2003. július 5., szombat                                                  Országos közéleti lap                                                  97-98. (16 599-16 600.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Tegnap reggelre 78 település maradt áram nél-kül az országban. A legkritikusabb helyzet Csernovci és Vinnica megyében állt elő, ahol összesen 48 településen nem volt áram péntek délelőtt. Kárpát-alján nem okozott ekkora fennakadást a csütörtök este keletkezett vihar. »»

Nem csillapszanak a kedélyek a munkácsi polgármester-választás kapcsán. A hivatalos vég-eredmény szerint Vaszil Petyovka, a Mi Ukrajnánk ellenzéki politikai tömörülés jelöltje csekély különb-séggel legyőzte Nuszer Ernő független jelöltet, a megyei tanács elnökének helyettesét. Az ügy azonban ezzel nem fejeződött be, mert a vesztes bírósági úton próbálja bizonyítani, hogy több szavazóhelyiségben is az ő kárára történtek visszaélések. »»

Bár a kolhozrendszer rég felbomlott már az or-szágban, és bázisán újfajta mezőgazdasági struk-túrák létesültek, illetve az egykori kollektív gazdaságok földjei és vagyona nevesítve magántulajdonba került, az agrárreform sikeres végrehajtásáról, s az állam-elnök ide vágó rendeleteiből eredő elképzelések és célok valóra váltásáról azonban még korai lenne beszélni. »»

Javában tart a nyári vakáció, de nem árt előre gondolni a közelgő tanévre. Viktor Pogorelov ungvári polgármester felkereste a város több tanintézetét és óvodáját, hogy ellenőrizze az ott folyó tatarozási munkálatok menetét. »»

Az oktatási intézmény bejáratánál két egyen-ruhába öltözött fiúcska köszön ránk illedelmesen, majd készségesen útbaigazít. A Munkácsi Katonai Líceumban tett látogatásunk alkalmával a meglepe-tések egész sora várt rám és kollégáimra. A tanintézet nevéből ítélve mi ugyanis egyfajta "poroszos" szigorú-ságra és zárt oktatási intézményre számítottunk. »»

A megyei Nyugdíjalap osztályai a január elsejei adatok szerint 46 827 járulékfizetőt tartottak nyilván. Közülük 19 830 az egységes adórendszerben tevé-kenykedik: 1044-en rögzített mezőgazdasági adót fizetnek, 6218 vállalkozó a rögzített adót, 12 206 az egységes adót, 362 pedig az iparengedélyt választotta. A múlt év folyamán ezektől együttvéve 17,9 millió hrivnya folyt be a Nyugdíjalap számlájára, ami a bevételeknek mindössze 6,2%-a. »»

Európába tartva egyre több fórumon esik szó arról, hogy Ukrajna gazdasági fejlődése és a világhoz való közeledése még sok kívánnivalót hagy maga után. E folyamat fontos állomása lehet a Kárpátalja Különleges Gazdasági Övezet, melynek alapcéljait és funkcióit szakember világíthatja meg a legpontosab-ban.
Ezért kértük fel Melega Antalt, a Kárpátaljai Közgazdászok Társasága tanácsának tagját, tájékoz-tassa olvasóinkat az alapvető tudnivalókról, elősegítve ezzel gazdasági életünkben való eligazodást. »»

Ami a logikát követve akár rendben is lehetne. Ha viszont a címben foglaltak mögé pillantunk, koránt-sem olyan egyértelmű a dolog. Mert aligha gondolta, gondolhatta Ignát György, amikor húsz-egynéhány évesen kézhez kapta frissen szerzett diplomáját, hogy a tanintézetben szerzett ismereteit a kereskedelem-ben fogja kamatoztatni. »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, honnan jöttek legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, oly-kor szinte semmit sem tudunk viszont a közszereplést vállalók magánéletéről. Kulcslyuk című rovatunkban épp ezért Kárpátalja ismert közéleti személyiségeit faggatjuk, kicsit másképp...
Ezúttal Miroszlava Kalamunyak, az Ungvári Ruhagyár Rt. vezetőségének elnöke, a megyei tanács képviselője a vendégünk. »»

Nyugdíjról vagy segélyről legyen szó, hozzá bármikor fordulhatok: segít az olvasók problémáinak megoldásában, elmagyarázza a törvénymódosításo-kat, felhívja a figyelmet az állami támogatási rendszer újdonságaira. Hamarjában meg sem tudnám monda-ni, hogy hány éve működik együtt a szerkesztőséggel Anna Morozjuk, a megyei munkaügyi és szociális védelmi főosztály helyettes vezetője. Ismerjük meg most közelebbről is. »»

A megyei könyvtár magyar és idegen nyelvű osztályán kerekasztal-beszélgetésre került sor "A kárpátaljai magyar sajtó helyzete napjainkban" címmel. A találkozóra Horváthné Somogyi Ilona osztályvezető meghívta a vidékünkön megjelenő magyar lapok szerkesztőit, újságíróit, valamint az olvasókat. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó