2004. március 20., szombat                                               Országos közéleti lap                                               42-43. (16 739-16 740.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Megszületett a jegyzőkönyv
Négy ország – Ukrajna, Ma-gyarország, Románia és Szlová-kia – árvízvédelmi rendszerei le-hetséges összehangolásának módjait közelítették egymáshoz az Árvízvédelmi Vízügyi Fórum résztvevői Ungváron. »»

Elsősorban az operativitás volt a jellemző a IV. összehívású megyei tanács 10. ülésszakának plená-ris ülésére. A képviselők 20 kérdésben döntöttek alig több mint egy óra leforgása alatt. Ugyanakkor Mikola Andrusz, a megyei tanács elnöke hangsúlyozta: a gyorsnak tűnő döntéshozatal korántsem a felületes-ség jele, sokkal inkább az ülésszakot megelőzően a különböző bizottságokban végzett munkát dicséri. »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért ismert közéleti sze-mélyiségeket faggatunk, kicsit másképp... »»

A társközségi viszonyt Kárpátalja több települése megszenvedte az elmúlt évtizedek során. A nagysző-lősi járási Keresztúr, Karácsfalva és Puskino eddig egy községi tanács keretében próbált fejlődni. Ám a puskinóiak 2002-ben véglegesen úgy határoztak, hogy el akarnak szakadni a Keresztúri Községi Ta-nácstól, és népszavazással döntöttek a különválás mellett. »»

Ukrajnának a szomszédos országokkal kötött víz-ügyi együttműködési szerződései többnyire árvízvédel-mi, vízminőségi és vízmennyiségi kérdésekre vonat-koznak. A természeti értékek együttes, határon átnyúló védelme terén azonban a jelek szerint komoly hiá-nyosságok vannak. »»

Az Ukrajna függetlenségének kikiáltásával szinte egy időben alapított Ukrán Gyáriparosok és Vállal-kozók Szövetsége napjainkban már több mint 38 ezer kisebb és nagyobb, állami és magánvállalatot, illetve társaságot tud soraiban és nyújt számukra jog- és érdekvédelmet. Ezek túlnyomó többsége kimondottan hazai nyersanyagot dolgoz fel, miközben kitekintve a nagyvilágba, igyekszik felvértezni magát a legkorsze-rűbb műszaki-technikai vívmányokkal. »»

Az idén a felsőoktatási intézményekbe felvételiző diákokra számtalan újítás vár, jelentette ki Vaszil Kre-miny, az ukrán oktatási tárca vezetője. Az oktatási miniszter kifejtette: eddig a diákok csak elméleti tan-tárgyakból adtak számot tudásukról, szakmai alkal-massági vizsgát, miszerint tudnak-e dolgozni gyere-kekkel, vagyis rendelkeznek-e pedagógiai érzékkel, nem tettek. Ezért az idén már egy külön pszichológiai teszten is átesnek a leendő pedagógusjelöltek. »»

Az ungvári Junyiszty Sportcsarnokban Kárpátalja középiskolás lányainak részvételével megrendezett és a Kárpáti Igaz Szó szerkesztősége által patronált nőnapi tornán az edzőkön és a felkészítő tanárokon kívül találkozhattunk néhány olyan sportvezetővel is, akik időt és fáradságot nem kímélve elkísérték és lelkesen búzdították a jövő reménységeit. Közöttük volt Vaszil Nemes, a técsői járási testnevelési és sport-osztály vezetője is. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó