2004. augusztus 26., csütörtök                                                   Országos közéleti lap                                                   125. (16 822.) szám


Kárpáti Igaz Szó

Vaszil Komendar professzor az idén tavasszal töltötte be 78. életévét. A biológiai tudományok doktora azon-ban a nyolcvanadik ikszhez közelítve sem tétlenkedik, tetemes tudomá-nyos eredményeinek további tökélete-sítésén, újabb és újabb kutatásokon fáradozik, holott már eddig is közel ezer publikáció, tudományos értékű cikk, monográfia, s egyéb kiad-vány jelent meg tollából. A határainkon túl is jól ismert tudós, vagy ahogy saját magát besorolja, elkötelezett kárpátaljai természetvédő, a Kárpátok csodálatos erdeit-rétjeit, azok élővilágát félti, védi. »»

A jövőben, időről időre, a magyar és a világiroda-lom egy-egy gyöngyszemével kívánjuk megajándékoz-ni olvasóinkat. Mi sem természetesebb, egy olyan író munkájával kezdjük, akit számos irodalomtörténész az első modern értelemben vett regény alkotójának tekint. »»

A közelmúltban, némi túlzással szólva, szinte az egész világ megismerhette az ukrán–szlovák határ által kettészelt Szelmenc tragikomikus helyzetét. A történet hallatán sokan nyilvánvalóan azt hihették, a határok meghúzásából adódóan ennél megdöbben-tőbb tréfát már aligha követhet el a sors az emberek-kel, ám amint az utólag kiderült, a szelmenciek helyze-te nemcsak hogy nem egyedi, de talán még nem is a legfurcsább. »»

Négyzet alaprajzú várkastélyt rág az idő vasfoga a Borzsa menti Dolhán, melynek egy részében manap-ság az Ilosvai Járási Kórház filiájaként egy egészség-ügyi intézmény működik. De az ősi várkastély – mely dísze lehetne a település központjának – állagából ítélve úgy látszik, erősségeit tekintve kitartóan üldözi a balszerencse a festői Borzsa-völgy kuruc emlékhelyé-ről is nevezetes települését. »»

Miután Nagy Sándor, a világhódító makedón király Kr. e. 333-tól Kr. e. 331-ig tartó hadjárata során lesöpörte a történelem színpadáról a Líbiától Indiáig terpeszkedő Óperzsa Birodalmat, majd még mindig roppant fiatalon távozott a földi világból, hadvezérei felosztották egymás között az elfoglalt területeket, s kialakították ott a maguk hellenisztikus államait. »»

A nemzeti kisebbségek jogainak védelme, illetve a jogok gyakorlati alkalmazása állandó jelleggel ott szerepel az ország és a megye vezetői figyelmének homlokterében. Osztályunk a megyei állami közigaz-gatás, a helyi önkormányzatok közreműködésével ál-landó munkakapcsolatban áll a nemzetiségek ér-dekvédelmi szervezeteivel. A közös munka révén vált eddig is megoldhatóvá rengeteg, a közösséget élén-ken foglalkoztató probléma. Az eredmények önmagu-kért beszélnek. Így például sikerült fejleszteni a kisebbségek oktatási rendszerét, sokat léptünk előre a nemzetiségi kultúrák ápolása terén, javult az infor-matikai bázis és a civil szervezetek is felsőbb osztály-ba léptek. »»




Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó