2004. július 1., csütörtök                                                          Országos közéleti lap                                                          95. (16 792.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Az Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskola és Gimnázium új épületszárnyának befejezésére kínál-kozó anyagi lehetőségeket is elemezte tegnapi sajtó-tájékoztatóján Ivan Rizak. A megyei állami közigaz-gatás elnöke sok egyéb kérdés mellett kitért a megyei tanács legutóbbi üléssszakán elfogadott programok jelentőségére, szólt az idei legfontosabb beruházások menetéről, az elmúlt hét kiemelkedő megyei és orszá-gos történéseiről. »»

A huszti magyar iskolában június 26-án, szombaton ke-rült sor a bizonyítványosztásra. A rémhírek ellenére – me-lyekkel az egyik kárpátaljai he-tilap riogatja az embereket – a tíz kilencedikes és a nyolc ti-zenegyedikes tanuló (ez utóbbiak a Viski Középiskolá-ból) vehette át bizonyítványát. »»

A lakosság foglalkoztatása programjának telje-sítése szerepelt terítéken Ivan Rizak, a megyei állami közigazgatás elnöke, Jurij Fuscsics, a megyei munka-ügyi és szociális főosztály vezetője és Ivan Holubka, a megyei foglalkoztatási központ igazgatója találkozójá-nak napirendjén. »»

Garanyi József beregszászi festőművész neve is-merősen cseng a Kárpáti Igaz Szó olvasói előtt, mivel munkásságával többször is foglalkoztunk a lap ha-sábjain. Írtunk a pályájáról, elemeztük a festészetét. De mivel is foglalkozik jelenleg az idős alkotóművész, miként telnek napjai, s milyen megélhetést nyújt szá-mára a nyugdíj, valamint a festészet? E prózai, ám az élethez nagyon is hozzátartozó kérdésekkel kerestük fel egy esős délelőttön a 84. életévét taposó neves képzőművészt. »»

Egy felbolydult méhkasra hasonlít ezekben a na-pokban az Ungvári Nemzeti Egyetem, hiszen néhány szakon még zajlanak az évzáró vizsgák, tartanak a diplomavédések, miközben megkezdődtek a felvéte-lik. A második emeleten székelő felvételi bizottság ter-meiben képletesen szólva egy tűt sem lehetne leejte-ni, annyi ifjú ember és szülő tolong az okmányokkal. »»

Nagy Anett
A kárpátaljai magyar fiatalok egy része valamely magyarországi felső-fokú tanintézményt részesít előny-ben, amikor a továbbtanulás kerül előtérbe. Sokan viszont a kárpátaljai lehetőségek közül választanak, még akkor is, ha tisztában vannak vele: a szóba jöhető egyetemi és főiskolai szakok legtöbbjén a tantárgyak nagy részét ukrán nyelven oktatják. »»

Magyarország EU-s csatlakozása – remélhetőleg – helyzetbe hozza az immár az Európai Unió határá-hoz simuló beregszászi járást, mely így kihasználhatja kedvező földrajzi fekvéséből eredő előnyeit. Ugyan-csak javíthat a helyzeten a földgáz-bevezetés felgyor-sulása, a termálforrások nagyobb mérvű kihasználá-sa, illetve a Trieszt–Kijev autópálya megépítése. »»

Az elmúlt évszázad elején született, a kilencedik iksz felé ballagó vagy azon már túl is lépett földijeink – végigélve rendszerek felemelkedését és bukását, államok létrejöttét és széthullását – tanúi lettek újabb kori történelmünk legdrámaibb korszakának. Miként is élte meg a hol "szélcsendes", hol nagyon is viharos évtizedeket egy falusi tanár, s hogyan telnek nyugdíjas napjai a harmadik évezred elején? Ezekről a kérdé-sekről beszélgettem Tiszaújlak ez idő szerinti legidő-sebb lakosával, a 89 éves Lenyó Mihállyal. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó