2004. július 10., szombat                                               Országos közéleti lap                                               100-101. (16 797-16 798.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Felbolydult méhkashoz hason-lít és egyre inkább azzá válik az Ungvári vasútállomás. Az augusz-tus 24-i határidő ugyanis vészesen közeleg. A építkezésen jelenleg 200 munkás dolgozik három mű-szakban, gyakorlatilag kimenőna-pok nélkül. A feszített tempó a munkások és a vezetők idegállapotán is lemérhető. A lábatlankodó újságírót bizony nem túl szívélyesen fogadják. »»

A Kulcslyuk eheti vendége Sütő Mihály, az Ungvári Városi Klinikai Kórház kardioreanimációs és általá-nos reanimációs osztályának orvosa, az Ungvári Nemzeti Egyetem belgyógyászati tanszékének docen-se, a Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Tár-saságának, az Európai és a Magyar Kardiológiai Tár-saságnak a tagja. »»

Peleskey Júlia
Gödényháza legnagyobb vállal-kozása a Horizont Farmergazdaság, melynek vezetője, Peleskey Júlia a jelenleg 364 tagot számláló Nagy-szőlősi Járási Farmerszövetség el-nöki tisztét is betölti. Egyike volt an-nak a 10 személynek, akik március-ban egy amerikai tanulmányúton vettek részt. »»

Kárpátalján 9 ezer embernek van aktív kapcsolata ilyen vagy olyan módon a labdarúgással, hangzott el azon a szakmai tanácskozáson, melyen szűkebb pátriánk futballjának további fejlesztéséről mondhat-ták el véleményüket az érdekeltek. A fórumon elhang-zott, hogy a megyében ma egy széles körű program fut labdarúgásunk szervezettségének és színvonalá-nak felzárkóztatása érdekében. »»

Mint ismeretes, a közelmúltban 16 ukrajnai, illetve kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezet aláírás-gyűjtési kezdeményezést indított Gajdos István parla-menti képviselő, az UMDSZ elnöke törvényalkotói tevé-kenységének támogatása érdekében. Az "5 igenes-nek" is nevezett támogatási akció célja, hogy a dön-téshozók is észrevegyék és súlyának, fontosságának megfelelően kezeljék azokat a törvénytervezeteket, melyek elfogadásától nagymértékben függhet az or-szágban élő többmilliós nemzeti kisebbség helyzete. »»

A beregszászi járási Mező-váriban a napokban – sok-sok évi várakozás után – átadták az új postafiókot, amely a polgár-mesteri hivatal épületében ka-pott helyet. A postahivatal veze-tője Feke Szilvia, a kézbesítők pedig Vass Julianna és Farkas Eszter. »»

Gyertyánliget. Nem akármilyen név. Megragadja az embert, akárcsak a vidék, ahol fekszik. Ahogy az utazó Nagyszőlősnél maga mögött hagyja az alföldet, egy új, más, különleges hangulatú világba érkezik. A Kárpátokba. »»

Immár három éve, hogy lezajlott az országos népszámlálás. Az adatok feldolgozása is befejeződött. A sokrétű, hatalmas terjedelmű munkát a megyei statisztikai főosztály szakemberei végezték. Az anya-gok közt kutakodva számos érdekes részletre bukkan-hatunk. Ezek sorába tartozik például a nemekkel fog-lalkozó adatbázis. Mint azt Ivan Iltyo, a főosztály veze-tője mondja, valóságos kincsesbánya ez, amit érde-mes a nagyvilág elé tárni. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó