2004. szeptember 2., csütörtök                                                   Országos közéleti lap                                                   129. (16 826.) szám


Kárpáti Igaz Szó
– Úgy másfél évtizede nyílt lehetőség arra, hogy egyházunk szabadon fejthesse ki tevékenységét – in-dította beszélgetésünket Héder János ungvári refor-mátus lelkipásztor. – Lényegében a nulláról kellett újrakezdeni mindent, hiszen jóformán csak a szelle-mi-lelki kincsek maradtak meg érintetlenül. A gyüle-kezetek teljes vagyonát elkobozták, megvonták a lehe-tőséget a szeretetszolgálat működtetésétől, amiben legjobban megnyilvánulhat az egyház irgalmas tevé-kenysége. Gondolok itt az idősek otthonaira, önsegé-lyező közösségek fenntartására stb. »»

Előző számunkban beszá-moltunk arról, hogy a Határon Túli Magyarok Hivatalának (HTMH) el-nöke néhány pályázónak szemé-lyesen nyújtotta át az oktatási-nevelési támogatást. Bálint-Pata-ki József és kísérete ellátogatott Beregszász Arany János utcájában található Szivár-vány családi típusú gyermekotthonba is, hogy átadja a nyolc gyermeket nevelő szülőknek a pályázatban el-nyert pénzösszeget. Ilosvaiék hat iskoláskorú gyer-mekre kapták meg a támogatást, ami igen jól jött a családnak. »»

A nagyszőlősi járás délkeleti szögletében három, a Nevetlenfalui Községi Tanácshoz tartozó kis falu sorakozik egymás mellett a román határ térségében: a szép kis gótikus templomáról híres Akli, a magyar környezetben – Kárpátalján egyedülálló módon – las-san elmagyarosodó ruszin-ukrán telepes-község, Új-akli, valamint vidékünk egyetlen magyarlakta, jellegze-tesen hegyvidéki települése, Akli-hegy. Ezek fejlődé-sét nagymértékben elősegítené, ha bekapcsolnák őket a kiépülő gázvezeték-hálózatba. »»

Mutatós múlt századeleji ház áll Beregszászban a Széchenyi István utcán, viszonylag közel a vasútállo-máshoz, mely immár harmadik éve ad otthont a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szövetségnek. Annak az egyházi szervezetnek, mely egyebek mellett érték-válsággal is küszködő korunkban igyekszik útmutatást nyújtani a fiataloknak, miként élhetnek Istennek és embernek tetsző életet, s örök értékű erkölcsi alapok-ra építkezve, miképp vághatnak neki a nagybetűs Életnek. »»

Az 1944-ben megszüntetett Ungvári Drugeth Gim-názium újra él. Egy űr betöltetett. Mégpedig nagy űr. Hiszen ha az ember valamelyik régi gimnazistával be-szélget, egykönnyen megállapítja róla, milyen komoly iskolái voltak, milyen széles látókörű, nagy műveltsé-gű ember. Az akkori gimnáziumnak varázslatos lég-köre, lelkesítő hangulata volt és nem véletlenül kerül-tek ki falai közül neves személyek. Az egyik egykori "drugethes"-sel Takács József nyugalmazott iskola-igazgatóval beszélgetünk: »»

Beregszentmiklóson a görög katolikusok templo-mában egy üvegszekrényben nyert elhelyezést egy csodaként számon tartott fahasáb. A kettéhasított ha-sábon ugyanis egy szabályos kereszt alakzata látható. Maga a jelenség is titokzatos. A megtalálásának kö-rülményei pedig súrolják a képzelet és a valóság határvonalát. »»

Véget ért a nyár, aminek biztos jeleként Ungváron is bezár az Ung partján kialakított strand. A létesít-ményeket lebontják, tájékoztatta az újságírókat Viktor Pogorelov, a megyeszékhely polgármestere. Jövőre azonban az ideinél jóval nagyobb, gazdagabban fel-szerelt strand nyílik majd. »»

A magyar fővárosban hagyománnyá vált, hogy a Budapest Parádé zárja a nyári fesztiválok sorát. Az elmúlt hétvégén immár ötödik alkalommal vonult fel a főváros utcáin mintegy 50 színpaddá varázsolt zenés kamion. Több mint 600 000 ember zarándokolt tán-colva, szórakozva, tombolva a magyar és nemzetközi Dj-k zenéjére az Andrássy úttól a Hősök teréig. »»

Lejátszották a megyei labdarúgó-bajnokság őszi idényének, pontosabban rájátszásos döntőjének har-madik fordulóját. »»

Az egykori pehelysúlyú világbajnok "Prince" Nase-em Hamed, akinek a párharca Kovács Kokó Istvánnal soha nem jött össze, nem fogadta el a Felix Box-Pro-motion ajánlatát, hogy az ősz folyamán Budapesten csapjon össze Nagy Jánossal. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó