2005. június 30., csütörtök                                                        Országos közéleti lap                                                        93. (16 986.) szám


Kárpáti Igaz Szó

Kósa Lajos
"Debrecenre a kovász szerepe vár abban a folyamatban, amelynek eredményeképpen Ukrajna, Romá-nia és Magyarország "világvége" te-lepülései egy kulturális régió meg-valósításával kitörhetnek a perife-riális lét korlátai közül. Amennyiben siker koronázza közös törekvéseinket, hátrányunkból előnyt kovácsolhatunk, olyan előnyt, amelyből egya-ránt profitálhatnak a régió három országának tele-pülései" – nyilatkozta lapunknak Kósa Lajos, Debre-cen polgármestere, az Ukrán–Magyar Parlamenti Ve-gyesbizottság tagja. »»

Kemenczés Györgyi "Büszkeség" (Tempera, 2000)
"Mr. Darcy büszkesége engem nem bánt annyira, mint a másoké – jegyezte meg Miss Lucas –, mert nála van rá mentség. Nem lehet csodálkozni, ha egy ilyen feltűnően jóképű fiatalember, akinek a sze-rencse előkelő származást, va-gyont, mindent megadott, nagyra tartja magát. Szinte azt mondhatnám, joga van a büszkeségre. »»

A Kárpát-medence magyar régiói újságíró-szervezeteinek képviselői május végén, Szegeden rendezett első találkozójukon keretegyezményt fogad-tak el a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konven-ciójának létrehozásáról. Többek szerint ezt a lépést a december 5-i "nem" kényszerítette ki a határon túli magyar újságírók részéről. A Szegeden rendezett szakmai találkozó kiváló alkalom volt egyebek mellett arra is, hogy legalább nagyvonalakban felmérjük, mi-ként is élnek és alkotnak felvidéki, erdélyi, vajdasági, horvátországi kollégáink. »»

Ungvár külterületén egy er-dővel övezett szerény épülethez vezet az utunk. Odabent a fris-sen meszelt falak átható illata és festékes vödrök fogadnak. Vendéglátóim szabadkozva kí-nálnak hellyel. Hiába, a tataro-zás nem zajlik le felfordulás nélkül. »»

Kárpátalján évek óta megoldatlan probléma a veszélyes hulladékok biztonságos tárolása, illetve megsemmisítése. Rengeteg elavult, ma már sem-mire sem használható vegyi anyag hever az egykori kolhozok, szovhozok volt raktáraiban. A romló állagú raktárakban tárolt permetezőszerek, műtrágyák a fo-lyamatos kimosódás révén állandó veszélyt jelente-nek a környezetre. »»

A Kirillosz- és Methodiosz-legenda szerint a szlá-vok apostolai és tanítómesterei az észak-görög-országi Thesszalonikéből származtak. Ez a város és környéke a történelmi időkben a szláv törzsek betele-pülésével szinte teljesen elszlávosodott. A két testvér itt sajátította el a szláv nyelvet, melynek ismerete éle-tükben később sorsdöntő jelentőségű lett. »»

Hetyen madártávlatból
Valaha sűrű erdők övezték He-tyent, ezért is alakult ki meghatá-rozó kézművesiparként a kerék-gyártás. A legnagyobb kiterjedésű két erdő a Paraszfa és a Kána volt. Nevét a község egykori birtoko-sáról, Hetyeni Miklósról kapta. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó