2004. január 17., szombat                                                   Országos közéleti lap                                                   8-9. (16 705-16 706.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A központi fűtőház Ungváron
Minden jel szerint te-kintélyes arányú áremelés elé nézünk az idén. Jelen-tős mértékben fog emel-kedni például a lakbér. Er-ről Hrihorij Szemcsuk, a la-kásügyi kérdésekkel foglal-kozó állami bizottság elnöke tájékoztatta a médiát. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a lakbér és a kom-munális szolgáltatások drágulását elsősorban az energiahordozók árának emelése eredményezi. Azt persze minden önkormányzat maga dönti el, hogy változtat-e a jelenlegi tarifákon. Az áremelés elkerül-hető, amennyiben az árkülönbözet térítését a helyi költségvetésből kompenzálják. »»

A Domion filmszínház
Az egész megyében egyedülálló, impozáns lé-tesítménnyel gazdagodott Ungvár: december 20-án megnyílt a Domion film-színház. A járási művelő-dési ház égisze alatt mű-ködő mozi vezetőjét, Vaszil Gyidiket az indulásról, a tervekről kérdeztem. »»

Az idei esztendő egy újabb nyári olimpia, a sor-rendben immár a XXVII. újkori olimpiai játékok eszten-dejeként köszöntött ránk. A sportvilág négyévente sor-ra kerülő legnagyobb, s rangban is legelső esemé-nyének – mint ismeretes – 2004 augusztusában a görög főváros, Athén ad otthont. Most induló soroza-tunkban az olimpiai játékok történetébe kínálunk némi betekintést olvasóinknak. »»

Betétek, hitelek, ügyeskedők
Alaptétel, hogy a meg-takarított pénz biztonságot és egyben forrást is jelent az elérni kívánt vágyaink, céljaink megvalósításához. De vajon tudunk-e, mó-dunkban áll-e takarékos-kodni a mai körülmények között? »»

Vége az ünnepnapoknak, megkezdődtek a dol-gos hétköznapok. »»

Angyal Gabriella
A közéletben szerepet vállaló em-berek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gondolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi fog-lalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért Kárpátalja ismert közéleti személyiségeit faggatjuk, kicsit másképp... »»

2001. január elsejétől hatályos az a törvény, mely-nek alapján azok az állampolgárok, akik kimagaslót alkottak az állami, gazdasági vagy társadalmi szférá-ban, továbbá akiknek a tudományos, kulturális, egész-ségügyi munkában, a sportban elért sikereit kormány-kitüntetéssel ismerték el, nyugdíj-kiegészítésre tart-hatnak igényt. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó