2004. július 3., szombat                                                  Országos közéleti lap                                                  96-97. (16 793-16 794.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Megtérítik-e az embereknek, s ha igen, mikor és milyen mó-don azokat a tartozásokat, ame-lyek még a szovjet időkből ma-radtak fenn? Magyarán szólva: van-e esélye annak, hogy az emberek valaha még hozzájutnak ahhoz a pénzhez, amelyet a takarékbankban nyitott számláikon és az állami biztosítónál helyeztek el, illetve különböző értékpapírokba fektettek? A kérdésre ugyanis továbbra sincs válasz, jóllehet az Ukrán Nem-zeti Bank elnöke, Szerhij Tihipko szerint a problémát, természetesen nem egy-két év alatt, de fokozatosan rendezni lehetne. »»

Mi, kárpátaljaiak tudatosítottuk, megszoktuk, hogy életünket sok tekintetben sajátos kényszerpályán, a történések szorításában, a József Attila-i "akár egy halom hasított fa" determináltságával kell meg- és leélnünk. »»

Munkalehetőség és foglalkoztatottság szempont-jából hosszú évtizedeken keresztül a vasút vitte a prí-met Csapon. Örömmel állapíthatjuk meg, napjainkra felnőtt hozzá a közel 600 helyi és környékbeli varrónőt foglalkoztató, női ruhaneműt gyártó LEGO ukrán–né-met közösvállalat, melynek toppra juttatásában elévül-hetetlen érdemeket szerzett Mária Karpacsova igaz-gatónő. »»

A magyarországi Belügyminisztérium 2004. július 1-jei hatállyal módosította egyes idegenrendészeti eljárások díjait, ami részben az anyaországi vízumért folyamodó kárpátaljai magyarokat is érinti. A legfonto-sabb tudnivalókról Viski János vezető konzul tájékoz-tatta lapunkat. »»

A közéletben szerepet vállaló, a közösségért ér-demben munkálkodó, sokak által vagy csupán szűk környezetben ismert, de tisztelt és megbecsült embe-rek – köztisztviselők, politikusok, egészségügyi dolgo-zók, pedagógusok, művészek, vállalkozók stb. – gyak-ran fejtik ki szakmai álláspontjukat, mondják el véle-ményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gondolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek... Sokkal kevesebbet, oly-kor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletük-ről. Kulcslyuk című rovatunkban épp ezért kicsit más-képp faggatjuk őket... »»

Egy évvel ezelőtt szállították haza szülőföldjére a boldoggá avatott Romzsa Tódor görög katolikus püs-pök hamvait. Ebből az alkalomból a Romzsa Tódor Görög Katolikus Papi Akadémián hálaadó szertartá-sokra került sor. »»

A napokban a Kárpátalja c. lapban napvilágot lá-tott egy cikk bizonyos K. G. és G. G., a KMKSZ szakér-tőinek tollából, melyet "Az ukrajnai nemzeti kisebbsé-gekről" c. törvénytervezetben eszközlendő módosítá-sok bírálatának szenteltek. Mint ismeretes, e törvény-tervezet társszerzője Gajdos István parlamenti képvi-selő. »»

"Nyelvében él a nemzet", "Minden nyelv egy külön hangszer", "A magyart is tanulni kell, még a született magyarnak is. Ha nem csiszolja, újítja folytonosan, berozsdásodik" – hosszan sorolhatnánk a nyelvről, az anyanyelvről, a magyar nyelvről szóló szállóigéket, hiszen a magyar nyelv minden valamirevaló művelője fontosnak érezte, hogy kifejtse az egyik legfontosabb kincsünkhöz való viszonyát. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó