl, az ellenzéknek pedig arra kell ügyelnie, hogy ne szolgáltasson muníciót a kisantant országainak, melyek minden eszközt felhasználnak arra, hogy hátráltassák Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását - jelentette ki az elnök.

Patrubány Miklós aggasztónak tartotta, hogy Szlovákia is bekapcsolódott a kedvezménytörvényt bírálók kórusába, és esetleg kezdeményezik Szlovákia kivételét a kedvezményezett országok sorából. Példájukat várhatóan mások is követni fogják - vélekedett.

Az elnök visszalépésként értékeli, hogy a magyar-román egyetértési nyilatkozat értelmében már nem biztosított a hozzátartozói igazolvány a nem magyar házastársaknak.

Patrubány Miklós úgy véli: a munkapiacon megjelenô határon túli munkaerô kérdését óvatosan kell kezelnie a kormánynak. Félelmének adott hangot, hogy az Európai Uniótól is intést kaphat a kormány, ha diszkriminál az idegen munkaerô foglalkoztatása terén.

Patrubány Miklós szerencsésebbnek tartotta volna az MVSZ által szorgalmazott kettôs állampolgárság jogintézményét megteremteni, mert az összhangban van a nemzetközi joggyakorlattal és a szomszédos országok politikai gyakorlatával is.

Szakértôi konzultáció Pozsonyban

Elmozdulás a kedvezménytörvény ügyében

Elmozdulásnak nevezte a kedvezménytörvényrôl folytatott magyar-szlovák szakértôi konzultáció újabb, szerdai fordulójának eredményeit Pozsonyban Lôrincz Csaba magyar külügyi államtitkár-helyettes.

"Beszûkültek a kérdéskörök, átláthatóbbá vált a kép" - mondta az MTI-nek. A magyar küldöttség több javaslatot terjesztett szerdán a szlovák partner elé. Ezek egyike, hogy a Pozsony által legszívósabban kifogásolt oktatási-nevelési támogatás folyósítására jöjjön létre egy állandó jelleggel mûködô, kimondottan ezt a feladatot ellátó alapítvány. A javaslatok között szerepel az is, hogy hozzanak létre egy kétoldalú vegyes bizottságot, amely a kedvezménytörvény gyakorlati végrehajtását felügyelné.

Pozsony nem utasította el a javaslatokat. Jaroslav Chlebo szlovák külügyi államtitkár kijelentette: a szlovák fél nyitott a tárgyalásokra, mert azt egyáltalán nem szeretné, ha a kedvezménytörvény miatt olyan helyzet alakulna ki, amely a kétoldalú kapcsolatokban tehertétellé, politikai problémává válik. Chlebo elfogadta Németh Zsolt magyar külügyi államtitkár január végére szóló meghívását, ennek megfelelôen további egyeztetésekre a hónap utolsó hetében Budapestre látogat.

Miulás Dzurinda szlovák miniszterelnök kedden este elhangzott váratlan bejelentésérôl természetesen a pozsonyi szakértôi találkozón is szó volt. (Dzurinda a koalíciós pártok keddi tanácskozása után azt mondta: Pozsony azt várja Budapesttôl, hogy az - Ausztriához hasonlóan - Szlovákiát is vonja ki a kedvezménytörvény hatálya alól.) Lôrincz Csaba szerint a szlovák miniszterelnök kijelentése - mintegy harmadik megoldásként - "a felek által sérelmezett rendelkezések semlegesítésének lehetôségét is felvetette", ami járható út, de Ausztria és Szlovákia a magyar kedvezménytörvény tekintetében semmiképpen sem hasonlítható össze. Hogy miért nem, azt Lôrincz Csaba részletekbe menôen kifejtette a szlovák tárgyaló partenereknek.

Vadászat a hibás egycentesekre

Az olasz mûgyûjtôk és a pénzügyôrök egyaránt vadásznak ezekben a napokban azokra a hibás egy eurócentesekre, amelyek ismeretlen okból kétcentes méretû érmeként kerültek ki a pénzverdébôl, s amelyekért egyesek akár két és félezer eurót is hajlandók lennének fizetni.

A hibás érmébôl alig egy tucatnyit találtak, azt is Olaszország északi részén, fôleg Bergamo környékén. Azokban a mintacsomagokban voltak, amelyeket már december közepén kezdtek árusítani a bankokon és a postahivalatalokon keresztül az olaszoknak, hogy ismerkedjenek az új fizetôeszközzel.

Furcsa mutánsról van szó: átmérôje megegyezik a kétcentesével (18,75 milliméter), a hátlapja is ez utóbbiénak felel meg, az elején viszont egy centet mutat. Híre pillanatok alatt elterjedt a mûgyûjtôk körében, s egy torinói numizmatikai cég állítólag már 2582,28 eurót (azaz kereken ötmillió lírát) kínált darabjáért.

A római ügyészség azonban csalás és orgazdaság címén vizsgálatot indított, mert kétségesnek tartja, hogy véletlen hiba történt volna. A hatóságok kifejezetten spekulációt sejtenek az ügy hátterében, pontosabban azt, hogy a pénzverdében valaki szándékosan akarta felkavarni a numizmatikai ritkaságok piacát, egyéni hasznot remélve a dologból.

Szerdán és csütörtökön a pénzügyôrség az ország egész területét megpróbálja átfésülni, és lefoglalni minden hibás garast. A jövô hét elején pedig a pénzverdében a pénzügyôrök szeme elôtt futtatják végig a gépsorokat, bemutatva a pénzérmék születését a pénzveréstôl egészen a zacskókba való becsomagolásig. A gazdasági rendôrség arról akar meggyôzôdni, hogy technikailag lehetséges-e a tévedés, vagyis a szuperprecíz gépek szülhetnek-e hibás érméket, s azok valóban véletlenül kerülhetnek-e bele az átlátszó mûanyag zacskókba.

Az illetékesek már most mérget vennének arra, hogy csakis szándékos cselekményrôl lehet szó. Az elmúlt hónapok számos precedenssel szolgálnak. Novemberben például feljelentették a pénzverde egyik dolgozóját, mert a munkaidô végeztével a kijáratnál egy eurós nagyságú két eurós érméket találtak nadrágövébe rejtve. Találtak ezen kívül olyan 20 centes érméket is, amelyeken dátumként 1999 szerepelt, holott az új pénz csak 2002-ben vált hivatalossá. Ezekbôl már 1,1 millió elkészült, amikor a hatóságok észrevették, és lefoglalták azokat.

Minden esetet kivizsgálnak

Korondi Kinga

A marosvásárhelyi tanács a törvényes elôírásoknak megfelelôen határozatot fogadott el a személyi átlagjövedelmek minimális szintjének meghatározásáról. A Népújság korábbi lapszámában teljes szövegében leközölt határozattal kapcsolatban olvasóink kérésére fordultunk az illetékesekhez. Adina Gican, a polgármesteri hivatal szakértôje kérdésünkre elmondta, a határozat csak azokra vonatkozik, akik társadalmi segélyért fordulnak a hivatalhoz. Minden kérvényezô esetét külön megvizsgálják, és a támogatás megítélésének legfontosabb feltétele, hogy a folyamodó családjában az egy fôre esô jövedelem ne haladja meg a havi 650.000 lejt. A december 13-án elfogadott határozat értelmében jövedelemnek számít azonban az ingatlan vagy ingó javak bérbeadása illetve eladása is. A határozat világosan leszögezi például, hogy épületeket, lakófelületeket vagy más ingatlanokat milyen minimális összegért lehet eladni. A minimális szint meghatározása azért szükséges, hogy megelôzzék az ennél kisebb összeg bevallásával elônyök szerzésének esetleges szándékát. Így a központban egy szoba nem adható el kevesebb, mint havi 1.375.000 lejért, négy szobáért pedig legalább 4.750.000 lejt kell elkérni havonta. Vagyis az ebbôl származó jövedelem hónapokra leosztva nem haladhatja meg az elôírt minimumot. A külvárosi ingatlanok esetében egy szoba 857.000-ért adható el, négy szoba pedig 2.750.000 lejért.

A határozat szabályozza a bérbeadásokat is, a bérleti díj lakófelületek esetében legalább 20.000 lej kell legyen négyzetméterenként, telkekre pedig 1 millió lej hektáronként.

Noha a polgármesteri hivatal munkatársai külön nem vizsgálják, a szóban forgó jövedelmek mind adózandóak, ám ennek ellenôrzése már a pénzügyi igazgatóság hatáskörébe tartozik.

Többet költöttek a munkaerô-elhelyezésre

(korondi)

Több ízben szóba került már, hogy az elmúlt 12 év legalacsonyabb munkanélküliségi rátáját jegyezték 2001 második felében a megyében. A Területi Munkaerô-átképzési és Elhelyezési Hivatal szakértôi szerint ez annak is köszönhetô, hogy az elmúlt évben 10-szer többet költöttek ilyen jellegû tevékenységekre, mint 2000-ben. Az elmúlt évben a hivatal összes költségeinek 22%-át tették ki a munkaerô-elhelyezésre fordított összegek.

Az új évben a tervek szerint a hivatal a munkahelykeresôk képzésére, szakmai irányítására fektet majd hangsúlyt, ugyanakkor figyelmet fordít a munkáltatókra és alkalmazottaikra is.

Anyanyelvünk

A szóismétlés

Bartha János

A kifejezés hatásosságának számos eszköze van. A köznyelv és az irodalmi nyelv egyaránt felhasználja ôket. Keretük a mondatszerkezet, amelyben a legfinomabb hangulati árnyalattól a leghevesebb, sôt legdurvább érzelmi kitörésig számos alakban szolgálják a közlés célját…

Ezek közé a stilisztikai formák közé tartozik a szóismétlés. A gazdag tartalmú mondanivalót gyakran fejezzük ki a mondatrészek ismétlésének különféle módjaival.

A szóismétléssel a mondanivaló értelmi, érzelmi tartalma erôsödik: igen, igen - mondjuk állításunk erôsítésére társalgás közben; hosszú, hosszú falu - érzékeltetjük egy helység elnyúlt településformáját. Kifejezhetünk vele kétkedést: szép, szép…; enyhítést, mérséklést: csak-csak; na, na; helyeslést vagy rosszallást: úgy, úgy…; hosszabb ideig tartó cselekvést, történést: csak esik, esik stb. Írók sokféle tartalom erôsítésére alkalmazzák. Iszonyt fejez ki Babits egyik versében: "Körülöttem népek nyomora, tikkadt - gyûlöletek hálója, önös kormányok öröklô / versenye, vér, vér, vér…" (A sziget nem magas). A tavasz gyönyörét fejezi ki egy másikban. "Hallod a zenét a mandulafán, mint kivirágzott hangszeren? / Zsong, zsong, zsong… - / jó, jó, jó így szétnézni szabadon!" (Dal, prózában). Hasonlóképpen: "Zeng a csatorna, zeng a hegy orma, / , s zeng - ugye zeng, ugye zeng a szíved?" (Áprily: Március).

Az ismétlôdô szót néha határozóval erôsítjük: esik, egyre csak esik; szép, nagyon szép. Egyazon tôbôl származó különbözô szóalakok ismétlése a figura etymologica. Pl.: folyton folyvást kellemetlenkedik; szebbnél szebb képeket mutatott; vidám életet él; enni evett valamit; "Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap (Ady: Fölszállott a páva).

Mint költôi alakzatnak igen hatásos és többoldalú a stilisztikai szerepe: a tôismétlés a közös jelentés tartalmát erôsíti, kiemeli, a kifejezés hatásosságát növeli. A tôismétlés értelmi és zenei ritmust ad a kifejezésnek, s a hatást még fokozza a szóalakok összecsengése, belsô rímelése, alliterációja is. A népköltészet és a szépirodalom egyaránt kedveli a figura etymologicát. Közülük több már állandó köznyelvi lexikológiai egységnek számít: szájról szájra; nôttön nô; napról napra; egytôl egyig; szemtôl szembe; pápább a pápánál stb.

A román EU-vízummenteség következményei

Idegenforgalmi növekedést várnak Magyarországon

Miuán az EU megszüntette a vízumkötelezettséget Romániával szemben, a magyar idegenforgalmi szakemberek ellentmondásos következményekre számítanak román-magyar viszonylatban.

Bíró Gáspár, a Magyar Turisztikai Rt. kolozsvári képviseletének vezetôje szerdán azt mondta az MTI-nek, hogy a nyitás, a nagyobb lehetôség nyilvánvalóan a forgalom növekedését hozza majd magával, de azt pontosan nem tudják, hogy ennek a növekedésnek mekkora része lesz, amely közvetlenül turisztikai szempontból is értékelhetô.

- Valószínûleg minimális csökkenés várható majd amiatt, hogy azok, akik eddig a vízummentesség miatt választották Magyarországot, most kihasználják a lehetôséget és a nyugat-európai országokba utaznak - mondta.

Ugyanakkor várhatóan emelkedik a tranzit szálláshelyek foglaltsága.

- Ugyanez történt korábban Bulgária esetében is. Amikor tavaly Bulgáriával szemben feloldották a vízumkényszert, akkor, nyilvánvalóan alacsonyabb szintrôl indulva, többszörösére nôtt a Magyarországon átutazó bolgár látogatók száma. A román állampolgárok esetében ez a növekedés bizonyára nem lesz többszörös, mivel magasabb bázis - magyarázta.

Bíró szerint most átmeneti idôszakra kell számítani, amelynek végén a Romániából érkezô turizmus döntô része továbbra is a bevásárlóturizmus lesz. A román állampolgárok számára most is nagyon fontos szempont, hogy a bolti árak alacsonyabbak Magyarországon, mint Németországban, vagy Ausztriában, és ez egyelôre nem fog változni.

Romániából 2000-ben román állampolgárok 4,661 millió beutazását regisztrálták Magyarországra. Tavaly az év elsô 10 hónapjában ez a szám 4,138 ezer volt, 8,7 százalékkal több, mint 2000 elsô tíz hónapjában. Az egész tavalyi évben a növekedés bizonyára ennél is nagyobb arányú volt, mivel az év utolsó két hónapjában hagyományosan igen megnô a forgalom.

A Malév számára ugyanakkor nagyon kedvezô évkezdetet hozott a változás. Wilde Viktor, a magyar nemzeti légitársaság bukaresti regionális irodájának vezetôje elmondta az MTI-nek, hogy két- három hétre elôre átlagosan 90 százalékban megteltek a járatok. Ebben van 100 százalék feletti és 80 százalék alatti foglalási arány.

- Januárban ez nagyon szép eredmény, ilyet még soha nem értünk el. Az utazási irodák azt jelzik, hogy nagyon megiramodott a forgalom. Ezen belül is az olasz úti célok nagyon népszerûek, amit azzal magyaráznak, hogy eddig az olaszok voltak a legszigorúbbak a vízumkiadással - mondta.

Az elsô hivatalos román adatok szerint január elsô hét napjában közel 80 ezer román állampolgár utazott külföldre. Közülük mintegy 50 ezren a most vízummentessé lett schengeni térséget választották.

Horváth Gábor szóvivô a román védôvámról

Nemzetközi fórumokhoz fordulhatnak

Magyarország eddig még nem kapott hivatalos tájékoztatatást a román sajtóban megjelent bejelentésrôl, mely szerint Románia a magyar búzára és lisztre védôvámot vet ki - nyilatkozta az MTI érdeklôdésére Horváth Gábor külügyi szóvivô, szerdán.

Elmondta: a külügyminisztérium a román mezôgazdasági miniszter sajtónyilatkozatát követôen diplomáciai úton haladéktalanul megtette a szükséges lépéseket. Felhívta a román fél figyelmét arra, hogy az intézkedés ellentétes a hatályos megállapodásokkal és káros a gazdasági kapcsolatok kölcsönösen elônyös fejlôdôdésére.

Horváth Gábor hangsúlyozta: a magyar fél azért sem érti a román nyilatkozatot, mivel az elmúlt fél évben a korábbi korlátozó intézkedések következtében a magyar búza és liszt romániai exportja lényegében szünetelt, ezért magyar szállítások miatti piaczavarásra nem lehet hivatkozni.

A szóvivô emlékeztetett arra, hogy olyan esetekben, amikor a magyar exportot korlátozó intézkedésekre került sor, a magyar fél arányos válaszlépést tett. Amilyen mértékben a magyar export kedvezôtlenebb helyzetbe került, ugyanolyan hatású ellenlépést foganatosított a magyar kormány. Az exportot korlátozó lépéseknél lehetôség van arra is, hogy Magyarország a WTO, vagy CEFTA kötelezettségek betartása érdekében megfelelô nemzetközi fórumhoz forduljon.

Horváth Gábor hangsúlyozta: Magyarország elsôdleges célja, hogy az ilyen jellegû problémákat mielôbb, tárgyalásos úton rendezze.

Martens a magyar szocialistákat bírálja

A tûzzel játszanak

Wilfried Martens, az Európai Néppárt (EPP) elnöke szerint "a magyar szocialisták a tûzzel játszanak, amikor felkorbácsolják a nacionalista érzelmeket" a kedvezménytörvénnyel kapcsolatban Magyarország és Románia között született megállapodás ügyében.

Kedden Brüsszelben közzétett nyilatkozatában a néppárti politikus úgy vélekedett, hogy "ez méltatlan egy demokratikus párthoz, még a választási kampány hevében is".

A nyilatkozat szerint Magyarországon teljes gôzzel folyik az áprilisi választások elôtti kampány, s ennek tudható be, hogy bírálatok érik az EPP- tagpárt Fideszt. Túl sok kompromisszum megkötésével vádolják, többek között a Romániával aláírt egyezmény és a Szlovákia kivételével valamennyi szomszédos országgal létrehozott megállapodások
miatt.

A karácsony elôtt Romániával aláírt egyezmény - anélkül, hogy csorbítaná a magyar kormánynak az ország munkaerôpiaca feletti ellenôrzéshez fûzôdô jogát - megkönnyíti a magyarországi munkavállalás lehetôségét a románoknak éppúgy, mint a Romániában élô magyaroknak - olvasható a dokumentumban.

Az Európai Parlament legnagyobb pártcsoportját adó, a konzervatív és néppártokat összefogó EPP elnöke szerint azonban "a magyar szocialisták kampánytémává tették az ügyet, s húszmillió román - majdnem az egész lakosság - inváziójának képével riogatnak, amit az EPP és a Fidesz egyaránt képtelenségnek tart".

"Amennyire én látom, ez egy elôkészített és meggondolatlan hangulatkeltés. A Bukaresttel kötött egyezmény nem több és nem kevesebb, mint józan észen alapuló megállapodás két EU-tagjelölt között, amelyek nem szeretnék megismételni a múltbeli viszályokat. A megállapodás annál is inkább csodálatra méltó, mert két különbözô politikai színezetû kormány között jött létre" - jelentette ki Martens.

Az Európai Parlamentben képviselt pártok vezetôi közül Martens még tavaly nyáron elsôként - és eddig egyetlenként - biztosította feltétlen támogatásáról a kedvezménytörvényt. Legitim és dicséretes dolognak nevezte, hogy a magyar kormány gondoskodni kíván a szomszédos országokban élô magyar kisebbségekrôl.

Furcsa sajtótájékoztató Marosvásárhelyen

Az RMSZDP vádaskodik és kioktat

(lokodi)

Tegnap délben sajtótájékoztatót tartott a Romániai Magyar Szabaddemokrata Párt: Kiss Kálmán pártvezér, Molnár István fôtitkár, valamint Szovátáról, Nyárádremetérôl és Gernyeszegrôl érkezett szabaddemokrata színezetû helyi tanácsosok. Lapunkra részükrôl szinte kivétel nélkül rájárt a rúd, de Virág György megyei tanácselnököt sem felejtették ki a szabaddemokratá sérelmezési listájukról.

Kiss Kálmán mondandóját gyorsan és röviden felvezette: pártját a Népújság következetesen támadja, szerinte a korrekt tájékozódás és objektív tájékoztatás helyett pártjának befeketítésére, tanácsosai munkájának elhallgatására, elferdítésére törekszik.

A párt vezetôsége és tanácsosai Virág György lapunk december 27-i számában megjelent nyilatkozatára szisszentek fel és hívtak össze sajtótájékoztatót a tanácselnök azon megjegyzésének határozott visszautasítására, miszerint több helyi tanácsban nehezen halad a munka, mert "bár magyar többségû tanács és RMDSZ-es polgármester van a helységben, vagy a Romániai Magyar Szabaddemokrata Párt tanácsosai folytattak obstrukciós politikát, vagy saját polgármestereink hozzá nem értése akadályozza a jobb munkát".

Gál Ferenc szovátai tanácsos elmondta, igaz ugyan, hogy a tanácselnök csak pártot emlegetett, személyeket nem nevesített, ám, mint mondta, Virág György sértô megjegyzését valamennyi szabaddemokrata tanácsos magára vette...

Kérdésünkre, hogy mégis ki követte, követi el következetesen a "hibát", a Népújság-e azzal, hogy tájékoztatja olvasóit, vagy Virág György, aki a szabaddemokratákról tett megjegyzést, azt a választ kaptuk, hogy lapunk és a megyei tanácselnök álláspontja egy kalap, úgyhogy mindkettôre ráfér a regula... A pártelnöknek még eszébe jutott valami: mihelyt nemrég lapunk közölte pártjának közgyûlésre összehívó közleményét, munkatársunk máris kemény ellenpropagandába kezdett. Sípos Attila gernyeszegi tanácsos a maga részérôl javasolta, hogy mérlegelni érdemes, ki tesz a gernyeszegi tanácsban több hasznos ajánlatot, elôbb a realitásról lenne "tanácsosabb" meggyôzôdni, aztán vesse el a sulykot lapunk és a megyei tanácselnök...

Sípos tanácsos véleményét osztotta Lokodi Ernô is, a nyárádremetei tanács pénzügyi szakbizottságának tagja, aki keményen bírálta Birtók György polgármestert. Véleménye szerint nem a pártszínezet a fontos, hanem a tanácsosok munkája. Szerinte Nyárádremetén baj van, a község az utolsó helyen áll a birtoklevelek kiosztásának dolgában, nem különben a magán- és a közbirtokossági erdôk ügyében. Elmondta, hogy a tanács határozatait a polgármester nem hajtja végre, tanácsülést immár négy hónapja nem hívott össze, ha mégis nagy ritkán megesik, a napirendi pontokat nem írja ki, és a községet hátrányosan érintô, Romsilvaval kötött szerzôdést emlegetett. Mondotta: tisztázni való bôven van Nyárádremetén. Lokodi kérte a sajtót, hogy a helyszínen tájékozódjon a község lezüllô helyzetérôl, ezt ajánlja a megyei tanács elnökének is. És nem lett volna jó befejezés, ha nem oszt ki leckét a Népújságnak is: legyen objektív, elôször, másodszor és harmadszor...

Végül bejelentették: a párt finanszírozásával Erdélyi Futár címmel közéleti havilap jelenik meg rövidesen.

Tisztázatlan a menhely épületének helyzete

Ideiglenesen felfüggesztették az új lakók fogadását

Simon Virág

Nemrég beszámoltunk róla, hogy a helyi tanács tavalyi 221-es határozata alapján az éjjeli menedékhelyként mûködô épületrészt átalakították, s így jelenleg egyik emeleten szociális otthon, míg a másikon továbbra is éjjeli menedékhely mûködik. Míg a szociális otthont a rászorulók, szerzôdés alapján egy évig vehetik igénybe, addig az éjjeli menedékhely szolgáltatásaira csupán 30 napig jogosultak a nehéz helyzetbe jutott marosvásárhelyiek. A határozat értelmében mindkét helyre csak a polgármester jóváhagyásával lehet bekerülni.

Szükség van az üres ágyakra

Annak ellenére, hogy mindkét emeleten 30-35 személy fér el, jelenleg az éjjeli menedékhelyen 20-22 személy éjszakázik, míg a szociális otthonban 12 személy lakik. Az üresen maradó helyekre naponta érkeznek jelentkezôk. Legtöbbjük azonban hiába készíti el az engedélyhez szükséges kérvényeket, iratcsomókat, nem részesülhet a szociális otthon által nyújtott ideiglenes szolgáltatásokban. Ugyanakkor olyan személyeket, akik jogosultak a szociális otthonra, csupán az éjjeli menedékhelyen fogadtak, egy hónapig.

Ilyen helyzetben van a 10 éves gyerekét egyedül nevelô asszony is, aki 1.400.000 lejes fizetésébôl nem tudja megteremteni a megélhetéshez szükséges feltételeket. Gyerekével december 7-én költözött be az éjjeli menedékhelyre. Az összeállított iratcsomó alapján jogosult lenne a szociális otthon szolgáltatásaira, ám egyelôre nem hagyták jóvá kérését. A szabályzat értelmében január 10-ig, tehát máig maradhat az éjjeli menedékhelyen.

A polgármester aláírására várva

Az eset kapcsán Székely Istvántól, a szociális központ adminisztrátorától érdeklôdtünk, hogy miért függesztették fel a szociális otthonban üresen maradt helyek betöltését? Szintén tôle kérdeztük meg, hogy mi történik azokkal az egyedülálló, idôs személyekkel, akik 30 nap múlva újra az utcára kerülnek.

- Az új szabályzat értelmében a kérvényeket nem a menhely szakemberei, hanem személyesen a polgármester hagyja jóvá. A betöltetlenül maradt helyekre csak az ô engedélyével vehettünk fel személyeket. Kivételt képeznek azok, akiket a mentô hozott be. Ha nem szenvednek fertôzô betegségben, vagy nem szorulnak orvosi ellátásra egy éjszakára befogadhatjuk ôket. A következô naptól rájuk is érvényes a határozat. Az elmúlt hetekben is sok rászoruló jelentkezett nálunk, mi azonban a polgármesteri hivatalba irányítottuk ôket. Feltehetôen a polgármester azért függesztette fel a kérvények engedélyezését, mert az épület tulajdonjoga tisztázatlan. Hogy meddig lesznek zárolva a helyek, nem tudom. Amennyiben a szóban forgó, gyerekét egyedül nevelô anya idejében újabb kérvényt ad be, s ezt a polgármester jóváhagyja, továbbra is maradhat a menedékhelyen. S lehetséges, hogy megkapja az engedélyt a szociális otthonba való beköltözéshez is. Az idôs személyek kapcsán elmondhatom, hogy általában 30 nap alatt sikerül egy-egy kórházotthonba, vagy öregotthonba beutalni az egyedül élô, lakás nélkül maradt személyeket. Amennyiben 30 nap alatt nem találunk megfelelô megoldást számukra, néhány nap haladékot kapnak. Példaként említem a 73 éves Rózsika néni esetét, akinek nincs hozzátartozója, s jelenleg az éjjeli menedékhely lakója. Bár több mint 30 napot töltött a menhelyen, maradhat, amíg nem találunk más szálláslehetôséget számára - mondta az adminisztrátor.

- Azt hallottuk, hogy egy hajléktalan férfi, akit az éjjeli menedékhelyrôl kizártak, néhány nap múlva egy pincében megfagyott.

- A szóban forgó ötvenes férfi tavaly tavasszal volt az éjjeli menedékhely lakója. Majd munkahelyet kapott és egy társával együtt bérelt lakásba költözött. Idônként bejött az otthonba tisztálkodni, orvosi vizsgálatra. Tudomásom szerint halála elôtt jó pár hete egy pincében lakott. Ott találtak rá egy reggel, megfagyva. Azt tudni kell, hogy vannak olyan hajléktalan személyek, akik nem hajlandóak betartani az otthon szabályzatát, s inkább az utcai életet választják - tájékoztatott Székely István.

Folyamatban az épület helyzetének tisztázása

Az épület tulajdonjogi helyzetérôl Orbán Dezsôvel, a polgármesteri hivatal speciális támogatásokkal foglalkozó osztálya vezetôjével beszélgettünk.

- Hangsúlyoznunk kell, hogy mind az éjjeli menedékhelyet, mind a szociális otthont csak a nagyon nehéz helyzetben levô, hozzátartozó nélküli, hajléktalan, jövedelem nélküli, illetve kisjövedelmû személyek támogatására hoztuk létre és tartjuk fenn, közpénzbôl. Az épület az ATCOM tulajdonában van. A szövetkezet és a polgármesteri hivatal használati jogot cserélt, így a hivatal használja a szociális központnak helyet adó épületet, míg a szövetkezet kereskedelmi helyiségeket foglalt el. Jelenleg, elég hosszú ideje, tárgyalásokat folytat a polgármesteri hivatal, hiszen szeretné megvásárolni az épületet. Azt nem lehet tudni, hogy meddig húzódnak el az egyezkedések. A szociális otthonban levô üres helyek betöltését emiatt függesztette fel a polgármester. Hiszen amíg nem tisztázott az épület helyzete, nem lehet éves szerzôdéseket kötni az érintettekkel.

- Mi történik abban az esetben, ha nem sikerül mindkét fél által elfogadható megoldást találni? Felröppent a hír, hogy elköltöztetik a szociális otthont.

- A polgármesteri hivatal fontosnak tartja az épület megvásárlását. Az elköltöztetésrôl hivatalos értesüléseim nincsenek, az idei tervekben nem szerepel - mondotta Orbán Dezsô.

Az olvasó írja

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Könnyebb új esztendôt a nagycsaládoknak

A nagycsaládoknak nagyon nehéz év volt a tavalyi. A jövôbe vetett hitünk, reménységünk hiúsult meg. A gazdasági hanyatlás rányomta bélyegét a nagycsaládok életére. A szegénység okozta, hogy Erdélyben egyre kevesebben vállalják a gyermekáldást. Nem csoda, hiszen tovább nôtt a munkanélküliek tábora, a fizetések csökkennek, magas az infláció. Mindez a családi harmónia megbomlásához vezetett, nôtt a válások száma, csonka családok kénytelenek felvenni a küzdelmet a nincstelenséggel. Maros megyében több nagycsaládból származó gyerek volt kénytelen kimaradni az iskolából. Sok gyerek gyengén táplált, sok szülô nem tudja elôteremteni gyermekének a ruházatot, a lábbelit, az iskolai felszereléseket. Napról napra nô a szegénység és a bizonytalanság.

A Családok és Nagycsaládok Országos Egyesülete megpróbált a gondokon enyhíteni, 42 hátrányos helyzetben levô családnak nyújtott támogatást. De mindaz elenyészô, amit mi tenni tudunk a súlyos gazdasági nehézségek felszámolásáért. Ezért kérjük azokat, akiket a választópolgárok érdekeinek képviseletével felruháztak, tegyenek is valamit a 2002. esztendôben. Ne csak az adók, energiahordozók árát emeljék európai szintre, hanem az életszínvonalat is, munkahelyeket teremtve a becsületes megélhetéshez.

A Családok és Nagycsaládok Országos Egyesületének vezetôsége nevében kívánunk minden család számára jó egészséget, eredményes, boldog új esztendôt.

Both Gyula elnök

Isten éltesse Szászrégen legidôsebb polgárát!

Héjas Irén 102 éves. 1900 januárjában született református családban. Férje 1954-ben meghalt, két fia van. Lajos, a nagyobbik Izraelben él, István Régenben. Irén néni fia családjával él. A menyével, Ilonával együtt nagy szeretettel gondozzák a mamát, akinek látása megromlott, ezért etetni kell. Nemrég szinte naponta vitték sétálni, de most már csak a házban mozog. Hosszú élete minden szakaszában hû volt az Úrhoz, szerette a gyülekezetet, a templomot. A gyülekezetbôl mindenkit számon tartott, szeretett, most is emlegeti Guszti bácsit, a 97 éves tiszteletes urat, mert sok éven át együtt jártak Biblia-körre.

Irén néni életében a legszebb idôszak az volt, amikor két ízben is felkereste Lajos fiát Izraelben, és alkalma volt meglátogatni a Szentföldet. Utazásairól mindig szépen beszélt.

Élete során sok megpróbáltatáson ment keresztül, átélte a két világháború borzalmait, volt része nélkülözésben, gazdasági válságban, pontrendszerben, sorban állásban, rendszerváltásokban, de mindez nem rendítette meg hitét. Keveseknek adatik meg az a kegyelem, hogy 102 évesen is szellemi frissességgel rendelkezzenek. Irénke néni soha nem volt ágyban fekvô beteg, mindig dolgozott, gyógyszert nem szedett.

Isten éltesse Irénke nénit!

Jenei Árpád, Szászrégen

Minden másképp volt

1941-ben a katonazenekar tagja voltam. Ahogy télen a hômérséklet nulla fok fölé emelkedett, a katonaságot minden vasárnap el kellett kísérni a templomba, a várba, a plébániára, a kistemplomba vagy a fôtéri alsó templomba. Kilenctôl 10-ig volt az istentisztelet vagy mise. Tíz órától visszakísértük ôket a laktanyába.

A katonazenekar feladata volt az is, hogy minden vasárnap déli 12 óra és 2 óra között a fôtéren térzenét szolgáltasson. Pontosan azon a helyen, ahol most a karácsonyfa áll. Ahol az Yvany üzlet van, volt egy cukorkásüzlet, Glazer úr volt a tulajdonosa. Az öreg úr egy doboz bonbont küldött ki, és a zenekar minden tagját megkínálták. A térzenéhez nem kellett pavilon, anélkül is lehetett muzsikálni. Most van pavilon, nincs térzene.

Arra is visszaemlékszem, hogy karácsony estéjén gr. Mikó László, az akkori fôispán a szegény és nagy családoknak tûzifát, egy fél disznót, lisztet, élelmiszereket, ruhanemût osztott. A katonazenekar is ott volt. Lehet, az idôsek közül többen visszaemlékeznek arra a karácsony estére.

Simó Balázs, Marosvásárhely

Kálvária a kedvezményért

A Romsat Cable kábeltelevíziós társasággal gyûlt meg a fonnivalóm. Nyugdíjas lévén, igénybe vettem a felajánlott kedvezményt. Kálváriát jártam érte. Lakást cseréltem ezelôtt két évvel. Ahol most lakom, soha nem volt kábeltévé, 1999 szeptemberében, amikor átköltöztem beköttettem a kábeltévét. Tavaly év elején felszólítottak mindenkit a szerzôdés megújítására. Azonnal jelentkeztem. Majd szeptemberben újra felszólítottak minket, nyugdíjasokat, tisztázzuk a helyzetünket. Ezt is megtettem. Csak éppen a nyilatkozatot az asztal túloldalán levô úr töltötte ki. Én aláírtam, anélkül, hogy ellenôriztem volna az adatok helyességét. Két hét sem telt bele, kaptam egy értesítést, hogy nem vagyok jogos a kedvezményre. Meglepetésemre az értesítés a régi címemre érkezett. Újra jelentkeztem az irodában. Kisült, hogy az úr, aki a nyilatkozatot kitöltötte, nem vette észre, hogy a személyi igazolványomban új lakcím szerepel. Szerintük én vagyok a hibás, hogy nem figyelmeztettem ôket, hogy van
"mutációm". Semmi gond, mondták, új nyilatkozatot kell kitölteni. Az októberi, novemberi számla kedvezményesen jött, de decemberre a számla teljes összeget tartalmazott. Harmadszor is megjelentem az irodában, megígérték, tisztázzák a helyzetet. Telefonon kérték, írjak újabb nyilatkozatot, s abban írjam le amit már kétszer nyilatkoztam, s a lakóbizottságtól hozzak egy igazolást, hogy tényleg ott és egyedül lakom. Bevittem az adatokat, most már negyedszer. Ekkor közölték velem, hogy decembert kifizetem úgy, ahogy számlázták, aztán januártól megkapom a kedvezményt.

Elkövettem egy nagy hibát, meg mertem jegyezni, hogy az lenne az etikus és becsületes, ha az fizetné ki a különbözetet, aki tévedett és engem négyszer járatott. Ettôl ideges lett a hölgy, és kijelentette, hogy ô sem hibás, hogy annyi "mutációm" van a személyimben. Összesen egy! Nem az bosszant, hogy 30 ezer lejt kivettek a zsebembôl, hanem az, hogy arrogánsan kezeltek. Megalázó helyzet, úgy kezelik az embert, mint a koldust, aki alamizsnára vár. Bizony nem egy cipó áráról van szó, hanem két kiló cukor, rizs vagy egy liter olaj áráról.

Kis Judit, Marosvásárhely

Kérni kell a hivatalos számlát

Nyugdíjas lévén, akinek az anyagi lehetôségei korlátozottak, megpróbáltam úgy intézni az ügyeimet, hogy a téli költségeket minél alacsonyabb szintre szorítsam. Úgy döntöttem, hogy leválok a közös fûtési rendszerrôl és mikrohôközpontot szereltetek. A munkálatok kálváriáját szeretném leírni.

2001. szeptember elején a Kövesdombon az Eurotherm Kft.-tôl a vezetékeken kívül minden kelléket megvásároltam, amire minden megkérdezés nélkül, hogy szükséges-e vagy sem, számlát és nyugtát adtak. Ezek után a kazán üzembe helyezése következett. Mivel a tömbházunkban már folytak ilyen munkálatok, szóba elegyedtem a szerelôcsoport tagjaival, a cég tulajdonosával. Megtudtam, hogy 9-9 és fél millió lejbe kerül a szerelés anyaggal együtt. A probléma az volt, hogy csak november elsején tudtak volna a szereléssel foglalkozni. Ezt az ajánlatot elvetettem, mert azzal kellett számolni, hogy ha október 15. után lecsökken a hômérséklet, akkor beindítják a fûtést, s akkor már nem lehet dolgozni. Így más szerelôcsoport után kellett néznem. A lényeg az volt, hogy a munkát vállaló csoport törvényesen dolgozzon, garantáljon az elvégzett munkáért, és errôl dokumentumot adjon.

Mivel a lakásomhoz közel esô Arató utcában 2001-ben létesült egy ilyen profilú kft., a Deservcom, itt próbálkoztam a munka elvégeztetésével. A kft. könyvelôségén érdeklôdve 8,7 millió lejes tarifát szabtak meg. Anélkül, hogy külön a HÉA-ról, azaz TVA-ról lett volna szó. Mivel köztudott, hogy ha az összegben nincs benne a TVA, akkor hangsúlyozzák, hogy plusz TVA, ahogy a hivatalos számlákon is megjelenik. A könyvelôségrôl elküldtek a szerelôcsoport mesteréhez, Puskás úrhoz, aki szintén 8,7 millió lejes díjat nevezett meg. A munkálatok elvégzését szeptember 15-ig vállalta. Mivel a határidô az elôzôhöz képest elônyösebb volt, megegyeztünk és elôlegbe 5 millió lejt adtam egy kézzel írott, a cég pecsétjével ellátott irat ellenében. A munkálatok elvégeztével ugyanez a mester még adott egy 3,7 millió lejrôl szóló elismervényt, amely alapján az általuk végzett munkálatokért 12 hónap garanciát vállalnak.

Eddig minden rendben volt. Amikor tudomásomra jutott, hogy az állam a mikrohôközpontok szerelése esetén visszatéríti a TVA-t, szükségem volt egy nyugtára és egy számlára, amelyben külön feltüntetik a TVA-t. Ezt az illetô kft. megtagadta. Megpróbáltam a mestertôl is kérni a fent említett iratokat, de kizavartak az irodából azzal a megjegyzéssel, hogy mehetek reklamálni, ahová a szívem diktálja, vagy fizessem ki utólag a TVA-t, mert ez nem volt beleszámolva az összegbe.

Mindezt azért írtam le, hogy felhívjam az emberek figyelmét arra, hogy amennyiben nincsenek tisztában, hogy mit miért és hogyan fizetnek ki, tisztázzák idôben, mert jóindulatra nemigen számíthatnak, s a végén becsületük és emberi méltóságuk sárba tiprásával végzôdik ügyintézésük. Ajánlom még, hogy bármilyen vásárlás, legyen az élelem, ruha, építkezési anyag vagy szolgáltatás igénybe vétele esetén kérjenek hivatalos számlát, hiszen a pénzt így is, úgy is elveszik. Ellenkezô esetben úgy járnak, mint én, és egyesek a mások naiv jóindulatán gazdagodnak meg.

Nagy István, Marosvásárhely

Újra zsarol a gázvállalat

A legkedvesebb karácsonyi ajándékot akkor kaptuk, amikor kezünkbe vettük a gázszámlát, s láttuk a rajta szereplô összeget. Olvasom a nyugta hátán szereplô szöveget. Ha nem fizetem ki idejében az összeget, 15 nap után minden napra 0,15 százalékos kamatot számítanak, 30 nap után megszüntetik a szolgáltatást. Eddig rendben is volna. Ha elfogyasztottuk a gázmennyiséget, hát fizessünk. Mindennek a tetôfoka, hogy a gáz ára az alacsony jövedelmekhez képest az egekig ér. Nem beszélve arról, hogy a villany, víz, telefon, televíziós szolgáltatások szintén minden hónapban emelkednek. Ha nem szégyellnék, minden órában emelnék. Ezzel ellentétben a nyugdíjat csak minden negyedévben emelik.

A HÉA-val együtt a gáz köbmétere 3021 lej, ami a nyugdíjunkhoz képest embertelenül magas. A gázszolgáltató vállalat az elfogyasztott gázmennyiség mellé még feltüntet egy el nem fogyasztott, elôre felbecsült mennyiséget, ennek értéke nincs feltüntetve a számlán.

Ilyen és ehhez hasonló fogása már volt a vállalatnak. Évekig fizettette a fogyasztókkal a garanciát. Hogy azzal mi törént, hol kallódott el, homály fedi. Ha a vállalat használta a pénzünket, miért nem adott kamatot érte? Ôk nem kell elszámoljanak a fogyasztóknak? Most az elôre elvett pénzünk is erre a sorsra jut. A múlt hónapban is leolvastam a gázórát, az általam leolvasott mennyiség és a nyugtán szereplô mennyiség között lényeges különbség van, 23 köbméter. Az elôre kifizetett gázmennyiségre számít-e kamatot a vállalat, mert az mégsem korrekt, hogy ha én nem fizetek idejében, késedelmi kamatot vesznek el, de az elôre felvett pénzünkért semmit sem ígérnek.

Mi Szovátán sohasem tudjuk, mikor olvassák le a gázórát. Miért titok ez? A leolvasó akkora gázmennyiséget ír be, amekkorát akar.

Hogy a gázasok nem szegényedtek le a demokrácia éveiben, azt látjuk a kacsalábon forgó épületeiken és szállodájukon. Gondolom, hogy a fizetésekben sem szûkölködnek. Csupán annyit jegyeznék meg, hogy a magas fizetésekhez sok sóhaj, könny tapad a kisnyugdíjasok, munkanélküliek és alacsony fizetésûek részérôl.

A tömbházakban sokan vannak fûtés nélkül, de ha ilyen rohamosan emelik a gáz árát, mi is erre a sorsra jutunk. Egy nyugdíj nem lesz elég csupán a gáz kiegyenlítésére. Választanunk kell, vagy megfagyunk, vagy éhen halunk. Meddig bírjuk még a ránkszabott terheket? Meddig nézik tétlenül, hogy minden szolgáltatóegység addig zsaroljon, amíg akar. Miért nem tesznek valamit a választópolgárok érdekében? Miért nem gondolnak arra, hogy sokunknak az is gond, hogyan kerül a napi kenyér az asztalunkra?

Márton Erzsébet nyug. tanítónô, Szováta

Teljében a Bolyai János- emlékév

Máthé Éva sajtóreferens

Mint már többször említettük, 2002. december 15- én lesz 200 éve annak, hogy meglátta a napvilágot Bolyai János, minden idôk egyik legjelentôsebb magyar matematikusa. Marosvásárhelyen javában zajlik a felkészülés az idei Bolyai János-emlékév rendezvényeivel kapcsolatban. A kezdeményezô bizottság ezúttal is Csegzi Sándor alpolgármester vezetésével ülésezett. Az alábbiakban néhány részletinformációt teszünk közzé a várható eseményekrôl:

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas líceumban javában zajlik a felkészülés a Bolyai Napokra. Február 4. és 8. között az iskolában minden katedra tantárgyvetélkedôt szervez, pályázatokat hirdettek meg, elôadások hangzanak el. Egyébként a rendezvénynek az ad aktualitást, hogy február 9-e Bolyai Farkas születésnapja.

Áprilisban zajlanak az elôdöntôi annak a Bolyai- tematikájú Kárpát-medencei vetélkedônek, melynek döntôje valószínûleg augusztus hónap folyamán Marosvásárhelyen lesz. A "döntôs" hét csapatot a két magyarországi, két erdélyi, egy vajdasági és egy felvidéki elôdöntôn választják ki. A vetélkedô koordinátora Dáné Károly tanfelügyelô.

Valószínûleg májusban - szintén a Bolyai János-emlékév tiszteletére - a marosvásárhelyi mûvészeti múzeum kiállítótermeiben megnyílik az a pazar kiállítás, melynek keretében azokat a híres festményeket állítják ki (közöttük Munkácsi, Ferenczy Károly, Feszti Árpád, Fényes Adolf vásznait), melyeket annak idején, a század elején Bernády György polgármester közbenjárására kapott a város a budapesti Szépmûvészeti Múzeumtól, továbbá rendkívül értékes mûvekkel maga is gyarapította a készletet. A tárlaton - mely körülbelül két éven át marad nyitva - 83 festmény látható majd. Mostanig a festményeket a múzeum raktárában ôrizték. A tárlat szervezôje Simon Endre festômûvész, aki fiával, Simon Zsolttal együtt egy albumot is kiad a rendezvény tiszteletére, mely a festmények reprodukcióit tartalmazza. A kiállítást, az album elôállítását 5,5 millió forinttal támogatta a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.

Július 3. és 6. között zajlik majd Marosvásárhelyen az emlékév egyik legkimagaslóbb eseménye, a Bolyai-Gauss-Lobacsevszkij Nemzetközi Tudományos Konferencia, melynek témája: a nemeuklideszi geometria a modern fizikában. Errôl pontos információk a www.BGL.ro honlapon olvashatók. Interneten immár az USA-ból és Japánból is érdeklôdtek a konferencia iránt. A polgármesteri hivatal 50 millió lejjel támogatja a konferenciát, ugyanakkor a szervezôk még a NATO-nál is pályáztak támogatásért - a katonai szövetség magyarországi kirendeltségénél, ahol megvan ez a lehetôség.

Az idén augusztusban zajlik majd a második Bolyai- mûvésztábor, ugyanakkor valószínûleg augusztus 23. és 25. között szervezi meg a Református Kollégium-Bolyai Farkas Líceum Öregdiákjainak Baráti Köre az iskolában végzettek világtalálkozóját.

Szeptember 26. és 28. között tartják Marosvásárhelyen a Körmöczi János Fizikus Napokat, melynek társszervezôi az Erdélyi Magyar Tudományos Egyesület, a Sapientia Tudományegyetem és a Petru Maior Egyetem.

Október 4. és 6. között a kolozsvári Babes- Bolyai Tudományegyetem szervez Bolyai Emlékkonferenciát, amelyen mind hazai, mind magyarországi akadémikusok részt vesznek. A rendezvény harmadik napját Marosvásárhelyen tartják, a rangos vendégek részvételével. A konferencia témája a differenciálgeometria, de emellett a marosvásárhelyi szesszió témája a matematikatörténet lesz.

A Bolyai János-emlékév
"fénypontja" az az emlékünnepség lesz, melyet idén december 15-én szerveznek majd a halhatatlan matematikus születésének kétszázadik évfordulóján. Ennek programja még nem ismeretes.

Egyelôre minden téren folyik a szervezômunka, készülnek a pályázatok, hiszen sok pénz kell a vendéglátáshoz, a jó körülmények megteremtéséhez. A szervezôk ezúttal is felkérik mindazokat a cégeket, vállalkozókat, amelyek/akik anyagilag szeretnének hozzájárulni a rendezvények sikeréhez, hogy jelentkezzenek a fô szervezônél, Csegzi Sándor marosvásárhelyi alpolgármesternél.
Hamarosan az emlékév e-mail címét is közzétesszük.

A régi Vásárhely báljairól

Keresztes Gyula

(Folytatás tegnapi lapszámunkból)

Idejében hirdették a Magyar Iparos Egylet Polgári bálját, a Bethlen Kata Nôegylet, a Marosvásárhelyi Sport Egyesület (M.S.E) bálját. Nem maradt el a Jogász-, a Kereskedôk és a Diákbál sem. A Szôttes-bált 1941-ben a Közmûvelôdési Ház nagytermében rendezték. 1942-ben a Magyar Iparos Egyesület Polgári bálját
"Néma bál" címen hirdették és pénzsegélyt kértek az aggmenház segélyezésére.

A bálok, a táncestélyek a meghívók értelmében zártkörûek voltak, melyeknek sikerét a vendégek száma és az öltözetek milyensége (eleganciája) határozta meg. Az asszonyok nehéz selyembôl, bársonyból vagy csipkébôl, méretre készített ruhában jelentek meg, dekoltázzsal, háromnegyedes "sonkaujjal", könyökön alól szûkítve. A szoknya bô és többnyire "sleppes" volt. Ékszerek és fejdíszek egészítették ki az öltözeteket. A lányok ruhájának anyaga könnyû selyem volt, vagy bársonyból készült. Többnyire a fehér, világoskék, vagy rózsaszínû anyagokat kedvelték. A szoknya a bokáig ért, csipke, fodrok, masnik, apró mûvirágok díszítették az öltözetüket. Az elegáns megjelenés elmaradhatatlan kelléke volt a finom, vékony bôrbôl készült rövid vagy hosszú kesztyû és a legyezô, mely csontból vagy finom falemezbôl készült, színes festett képekkel vagy karcolatokkal díszítve. A legyezôt elegáns mozdulattal nyitották szét, illetve csattintották össze és kecses karmozdulatokkal frissítették a kihevült arcot. A férfiak szmokingot vagy zsakettet viseltek. A fehér bôrbôl készült kesztyû az estély elsô részében kötelezô volt. A báli cipôkre vonatkozóan a Maros Vidék címû helyi lap, 1882. január 26-i számában a következô hirdetés jelent meg:
"Jakobi H lábbeli raktárában nagy választékban találhatók a legfinomabb nôi és férfi bálicipôk, melyek közül színben, formában és finomságban nagy választékot kínál a leg-igényesebb ízlésnek megfelelôen."

Mint írták a lapok: "Ízletes ételekrôl, italokról és a vendégek udvarias kiszolgálásáról a rendezôség gondoskodik".

A báli szezon szenzációját az álarcosbál jelentette. Hogy az álarcosbál inkognitóját (rejtettségét) ismerje meg az ifjúság, egy megtörtént báli eseményt mesélek el: a bálba készülô szép menyasszony báliruhája színét, díszítését, fejdíszét és álarcának formáját vôlegénye elôtt is titokban tartotta. A bálterembe elôvigyázatosan egyedül lépett be. A hangulatos bálon tánc közben a vôlegénynek megtetszett egy felismerhetetlen nô és már a harmadik tánc alatt hevesen udvarolni kezdett, néhány szerelmi vallomással ostromolta néma partnernôjét. Éjfélkor, mikor a bál
"házigazdája" kérte az álarcok levételét, a szerelmet valló pórul járt fiatalember döbbenten ismerte fel a szép hölgyben saját menyasszonyát, aki csak nehezen bocsátott meg vôlegényének.

Nem hagyható el az Erdély címû lap 1871. nov. 30-i számában írt rövid tudósítás: "A hölgyek, hogy bálicipôjük és hosszú szoknyájuk sáros ne legyen, hintón, bérkocsin, vagy cseberbe állítva jöttek a bálba". Az utóbbi megoldás szükségszerû volt, mivel városunk utcái sárosak voltak nem csak a külterületeken, de a városközpontban is. Az egylovas bérkocsik estétôl reggelig hozták-vitték a bálozókat. A Marosvásárhely Vegyestartalmú Társadalmi Hetilap a Hét Krónikája címû rovatban hirdette a Nôegyleti bált, melyet húshagyókedd éjszakáján tartottak, farsangbúcsúztató bálként.

Az idô távlatából visszapillantva vegyes érzelmekkel mérlegeljük egy letûnt korszak szórakozásait, a bálokat, táncmulatságokat. Voltak olyan dolgok, amiket szépnek, kellemesnek, derûsnek látunk, még el is vegyülnénk szívesen a bálok színes forgatagában.

Irány: a jövô!

Szép lesz-e a harmadik évezred? Elônye vagy hátránya több a technika és a tudomány fantasztikus fejlôdésének? Boldogabbak leszünk-e a jövôben? Ezeket a kérdéseket próbálja megválaszolni egy tizenhárom részes dokumentumfilm sorozat.

A Duna Tévé Irány a jövô címû, tizenhárom részes sorozata izgalmas utazásra hív bennünket, címéhez híven, a jövô világába. Az ausztrál sorozat azt vizsgálja, hogy a tudomány és technika fejlôdése hogyan alakíthatja, változtathatja meg az emberek mindennapi életét. A tudományos és technikai fejlôdés a harmadik évezredben szinte megállíthatatlannak tûnik. Az autók és a repülôgépek már saját magukat navigálják, intelligens gépek végzik az emberek helyett a legtöbb munkát, orvosi, gyógyszeripari áttörés várható, s a szórakoztatásban egyre nagyobb szerepet kapnak majd a virtuális médiumok.

Valóban szép lesz-e ez az új világ? Melyek az elônyei és a veszélyei a tökéletes technizációnak? A sorozat epizódjai egy-egy speciális területet ölelnek fel: például a közlekedés, orvostudomány, kommunikáció, sport, környezetvédelem, természettudomány, szórakoztatás témakörébôl, és egy órában összefoglalják a területen elért legmagasabb szintû eredményeket, a jövôt befolyásoló innovációkat.

Az elsô rész január 12-én az orvostudomány várható fejlôdési irányait veszi számba.

Firkák

No comment

(bölöni)

Voltak érdekességek a tavaly is. * Ausztrál cégek szexcsekkel jutalmazták a kiváló alkalmazottakat. A bordélybónusz annyira népszerû, hogy például Melbourne-ben 2001 szilveszteréig a legeldugottabb nyilvánosházban is minden helyet lefoglaltak. * Magához szorította partnerét, nagyon hevesen, mindent beleadva Heike. Filmet forgattak, szeretkezési jelenetet. Szegény Kurt csak másnap vette észre, hogy két bordája is eltörött. * Kalkuttában van Szerelem Egyesület, csaknem kétezer taggal, azt követelik, hogy a város jelöljön ki a parkokban olyan zugokat, ahol nyugodtan lehet szerelmeskedni. A szülôk ugyanis tiltják a házasság elôtti élvezetet. * Egy finn halászt azért bírságoltak meg, mert a hal, amelyet árult, annyira friss volt, hogy még mozgott. * Egy svéd férfi három gyermek nemzéséhez adott spermát egy leszbikus párnak. Pechjére a párkapcsolat már a megtermékenyülés elôtt felbomlott, így a bíróság tartásdíjra kötelezte a derék donort: havi 303 eurónak megfelelô svéd koronát fizet az anyukának. * Egy milánói divattervezô hölgy korszerû csuhát tervezett a Ferenc-
rendi szerzeteseknek: a puha, szürke gyapjúból készült karcsú modell újdonsága a jóval kisebbre méretezett csuklya és a felsô részbe iktatott zseb - a mobiltelefonnak. * Luciano Pavarotti nem tudta kivágni Pekingben a magas cét. Kegyvesztett is lett a kínai zenekritikusok körében. * Sportriporterek dobásai: A gól nélküli döntetlen eredménye nulla-nulla. (Vitray Tamás) * Elnézést, leesett a mikrofonom, és felnyomtam magamnak. (Faragó Richárd) * És igen, itt jön a magyar zászló! A felsô szín piros, a középsô fehér, az alsót nem látom. (Knézy Jenô) * Remekül vette észre Somogyi, hogy üres a labda. (Faragó Richárd) * Az embernek tátva marad a szeme. (Gulyás László) * Nyilván: a tyúkszeme. * David Coulthard mondotta: "A futamgyôzelemnél nincs jobb érzés a világon." Ezt Ralf Schumacher így kommentálta: "Szegény David, úgy tûnik, még soha nem volt szexuális élménye." * No comment.

Csütörtöki kimenô

Sál, sapka, nagykabát

Sebestyén Mihály

Karácsony és szilveszter között családi leveleket rendezgettem. Beleolvastam azokba a tintaceruzával, tollal írott lapokba, amelyek jóval születésem elôtt jöttek valakiknek a tolla hegyére. Elfeledkeztem az idôrôl, nemzedékek közötti idôhatárok halványultak el ideiglenesen. Nem derült nagy családi titkokra fény (majd hülye lennék világgá kürtölni!), de akadt a 72 levelezôlap és borítékját vesztettek között jó néhány korjelzô irat. Ime egy, minden kommentár nélkül, egykori szorongásainkról. (A leveleket különben szeretném a közeljövôben átmásolva emilkén elküldeni öcsémnek, hadd maradjon Amerikában is nyoma annak, hogy voltunk ideát Európában egykor… Milyen is volt Európa? … Mi is az az Európa, apa? )

Tg. Mures 935 II. 26.

Édes Fiacskám!

Meg kell dorgáljalak, hogy rendes lapod a hét elején még nem érkezett meg és tudod, különösen Anyu mennyire türelmetlen. Gizi nénitôl végy fel 2000 Leit Teréz néninek kosztért, és 300-at zsebpénznek, ugyan én nem annak nevezem, hogy közben a szükségeseket fedezni tudjad. Ha esetleg gondolod, hogy nem elég elsejéig, úgy kérjél 500-at, ha már eddig is adósságod van, hogy rendezd. Én ezzel szemben fizetek Nagyapának Gizi néniért, és írd meg, hogy átvetted és mennyit?

Az üzletek sehogy sem mennek, Anyu egészségi állapota még mindig nem kielégítô, mert aközben, hogy lázas és fekszik, annyira legyengült, hogy a legközelebbi rosszullétig nem bírja régi súlyát visszakapni. Esedékes volna a második mûtét, de oly sovány, hogy nem mehet be [Mátyás] Mátyáshoz.

Tanulj, fiam, szorgalmasan, mert láthatod, a közelgô "nume-rus" [valachicus] nagyon meg fogja rostálni a hallgatók számát, csak a jótanulók remélhetnek további képzésre, és más pályák is nagyon korlátozva lesz[nek], hogy csak a szorgalmas tanulás az egyedüli mivel remélni lehet, hogy még nektek is fog jutni egy darab kenyér. Csókol Apád.

Édes Jánosom, nem is kéne neked írjak büntetésbôl, amiért a héten oly lusta voltál. Várom Böske hazaérkezését, hogy tôle halljak hírt felôletek. Add át csókjaim Teréz [és] Gizi néninek. Téged csókol Anyu.

Imrének üdvözlet.

D-lui Prof. Wilhelm Gábel /S. Jánosnak. Cluj. Str. Berthelot Nr. 6

Bélyegzô: Tg. Mures 27 FEB 935.

Akik számára nem lenne világos: az említett a numerus valachicus-szal az akkori bukaresti kormányok a kisebbségbôl jövô, jöhetô értelmiségiek számát akarták megrostálni, csökkenteni, lenullázni. S. János minden numerálás, tiltás, buktatás, munkanélküliség, munkaszolgálat, deportálás ellenére orvosdoktor lett. Ebben a hazában. Na milyen hazában?

Egészséget mindenkinek

Szerkeszeti: Bodolai Gyöngyi

Mit ígér a kormány az idei esztendôre?

A decemberben Snagovon, az egészségügy reformjáról tartott tanácskozáson Adrian Nastase kormányfô hevesen bírálta az elôzô kormány intézkedéseit, amelyek véleménye szerint a ma tapasztalható helyzet kialakulásához vezettek az egészségügyben.

A negatív jelenségek közül a tébécé, a nemi betegségek nagyobb mértékû elterjedését, az anya- és csecsemôhalandóságot, az egészségügyi személyzet szolgálatkészségének hiányát, az ingyenes és ártámogatott gyógyszerek kibocsátásában jelentkezô fennakadásokat, a gyógyszerellátás hiányosságait, a kórházak költségvetésének nem megfelelô kezelését említette.

A kormányfô ez alkalommal ismertette azt a programcsomagot, amelyet 2002-re az egészségügy helyzetének javítására dolgoztak ki.

Bírálata elsôsorban arra vonatkozott, hogy a nemzeti össztermékbôl 1997-ben 2,6, 1998-ban 3,1, 1999-ben és 2000-ben pedig 3,8 százalékot juttattak az egészségügynek, holott ez idô alatt a lakosság vásárlóereje és jövedelme 20 százalékkal csökkent, a munkanélküliségi ráta pedig 6,6 százalékról 10,8 százalékra emelkedett. Nastase véleménye szerint az egészségbiztosítási törvény bevezetése le-galizálta az összevisszaságot és a fegyelmezetlenséget az egészségügyben. Mivel az egészségügyi intézményeknek juttatott pénzalapokat nem bontották le tételekre, csökkent a pénzügyi fegyelem, s az egészségügyi intézmények adóssága 5.525 milliárd lejre emelkedett elsôsorban a gyógyszer- és egészségügyi segédeszközöket forgalmazóknak.

Mindezeket tetézte a közpénzek indokolatlan felhasználása az állam által garantált külföldi hitelekkel (500 millió dollár) megvásárolt orvosi felszerelések beszerzésére, holott sok egészségügyi intézményben ma nincsenek meg a feltételek a kihasználatlanul heverô, és a garanciaidôbôl kifutó gépek mûködésbe helyezésére - hangsúlyozta a kormányfô.

A kormány nem ellenzi az egészségügy korszerû eszközökkel való felszerelését, de a miniszterelnök véleménye szerint ezt a reális lehetôségekhez kell igazítani, s beszerzésüket áttekinthetô nyilvános árverésen kell megejteni. 2002-es programja keretében a kormány megkülönböztetett figyelmet szentel az egészségügynek, s a nemzeti össztermékbôl ez évre 4,2 százalékot irányozott elô, ami azt jelenti, hogy a korábbi évek 55 dollárja helyett, lakosonként 71 dollár jut fejenként egészségügyi költségekre.

December folyamán ezermilliárd lejjel egészítették ki az egészségügynek szánt költségeket, s mivel már a múlt év végén ismert volt az új költségvetés, a kormány véleménye szerint 2002 során jobban lehet majd gazdálkodni a rendelkezésre álló pénzbôl. Adrian Nastase ígéretet tett egy sokat vitatott probléma megoldására is: a begyûjtött egészségbiztosítási járulékra a lakossági betétekre fizetett összegeknek megfelelô kamatot számít a kincstár.

Nastase kilátásba helyezte az ingyenes és ártámogatott gyógyszerek jegyzékének sürgôsségi jelleggel való aktualizálását, a gyógyszerek árának és a támogatásnak a pontos megállapítását. Kormányhatározatot ígért az egészségügyi intézményeknek a helyhatóságok vagyonába való átadására a második félévtôl kezdôdôen az 1998. évi 213-as törvény alapján, valamint az egészségügyi rendszer átalakítására a gazdasági mutatók, illetve a költségek és bevételek figyelembevételével, továbbá az egészségügyre vonatkozó törvények módosítására. A kormányfô által ismertetett további tervek: helyi versenytárgyalások szervezése a gyógyszerek, egészségügyi segédanyagok és felszerelések beszerzésére, a vidéki egészségügyi ellátás, valamint az idôs korúak ellátásának javítása. 2002-ben életbe lép az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött szerzôdés a rendszer informatizálására, országos tanácsot hoznak létre az egészségügy helyzetének idôszakos felmérésére és elemzésére, átgondolják az orvosok és gyógyszerészek továbbképzését, elômozdítják az egészségügyi vezetôk képzését - ígérte a kormányfô a decemberi snagovi tanácskozáson.

Bírálni könnyû, de, hogy mi válik valóra az ígéretekbôl? Nos, majd a késôbbiekben erre visszatérünk.

Stresszkeltô helyzetek 2.

Mivel még december 4-i összeállításunkban kezdtük el dr. B. Kakas Gizella könyve alapján a stresszrôl szóló sorozatunkat, talán nem érdektelen megismételni Selye János véleményét, amelyet 50 évvel ezelôtt vetett papírra, s amely szerint mindenki beszél, ír a stresszrôl, de kevesen veszik a fáradságot, hogy utánanézzenek, mi is valójában. Értelmezésében a stressz a szervezet nemspecifikus válasza a megszokottnál nagyobb igénybevételre.

A stresszt számtalan esemény kiválthatja: háború, természeti katasztrófák, ipari balesetek, valamint az egyén életében bekövetkezô nagy változások, pl. munkahelycsere, egy jó barát vagy egy családtag elvesztése, komoly betegség… A nagy változások mellett, amelyek erôteljes alkalmazkodást tesznek szükségessé, az élet állandó, apró bosszúságainak is szenvedô alanyai vagyunk. Elveszítjük pénztárcánkat, hiába várjuk az autóbuszt, amikor sürgôs dolgunk van, összeveszünk családtagjainkkal, fônökünkkel stb. Az állandó napi bosszúságok miatt szervezetünk már amúgy is feszült állapotban lehet, s így az ehhez adódó váratlan
nagyobb megterhelést már nem tudjuk elviselni.

Bár népszerûvé vált ezekre a stresszhatásokra figyelni, a stressz forrása sokszor a személyben van. Amikor egy személy fokozott szorongással válaszol egy helyzetre, amelyet mások csak enyhén stresszkeltônek tekintenek, akkor feltételezhetjük, hogy a veszély nagyságát a személy belsô érzései növelték meg. Kutatók sok embert megkérdeztek, hogy milyen helyzeteket éreztek megterhelônek életükben, és ezeket különbözôképpen csoportosították. Az egyik ilyen csoportosítás szerint azok a helyzetek stresszkeltôk, amelyeket nem vagyunk képesek irányítani, befolyásolni. Más kutatók szerint az a stresszkeltô szituáció, ha veszteség ér bennünket (elveszítünk valakit vagy valamit). Egy másik csoportja a stresszhelyzeteknek, ha veszélyben érezzük magunkat, harmadik a kihívást jelentô helyzetek csoportja, mint például az állásváltoztatás, a házasságkötés, a gyermek érkezése stb., amely helyzetekben úgy érezzük, hogy nagyobb erôfeszítést kell tennünk, mint amit korábban megszoktunk.

A pszichés stressz, és az annak hatására fellépô düh és agresszió önmagában is képes az erek állapotát befolyásolni, s ha hosszabb ideig fennáll, érelmeszesedést elôidézni.

Hogy mit tehetünk stresszhely-zetekben, hogyan védekezhetünk a stressz káros hatása ellen, errôl következô összeállításunkban olvashatnak.

Gondolattal vezérelt mûvégtag

Az embereket régóta foglalkoztatja az a kérdés, hogyan lehetne az idegrendszer és egy mesterséges szerkezet (például mûvégtag) között mûködôképes, kétirányú kapcsolatot létrehozni. Páli Jenô agykutató egy évvel ezelôtt néhány nap alatt kitalált erre egy megoldást, amelynek két kulcselemét - a mesterséges bôrt és az idegrendszerhez kapcsolódó szerkezetet - tavaly februárban szabadalmaztatta. A találmányról, a szabadalmi bejelentésekrôl és az elmúlt egy évrôl a fiatal kutató a következôket nyilatkozta:

A mesterséges bôr egy olyan elektronikai berendezés, amely hasonlóan épül fel és mûködik, mint a valódi, emberi bôr. Természetesen vannak eltérések is, hiszen minden érzékelési folyamat az érzékszervek és az agy együttes, egymásra ható mûködésének eredménye és a mesterséges bôrben az agyi tényezô hiányát technikai megoldásokkal kellett pótolni - tette hozzá. A mesterséges bôr végtagvesztett (amputált) emberek mûkezére, illetve a mûkéz ujjaira húzva képes a formák, felületi mintázatok pontos, élethû leképezésére, valamint a tárgyak megfelelô erôsségû, csúszásmentes megfogására, ami lehetôvé teszi a valódi emberi kéz ügyességét megközelítô tárgymanipulációt és eszközhasználatot. A mesterséges bôr az iparban is hasznosítható fogó- és tapintófelületként, de az emberi életet veszélyeztetô helyeken is jól használható. Páli Jenô példaként megemlítette: beküldhetünk egy önjáró mûkezet egy meghibásodott atomreaktorba, vagy egy égô alagútba, esetleg a tengerfenéken munkát végezhetünk vele.

Személyiségtípusok és betegségek

Több olvasónk kérésére térünk vissza azon megállapítások kifejtésére, amelyeket a Marosvásárhelyen elôadássorozatot tartó
dr. Lázár Imre kandidátus, a budapesti Semmelweis Magatartástudományi Intézet orvosantropológiai kutatója tett arról, hogy az egyén személyisége és az abból eredô jellegzetes magatartásformák milyen hatással vannak a különbözô betegségek kialakulására. Így például az A-típusú személyeknél a koszorúér betegségek, a szívinfarktus, a C-típusúaknál pedig a daganatos betegségek fordulnak elô gyakrabban. A kérésnek eleget téve mai összeállításunkban az A-, B-, illetve C-típusú személyiség jellemzôirôl számolunk be.

Az A-típusú viselkedés a viselkedés- kutatás statisztikái szerint a koszorúér- megbetegedések, a szívinfarktusok egyik fontos kockázati tényezôje. Bár a B- és C-típusú személyeknél is elôfordulnak ezek a betegségek, az A- típusú viselkedés esetében mutathatók ki a leggyakrabban.

Az A-típusú ember viselkedésére a státusbizonytalanság, a fokozott agresszivitás, az ellenséges magatartás, az állandó sürgetettségérzés, a mindennapi tevékenység felgyorsulása, az egyidejûleg végzett többféle tevékenység, a tudattalan önpusztító magatartás jellemzô. Bizonyos mértékben adott helyzetben mindenki lehet A-típusú, s e viselkedésmód erôsségét elôidézhetik a körülmények is. A- típusú személyiségrôl akkor beszélünk, ha a felsorolt tulajdonságok közül több is felismerhetô.

A státusbizonytalanság jellemzôje a pozícióféltés és a funkcióhalmozás, ami gyakran az önbizalom, önértékelés zavarából ered. Az ilyen személyek mindig többet várnak el önmaguktól, mint amennyit teljesítenek, s másokkal szemben sem elnézôek.

Az önértékelés hiányából ered az ellenséges magatartás is. Az ellenséges ember szélsôségesen kritikus a mások hibáival szemben, s bizalmatlan mindenki magyarázata iránt. Beszélgetni nem képes, mert minden beszélgetést vitába fordít, partnerének állításait kétségbe vonja. Gyermekeit, élettárást is állandóan kritizálja, minden hibát észrevesz, felnagyít, és ilyenkor indokolatlan mértékû dühbe gurul. Szerepkörét eltúlozza, úgy véli, hogy ô a "világ rendôre".

Az A-típusú személy nem csupán gyôzni, hanem uralkodni akar, s közömbös az ellenfél érzelmei, alapvetô jogai iránt. Mások önértékelésének letörésére törekszik, önhitt, arrogáns és könyörtelen.

Leginkább arról ismerhetô fel, hogy állandóan siet. Mindig türelmetlen, dühöng, ha valahol várnia kell. Gyorsan beszél, beszélgetôpartnereinek mondatait is befejezi, ha mást kell hallgatnia, nem követi annak mondanivalóját. Türelmetlenségét érzékelteti környezetével is, és gyakori agresszivitását az váltja ki, hogy akadályozzák céljainak elérésében. Mivel nap mint nap valamilyen akadályba ütközik, agressziója is állandósul. Agresszív magatartásával megváltoztatja a környezetében levôk viselkedését, akik hosszú távon elôbb-utóbb fellázadnak ellene. Kritikája nem azt eredményezi, hogy a dolgok megjavulnak körülötte, hanem hogy kerülni kezdik ôt. Az A- típusú személy általában gyorsan sétál, gyorsan eszik, s egyre több dolgot csinál egyre kevesebb idô alatt. Életstílusa odavezet, hogy az állandó munkamánia miatt nem képes kikapcsolódni, s a legnagyobb szenvedés számára a nyaralás, s mindaz a szórakozás, ami nem kapcsolódik közvetlenül a munkájához. Nem képes egy pillanatra sem megállni, és örülni az elért eredményeknek, mert már újabbak után törtet. Álmodozni sincs ideje, mert folyton csak terveket készít. Teljesítményének két mértéke van: a pénz és a siker. A magára vállalt feladatok sokaságában végül is olyan végzetes hibákat követ el, amelyek karrierjét és egészségét veszélyeztetik, s ennek a viselkedésmódnak gyakran egyenes következménye a szívinfarktus. Az infarktuson átesett személyek számára még van remény arra, hogy visszatekintve életükre elismerjék, hogy változtatniuk kell a viselkedésükön. Az egészséges, vagy az annak látszó A-típusú emberek azonban nem érzik szükségét annak, hogy másképpen éljenek, ezért önmaguk elôtt is tagadják életmódjuk, viselkedésük veszélyességét.

A B-típusú személy testtartása nyugodt, arckifejezése barátságos, kellemes, a túlzott érzelmek kifejezése nélkül. Mozgása könnyed, hangja nyugodt, beszéde és témái hallgatóságára irányulnak. Türelmes, megértô, mások érveit is meghallgatja. Békében él önmagával, nem túl követelôzô. Bízik abban, hogy a dolgok jobbra fordulhatnak, hogy képes kézben tartani munkahelyi és személyes ügyeit. Energikus, ha szükség van rá, kellemes együtt élni vagy együtt dolgozni vele, mert odafigyel másokra, türelmes mások apró hibáival szemben, nyugodtan fogadja a váratlan eseményeket, a feladatnak megfelelô erôfeszítéssel dolgozik, a feladat nehézségétôl és fontosságától teszi függôvé a munkát. Élvezetet talál a munkájában, jó csoporttag, képes vezetni, és képes másokat vezetni hagyni. Sikere, munkahelyi karrierje jobban biztosított, mint az A-típusúé - olvasható többek között dr. B. Kakas Gizellának az infarktuson átesett személyek számára írt könyvében.

A C-típusú személyiséget, dr. Lázár Imre Susan Sontagot ( A betegség mint metafora) idézve határozza meg. "...több száz rákos betegnek mondjuk kétharmada vagy háromötöde úgy nyilatkozott, hogy depresszióban szenvedett és elégedetlen volt az életével, illetve, hogy szüleinek, szerelmének, házastársának vagy közeli barátjának elvesztése (halál, szakítás vagy elköltözés) fájdalmat okozott neki, valamint a megrendülést saját élete értelmében."

Az ideális beosztottnak számító C- típusú személyiség jellemzôje a saját igényeinek alárendelése a mások kedvéért, a negatív indulatok elfojtása a szociális ütközések elkerülése érdekében, a hatékony alkalmazkodóképesség, a túlságosan is lojális magatartás, a környezeti elvárásoknak való állandó megfelelésre való törekvés. Az ilyen típusú emberek konfliktuskerülô, harmonizáló magatartása mélyén énbizonytalanság, a negatív indulatok kifejezésében való gátoltság rejlik. Az önérdek tartós elfojtása, a készséges felszíni udvariasság az idôk folyamán halmozódó stressz-hatásokat felerôsítheti, s például a szeretett közeli személy elvesztése e hatásokat fokozva idôvel daganatos betegségek elôfordulásához vezethet. A daganatos betegek körében végzett felmérések azt igazolták, hogy nagy százalékban olyan személyekrôl van szó, akik képtelenek voltak a düh és a harag kifejezésére, s a tehetetlenség, az önmagukba zárkózás jellemezte ôket. A daganatos betegek tehetetlensége azonban nem azonos a depressziós betegek tehetetlenségével, hiszen náluk a hétköznapi aktivitás nem gátlódik, a felszínen minden megy tovább, holott a mélyben, lehet, hogy már a betegség elôtt feladták - olvashatjuk többek között a szerzô Pszichoneuroimmunológia címû könyvében.

Természetesen az idézett három személyiségtípus ritkán fordul elô tisztán, a különbözô tulajdonságok, a helyzet, a körülmények
hatására keveredhetnek is, de a viszonylag egyértelmû típusoknál az említett kockázati tényezôk fennállnak, ha elôbb- utóbb nem képesek változtatni magatartásukon - vélekednek a viselkedés-kutatás szakemberei.

Csütörtöki sport

Szerkeszti: Bálint Zsombor

A megye legjobb sportolói 2001-ben

Gyöngyössy Zsolt is érdeklôdött Suteu Cosmin iránt

Segesváron csuda dolgok történtek a tavaly. Ioan Avram atlétikaedzô keze alatt néhány korábban ismeretlen név bukkant fel az országos és nemzetközi középtávfutó versenyek porondján, s hullani kezdtek az érmek a segesvári futók nyakába. A Nagy- Küküllô parti városban az egyetlen lehetséges módszert választották a bajnoknevelésre ebben a felszereléshiányos világban. A futáshoz ugyanis nem kell egyéb, mint egy pár kényelmes cipô - és nagyon sok kemény munka és kitartás.

A tehetséges ifjú futók közül is kiemelkedik Suteu Cosmin neve, aki az ifjúsági II korosztályban belföldön öt országos bajnoki címet szerzett 1500 és 3000 méteren, valamint terepfutásban, az ankarai Balkán-bajnokságon pedig bronzérmet akasztottak a nyakába 3000 méteren. Indult a thuni (Svájc) terepfutó Európa-bajnokságon is, ahol a nagyon tisztes 5. helyet harcolta ki, valamint a debreceni korosztályos világbajnokságon, ahol a 10. helyen futott célba az 1500 méteres távon. Mindezek az eredmények helyet biztosítottak a számára a megye legjobb sportolóinak listáján, s maga Gyöngyössy Zsolt, Szabó Gabriella férje és edzôje is érdeklôdött a segesvári fiú iránt.

Sajnos a megye legjobb sportolóinak gáláján sem ô, sem az ugyancsak meghívott edzôje, Ioan Avram nem jelent meg. Az edzôt segesvári otthonában telefonon sikerült néhány pillanatra elérni, mielôtt a futókkal Félixfürdôre utazott volna, a központosított edzôtáborba. Ioan Avram elmondta, hogy az idei legfontosabb verseny az ifjúsági világbajnokság (Suteu Cosmin 2002- tôl már a junior I korosztályban versenyez), amelyet júliusban Jamaica fôvárosában, Kingstonban szerveznek. A nagy távolság és magas kiszállási költségek miatt azonban kevésbé valószínû, hogy a korosztályban elsôéves Cosmint nevezi a szakszövetség erre a versenyre, hacsak nem produkál elôtte valami rendkívülit. Sokkal realistább viszonyt - vélte az edzô, ha a terepfutó és az ifjúsági Balkán-bajnokságra, az országos versenyekre, illetve az év vége felé sorra kerülô terepfutó Európa-bajnokságra összpontosítanak. Pályán az 1500 méteres távot részesítik elônyben. Ioan Avram 2002-re 3:48 perces idôszint elérését tûzte ezen a távon tanítványa elé célként. Ez közel öt másodperccel jobb, mint a tavalyi legjobb ideje, a 3:52,96. Ha ezt a célt teljesíti - vélte az edzô, s fejlôdése folyamatos, akár az athéni olimpiai részvétel sem zárható ki, bár - tette hozzá - ez pillanatnyilag rendkívül nagy falatnak tûnik.

Ha pedig már a segesvári futóknál tartunk, említsük meg a többieket is, akik ugyan nem kerültek fel a megye legjobb tizes listájára, de szintén jól szerepeltek. Hantau Calin 5000 méteren országos bajnok lett, a Balkán-bajnokságon pedig 4. helyen végzett. Ugyancsak országos bajnoki címet szereztek Baias Claudia és Kunda Mihály is. Hantau a továbbiakban 5000 méterre, míg Kunda a 10.000 méterre összpontosít. Ami pedig a jövôt illeti, az ifi III és a gyerek korosztály számára kiírt megyei bajnokság éppen Segesváron lebonyolított elsô fordulója bizonyítja: a jövôben is számíthatunk tehetségek felbukkanására ebbôl a városból.

Röviden

Fodor János megegyezett az Armata Citadin vezetôségével, így a tavaszi idénynek az ô irányításával vág neki a marosvásárhelyi B-osztályos együttes. Az elsô edzéseket hétfôtôl végzi a csapat, mely január 21-étôl szovátai edzôtáborba utazik. Hétfôn két játékos hiányzott az elsô találkozóról. Luca igazolatlanul, Dumitru pedig sérülése miatt.

*

A marosvásárhelyi CSU Gaz nôi röplabdázói az ünnepek miatti rövid megszakítás után teljes gôzzel készülnek a január 19-én induló visszavágókra. A csapat szombaton és vasárnap három formaellenôrzô találkozót játszik Kolozsváron, a helybéli A- osztályos U együttesével. A keretbôl egyedül Pletencsuk nem épült fel teljesen korábbi sérülésébôl, ô speciális program szerint végzi edzéseit, a többiek viszont erejük teljében készülhetnek az idényre. A játékosok és a szakvezetôk vágya, hogy a bajnokság végén a dobogón végezzenek, hogy egy európai kupában szerepelhessenek. Jelenleg a csapat - egyetlen pontra lemaradva az éllovastól - a tabella 5. helyén áll.

*

A fedettpályás idényre készülnek a marosvásárhelyi atléták. A versenyeket Bukarestben és Bákóban szervezik, ebben a két városban mûködnek ugyanis az ország egyetlen használható atlétikatermei. A nagy távolság azonban felveti a kiszállási költségek gondját, ugyanis jelenleg a Sportlíceum vezetôsége még nem tudja, hogy a költségeket mibôl lehet elôteremteni. A tanügy szegényes költségvetése miatt az idén újra háttérbe szorulhat a sport támogatása.

*

Anghel Iordanescu ismét átveszi a román labdarúgó válogatott vezetését, miután sikerült megegyezéses alapon szerzôdést bontania az egyesült arab emírségekbeli Al-Ain klubbal. Iordanescu 2004- ig érvényes szerzôdést ír alá a román szövetséggel, 500.000 dolláros összértékben. Románia válogatottja februárban portugáliai turnéra készül, hírügynökségi értesülés szerint pedig február 27-én Mexikó vb-re készülô csapata ellen játszik barátságos találkozót.

*

Leonard Doroftei könnyûsúlyú profi ökölvívó WBA-világ-bajnoknak a megegyezés értelmében három hónapon belül kell megadnia a San Antonióban legyôzött volt címvédô argentin Raul Balbinak a visszavágás lehetôségét. A sportoló és menedzsere nem zárták ki annak a lehetôségét, hogy az újabb mérkôzést Bukarestben rendezzék meg. Az ötletet Iosif Armas, a Román Ökölvívó Szövetség elnöke is támogatja. Ha az elképzelés megvalósul, ez lesz az elsô profi ökölvívó világbajnoki címmeccs, amelyet Romániában szerveznek.

Dakar rali

Feladta a magyar páros

A 8. szakasz közben váltó nélkül maradt magyar résztvevô egység, Szalay Balázs és Palik László már nem állt rajthoz a hétfôi 9. szkaszon. A Chevrolet Blazerrel versenyzô páros megpróbálta pedig azt is kihasználni, hogy vasárnap pihenônap volt, de hiába küszködtek két napig, hogy rendbe hozzák az autót, hétfô reggelig sem tudtak megérkezni az Atar-Atar szakasz rajtjához. A magyarok a 81. helyen tanyáztak a visszalépésük elôtt.

A 9. szakaszon egyébként a tavalyi gyôztes, a német Jutta Kleinschmidt bizonyult a leggyorsabbnak, aki öt percet faragott le a szakaszon másodikként befutó, ám az összetettben vezetô japán Hirosi Maszuoka elônyébôl. Maszuoka kedden vágott vissza, az Atar- Tidzsikia szakaszon, amikor újabb szakaszgyôzelmét követôen nem csupán visszaszerezte az elvesztegetett öt percet, de további ötöt nyert Kleinschmidttel szemben. A szakaszon az összetettben is közvetlenül Maszuoka mögött álló, ugyancsak japán Sinozuka lett a második.

Öt szakasszal a vége elôtt Ma-szuoka elônye 18 perc Sinozukával, és 30 perc Kleinschmidttel szemben.

Továbbra is rendkívül izgalmas a motorosok versenye, amelyben a favoritok nagyon figyelnek egymásra, így az élen álló triót csupán kevesebb, mint két perc választja el egymástól. Kilenc szakasz után vezet az olasz Fabrizio Meoni a spanyol Roma és a chilei De Gavardo elôtt.

A nap hírei

2,5 kilométeres jégtorlasz a Dunán

Közel 2,5 kilométeres jégtorlasz alakult ki a Duna nyugat- romániai szakaszán. A hajóközlekedést a térségben még hétfôn leállították a hatóságok. A Reuters jelentése szerint a közlekedést akadályozó jégtorlasz a román-jugoszláv határtól mintegy 200 kilométerre jött létre. Még a jégtörô hajók is elakadtak. A közlekedési minisztérium közleménye szerint a Duna más szakaszain is lelassult a közlekedés a jégzajlás miatt.

Ukrajnai falvak és tanyák a hó fogságában

Szerdán még nyolcvannyolc falu és tanya volt a hó fogságában Nyugat-Ukrajnában. Lviv megyében 34, Ternopil megyében 40, Ivano-Frankivszk megyében pedig 14 településnél voltak járhatatlanok az utak a hófúvások következtében - közölte a rendkívüli helyzetek minisztériuma. A hótorlaszok eltávolításán több mint háromszáz géppel mintegy másfél ezren dolgoznak.

Havazás Cipruson

Havazással és az enyhe telekhez szokott ciprusiak számára szokatlanul alacsony hômérséklettel kísért hideghullám érte el szerdára a földközi-tengeri szigetet. Ciprus belsô vidékein 6 Celsius fokra csökkent a hômérséklet, a hegyvidéki területeken, ahol a felgyülemlett hó miatt harmadik napja zárva tartanak az iskolák, mínusz 5 fokot mutattak a hômérôk. A ciprusi meteorológiai szolgálat jelentése szerint az észak felôl érkezett hidegfront csak lassan vonul tovább, a pénteki enyhülésig további havazásokra kell számítani.

Melegrekord Kanadában

Míg a Földközi-tenger medencéjének lakói a szokatlan hideggel és a sûrû havazással küszködnek, Kanada középsô és nyugati területein rekordszámba menôen enyhe az idô. Winnipeg környékén a január elején ott megszokott mínusz 13 Celsius fok körüli értékek helyett plusz 5,2 fokot mértek kedden. Winnipegben hatvan éve nem volt ilyen enyhe idô január elején - írta az AFP. Calgary térségében az ilyenkor szokásos mínusz tíz helyett plusz tíz fok Celsius van. Brit-Columbia nyugati partjait bôséges langy esôk öntözik - helyenként kisebb áradásokat is elôidézve.

Velence turistabelépôt vezet be

A velencei városi tanács kedden "belépôkártyát" vezetett be a turisták számára. A kártya kilenc múzeumba teszi lehetôvé a belépést, jó a tömegközlekedési jármûvekre, sôt a nyilvános WC-kre is. A kártya ára a tartózkodási napok számától függôen 7-58 euró között mozog. Bevezetésével a város egyúttal azt reméli, hogy pontosabb képet kap a turisták rohamáról és a látogatóknak jobb szolgáltatási kínálatot nyújthat. Velencét évente mintegy 12 millió turista keresi fel, 80 százalékuk egyetlen napot tölt itt el. A "Venice Card" az interneten keresztül, vagy egy telefonközponton keresztül igényelhetô, 48 órával az érkezés elôtt.

Százforintos emlékpénz Kossuth Lajos születésének 200. évfordulójára

A Magyar Nemzeti Bank Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója tiszteletére egymillió darab, száz forint névértékû emlékpénzérmét bocsát ki ez év február 1-jén - tájékoztatta a jegybank az MTI-t. Az emlékpénzérme technikai paraméterei és elôlapja megegyezik a jelenleg forgalomban lévô százforintoséval. Az érme hátlapján a címer helyén az 1946-os kibocsátású ötforintos érmén ábrázolt Kossuth- portrét jelenítik meg.

Abnormális hamis euró

300 eurós bankjeggyel akart fizetni Finnországban egy férfi egy benzinkútnál és csaknem sikerült is neki, jóllehet ilyen címletû pénz nem létezik. A férfi mindössze 7,5 euróért tankolt benzint az autójába, és utána átnyújtotta a kutasnak a 300 euróst. Az kissé rácsodálkozott a bankjegyre, de elfogadta volna, csak éppen nem tudott belôle visszaadni. A férfi erre megígérte, hogy elmegy felváltani és rögvest visszatér. Azóta a kutas nem látta. Euróból 5-ös, 10-es, 50-es, 100-as, 200-as és 500-as címletûek a valódi bankjegyek. Hogy a benzintkútnál próbálkozó miért hamisított éppen 300-ast, arra nem tudott magyarázattal szolgálni az esetrôl beszámoló Aamulehti címû finn lap.

Nobel-díjas orosz tudós halála

Életének 86. évében Moszkvában elhunyt Alekszandr Prohorov Nobel-díjas orosz fizikus. Az idôs tudós krónikus kétoldali tüdôgyulladás következtében hunyt el. Prohorov a lázer és a mázer problémáinak kutatásával szerzett hírnevet, és ôt tartják a kvantumelektronika egyik úttörôjének is. Számos újítását az ûrkutatás területén hasznosítják. Munkásságát 1964-ben jutalmazták fizikai Nobel- díjjal, amelyet honfitársával, Nyikolaj Baszovval és az amerikai Charles Townes-szal megosztva vehetett át.

Mesterecsetek

Mesterecsetek címmel nyílik kiállítás csütörtökön Budapesten az V. kerületi Vigadó Galériában, a tárlaton ötven alkotó - köztük Bernáth Aurél, Borsos Miklós, Gyémánt László, Kass János, Szász Endre, Reich Károly, Würtz Ádám - ugyanennyi képe látható; érdekesség, hogy a rajzok, festmények mellé keretbe foglalták az alkotók egy- egy jellemzô munkaeszközét is. Ugyancsak különlegesség, hogy a festôk, grafikusok mellett más képzômûvészeti ágban alkotóktól is láthatók képek a tárlaton. Így megtekinthetô például Varga Imre szobrászmûvész egy alkotása, amelyet egy mintázó fa és egy ceruza társaságában kereteztek be.

Hármas ikrek Szegeden

Hármas ikrek születtek a Szegedi Tudományegyetem szülészeti és nôgyógyászati klinikáján szerdán kora délután - tájékoztatta az MTI-t Németh Gábor adjunktus. Elmondta, hogy a császármetszéssel világra jött kislány és két fiútestvére jól van, szintúgy édesanyjuk, a 22 éves Rápityné Szabó Beáta. A Rápity házaspár a Bács- Kiskun megyei Garán él, a három baba megérkezése az elsô gyermekáldás a családban.

Megyei hírek

Hírszerkesztô: Antalfi Imola

Új évi hangversenyek

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia ma este 7 órától szimfonikus hangversennyel és operarészletekkel várja a Kultúrpalota nagytermében a klasszikus zene kedvelôit. Vezényel: Shinya Ozaki (Japán), fellép Doina Scripcaru (szoprán), Suguru Yonezawa (tenor, Japán). Fellép a filharmónia vegyes kara és szimfonikus zenekara. Karvezetô: Vasile Cazan, karvezetô asszisztens Sikó Szidónia. Mûsoron: J. Strauss-, G. Puccini-, G. Verdi-, P. Mascagni-, Ch. Gounod-, U. Giordano-mûvek. Január 11-én ugyanott és ugyanattól az idôponttól megismétlik a hangversenyt. Ez utóbbi elôadásra a 12- es számú bérlet érvényes.

Jól teljesítettek a Maros megyei cégek

A cégek múlt év végén megszervezett országos, TOP 2000 elnevezésû versenyén jól szerepelt Maros megye, a 7. helyet szerezte meg a ranglistán. A megyébôl összesen 34, bútor-, készruhagyártással, turizmussal, kereskedelemmel foglalkozó cég vett részt a nyolcadik alkalommal megszervezett versenyen. Elsô helyezést 2, másodikat 4, harmadik helyezést 3 gazdasági egység ért el. A cégek országos toplistáján ez a legjobb eredmény, amit Maros megyei cégek elértek.

Újabb nyelvtanfolyamok

Angol, magyar és spanyol intenzív tanfolyamokat szerveznek Marosvásárhelyen. Érdeklôdni a 168-492 vagy a 095- 208-615-ös telefonszámokon.

A héten bezárják a fôtéri Göktas- üzletet

Hétfôi sajtótájékoztatóján Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere kijelentette: a hivatal egyezségre jutott a Göktas céggel a fôtéri ruhaüzlet kiürítését illetôen, amelynek kirakatait a múlt év végén a polgármester lemázoltatta, felszólítva a cégvezetôt adósságainak törlesztésére, a helyiség kiürítésére december 1-jéig. Az egyezség alapján a Göktas cég kifizette tartozásait, mintegy 90 millió lejt a polgármesteri hivatalnak, és lemondott a per folytatásáról, a hivatal pedig január 7-ig hosszabbította meg a kiköltözési határidôt. Kérdésünkre tegnap Adem Göktas elmondta, hogy a héten sor kerül a helyiség kiürítésére. Jelenleg az új helyiséget keresik, ám a továbbiakban nem szándékoznak Marosvásárhelyen maradni.

Hat gazdasági egységet bírságoltak

Az elmúlt napokban a megyeszékhelyen szinte korcsolyapálya volt több gazdasági egység - üzletek, irodák - elôtt. A járdák takarítása a szóban forgó gazdasági egységekre tartozik, ellenkezô esetben 1-tôl 2 millió lejig terjedô pénzbírságot rónak ki. Magánszemélyek esetében a bírság 200.000- 400.000 lej között van. Az Extra üzlet elôtti járda sem volt kivétel, a hó eltakarítása a Lakásgazdálkodási hivatalra hárult volna, kedden végre nekifogtak a jégréteg feltörésének. A polgárôrök év elejétôl hat gazdasági egységet (a meggyesfalvi negyedben, az állomás környékén és a fôtéren), két lakótársulást és 22 magánszemélyt büntettek összesen 12,4 millió lejre, több mint 30 céget szólítottak fel a járdák takarítására.

Utánpótlás

A Maros Mûvészegyüttes magyar tagozatának Napsugár nevû utánpótlás csoportja felvételi vizsgát hirdet a következô korosztályoknak: kezdôk 10-13 éves fiúk és lányok (de. táncpróbákat tartanak azoknak is, akik du. járnak iskolába), a vizsganap január 15-e, délelôtt 8 és délután 6 órakor; haladók, 14 évet betöltött fiatalok, a vizsga napja január 15., délután 6 órakor. Helyszín: a Maros Mûvészegyüttes székháza, Forradalom (volt Lenin) utca 8. szám. Érdeklôdni a 123-760-as telefonszámon lehet Füzesi Albert néptáncoktatónál (este 8 óra után), vagy a 094-802-097-es telefonszámon Fazakas Jánosnál.

Családorvosok közgyûlése

A Családorvosok Maros megyei Egyesülete holnap 13.30 órai kezdettel közgyûlést tart Marosvásárhelyen, a Stúdió-teremben. A megbeszélésen a 2002-es keretszerzôdéssel kapcsolatos problémákat vitatják meg.

Galambkiállítás

A hónap végére halasztották Dicsôszentmártonban a szombatra tervezett galambkiállítással egybekötött vásárt. Amint Razvan Ducan, a helyi Mihai Eminescu Kultúrotthon igazgatója elmondta, a háromnaposra tervezett kiállításon elôreláthatólag marosvásárhelyi, dicsôszentmártoni, radnóti és marosludasi galambtenyésztôk vesznek részt.

Rossz helyre tették a parazsat

A nyárádszeredai tûzoltócsoport közbelépésére volt szükség a nyárádmagyarósi Nagy Kft. üzletében tegnap délelôtt keletkezett tûz eloltásához. Leégett a raktár deszkából készült külsô fala, a tûz kárt tett egy hûtôszekrényben.

Áramszünet

Az Electrica Rt. marosvásárhelyi kirendeltsége tájékoztatása szerint a hálózaton végzett javítások miatt január 11-én 8-16 óra között szünetel az áramszolgáltatás Marosszentkirályon, a Hársfa, Völgy, Tölgy utcákban, a Fô úton a 128-220., 149-207. számok között.

Eminescu-napok Dicsôszentmártonban

Január 11-15. között Dicsôszentmártonban Eminescu-napokat tartanak a helyi Kultúrotthonban. Az ötnapos rendezvénysorozat holnap este 6 órakor kerekasztal- beszélgetéssel kezdôdik. Szombaton 10.30-tól szavalóversenyre kerül sor a helybéli tanulók részvételével, a legjobbak oklevelet és könyvajándékot kapnak. Január 14-én a városi múzeumban Razvan Ducan író, a kultúrotthon igazgatója találkozik a tanulókkal, délután 5 órakor bemutatja Eminescu és Dicsôszentmárton címû könyvét. A rendezvénysorozat kedden, Mihai Eminescu költô mellszobrának megkoszorúzásával zárul.

Apróhirdetések

ADÁSVÉTEL

SZUPEROLCSÓN, garanciával új, használt, minôségi számítógépek eladók. Tel. 168-873, 094-843-920. (33480)

VESZEK legkevesebb 20 ha mezôgazdasági területet. Tel. 093- 991-891. (33446)

ELADÓK magánházba való radiátorok. Tel. 134-104. (33452)

ELADÓ öntvénykályha és síek. Tel. 213-425. (33513)

ELADÓ borjazó tehén. Tel. 312-140. (33499)

ELADÓ juharfurnéros kombinált szekrény, kihúzható kanapé, diákiróasztal, kárpitozott szék, antik konyhabútor. Tel. 214-629. (33507)

ELADUNK hûtôszekrényeket, fagyasztókat, kombinált hûtôszekrényeket, automata mosógépeket egyéves garanciával. Tel. 165-373, 094- 626-544. (33565)

ELADÓ 1999-es évjáratú 1410-es, 5 sebességes Dacia. Ára: 68 millió lej. Tel. 094-264-296. (33563)

ELADÓ különleges minôségû fenyô falburkolat elônyös áron. Kérésre a szerelést is biztosítjuk. Tel. 094-451-545. (33549)

LAKÁS

KÉT egyetemista lány bérelne kétszobás, bútorozott vagy félig bútorozott
lakást. Tel. 094-820-307, 134-848. (33523)

ELADÓ 2 szobás ház 11 ár beltelekkel Ugrán, a Fô utca 139. szám alatt. (33508)

KIADÓ bútorozott szoba mellékhelyiségek használatával. Tel. 471-050, belsô 77. (33512)

ELADÓ 2 szoba-összkomfortos tömbházlakás a Tudor negyedben, IV. emeleten. Tel. 252-231. (3477026)

ELADÓ 3 szobás, földszinti tömb- házlakás a November 7 negyedben.
Tel. 311-448, 251-987, 095-354-762. (33567)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM egy 15X25 cm-es kis, barna táskát iratokkal Csizmadia Lajos néven. Jutalom ellenében kérjük eljuttatni a Cuza Voda utca 85. szám alatti Presszo Apollonia bárba. Tel. 144-220. (33530)

ELVESZTETTEM Bende Anikó névre szóló egyetemi igazolványomat. Semmisnek nyilvánítom. (33501)

ELVESZTETTEM Gligor Sándor névre szóló nyugdíjas autóbusz-bérletemet. Semmisnek nyilvánítom. (33498)

ELVESZTETTEM Pataki Annamária névre szóló egyetemi és utazási igazol-ványomat. Semmisnek nyilvánítom.
(33570)

MINDENFÉLE

ANGOL és spanyol intenzív tanfolyamokat szervezünk. Tel. 168-492, 095-208-615. (33380)

HÛTÔK javítása lakásán. Vállalunk garanciát. Tel. 122-869. (33462)

KIADÓ mûködô élelmiszerüzlet (esetleg eladó bútorzat) Marosvásárhelyen. Tel. 096-716-273. (33514)

KIADÓ központi, 5 szobából álló helyiség, kitûnô kereskedelmi tevékenységre. Ára: 350 USD. Tel. 125-111, 093-610-050. (33475)

KIADÓ kedvezményes áron élelmiszerüzlet (100 m2) raktárhelyiséggel (40 m2), irodával (30 m2), hûtôkkel és polcokkal berendezve, központi helyen. Érdeklôdni a 095-990-754-es telefonon. (33400)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk január 10- én a szeretett férjre, apára, nagytatára, dédtatára, testvérre és rokonra, NEHÉZ
JÁNOSRA halálának elsô évfordulóján. Nyugodjon békében. A gyászoló család. (33443)

Soha el nem múló bánattal és fájdalommal emlékezünk és emlékeztetünk január 10- én a demeterfalvi BERECZKI
ROZÁLIA nyug. tanítónôre halálának 2. évfordulóján. Itt maradt velünk az, ami csak a lelkekben ôrizhetô meg, egy megismételhetetlen élet sugárzó példája. Áldott emlékét kegyelettel ôrzi férje, Gábor, leánya, Szerén, fia, Gabika és annak családja. (33531)

Bús temetô csendes susogása, ma kimegyünk oda, az maradt számunkra. Váratlanul jött a halál, búcsú nélkül mentél el, a helyed üres lett, de szívünkben élni fogsz örökre. Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk az erdôcsinádi id. SIMON SÁNDORRA halálának 5. évfordulóján. Bánatos felesége, leánya és családja, fia és családja. Nugodjon békében. (33511)

Fájó szívvel emlékezünk január 10- én HÉJJA FERENC VILMOSRA halálának 4. évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, ma gondoljanak rá kegyelettel. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Bánatos felesége és gyermekei. (33566)

ELHALÁLOZÁS

Megrendült szívvel tudatom, hogy drága jó gyermekem, RÛCZ ÉVA itt hagyott öreg napjaimra, a megtört szívemmel. Nyugodj békében. Édesanyád. (33550)

Mély fájdalommal és megrendült szívvel tudatom, hogy drága jó édesanyám, RÛCZ ÉVA 52 évesen rövid szenvedés után itt hagyott engem. Búcsúztatása a református cinteremben 2002. Január 11-én 13 órakor, valamint örök nyugalomra helyezése
a remeteszegi temetôben lesz. Gyászoló fia, Levente. (33550)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, dédnagyapa, PÁLFI JÓZSEF életének 80. évében rövid szenvedés után január 8-án elhunyt. Temetése január 10-én 14 órakor lesz a református temetôben. A gyászoló család. (33577)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, testvér, rokon és jó szomszéd, id. TÜZES ISTVÁN életének 79. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2002. január 10-én 15.30 órakor lesz a Jeddi úti temetôben. A gyászoló család. (33593)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, jó szomszéd és rokon, id. VARGA JÓZSEF életének 92. évében rövid szenvedés után csendesen megpihent. Drága halottunk temetése 2002. január 11- én 13 órakor lesz a berekeresztúri családi háztól. Búcsúzik tôle bánatos felesége, gyerekei és azok családja. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család. (33597)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, KÁDÁR SÁNDOR életének 53. évében türelemmel viselt szenvedés után csendesen megpihent. Drága halottunk temetése január 11- én 14 órakor lesz a mezô-madarasi református temetôben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család. (33601)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Proiect Rt. vezetôsége és munkaközössége részvéttel és együttérzéssel vesz búcsút NAGY RÛCZ ÉVÁTÓL. (33543)

Búcsúzunk drága unokatestvérünktôl, RÛCZ ÉVÁTÓL. Ôszinte részvétünk az édesanyjának és fiának, Leventének. A Slean család. (33551)

Együtt érzünk mindazokkal, akik ismerték és szerették volt szomszédunkat, RÛCZ ÉVÁT (Évi). A Sârguintei u. 10. sz. lépcsôház lakói. (-)

Utolsó üdvözlet szomszédunknak, PÁLFI JÓZSEFNEK és ôszinte részvétünk családjának. A Hunedoara utca 4. számú tömbház lakói. (33578)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, LOSONCZY IMRE temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és ôszinte részvétüket nyilvánították. Bánatos felesége és gyermekei. (33555)

Copyright © Népújság - 1999